Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Blog Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume’

Consell Comarcal de la Garrotxa composició política any 2011

Posted by lejarza en 19 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa composició política any 2011.-El Consell Comarcal de la Garrotxa ha quedat configurat de la següent manera despres de les Eleccions Municipals de 20011: CiU-Olot 17 consellers, el PSC, 5 i 3, ERC.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU): 1. JOAN ESPONA I AGUSTÍN 2. JOSEP BERGA I VAYREDA 3. JOAN CASAS I CARRERAS 4. EDUARD LLORÀ I CULLET 5. SÒNIA JUANOLA I VILARRASA 6. SANTI REIXACH I GARRIGA 7. JOSEP DORCA I SERRAT, Alcalde Ajuntament d´Argelaguer (Vall del Llierca) 8. MOISÈS COROMINA I SOLER 9. JOAN GAINZA I AGUSTÍ 10. LLUÍS GUINÓ I SUBIRÓS 11. ESTER BADOSA I ROMAÑÓ 12. MARIA DEL MAR ROCA I REIXACH 13. JOSEP GELIS I GUIX 14. MÒNICA BOIX I PAGÈS 15. JOSEP MARIA CROS I ROCA 16. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJÀ 17. JOSEP ROVIRA I REIG.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC- PM): 1. JOSEP GUIX I FEIXAS 2. JOSEP JUANOLA I PICART 3. JORDI VALVERDE I GARCIA 4. JOSEP SERRA I PUIGVERT 5. JOSEP MARIA ARNAU I BOSCH.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM): 1. JOSEP GARCIA I MIRÀNGELS 2. NARCÍS FEIXAS I BALCELLS 3. FIDEL BALÉS I JUANOLA
Consell Comarcal de la Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT. Nif: P-6700007-E Tel. 972 274 900 Fax.972 271 594

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011

Posted by lejarza en 19 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcaldessa en funcions, amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET: Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT; convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: ORDINÀRIA, DATA: 19 DE JULIOL DE 2011, HORA: 9 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions. 3.- Aprovar inicialment el projecte de Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. 4.- Adjudicar, si escau, la contractació de la redacció del projecte tècnic de reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer. 5.- Ratificar la resolució d’alcaldia relativa a la interposició d’un requeriment previ al Pla Territorial de les comarques gironines. 6.- Aprovar la 1a modificació de crèdit del pressupost municipal 2011. 7.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i última de l’obra Modificació i millora del pas del carrer Major sobre el torrent del Vinyot. 8.- Assumptes de tràmit. 9.- Precs i preguntes. La secretària. Argelaguer, 13 de juliol de 2011

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Argelaguer emplaçament geogràfic

Posted by lejarza en 14 julio, 2011

Argelaguer emplaçament geogràfic (by lejarza)

Argelaguer emplaçament geogràfic (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Argelaguer emplaçament geogràfic.-Argelaguer està situat a la confluència del riu Llierca i el Fluvià. Està dividit en dos nuclis. L’un a 183 m d’altitud al voltant de l’església parroquial de Santa Maria i Sant Damas I papa de Catalunya, d’origen romànic. L’altre, el carrer Major o Via Annia dels romans i cami de Sant Jaume format per dues rengleres de cases a banda i banda de la Nacional N-260. Darrera la filera de cases, al mig del poble formant una plaçeta hi trobem la capella de Santa Anna d´Argelaguer, d’origen romànic. El terme municipal de Argelaguer es situa a la comarca de la Garrotxa de la província de Girona. Pel nord limita amb els termes de Montagut i Oix, Tortellà i Sales de Llierca. Pel sud i l’est amb Sant Ferriol i a l’oest amb el terme de Sant Jaume de Llierca. El municipi té una extensió de 13 Km 2, format per unes 20 hectàrees de zona de bosc, majoritariament de pins i alzines, amb pasturatges a l’hivern. La vinya i l’olivera que havien estat tradicionals, ja no es cultiven, al igual que els carboners. Han desaparegut activitats que eren tradicionals, com la fabricació d’esclops, de cordes, i espardenyes. En ramaderia, hi ha criança de bestiar oví i boví. L’economia d’Argelaguer era bàsicament agrícola, però ha anat passant a ser de petites indústries i de serveis. Pel que fa a la població cal destacar la zona de la carretera, i la del carrer Major que es desenvolupa paral·lelament a aquest, es on es concentra mes l’animació i activitat de la població. En aquesta zona es troben els equipaments mes representatius com son: l’actual Ajuntament, el Casal Social, La farmàcia, a la zona de la carretera, al carrer Major on actualment hi han les escoles, la pista esportiva i el Polivalent. (Lejarza)

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Argelaguer nomenament de tinents d’alcalde

Posted by lejarza en 13 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Argelaguer nomenament de tinents d’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 132 – 12 de juliol de 2011 Núm. 9038 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).
Anunci sobre nomenament de tinents d’alcalde. Per decret d’alcaldia núm. 26/2011 de data 27 de juny de 2011, es va nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament d’Argelaguer (Vall del Llierca). Les persones designades són les següents: 1r tinent d’alcalde: Cèlia Roca i Roca; 2n tinent d’alcalde: Xevi Quintana i Ricart.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’art. 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Argelaguer, 1 de juliol de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis Tram la Miana-El Torn

Posted by lejarza en 12 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis. Tram la Miana-El Torn.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 132 – 12 de juliol de 2011 Núm. 9338 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. En data 6 de juliol de 2011, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant Decret de Presidència, ha aprovat definitivament el Projecte d’adequació d’un camí forestal per al pas de vehicles d’extinció d’incendis. Tram la Miana-El Torn, amb un pressupost de 255.528,79€ més 45.995,18€ corresponents a l’IVA.
L’aprovació definitiva del projecte incorpora de les prescripcions tècniques de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona derivada dels informes sectorials, que no conformen una modificació substancial del projecte aprovat inicialment mitjançant Decret de Presidència de data 13 d’octubre de 2010.
Els acords d’aprovació definitiva del projecte incorpora la relació de propietats afectades. Consta a l’expedient les autoritzacions expresses de les propietats afectades per l’execució del projecte, les quals atorguen sense dret a indemnització un dret de servitud de pas als únics efectes de permetre al Consell Comarcal i a l’administració actuant en matèria d’emergències i protecció civil, les actuacions necessàries per al manteniment del camí i per complir amb les finalitats pròpies de prevenció d’incendis forestals.
Es fa constar que el projecte està cofinançant amb fons FEDER en virtut de la Resolució GAP/2529/2009, de 17 de setembre de 2009 (FEDER 2007-2010, eix 2 medi ambient i prevenció de riscos i eix 4 desenvolupament local i urbà).
Això és el que es fa públic als efectes oportuns d’acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Olot, 7 de juliol de 2011 Joan Espona i Agustín President en funcions

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer: Organització del Govern i Administració Municipal

Posted by lejarza en 8 julio, 2011

Argelaguer Vall del Llierca

Argelaguer Lejarza

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Ajuntament d´Argelaguer: Organització del Govern i Administració Municipal.-El Govern d´Argelaguer s’organitza a través de les àrees següents:
Àrea de Relacions i Mediambient. Titular: Josep Dorca i Serrat. Segon: Cèlia Roca i Roca; Relacions institucionals, Mossos i seguretat ciutadana, Relacions amb les associacions, Activitats mediambientals, camins i senders, Emergència i Promoció del desenvolupament turístic.
Àrea de joventut i esports. Titular: Cèlia Roca i Roca. Segon: David Palomeras i Rodríguez; Foment de l’associacionisme i la participació dels joves, Participació dels joves i pla local de joventut, Comissió de Festes, Activitats esportives, Dinamització equipaments esportius.
Àrea d’urbanisme i obres. Titular: Valentín Llaguno i Lobato. Segon: Marta Solanich i Pié; Desenvolupament urbanístic, Obres de planificació, infraestructures i equipaments, Permisos d’obres, Disciplina urbanística i patrimoni artístic.
Àrea de serveis. Titular: Xevi Quintana i Ricart. Segon: Mirna Vilasís i Camarasa; Manteniment dels espais públics, Serveis d’il·luminació, jardineria i neteja urbana, Coordinació d’empreses de serveis, Serveis funeraris i cementiri, Serveis de salut, Emergències, Mossos i seguretat ciutadana.
Àrea de Benestar Social i Educació. Titular: Marta Solanich i Pié. Segon. Xevi Quintana i Ricart; Iniciar i coordinar actuacions de serveis socials, Casal d’avis, Organitzar activitats per aprendre de l’experiència i coneixement dels avis, Consell Escolar.
Àrea d’administració i Hisenda i Noves Tecnologies. Titular: David Palomeras i Anglada. Segon.- Valentí Llaguno i Lobato; Promoció del desenvolupament econòmic, Organització administrativa, Personal, Pressupost, Gestió econòmica, Pàgina web municipal i integració a les xarxes socials, Borsa de treball, Banc de temps, Millores de les comunicacions tecnològiques.
Àrea de Cultura. Titular: Mirna Vilasís i Camarasa. Segon: Josep Dorca i Serrat; Activitats culturals (exposicions, concerts, festivals, mercats, setmanes culturals…), Festes i diades, Sala de lectura, Revista, Associacions i foment de l’associacionisme.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 6 Comments »

El trencalòs i el pseudoscurpí a l’Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 6 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú: El trencalòs i el pseudoscurpí a l’Alta Garrotxa.-El trencalòs és una espècie que s’havia extingit a l’Alta Garrotxa com a bona part de Catalunya. Gràcies a l’Estratègia per a la conservació del trencalòs, està recuperant la seva distribució, superant ja en l’actualitat el centenar de territoris en tot el Pirineu. Antigament havia criat a l’Alta Garrotxa, però, avui dia, encara ens trobem en l’àrea perifèrica d’aquesta recuperació. Per això, només el veiem esporàdicament en els llargs vols de dispersió que aquesta espècie realitza per trobar aliment. En els darrers temps, la situació ha canviat el trencalòs sovinteja de nou per la Vall del Llierca.
L’Alta Garrotxa no és cap territori remot on no ha arribat la petja humana, més aviat al contrari, podem de dir que fa més d’un mil·leni que la humanitat hi remena i tragina. Tot i així, encara ens amaga agradables sorpreses com que en ple any 2006 hi podem descobrir una nova espècie animal. Concretament, una nova espècie de pseudoscorpí descoberta en una cavitat, els pseudoscorpins son petits artròpodes que mesuren entre 1 i 9 mm, amb potes i un parell de pinces al davant, que els dóna l’aspecte de petits escorpins sense cua. D’aquí el nom de pseudoscorpins.
L’espècie ha estat batejada amb el nom de Roncus judsoni i popularment el podem anomenar el pseudoscurpí de Polí. Va ser recollit a una cova a la zona de Bassegoda o Bassegoiti, al municipi de Sales de Llierca (Vall del Llierca), actualment sols es coneix en aquesta cavitat.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

La siembra en la huerta

Posted by lejarza en 6 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú: La siembra en la huerta.-Las fases lunares son importantes en muchas cosas. La luna ejerce influencia sobre las mareas y estas propician que la savia de las plantas ascienda. Parece ser que el plenilunio y su luz provoca el crecimiento en altura de las plantas. La luz de la luna interviene en la fotosíntesis y en la germinación, ya que los rayos lunares tienen capacidad para penetrar en el suelo.
Luna llena: Es cuando mas savia tienen los tejidos de los productos agrícolas, es recomendable para la recolección de frutos y la preparación de la tierra. Luna menguante, adopta la forma de la letra «C»: la savia se concentra en las partes subterráneas, es recomendable para injertos, podas, las ramas sarmientos y cañas son mas resistentes cortadas en esta fase. La siembra de productos de los que se consume la parte subterránea, patatas, zanahorias etc. La siembra de hortalizas de las que se consume la parte aérea pero que se quiere evitar su espigado o granado.
Luna creciente, adopta forma de «D» : la savia sube a la parte aérea, se recomienda para plantar y podar en los casos que se quiera favorecer el rendimiento productivo de los arboles. La siembra de productos de desarrollo aéreo excepto aquellas que se puedan espigar o granar a causa del calor.
Siembra: Patata temprana, ajo, ajo puerro, cebolla, lechuga, guisantes verdes, borraja rábanos, zanahorias.
Preparación de tablares para nuevas siembras de huerta, con abonado de estiércol y compots, Recolección de berzas, repollos, bróculi, zanahorias, remolacha de mesa , achicoria , apio , escarola ,acelga , lombarda etc… Encalado de troncos y sulfatado de la vid y frutales de hueso. En jardinería, momento oportuno para la siembra de tulipanes, lirios, narcisos alhelíes etc.
Febrero.
Siembra : Patata temprana, espárragos, lechuga, tomate, cebolla, fresa, guisantes verdes lenteja, garbanzo, calabaza y calabacín.
Estercolado del terreno de las patatas, siembra de Castañas, Alisos y Alamos. Se sigue plantando frutales. Poda de frutales de hueso y pepita así como de arbustos exceptuando los de flor en madera de un año, lilas, jazmines… Se siembran las gardenias y las hierbas olorosas Tomillo, Lavanda, Albahaca, Orégano, etc.
Marzo.
Siembra: Patata, Col y repollo, lechuga, calabaza y calabacín, cebolla, puerro y judías verdes, berenjenas, garbanzos, tomate, pimiento, ajos.
Abonado de la tierra en general (estiércol, compots, o similares) especialmente la de los frutales, terminar de plantar y podar. Injertar con púa, en jardinería se siembra: margaritas claveles D. Diego de día / noche anémonas…
Junio.
Siembra: Maíz col y repollo, acelga, endibias, pepinos, berenjenas, escarola, coliflor judías verdes.
Seguiremos con especial cuidado la proliferación de plagas como el pulgón, binamos con la azada las patatas, remolacha, judía, maíz etc. Colocamos los tutores a las judías y a las tomateras. Este mes prestaremos atención a las malas hierbas, ya que si se controlan al principio del calor no hay excesiva proliferación, es importante dejar alguna zona de nuestro huerto sin desbrozar ya que en ella se protegerán insectos benéficos (y dañinos claro, J )
En jardinería colocamos tutores a las plantas que lo necesiten, sacamos de la tierra los bulbos de jacintos y tulipanes.
Julio.
Siembras: Col y repollo, acelga, escarola, alcachofa coliflor y judías verdes, puerro y zanahoria.
Seguiremos con el control de las malas hierbas, azufrado y cobreado de las plantas propensas a sufrir ataques de hongos. Injerto de escúdete en arboles frutales.
En Jardinería se injertan los claveles y se siembra violeta y Don Diego de Día.
Agosto.
Siembras: Col y repollo, Bróculi, Espinaca, Acelga Alcachofa, Puerro y Ajos para verdes.
Se siembra el Adonis, anémona, jacinto, claveles, pensamientos etc.
Septiembre.
Siembras: Lechuga, Espinaca y Acelga, Borraja, habas tiernas tempranas, Zanahorias.
Se empieza a almacenar las semillas del próximo año en lugares secos y ventilados.
Octubre.
Siembras: Habas, Espinaca, Escarola, acelga, Apio, Lentejas, Guisantes, Lechugas y Espárragos.
Se empiezan a arrancar los cultivos que van finalizando su ciclo: Calabacines, Tomates etc. aireando el terreno y compostandolo para la siembra de los de invierno. Los últimos tomates se cuelgan con la mata y van madurando hasta casi Navidad en un lugar frío y seco.
Noviembre.
Siembras: Lenteja, espinaca, fresa y fresón, ajo, guisantes, habas, escarola y alcachofas.
Se preparan las camas calientes para semilleros. Se empieza con las labores de poda de frutales de pepita, y rascado de la corteza vieja. Tiempo de sembrar violetas y jacintos.
Diciembre.
Siembras: Ajos, guisantes verdes, habas verdes, espinaca.
Podar y descortezar los frutales de pepita. Tratar los frutales con sulfato de petróleo y jabón, añadir estiércol o compost a los frutales y al huerto.
CALENDARIO DE SIEMBRAS:
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO: Bulbos de Verano, césped, pepino, calabacín, melón, sandia, perejil, rabanitos, zanahoria, remolacha, endibias, judías, cardo, borraja, acelga, ajos, semillas de flor, aromáticas, patatas.
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Cardo, borraja, acelga, zanahoria, rabanitos, nabos, césped. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: Habas, espinacas, guisante, bisalto, ajos, bulbos de primavera, semillas de flor y aromáticas.
CALENDARIO DE TRANSPLANTE:
ENERO, FEBRERO Y MARZO: Cebolla temprana, cebolla de fuentes, lechuga, borraja, acelga, puerro, fresas, espárragos, rosales, arboles frutales y ornamentales, arbustos comestibles. ABRIL, MAYO Y JUNIO: Tomate, pimiento, berenjena, lechuga, cebolla tardana, cebolla de fuentes, acelga, borraja, guindilla, albahaca, perejil, puerro, col, calabacín, pepino, sandia, melón, judía. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: Alcachofa, col, coliflor, apio, puerro, acelga, borraja, lechuga, escarola, cardo. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: Cebolla temprana, lechuga, borraja, acelga, fresas, rosales.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 7 Comments »

Argelaguer procés participatiu sobre el cicle de l’aigua

Posted by lejarza en 6 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot: Argelaguer procés participatiu sobre el cicle de l’aigua.-El procés participatiu sobre el cicle de l’aigua a la Garrotxa, te el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
El Consell Comarcal de la Garrotxa es farà càrrec a traves del Consorci de Salut Pública i Medi Ambient (SIGMA), dirigit per Francesc Canalias, de la totalitat del cicle de l’aigua, ara l’organisme es responsabilitzava de l’abastament d’aigua a domicilis i indústries i del seu sanejament. A partir de la posada en marxa d’una directiva Europea, tindrà responsabilitats en els rius d´Argelaguer com el Fluvià, Llierca i Borrò, rieras Vinyot, Juiàs, del Llierca, de Turrós, de Rifred, de Sales, de Castellar, i les fonts com Font de Plandiura, can Sisrals, de Morató, d’en Bonet, dels Morts, de la Mata, de l’horta del Molí, del Turrós, Font Puda, de la Llumarada, de can Barranc, d’en Perecaula, de Juiàs, de les Indianes, Font del Mig, de Coloma, de la Petronilla, de ca n’Abulí, de les Clotes, Font nova, de Grèvol, del Guilar i Font de ca l’Ornós, tanmateix els aqüífers.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 6 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011

Posted by lejarza en 6 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 127 – 5 de juliol de 2011 Núm. 8873 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, mitjançant decret de data 27 de juny de 2011, el projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011 C amb un pressupost d’execució per contracte de 107.810,00€ (IVA vigent inclòs). D’acord amb el que disposa l’article 50 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, l’esmentat projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Acords que es fan públics als efectes oportuns.
Olot, 29 de juny de 2011 Joan Espona i Agustín President

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »