Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 214 · Núm. edicte 8077 · Data 06-11-2020

Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2020, va aprovar provisionalment la modificació/adaptació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2021:

1. Nova Ordenança Fiscal número 2. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2. Ordenança Fiscal número 6. Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals.

3. Ordenança Fiscal número 14. Reguladora de la taxa de serveis administratius.

D’acord amb el que disposa l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.

Argelaguer, 3 de novembre de 2020

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Discriminar l’estètica

Posted by lejarza en 27 octubre, 2020

Discriminar l’estètica


Sònia Telles Fàbregas


Des de fa 10 dies vam haver de tancar tots els centres d’estètica de Catalunya!

Tot i que som un munt d’esteticistes que treballem amb hores convingudes, moltes de nosaltres treballem soles!

Hem sigut centres segurs per poder fer als nostres clients els tractaments que tant necessiten amb la pressió que viu la nostra societat amb aquesta pandèmia.

Els problemes de pell degut a l’ús de mascaretes tantes hores. Som un sector que no ens és possible teletreballar, ja que hem de fer el diagnòstic personalitzat a cada client i ara més que mai és necessari!
En què s’ha basat el Govern de Catalunya per discriminar l’estètica vers la perruqueria (amb les quals no tinc res en contra). Ho trobo una gran injustícia!

Pensant en el meu cas en concret, i que segur que hi ha moltes coincidències amb els de companyes de professió, tenim gent gran que venen a tallar-se les ungles, que es fan massatges per millorar algun dolor propi de l’edat, i que nosaltres contribuïm amb la seva qualitat de vida, 1,2,3, vegades al mes! I ara no poden acudir als nostres centres.
És molt fàcil dir que tanquem, quan des de la cadira del Govern tenen el sou assegurat! Si no poguessin treballar des de casa i no tinguessin sou i haguessin de seguir pagant els impostos i els autònoms, s’ho mirarien d’una altra manera!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 14 septiembre, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 177 · Núm. edicte 6509 · Data 14-09-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

El Ple de l’Ajuntament de data 7-09-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Signat a la data de la signatura.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Besalú recupera el reliquiari que acollia la Veracreu robada

Posted by lejarza en 10 agosto, 2020

Besalú recupera el reliquiari que acollia la Veracreu robada

El misteriós robatori de la Veracreu de Besalú va commoure l’Espanya del final del segle XIX.

El reliquiari està mancat de les decoracions d’or, les pedres precioses i l’estoig d’or central

Diari de Girona – Xavier Valeri 09.08.2020

Museu d’Olot. El reliquiari ha estat guardat al magatzem del Museu d’Olot durant més de cent anys. La setmana passada la directora del Museu de la Garrotxa, Montserrat Mallol; l’activista cultural de Besalú, Joan Balateu, i la regidora de Cultura de Besalú, Vanessa Duran, van signar un acord de cessió que permetrà exhibir el reliquiari a l’església de Sant Vicenç, d’on va ser robat una nit de primers de desembre de l’any de 1899.

Besalú ha recuperat el reliquiari que va acollir la Veracreu fins al seu robatori, la nit del 4 al 5 de desembre de 1899. La cessió de les set peces del reliquiari va ser feta el passat cinc d’agost al Museu de la Garrotxa. Les peces, segons la directora del museu, Montserrat Mallol, van ingressar al centre el set d’octubre del 1910 i fins llavors havien estat allà amb el dipòsit de registre número 1.489.

Ara, segons la regidora de Cultura de Besalú, Vanessa Duran, les peces del reliquiari s’exposaran de manera permanent a l’església de Sant Vicenç, d’on van ser robades el 1899. També preveuen treure el reliquiari en processó com feien abans amb la Veracreu completa. Les gestions fetes per la cessió van ser fetes per Joan Balateu i la regidora de Cultura, Vanessa Duran.

Dos anys després del robatori, els trossos del reliquiari van ser trobats a les proximitats d’una casa que hi havia prop de la font de la font del Caprici a la zona del Polvori al terme de Girona (Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 31/5/1901). Més tard el jutge ordenaria que fossin dipositades al Museu d’Olot. En la fitxa del Museu, consta com un un reliquiari d’estil gòtic que va ser trencat amb violència.

El que no s’ha trobat mai és la Veracreu. O sigui, un fragment de la creu on va ser crucificat Jesucrist guardat a l’interior d’una creu d’or massís, ni set pedres precioses que decoraven el reliquiari. L’autora del llibre La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d’un mil·lenari (1017-2017), Eva Llançana Benaigues, explica que mentre feia la investigació del llibre va veure el reliquiari que exposaran a Besalú. «És d’un aram daurat d’una qualitat extraordinària, al qual li falta la part del mig que contenia la peça de més valor», ha explicat a Diari de Girona.

Llançana explica que el robatori de la Veracreu de Besalú és un gran misteri sense resoldre. Posa d’exemple que durant la investigació van trobar el bessó d’una camisa però va desaparèixer. Més de cent-vint anys després no hi ha cap indici d’on són l’estoig en forma de creu d’or que contenia una petita part de la creu de Crist ni les set pedres precioses que decoraven el reliquiari.

La Veracreu perduda està detallada com una peça en forma de creu de Carvaca de 13 centímetres de llarg amb travessers de 8 i 5 cenímetres. El gruix és de 7 míl·limetres. Pel que fa al reliquiari que la contenia, i que ha tornat a Besalú a trossos, tenia i no s’han recuperat 7 pedres fines, una al creuer del braç principal, i les altres en els extrems fixes i acabats en una decoració acabada en or. De les decoracions acabades en or tampoc n’hi ha rastre.

La devoció

Les relíquies eren el que donava importància a les localitats medievals. Per això el comte Bernat Tallaferro en va buscar una de molta importància per la capital del seu comtat. Tallaferro es va procurar un testimoni de la creu de Crist, el màxim referent de la cristiandat medieval.

Va dur la relíquia a Besalú enmig d’un gran ceremonial. La funció de la relíquia era crear una devoció i així atraure peregrins. Llavors la gent quan tenia un problema o volia posar-se en pau amb Déu, ho deixava tot i anava a encomanar-se a un lloc on hi havia una relíquia. Els peregrins havien de ser respectats i protegits en el seu camí. Així, sempre hi havia algú que els donava beguda i algun aliment. A més, quan arribaven al lloc feien una donació.

Així quan més peregrins rebien més creixien les esglésies i catedrals i més prosperava la gent de les cases que estaven a la vora dels temples. La devoció per la Veracreu de Besalú va portar gent a la localitat durant molt segles, però a partir del robatori ja no se’n va parlar. Els creients van quedar indignats i decebuts i durant el segle XX, el record de la Veracreu es va anar diluint.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/08/10/besalu-recupera-reliquiari-que-acollia/1056731.html

El llibre “La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d´un mil·lenari (1017-2017)” de Eva Llansana Benaiges d´Argelaguer, es una recerca i investigació envers un tema de la història de Besalú, la preuada relíquia formada per unes estelles sagrades de “lignum crucis”

El llibre “La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d´un mil·lenari (1017-2017)” de Eva Llansana Benaiges d´Argelaguer, es una recerca i investigació envers un tema de la història de Besalú, la preuada relíquia formada per unes estelles sagrades de “lignum crucis”

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler”

Posted by lejarza en 9 julio, 2020

Ajuntament d´Argelaguer construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler”

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 131 · Núm. edicte 4503 · Data 09-07-2020

Edicte d’informació pública de la sol·licitud de construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler” d’Argelaguer

Ref: X2019000311

Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient per la construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler” que promou Jordi Bramont Llobet.

A la vista de l’article 49.3 del TRLUC en relació amb l’article 58 del RPLU, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de vint dies mitjançant la publicació en el BOP, en el tauler d’anuncis i en el tauler d’edictes electrònic.

Qualsevol interessat pot consultar l’expedient a les oficines municipals, en horari d’atenció públic, i presentar les al·legacions que estimi oportunes.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer, a la data de la signatura

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer actualització del Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua

Posted by lejarza en 22 junio, 2020

Ajuntament d´Argelaguer actualització del Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 119 · Núm. edicte 4044 · Data 22-06-2020

Anunci

D’aprovació del Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua d’Argelaguer

El Ple de l’ajuntament en data 16-06-2020, va aprovar:

Primer.- APROVAR inicialment l’actualització del Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua d’Argelaguer redactat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública.

Segon.- EXPOSAR-LO a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de la seva publicació a efectes de què els interessats puguin presentar-hi al·legacions, reclamacions i/o objeccions d’acord amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (decret 179/1992, de 13 de juny)

Aquest Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua d’Argelaguer quedarà definitivament aprovat si en el termini d’informació pública no s’han formulat al·legacions i es publicarà al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la seu electrònica, de conformitat amb l’establert a l’article 38 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Argelaguer, signat i datat electrònicament. Artur Ginesta i Rambla, Alcalde.

Dipòsits d´aigua d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Dipòsits d´aigua d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Manifest Salvem els Rius

Posted by lejarza en 18 junio, 2020

Manifest Salvem els Rius

Els cursos fluvials són un dels ambients de major importància ecològica, constituint l’hàbitat de multitud d’espècies, moltes d’elles en perill d’extinció i de conservació prioritària. Els rius i rieres són l’hàbitat d’espècies tant importants com la llúdriga, el turó, la rata d’aigua, el blauet, la merla d’aigua, la tortuga de rierol o el cranc de riu ibèric, per citar-ne alguns exemples.

Els boscos de ribera, formacions forestals que acompanyen als cursos fluvials, són essencials per la conservació dels propis cursos fluvials i per al correcte funcionament de tot l’ecosistema. Alhora són veritables zones d’esponjament en cas de riuades. Quan el cabal és elevat, el bosc de ribera permet alentir la velocitat de les aigües, reduir l’erosió i, si s’han respectat les planes d’inundació, evitar que l’aigua sobreïxi del seu espai natural. Totes aquestes funcionalitats permeten dissipar l’energia de l’aigua i dels sediments que arrossega i, per tant, que els béns materials i els personals es vegin menys amenaçats en cas d’episodis extraordinaris d’avingudes. Els fenòmens meteorològics extrems s’estan convertint en habituals degut al canvi climàtic, i per consegüent, cal garantir uns ecosistemes fluvials madurs capaços de minimitzar els seus efectes.

El boscos de ribera, a més a més, actuen de filtres de l’aigua, retenint els sediments i els contaminants, oxigenant l’aigua i regulant-ne la temperatura. En definitiva, garanteixen una bona qualitat hídrica. El cursos fluvials, a banda de constituir, per si mateixos, uns espais naturals d’un elevadissim valor ecològic, tenen una funció molt important com a autèntics corredors biològics que vertebren els espais naturals del nostre país, ajudant a una major connectivitat territorial, fet essencial perquè la fauna i la flora puguin ésser el més resilients possibles al canvis produïts per l’alteració en els usos del sòl i les conseqüències del canvi climàtic.

Malgrat la importància ecològica dels boscos de ribera o la seguretat que ens aporten, així com el fet que siguin hàbitats de protecció prioritària -molts d’ells protegits per la llei-, a Catalunya, de forma reiterada, s’han fet actuacions que els ha afectat molt negativament. Les últimes setmanes aquestes actuacions s’han intensificat de forma molt generalitzada i preocupant. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està portant a terme actuacions d’eliminació i destrucció dels boscos de ribera i dels ecosistemes fluvials a molts rius i rieres del nostre país. Aquestes actuacions estan vinculades a unes suposades accions “d’urgència” arran dels efectes del temporal Glòria.

Amb el pretext d’haver d’actuar per solucionar els efectes d’aquest temporal s’estan eliminant, de soca-rel, molts boscos de ribera, transformant els rius i les rieres en uns simples canals de desguàs, desprovistos de tot rastre de vegetació, eliminant tot l’ecosistema fluvial. Espais tan importants com la riera d’Arbúcies, inclosa a la Xarxa Natura 2000, on hi havia una important verneda (hàbitat d’interès prioritari a Europa) han estat totalment arrasats i transformats en un simples canal per on passa l’aigua. Aquest mateixa actuació s’està repetit a molts altres rius i rieres del país, per exemple al riu Tordera, al Ter, l’Onyar, el Francolí, el Llémena, al Llierca, al Fluvià, a la riera de Giola, etc.

Amb l’excusa de treure fusta morta acumulada per la riuades, es treuen molts dels arbres vius, actuant, sovint, en trams on aquesta suposada fusta morta era inexistent. Si el tema ja és greu per si mateix cal afegir que aquestes actuacions s’estan duent a terme en plena època de reproducció, just quan els boscos de ribera estan plens de nius i pollets, provocant-ne la seva destrucció.

El greu conflicte que està aflorant és degut a que durant anys s’ha construït en zones inundables, ocupant un espai que realment pertany als cursos fluvials. Pretendre protegir aquestes infraestructures netejant constantment les lleres dels rius, com si fossin jardinets, no és cap solució, si més no a llarg termini. La manca d’una planificació de l’espai fluvial, amb una permisivitat que ha possibilitat que les lleres i les zones d’inundació siguin ocupades per activitats diverses o hagin estat edificades, és la causa real que ha provocat que les avingudes dels rius hagin causat mals i estralls sobre infraestructutes i propietats privades. És necessari que l’Administració actuï amb visió de futur, talar arbres ara no representarà solucionar el problema, sinó una fugida endavant, a un futur on els boscos de ribera seran tan dèbils que deixaran de complir les seves funcions.

Davant dels últims fenòmens climàtics, en que els rius ens estan ensenyant quin és el seu veritable domini, cal que l’ACA els adapti a aquesta realitat física. I, per tant, caldrà actualitzar les zones de domini públic hidràulic, impedir infraestructures i edificacions dins les lleres fluvials, i preparar les zones d’inundabilitat perquè puguin rebre les aigües fluvials en propers períodes de crescudes sense provocar danys. D’aquesta manera estarem permetent així una major permeabilitat i que els rius puguin desguassar l’aigua sense haver d’anar sortejant tot allò que hem construït dins la seva llera. Enlloc de seguir aquests passos, però, ens hem dedicat a eliminar boscos de ribera, que són, justament, la garantia que ens permet minimitzar els efectes d’aquestes avingudes.

Les actuacions que està realitzant l’ACA estan provocant uns impactes ecològics de primera magnitud, afectant a espais naturals i espècies protegides per la llei. A més, resulten accions irresponsables, ja que la transformació dels rius i rieres en uns simples canals de desguàs augmenta el poder destructor de l’aigua. En futurs períodes d’avingudes es pot pronosticar que, en aquests trams on l’ACA està actuant, els efectes destructius de l’aigua poden ser molt més importants.

Per aquests motius, RECLAMEM:

1. Que s’aturin d’immediat les actuacions que està portant a terme l’ACA en els cursos fluvials del país. Que es depurin les responsabilitats pertinents, tant sobre les persones i càrrecs que les han autoritzat, com sobre els que les han executat. Caldrà també que es portin a terme els treballs necessaris per restaurar els espais naturals afectats per tal de recuperar els valors naturals que han estat eliminats.

2. Que els rius, rieres i la resta de cursos fluvials siguin considerats espais naturals d’alt valor ambiental i essencials per la connectivitat ecològica i, en conseqüència, siguin gestionats sempre amb aquesta premissa.

Cal revisar els protocols d’actuació per transformar la visió actual que l’administració fluvial té de les lleres. S’ha de revertir la concepció de considerar els rius i rieres com uns mers canals de desguàs d’aigua, i guanyar una visió dels cursos fluvials com a ecositemes complexes, hàbitat d’espècies protegides i en perill d’extinció, etc. Lògicament, caldrà que es gestionin tenint en compte aquests aspectes.

3. Que en les actuacions que es duguin a terme a les lleres dels rius s’apliqui allò que ja contempla la mateixa ACA en el seu manual de “Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de les lleres públiques” on s’esmenta que:

Els treballs es realitzaran durant l’època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies constitutives de l’hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a la nidificació d’aus caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui possible, fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d’agost”.

A més a més, és del tot necessari que en les actuacions en les lleres fluvials hi hagi una direcció ambiental que en faci una supervisió prèviament i durant l’execució dels treballs, per tal de garantir la minimització dels impactes ambientals. Hem detectat una total mancança d’aquest seguiment en les actuacions que l’ACA està portant a terme.

4. Cal que totes les actuacions que es plantegin realitzar dins les zones de domini públic hidràulic siguin sotmeses als tràmits d’informació pública per tal que se’n pugui tenir coneixement i s’hi puguin presentar aquelles al·legacions o recursos que es considerin convenients. També cal que aquestes actuacions es sotmetin al tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Cal fugir de l’actual opacitat en les actuacions que es porten a terme en les lleres públiques i garantir la deguda transparència i el compliment de la normativa catalana, estatal i europea. Fa falta un canvi normatiu pel que fa a les actuacions dins les lleres públiques que es consideren urgents. En cap cas l’excusa de la urgència ha de comportar una manca d’informació pública, de transparència o del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

5. Que es revisin i s’actualitzin les zones de Domini Públic Hidràulic adaptant-les a l’actual realitat. Cal evitar actuacions dins d’aquesta zona que puguin agreujar els efectes en cas de futures crescudes i avingudes dels nostres cursos fluvials.

6. Que es realitzin les actuacions pertinents per restaurar les lleres dels rius i rieres, retirant totes aquelles infraestructures, com murs o esculleres, que encaixonen i malmeten els ecosistemes fluvials. S’ha demostrat que aquestes estructures són un factor que augmenta els efectes negatius en cas d’avinguda, ja que encaixonen l’aigua i permeten així que aquesta agafi més velocitat i tingui més capacitat destructiva un cop es desborda.

Exposem la nostra preocupació per com s’estan gestionant les lleres dels rius i rieres a Catalunya. Per aquest motiu es crea la Plataforma Salvem els Rius, amb la voluntat de defensar una altra forma de gestionar els cursos fluvials. Estarem atents a les actuacions futures que es duguin a terme i, si fos el cas, les denunciarem a les institucions que pertoquin.

Podeu consultar tota la informació a: http://www.iaeden.cat/salvemelsrius

Riu Llierca  a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto Lejarza Argelaguer)

Riu Llierca a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Projecte constructiu d’obres: Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232 de Tortellà a Montagut

Posted by lejarza en 3 junio, 2020

Projecte constructiu d’obres: Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232 de Tortellà a Montagut

ANUNCI

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 19 de maig de 2020, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d’obres Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost de 165.358,13 euros, IVA inclòs (expedient 2020/2985).

De conformitat amb el que determina l’article 235-2c del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o al·legacions.

En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació en el tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva.

Durant el període d’informació pública es podrà consultar el projecte a l’enllaç següent:

http://www.ddgi.cat/web/servei/5675/projecte-constructiu-d-obres-millora-del-drenatge-en-el-pk-2-820-de-la-carretera-giv-5232–de-tortella-a-montagut

Vall del Llierca Tortellà  (by Lejarza Argelaguer)

Vall del Llierca Tortellà (by Lejarza Argelaguer)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l´any 2019

Posted by lejarza en 28 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l´any 2019

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 103 · Núm. edicte 3057 · Data 28-05-2020

Edicte

Formulats els comptes generals d’aquest ajuntament corresponents a l’any 2019, s’exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Argelaguer, 20 de maig de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Posted by lejarza en 13 mayo, 2020

Ajuntament d´Argelaguer expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 91 · Núm. edicte 2717 · Data 12-05-2020

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.

El Ple de l’ajuntament de data 30-04-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 2/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Argelaguer, a la data de signatura del document.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »