Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

La Junta Electoral de Zona d´Olot no a publicat els suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer” a les eleccions municipals

Posted by lejarza en 13 junio, 2019

La Junta Electoral de Zona d´Olot no a publicat els suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer” a les eleccions municipals
Argelaguer – Vall del Llierca
Com que la Junta Electoral de Zona d´Olot no ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019, la llista completa de la candidatura única “Independents per Argelaguer” , no s´han publicat els suplents per a les eleccions municipals de 2019, el publiquem aqui.
Suplents de la candidatura “Independents per Argelaguer (IPA)”: 1. MARTA RIUS ALCAY – 2. JORDI PUIGDEVALL NOGUER – 3. LAIA CASTELLVI BALLESTÉ – 4. GUILLEM BALLAZ BOGUNYÀ – 5. MIREIA COLOMER FAMADA – 6. MARIA ÀNGELS MASSANA MOLERA i 7. SERGI PUIGVERT VILANOVA.
No es poden presentar llistes electorals sense fer publica tota la candidatura, inclosos els suplents/suplentes es pot impugnar la formació (elecció) del Govern municipal davant la Junta Electoral, segons la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que diu :
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Artículo cuarenta y ocho
1. Las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación.
2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes.
Artículo doscientos veintidós.
Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores podrán hacer constar, en el momento de presentación de la candidatura ante la Junta Electoral Central, su voluntad de que en determinadas secciones electorales coincidentes con el territorio de alguna de las Comunidades Autónomas se expresen únicamente los nombres de los candidatos y suplentes miembros de partidos o de sus organizaciones territoriales, con ámbito de actuación estatutariamente delimitado a dicho territorio, así como, en su caso, su propia denominación, sigla y símbolo.
Se añade por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril. Ref. BOE-A-1987-8193.
SECCIÓN III. PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES.
Artículo doscientos veintiuno.
3. Asimismo deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes que componen la candidatura, según su orden de colocación. En su caso se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el artículo 46.7.
Artículo doscientos seis
2. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial.
Artículo doscientos ocho
1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o perdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden establecido entre ellos.
Artículo doscientos veinte.
2. Las candidaturas se presentarán mediante listas completas de candidatos, salvo que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hagan uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4, en cuyo caso la lista podrá contener hasta un número máximo de candidatos y suplentes igual al de diputados a elegir.
Artículo doscientos veintiuno.
3. Asimismo deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes que componen la candidatura, según su orden de colocación. En su caso se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el artículo 46.7.
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019 Registre núm. 3200
Junta Electoral de Zona d´Olot
Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.
Enriqueta Larqué Domínguez, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot,
Faig Saber: que d´acord amb el que estableix l´article 47 de la Llei orgànica del règim electoral general, les candidatures presentades en aquesta Junta Electoral de Zona, per les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019, són les següents:
Circunscripción electoral: ARGELAGUER. Candidatura sense suplents:
Candidatura núm.: 1. INDEPENDENTS PER ARGELAGUER (IPA)
Titulares: 1. ARTUR GINESTA RAMBLA. 2. XAVIER QUINTANA RICART. 3. NURIA ROIG BAZAN. 4. M. ALBA CORDONETS GALDON. 5. JORDI BUCH JUANOLA. 6. SERGI BALATEU FABREGA i 7. ORIOL MASCARO VIDAL.

Argelaguer Alcalde sin suplents-suplentes eleccions municipals 2019

Argelaguer Alcalde sin suplents-suplentes eleccions municipals 2019

 

Anuncios

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

La planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es decidirà als jutjats

Posted by lejarza en 7 junio, 2019

La planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es decidirà als jutjats
Info: Consell Comarcal de la Garrotxa
El jutjat Contenciós Administratiu resoldrà si la planta de triatge de residus de la Garrotxa va als terrenys de can Coma de Baix i l’opció de fer-la dins del polígon industrial de Politger queda descartada. Ho ha anunciat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, acompanyat del director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Canalias.
Joan Espona ha iniciat la compareixença fent un breu resum de totes les gestions que des de l’any 2005 s’han realitzat des del Consell Comarcal de la Garrotxa per poder ubicar un Centre de Gestió de Residus al territori. Una infraestructura, ha dit el president, que respon a una necessitat real de la comarca: la millora en la gestió dels residus, l’afavoriment del reciclatge, la protecció del medi ambient i la independència del territori en relació a la gestió dels residus que se’n generin.
L’any 2005, el Consell Comarcal de la Garrotxa va iniciar els treballs de recerca de la ubicació més idònia d’aquesta infraestructura. Espona ha recordat les limitacions de la nostra comarca per diferents figures de protecció ambiental i que en aquell moment ja es va constituir una comissió política, amb representació de diferents grups, per tal de trobar un emplaçament que, inicialment, es proposava proper a l’actual abocador, sense arribar a un acord final. Va ser en aquells moments que la Generalitat, llavors governada pel PSC-ERC i ICV va dotar al Consell dels recursos necessaris per estudiar una nova localització en un espai industrial o molt proper a aquest i es replanteja el model de planta, pensant en una estructura tancada tipus nau i deslligada de l’abocador.
Després de molts treballs tècnics de valoració de diferents emplaçaments, l’any 2011 es redacta i s’aprova pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa el Pla Especial d’Urbanisme (PEU), amb els vots 3 vots en contra del grup d’ERC i 4 abstencions del grup del PSC. Davant d’aquesta aprovació, l’Ajuntament de Sant Jaume, governat per ERC, manifesta la seva oposició frontal al projecte, activant als veïns i promovent una consulta veïnal sense cap garantia formal.
Aquest PEU ubicava el nou Centre de Gestió de Residus al sector de Can Coma de Baix, annex al sòl industrial del municipi. La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l’any 2013 va aprovar el PEU, amb un requeriment: garantir l’accés al PEU fins a la vialitat prevista en el polígon amb un vial de 9 metres. De nou, l’equip de govern municipal d’aquell moment, dificulta el procés aprovant una modificació urbanística sense coneixement del Consell Comarcal, entorpint el correcte desplegament del PEU. L’any 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica al Consell Comarcal de la Garrotxa la presentació, per part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i de l’Agrupació Naturalista de Girona, de dos procediments contenciós administratius contra l’aprovació del PEU.
Aquestes accions per part de l’oposició en contra de la implantació d’un Centre de Gestió de Residus es duen a terme malgrat constatar, a través del PINFRECAT 20 (el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya) de la necessitat d’una planta de tractament de fracció resta a la Garrotxa.
L’any 2016, amb un nou equip de govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, l’Agència de Gestió de Residus de Catalunya atorga al Consell Comarcal el finançament necessari per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. Es tracta de 14 milions d’euros dividits en diverses anualitats.
Paral·lelament, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, signen un conveni per ubicar la planta en sòl industrial, acord que deixa en suspens els procediments contenciosos que, contra el PEU, havia interposat el consistori santjaumenc i l’Associació Naturalistes de Girona.
Amb aquest acord, el Consell Comarcal de la Garrotxa es comprometia a desistir del PEU i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es comprometia a trobar un emplaçament dins del sòl industrial del municipi pel CGR.
Al llarg de l’any 2017 es duen a terme innumerables reunions, amb l’Ajuntament, empreses i INCASOL, per trobar el lloc idoni on ubicar la planta sense hipotecar el creixement empresarial de la comarca. Finalment, aquest encaix no ha estat possible i, per tant, l’acord entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Jaume no és viable, ja que suposaria sacrificar el creixement i consolidació industrial de la comarca.
Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal pren la decisió de deixar la decisió sobre la vigència del PEU en mans del jutge que decidirà, finalment, si el Centre de Gestió de Residus es pot ubicar als terrenys on inicialment (i els estudis d’experts van avalar) era el lloc idoni per aquesta infraestructura.

No a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca del Consell Comarcal de la Garrotxa d´Olot

No la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca del Consell Comarcal de la Garrotxa d´Olot (Foto Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Les eleccions municipals democràtiques

Posted by lejarza en 4 junio, 2019

Les eleccions municipals democràtiques
Juan R Lejarza Argelaguer (Garrotxa)
Que les eleccions municipals són democràtiques no en tinc cap dubte, però em sorprèn que els «demòcrates» accepten acríticament que amb els vots per formar els governs municipals ens endossin dos governs més, el del Consell Comarcal corresponent i el de la Diputació de Girona, sense cap referència ni debat durant la campanya electoral a les municipals, sobre els temes de comarca o província, que són diferents als dels municipis. Poso un exemple de falta de serietat i respecte, a la meva comarca de la Garrotxa, sense esperar a la constitució dels governs municipals, ja s’han triat el Consell Comarcal «provisionalment» diuen, estant en funcions l’anterior, es veu que per agafar càrrecs són molt ràpids, però per resoldre problemes de la ciutadania lentíssims, i en general no els resolen mai.
Així com que no pintem res els ciutadans de la província, proposo, per estalviar diners i mals de cap als electors, que les quatre diputacions catalanes triïn el Parlament…, i les comunitats autònomes triïn el Congrés i el Senat…, el d’Europa el mateix, total només ens volen per pagar impostos per als polítics, assessors particulars i funcionaris, que no funcionen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 24 de Maig de 2019

Posted by lejarza en 23 mayo, 2019

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 24 de Maig de 2019
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2019DECR00059 21_05_2019
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 24 de maig de 2019 a les 9,30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1. Aprovació d´Actes. 1.1 Aprovació acta Ple 4/2019. 1.2 Aprovació acta Ple 5/2019.
2. Aprovació definitiva Compte General 2018.
3. Assumptes urgents.
4. Convalidacions de decrets i informacions.
5. Precs i preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Convocatòria d’ajuts menjador i desplaçament per al curs 2019-2020

Posted by lejarza en 5 mayo, 2019

Convocatòria d’ajuts menjador i desplaçament per al curs 2019-2020
Argelaguer – Vall del Llierca
A partir del proper 6 de maig i fins el 7 de juny al Consell Comarcal o el 24 de maig, al mateix centre, el Consell Comarcal de la Garrotxa obre el termini per a la presentació de sol·licituds de beques menjador i de transport escolar per al curs 2019/2020.
Per segon any, s’ha habilitat el servei de cita prèvia, que les famílies hauran de demanar a través del web: citaprevia.garrotxa.cat o trucant als telèfons 972 274 998 o 972 27 49 00, de dilluns a divendres, de 8:30h a 14:30h i la tarda de dilluns de 16:00h a 19:00h. Aquest servei ja està operatiu.
La cita prèvia, que és imprescindible per a tramitar la subvenció a les oficines del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22. Olot), ofereix als usuaris una major comoditat en la gestió, estalviant-los temps d’espera. Un cop sol·licitada la cita prèvia, la documentació per gestionar la petició es pot recollir a la secretaria de l’escola o l’institut corresponent, al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa o es pot descarregar aquí. És important recordar que les sol·licituds s’han de fer per família i centre educatiu.
Aquelles famílies que optin per presentar la documentació directament al centre educatiu que els hi correspongui, no cal que sol·licitin cita prèvia, doncs aquesta està establerta només per a aquells ciutadans que decideixin tramitar l’ajut amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa, bé perquè necessitin assessorament sobre el procés de petició o perquè vulguin realitzar consultes sobre els ajuts. El termini per presentar directament la sol·licitud al centre educatiu, sense cita prèvia, finalitza el dia 24 de maig (uns dies abans que la tramitació a través del Consell Comarcal).
A més de l’atenció a les oficines del Servei d’Educació del Consell Comarcal, els tècnics del Consell es desplaçaran, en dies concrets, a 15 centres educatius de tota la comarca per atendre a les famílies que necessitin assessorament per a la gestió dels ajuts. Els centres on es farà aquesta atenció itinerant són: Argelaguer Escola Montpalau, Escola Castanyer, Escola Castellroc, Escola Finestres, Escola Joan Maragall, Escola Joan Roura, Escola La Bòbila, Escola Les Escomes, Escola Lluís Castells, Escola Mont Cós, Escola Rocalba, Escola Sant Cristòfol, Escola Verntallat, IE Salvador Vilarrassa i el Parvulari d’en Bas.
Els horaris i dies concrets d’aquesta atenció directa a l’escola es poden consultar a la circular informativa per als alumnes que vulguin sol·licitar el servei de transport i/o ajuts de menjador i desplaçament per al curs 2018/2019, penjada al web http://www.garrotxa.cat i repartida a tots els centres escolars de la comarca. És importar recordar que també caldrà tenir cita prèvia per a accedir a aquest servei directe a l’escola.

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 30 abril, 2019

Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 83 – 30 d´abril de 2019 Registre núm. 3178
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l´ajuntament de data 18-04-2019 va aprovar inicialment l´expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona. En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 22 d´abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Independents per Argelaguer (IPA) candidatura presentada per a les eleccions municipals de maig de 2019

Posted by lejarza en 24 abril, 2019

Independents per Argelaguer (IPA) candidatura presentada per a les eleccions municipals de maig de 2019
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 79 – Annex 1 – 24 d´abril de 2019 Registre núm. 3200
Junta Electoral de Zona d´Olot
Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.
Enriqueta Larqué Domínguez, Secretària de la Junta Electoral de Zona d´Olot,
Faig Saber: que d´acord amb el que estableix l´article 47 de la Llei orgànica del règim electoral general, les candidatures presentades en aquesta Junta Electoral de Zona, per les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019, són les següents:
Circunscripción electoral: ARGELAGUER.
Candidatura núm.: 1. INDEPENDENTS PER ARGELAGUER (IPA)
Titulares: 1. ARTUR GINESTA RAMBLA. 2. XAVIER QUINTANA RICART. 3. NURIA ROIG BAZAN. 4. M. ALBA CORDONETS GALDON. 5. JORDI BUCH JUANOLA. 6. SERGI BALATEU FABREGA i 7. ORIOL MASCARO VIDAL.
I perquè consti, expedeixo aquest Edicte.
Olot, 23 d´abril de 2019. La secretària.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques

Posted by lejarza en 22 abril, 2019

La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques
Argelaguer – Vall del Llierca
Els nostres rius són la llar d´una gran diversitat d´espècies, algunes de les quals es troben cada dia més amenaçades per diversos factors, d´entre els quals es troba la manipulació humana sobre el territori o l´extensió d´espècies exòtiques que esdevenen una clara competència per la fauna i flora autòctones. En aquest sentit, l´Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), amb seu a Olot, el juliol passat van emprendre la campanya “Supervivents dels nostres rius”, que pretén sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat de vetllar i protegir les espècies autòctones que habiten a rieres i que estan en perill de desaparèixer.
El Departament de Territori apunta que és un dels 17 projectes atorgats en el marc de la convocatòria de subvencions per a fundacions del tercer sector per finançar projectes d´educació ambiental pels anys 2018 i 2019.
El president de l´ANEGx, Joan Montserrat, explica que la campanya va començar el mes de juliol de 2018 i té previst acabar el juliol d´enguany. També subratlla que l´objectiu de la iniciativa és “donar a conèixer la problemàtica que estan patint les espècies i informar sobre què es pot fer per intentar-les recuperar”, afegint que el programa no té en compte “unes accions concretes directes sobre la salvaguarda dels animals, com ara la cria en captivitat, sinó que està focalitzada en la sensibilització amb la voluntat que es conegui la temàtica i s´eviti l´expansió d´altres espècies foranes que poden afectar a les autòctones”.
La Garrotxa posa èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques, tenint en compte que a Olot hi ha un centre de cria d´aquest animal. Una de les iniciatives que realitza l´ANEGx és portar l´exposició de la campanya a 15 escoles de la Garrotxa. Montserrat apunta que “l´estiu passat vam fer una activitat de control de cranc americà en jornades de voluntariat i casals d´estiu, activitat que es tornarà a fer al juny i al juliol”. També afegeix que “al Molí de les Fonts, on es cria cranc autòcton, farem un itinerari per conèixer l´hàbitat i la invasió del cranc americà”.

Riu Llierca  a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto Lejarza Argelaguer)

Riu Llierca a Santa Cecilia de Sadernes a la Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018

Posted by lejarza en 17 abril, 2019

Ajuntament d´Argelaguer compte general de l’exercici any 2018
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 76 – 17 d’abril de 2019 Registre Núm. 2993
Edicte d´exposició pública del compte general de l´exercici 2018
Formulats els comptes generals d´aquest ajuntament corresponents a l´any 2018, s´exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l´article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 12 de abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable

Posted by lejarza en 4 abril, 2019

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Analítiques d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2019000133 Data, 11/02/2019
Que atès que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà. Ministeri de la Presidència “BOE” núm. 45, de 21 de febrer de 2003, diu que: “Article 4. Responsabilitats i competències. Sense perjudici del que estableix la Llei 14/1986, de 25 d´abril, general de sanitat, i la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s´estableixen les següents responsabilitats en l´àmbit d´aquest Reial decret: 1. Els municipis són responsables d´assegurar que l´aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor”.
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer amb data 15-1-2018, va demanar un subvenció a l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, pels finançaments dels programes Pt01, Pt02, Pt04 “programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor”, Pt09, Pm01p i Pm01i.
Atès que amb data 21 de març de 2018 (Butlletí Oficial de la Provincia de Girona Núm. 57), l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, anuncia la adjudicació a Proveïments d’aigua S.A, NIF A-17063579 “Pt04 programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor” de la demarcació de Girona, del Catàleg de serveis de Dipsalut (Document Annex), per un import de 449.246,38 euros.
Atès que les decisions sobre el control de la qualitat de l´aigua de consum humà, s´executaran en el nivell local, en virtut de les competències atribuïdes als ens locals en la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que el citat R.D. 140/2003, diu: “comunicar a l´Ajuntament, sense perjudici de la resta d´administracions i altres entitats subministradores que puguin resultar afectades, la qualitat de l´aigua subministrada.
Atès que consultat el Sistema d´Informació Nacional d´Aigua de Consum: sinac.msssi.es, paràmetres analitzats i data de l´últim anàlisi, la companyia gestora del Servei Municipal de l´aigua al municipi d´Argelaguer, Prodaisa, fa regularment les Analítiques corresponents (Document Annex); que consultat el lloc oficial de la companyia gestora: http://www.prodaisa.com, no es publiquen les Analítiques de l´aigua; que consultat el lloc oficial de l´Ajuntament d´Argelaguer: http://www.argelaguer.cat, no es publiquen les Analítiques de l´aigua.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que es publiquin de manera regular les Analiticas de l´aigua del programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor Pt04 del Catàleg de serveis de Dipsalut de la Diputació de Girona.

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | 2 Comments »