Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 15 abril, 2021


Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 71 · Núm. edicte 2827 · Data 15-04-2021

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6-04-2021, va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de Poble i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el text de la modificació del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació del Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

ARGELAGUER, signat i datat electrònicament

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer modificació del Reglament del Consell de Poble”

 1. lejarza said

  Anunci d’aprovació inicial de la modificació del Reglament de participació popular de Mieres (Garrotxa)

  Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 72 · Núm. edicte 2909 · Data 16-04-2021

  En data 31 de març de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Mieres va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament de participació popular. D’acord amb el que disposa l’article 178.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet a informació pública per un període de 30 dies hàbils al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
  Mieres, a 8 d’abril de 2021.
  L’Alcalde,
  Enric Domènech i Mallarach
  El text íntegre consolidat després de les modificacions és el que es transcriu a continuació:
  “PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR.
  Antecedents
  En Ple de l’Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 4 de març de 2016 es va aprovar el projecte de Reglament de Participació Popular, amb la finalitat de fer d’aquesta una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de Mieres, així com un element que vertebri les seves actuacions.
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 27 de maig de 2016, va aprovar definitivament el Reglament de Participació Popular, prèvia estimació parcial d’alguna de les al·legacions presentades durant el mencionat tràmit d’informació pública.
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el 6 d’abril de 2018, va aprovar la modificació del Reglament de Participació popular.
  Durant l’any 2020 s’ha realitzat un procés participatiu amb el Consell de Poble per revisar de nou el Reglament de Participació Popular.
  Amb la finalitat de millorar la seva aplicació, es proposa fer algunes modificacions al text del reglament, que són les que es fan constar a l’annex.
  Així mateix el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2017, va aprovar el Reglament del Consell d’Infants del poble.
  Amb aquesta modificació del Reglament de Participació Popular s’integra el Reglament del Consell d’Infants del Poble.
  Fonaments de dret
  Articles 4.1 i 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
  Articles 127 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
  És per això que l’Alcalde-President, el senyor Enric Domènech i Mallarach, de conformitat amb l’informe de la Secretaria-Intervenció proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
  ACORDS:
  Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Popular de l’Ajuntament de Mieres, en els termes que consten al text adjunt.
  Segon. Derogar el Reglament del Consell d’Infants del poble, que queda integrat dins el Reglament de Participació Popular.
  Segon. Exposar-ho al públic, a l’objecte de possibles al·legacions, objeccions, reclamacions o suggeriments, durant el termini de trenta dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.
  Tercer. Durant aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i, com s’ha dit, presentar-hi les reclamacions, objeccions, reclamacions o suggeriments, que creguin escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu, sense perjudici que el text dels articles modificats es publiquin en el Butlletí Oficial de la Província.
  ANNEX
  «REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR DE MIERES
  Exposició dels motius
  La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions.
  Amb aquest reglament l’Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. La implicació de mierencs en la política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això, que cal avançar cap a un nou model en el qual sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en política municipal.
  Per desenvolupar aquest model de democràcia és necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.
  Aquest reglament, a més, ha de garantir els drets dels ciutadans a la participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu.
  Registre de participació ciutadana
  1. Es consideren ciutadans de Mieres totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.
  2. Els ciutadans majors de 12 anys que formen part del Padró Municipal i que no formin part del Consell d’Infants, formen part del Registre de Participació Ciutadana.
  3. També podran formar part del Registre de Participació ciutadana aquelles persones majors de 12 anys que acreditin una vinculació amb el poble malgrat no formar part del padró. Aquestes hauran de presentar la documentació necessària a l’Ajuntament, així com manifestar la voluntat de formar part d’aquest Registre de Participació Ciutadana.
  PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  A. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  Consell de Poble
  1. El Consell de Poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi de Mieres.
  2. El Consell de Poble es crea a l’inici de legislatura i té una vigència de quatre anys.
  3. El Consell de Poble, amb la voluntat d’aconseguir el màxim acord polític i social, estarà format per:
  a) Totes aquelles persones elegides com a membres del consistori.
  b) Un representant de cada una de les associacions de Mieres que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions.
  c) Un representant del Consell d’Infants.
  d) El jutge de Pau.
  e) Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.
  f) La funció dels representants en el Consell de Poble és la de ser la veu de l’associació o persones a les quals representen i transmetre puntualment el que s’ha dit a les sessions del Consell.
  4. Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça al Consell de Poble.
  5. Les funcions del Consell de Poble són:
  a) Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana.
  b) Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
  c) Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana.
  d) Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una Assemblea de Poble, una consulta popular, una Assemblea Oberta o d’altres mecanismes de participació ciutadana.
  e) Difondre els resultats dels processos participatius.
  f) Debatre i fer propostes sobre qualsevol tema d’àmbit municipal que el mateix Consell de Poble consideri rellevant.
  g) Recollir les inquietuds del poble a través dels seus representants, així com ser un espai de creació de sinergies per donar resposta a necessitats del municipi.
  6. Les decisions del Consell de Poble es prendran, sempre que sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Quan no s’arribi al consens, es realitzarà una votació en la qual cada representant, excepte els tècnics de l’Ajuntament, tindran un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents amb dret a vot.
  7. Del Consell de Poble en poden sortir sol·licituds per a celebrar Consultes Populars, Assemblees de Poble i Assemblees Obertes.
  8. Les convocatòries del Consell de Poble, amb el corresponent ordre del dia, es trametran a les associacions i persones que formin part del Consell de Poble.
  Consell d’Infants
  El Consell d’Infants és l’òrgan de participació, consulta i assessorament del govern municipal sobre qüestions d’interès general pel poble i en especial per a la infància.
  Trobareu el reglament del Consell d’Infants a l’annex 1
  B. ÀMBITS D’APLICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  Els Plans Anuals de Participació
  1. El procés participatiu del Pla Anual de Participació s’ha de realitzar, preferentment, durant el mes de gener i febrer de cada any de legislatura. En cap cas serà posterior al mes de juny.
  2. El Ple municipal ratificarà la metodologia del procés i s’acordarà en el Consell de Poble.
  3. Durant el primer trimestre de cada any, el Ple Municipal aprovarà el Pla Anual de Participació.
  4. L’aprovació definitiva del Pressupost recaurà sempre en el Ple Municipal.
  Els Plans Quadriennals de Participació lligats al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
  1. El procés participatiu dels projectes a realitzar en el PUOSC s’ha de realitzar durant els dos mesos anteriors a la convocatòria del PUOSC.
  2. El Ple municipal ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en el Consell de Poble.
  3. Correspondrà a l’equip de govern i als tècnics municipals corresponents, valorar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes vinculades durant el procés de participació.
  C. MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  Assemblea de Poble
  1. Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del poble i associacions.
  2. És un òrgan de presa de decisions, prèvia informació i reflexió de la ciutadania, convocat pel Consell de Poble.
  3. La convocatòria de l’Assemblea de Poble es farà per carta a tots els ciutadans majors de 12 anys, especificant el tema a tractar.
  4. Podran participar de l’Assemblea de Poble totes les persones que formin part del Registre de Participació Ciutadana.
  5. La iniciativa de convocatòria correspon al Consell de Poble.
  6. Prèviament a la celebració de l’Assemblea de Poble, cal un procés de difusió, informació i reflexió que serà coordinat pel Consell de Poble.
  7. Les sessions de l’Assemblea seran presidides pels membres del Consell de Poble.
  8. De les sessions de l’Assemblea se n’elaborarà una acta.
  9. Totes les temàtiques que es portin a l’Assemblea de Poble s’han de sotmetre almenys als següents procediments, que poden desenvolupar-se en una mateixa sessió o sessions separades:
  a) Exposició dels punts a tractar.
  b) Debat lliure i igual.
  c) Emissió de decisions concretes.
  10. La presa de decisions seran d’aplicació quan siguin aprovades per majoria simple dels assistents, sempre que l’assistència sigui com a mínim del 25% dels ciutadans i ciutadanes de Mieres.
  Consulta popular
  1. L’Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple, a proposta del Consell de Poble, a proposta de l’Assemblea de Poble, o per petició ciutadana havent recollit un 25% de signatures de membres del Registre de Participació Ciutadana més grans de 12 anys. En aquest darrer cas caldrà presentar nom i cognoms, número de DNI, NIE i signatura.
  2. En tot cas, el Ple ratificarà la convocatòria d’una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa no sigui ratificada pel Ple, caldrà exposar els motius de la denegació.
  3. Correspon a l’Ajuntament fer els tràmits pertinents perquè es pugui celebrar la consulta ciutadana.
  4. Podran participar en la consulta ciutadana totes les persones que formin part del Registre de Participació Ciutadana de Mieres majors de 12 anys, independentment de la seva nacionalitat.
  5. Es podran celebrar un màxim de 4 consultes ciutadanes en un mateix any.
  6. Una mateixa consulta ciutadana pot recollir diverses preguntes.
  7. En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre qüestions que vagin en contra dels valors democràtics, ni tampoc sobre tributs o establiment de preus públics, ni sobre qüestions que ja hagin estat sotmeses a consulta durant la mateixa legislatura.
  8. El resultat de la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la participació sigui com a mínim del 25% dels membres del Registre de Participació Ciutadana majors de 12 anys.
  9. La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Les preguntes poden tenir dues o més respostes possibles.
  10. La convocatòria d’una consulta ciutadana ha de comportar necessàriament la convocatòria d’una Assemblea Oberta i unes mesures d’informació pública garantides per l’Ajuntament sobre les alternatives en qüestió, que permetin a tots els ciutadans accedir a les propostes realitzades.
  Assemblea Oberta
  1. Les Assemblees Obertes són actes de lliure concurrència, que es faran amb objecte que les associacions i els ciutadans puguin rebre oralment de l’equip de govern, informació de certes actuacions politicoadministratives o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes.
  2. Les Assemblees Obertes podran ser informatives o de proposta d’acord.
  3. La mesa serà presidida per l’equip de govern i els tècnics corresponents.
  4. Els continguts de les sessions de l’Assemblea Oberta hauran de referir-se a qüestions d’especial rellevància, d’interès ciutadà i limitar-se a l’àmbit de les competències municipals.
  5. L’Ajuntament convocarà Assemblees Obertes per iniciativa del Ple, a proposta del Consell de Poble o per petició ciutadana havent recollit un 15% de signatures degudament autentificades de ciutadans més grans de 12 anys.
  Trobades Veïnals
  1. Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del poble i les associacions.
  2. Les Trobades Veïnals són espais on es facilitarà debatre, modificar i/o consensuar pre- propostes que s’hagin presentat al procés de pressupostos participatius, així com construir propostes noves per passar a la fase de validació tècnica.
  3. La convocatòria de les Trobades Veïnals es farà a través de cartells o les plataformes de comunicació i informació que utilitzi habitualment l’Ajuntament.
  4. Podran participar a les Trobades Veïnals totes les persones que formin part del Registre de Participació Ciutadana.
  5. Les Trobades Veïnals es podran utilitzar en diferents processos participatius de Mieres que contemplin la deliberació i la construcció conjunta de propostes per al municipi.
  D. DRETS DELS CIUTADANS/ES A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
  Dret a la informació
  1. Els ciutadans i ciutadanes, sigui de forma individual o de forma col·lectiva, tenen dret a ser informats de l’activitat i els assumptes municipals, d’una forma àmplia i objectiva, a accedir als arxius públics i a actualitzar tots els mitjans d’informació que l’Ajuntament estableixi en els temes i amb l’abast que determini la legislació general sobre la mateixa i les ordenances.
  2. A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament exposarà les actes dels plens, els decrets d’alcaldia i els documents que es derivin dels processos de participació ciutadana no només al taulell d’anuncis municipal d’informació, sinó també a la pàgina web del municipi i a la plataforma Decidim Mieres.
  3. L’equip de govern és l’òrgan encarregat de dictar la resolució de les sol·licituds i ho farà en el termini màxim de 30 dies.
  4. La informació es facilitarà en el format que sigui sol·licitat, sempre que aquest sigui disponible, fent-se càrrec el sol·licitant dels costos materials del format sol·licitat.
  5. Tota la publicació o difusió d’informació es farà tenint en compte la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.
  6. L’exercici del dret d’accés a la informació pública només es pot restringir en els termes que disposi la legislació. En cap cas l’Ajuntament pot denegar la informació per un altre motiu que no sigui legal.
  7. Els ciutadans, individualment o col·lectivament, tenen dret a ser rebuts per l’alcalde/essa i pels regidors i regidores de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia.
  8. Els ciutadans tenen dret a assistir a les sessions del Ple municipal, del Consell de Poble i a les Assemblees Obertes, les Assemblees de Poble i les Trobades Veïnals.
  9. A la fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament publicarà almenys un cop cada quatre mesos el Butlletí d’Informació Municipal explicant les accions de govern que s’estan duent a terme. El Butlletí d’informació Municipal és un mitjà d’informació de tot l’Ajuntament.
  Dret de petició
  1. Totes les persones, físiques o jurídiques, individualment o col·lectivament, podran exercir el dret a petició mitjançant el qual formular sol·licituds en temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions municipals.
  2. La petició s’ha d’exercir per escrit i s’haurà de resoldre en els terminis establerts per a legislació vigent. Es pot exercir per qualsevol mitjà escrit, sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc, la data, l’objecte i el destinatari de la petició.
  3. En el cas de les peticions efectuades per correu electrònic, l’Ajuntament podrà prendre mesures necessàries per verificar la seva autenticitat.
  Dret de proposta
  1. Tots els ciutadans tenen dret a formular propostes d’actuació relatives a matèries de competència municipal o d’interès local. El destinatari de la proposta informarà el signatari sobre el curs que pensa donar a la proposta.
  2. La proposta s’ha d’exercir per qualsevol mitjà escrit, sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar l’autenticitat del sol·licitant. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc i el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions, l’objecte i el destinatari de la petició.
  3. En el cas de les propostes efectuades per correu electrònic, l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat.
  En el cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en algun Ple municipal, un cop tractada la qüestió, s’enviarà al seu autor, en el termini màxim de 30 dies, una còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així mateix, es podrà requerir la presència de l’autor perquè l’expliqui i la defensi.
  Torn obert de paraula en els Plens Municipals
  1. Al final de cada sessió d’un Ple Municipal s’obrirà un torn obert de paraula per tal que els ciutadans assistents al Ple puguin realitzar els comentaris o les preguntes que considerin pertinents.
  2. Correspon a l’alcalde/ssa moderar aquest torn de paraula.
  Gravació i retransmissió dels Plens Municipals
  1. Els Plens municipals es retransmetran en directe per Internet.
  2. El Plens municipals es gravaran i estaran disponibes per a la seva consulta pública.
  LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS I ELS COL·LECTIUS
  A. ASSOCIACIONS
  El Registre Municipal d’Associacions
  1. Es crearà un Registre Municipal d’Associacions amb l’objectiu de permetre a l’Ajuntament de Mieres conèixer el nombre d’associacions que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius, a l’efecte de possibilitar una política municipal del foment de l’associacionisme, subvencionant si s’escau les activitats que duen a terme en benefici del municipi.
  2. L’Ajuntament reconeix com a associacions ciutadanes aquelles inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.
  3. Podran formar part d’aquest registre aquelles associacions que estiguin vinculades al municipi de Mieres en la seva acció.
  4. Les associacions que vulguin formar part del registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent informació:
  1. Escrit de sol·licitud
  2. Nom de l’associació
  3. Representant i portaveu
  4. Adreça i telèfon de contacte i correu electrònic
  5. Nombre de socis
  6. Còpia dels estatuts
  7. Nombre de registre al Registre General d’Associacions i al registre d’Associacions esportives de la Generalitat.
  8. Breu descripció dels objectius, la finalitat i les activitats desenvolupades per l’associació
  5. L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès.
  6. Una mateixa persona no podrà ser representant i portaveu de més d’una associació.
  7. No seran admeses en el Registre municipal d’associacions aquelles amb un òrgan directiu que no sigui escollit democràticament, ni aquelles que tinguin objectius contraris a valors democràtics i de respecte a l’altre, amb independència del seu origen.
  8. La voluntat del Registre és identificar el teixit associatiu de la societat civil del municipi. Per aquest motiu no formaran part d’aquest registre els partits polítics, les agrupacions d’electors i les coalicions electorals.
  9. Les dades del Registre són públiques i s’actualitzaran, si s’escau, durant el primer trimestre de cada any.
  10. Les associacions inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi. L’Ajuntament podrà requerir a les associacions per conèixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions municipals.
  11. Seran baixa en el Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions que:
  1. No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit.
  2. Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
  3. Es dissolguin per qualsevol motiu.
  Drets de les Associacions
  Les associacions municipals tindran els següents drets reconeguts:
  a) Les associacions podran fer ús dels espais i recursos materials municipals, segons estableix el Reglament d’usos i funcionament dels espais, i els recursos materials de l’Ajuntament de Mieres.
  b) Les associacions podran disposar de l’assessorament dels tècnics municipals.
  En dret d’intervenció oral en els Plens municipals.
  c) L’ajuntament reconeix el dret d’intervenció oral en relació amb algun punt de l’ordre del dia del Ple municipal a les Associacions, a través d’un representant, per tal de permetre que aquestes incideixin d’una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans municipals.
  d) Podran fer ús d’aquest dret aquelles associacions que tinguin interès directe o estiguin directament afectades pel contingut del punt de l’ordre del dia en el qual desitgin intervenir.
  Ajuts econòmics:
  En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l’Ajuntament fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los ajuts econòmics.
  Els requisits generals i criteris per accedir a ajuts municipals seran:
  a) Que l’entitat estigui inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Mieres i que compleixi els requisits de la convocatòria.
  b) Els criteris dels ajuts s’establiran per part de l’Ajuntament i es farà en relació amb la representativitat de les associacions, el grau d’interès o la utilitat ciutadana, la capacitat econòmica de les entitats, els ajuts que reben d’altres instàncies, i segons la disponibilitat pressupostària/econòmica de l’Ajuntament.
  Les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions podran quedar excloses del pagament de les taxes relatives a l’expedició de certificats, còpies de documentació municipal i fotocòpies, sempre que tinguin a veure amb l’activitat que estan desenvolupant, si això ho determinen les ordenances fiscals corresponents i la legislació vigent ho permet.
  Deures de les associacions
  Les associacions municipals tindran a més dels drets reconeguts en aquest Reglament els deures següents:
  a) Deure de participar en òrgans de participació ciutadana del municipi que siguin del seu àmbit.
  b) Deure de promoure la convivència cívica i democràtica.
  c) Deure de fomentar el civisme de l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc.
  d) Deure de respectar i complir el que s’estableix a la normativa d’espais i béns municipals.
  e) Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis i equipaments municipals
  B. COL·LECTIUS
  El Registre Municipal de Col·lectius
  1. Es crearà un Registre Municipal de Col·lectius amb l’objectiu de permetre a l’Ajuntament de Mieres conèixer el nombre de col·lectius que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l’efecte de possibilitar una política municipal del foment del col·lectivisme.
  2. L’Ajuntament reconeix com a Col·lectius aquells inscrits en el Registre Municipal de Col·lectius.
  3. Podran formar part del registre aquells grups de persones que estiguin vinculats al municipi de Mieres en la seva acció.
  4. Els col·lectius que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent informació:
  1. Escrit de sol·licitud
  2. Nom de col·lectiu
  3. Representant i portaveu
  4. Adreça i telèfon de contacte i correu electrònic
  5. Nombre de persones aproximat
  6. Breu descripció dels objectius, la finalitat i les activitats desenvolupades pel col·lectiu.
  5. L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès.
  6. No seran admesos en el Registre municipal de Col·lectius, aquells col·lectius que tinguin objectius contraris a valors democràtics i de respecte a l’altre, amb independència del seu origen.
  7. Les dades del Registre municipal de col·lectius són públiques i s’actualitzaran, si s’escau, durant el mes de setembre.
  8. Seran baixa del Registre municipal de Col·lectius, aquells col·lectius que:
  1. No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit.
  2. Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
  3. Es dissolguin per qualsevol motiu.
  Drets dels col·lectius
  Els Col·lectius municipals tindran els següents drets reconeguts:
  a) Els Col·lectius podran fer ús dels espais i recursos materials municipals segons estableix el Reglament d’usos i funcionament dels espais i els recursos materials de l’Ajuntament de Mieres.
  b) Els Col·lectius podran disposar de l’assessorament dels tècnics municipals.
  c) Els Col·lectius inscrits en el Registre Municipal de Col·lectius podran quedar exclosos del pagament de les taxes relatives a l’expedició de certificats, còpies de documentació municipal i fotocòpies, sempre que tinguin a veure amb l’activitat que estan desenvolupant, si això ho determinen les ordenances fiscals corresponents i la legislació vigent ho permet.
  Deures dels Col·lectius
  Els col·lectius municipals tindran, a més dels drets reconeguts en aquest Reglament, els deures següents:
  a) Deure de promoure la convivència cívica i democràtica.
  b) Deure de fomentar el civisme de l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc.
  c) Deure de respectar i complir el que s’estableix a la normativa d’espais i béns municipals.
  d) Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis i equipaments municipals
  ANNEX 1: Reglament del Consell d’Infants de Mieres
  REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS DEL POBLE DE MIERES
  PREÀMBUL
  REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR MIERES
  La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de Mieres, i ha de vertebrar les seves actuacions.
  Amb aquest reglament, Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. La implicació dels mierencs en la política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per això que cal avançar cap a un nou model en què sigui el conjunt del poble els que prengui les decisions clau en política municipal.
  Tal com diu la Carta de Ciutats educadores “… D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord amb el seu grau de maduresa”.
  L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i regulen l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals.
  En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta, i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
  Amb aquesta finalitat i com un dels objectius i aposta de l’Ajuntament de Mieres neix el Consell d’Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora, permetrà treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític.
  DISPOSICIONS GENERALS
  Article 1
  El Consell d’Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament del Govern municipal sobre qüestions d’interès general per al poble, entenent que el poble és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits.
  Article 2
  El Consell d’Infants té la seva seu a l’Ajuntament de Mieres, c. del Curreró, 5 de Mieres.
  Article 3
  Les finalitats del Consell d’Infants són les que tot seguit s’assenyalen:
  1. Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble.
  2. Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
  3. Promoure un espai on els infants es puguin expressar amb relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
  4. Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
  5. Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant.
  FUNCIONS
  Article 4
  Les principals funcions del Consell són:
  1. Treballar els temes que proposi el propi Consell d’Infants o aquells que siguin proposats per l’Ajuntament.
  2. Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi.
  3. Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants, no només en temes estrictament infantils, sinó tots els aspectes relacionats amb el poble.
  4. Presentar el treball desenvolupat i les propostes acordades a tots els membres del consistori, per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.
  COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
  Article 5
  El Consell d’Infants està format per:
  a) Infants del poble d’edat compresa entre els 6 i els 12 anys (equivalents als cursos de 1r a 6è de primària).
  b) Un tècnic/a de dinamització comunitària de l’Ajuntament de Mieres.
  Article 6
  El Consell d’Infants funcionarà a través del Plenari.
  Sempre que es cregui necessari i convenient, el Consell d’Infants podrà crear comissions de treball.
  Article 7
  El Consell d’Infants, cada any serà l’encarregat d’escollir els seus representants de cara al consistori o altres espais on es calgui representació.
  Article 8
  Els representants seran els receptors de les demandes i propostes de tots els infants participants, o del consistori municipal, les quals seran exposades en el plenari del consell. Un cop celebrat aquest plenari seran els encarregats de fer el retorn als agents implicats.
  Article 9
  Un membre del claustre de l’Escola Finestres farà d’enllaç entre els infants de l’Escola i el tècnic/a del projecte de l’Ajuntament de Mieres.
  Article 10
  El Consell d’Infants elaborarà propostes que farà arribar a tots els membres del consistori. Els acords que prengui el Consell d’Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, només podran votar els infants.
  Article 11
  El Consell d’Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària, sempre que el Govern municipal ho consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell d’Infants.
  Article 12
  Un cop a l’any, se celebrarà el Ple del Consell d’Infants a l’Ajuntament de Mieres amb la totalitat del Consistori i els representants del Consell d’Infants, en què es presentaran les propostes del Consell d’Infants.
  Article 13
  El Govern municipal donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Així mateix, l’Ajuntament informarà i consultarà el Consell d’Infants en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió dels infants pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell.
  Article 14
  Sempre que es consideri necessari, podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense vot, tècnics o especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis específics.
  Article 15
  Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d’Infants del poble de Mieres s’assignen a l’Ajuntament de Mieres través dels seus tècnics, o aquells en qui deleguin.
  Article 16
  Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell d’Infants es podrà seguir a la pàgina web de l’Ajuntament de Mieres, de l’Escola Finestres o a través d’altres canals comunicació locals.
  FINANÇAMENT
  Article 17
  Els pressupostos anuals de l’Ajuntament de Mieres contemplaran una partida dedicada al Consell d’Infants, per tal que les despeses que se’n derivin estiguin cobertes.
  DISPOSICIONS FINALS
  Article 18
  L’Ajuntament de Mieres, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell d’Infants de Mieres, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment.
  Article 19
  En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell d’Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.»

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: