Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2021

Posted by lejarza en 10 diciembre, 2020


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2021

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 237 · Núm. edicte 9312 · Data 10-12-2020

Anunci d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2021

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 4 de desembre de 2020, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.

Argelaguer, 4 de desembre de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2021”

 1. lejarza said

  Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

  Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 237 · Núm. edicte 9315 · Data 10-12-2020 · CVE BOP-2020_0_237_9315

  Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

  El Ple de l’ajuntament de data 4-12-2020 va aprovar inicialment l’expedient número 5/2020 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2020, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

  En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

  ARGELAGUER , signat a la data de la signatura. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: