Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Argelaguer Garrotxa Llierca Lejarza Girona’

Montagut i Oix projecte en sòl no urbanitzable

Posted by lejarza en 27 junio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Montagut i Oix projecte en sòl no urbanitzable.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 121 – 27 de juny de 2011 Núm. 8302 Ajuntament de Montagut i Oix (Garrotxa).
Edicte sobre informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable. De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria quinzena i l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte de sanejament interior i consolidació de murs de la finca El Bosquet situada a la vall de Can Gustí de Riu al municipi de Montagut i Oix, promogut pel senyor Narcís Agustí i Agustí, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
L’expedient es pot consultar a la secretaria d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres de 8h. a 15h. Montagut, 15 de juny de 2011 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »