Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa

Posted by lejarza en 9 marzo, 2020


Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 48 · Núm. edicte 1774 · Data 09-03-2020

EDICTE del Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, sobre l’aprovació definitiva de la regulació provisional d’Escalada i Descens de Barrancs.

El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa reunit en sessió ordinària el dia 25 de novembre de 2019, va acordar aprovar inicialment la regulació provisional de la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs segons consta a l’Annex I i II d’aquesta resolució i que inclou el contingut de la resolució d’aprovació inicial del PPAG incorporant-hi les al·legacions presentades pel Consorci, pels seus membres, per la propietat en relació a la inclusió d’un sector d’escalada o barranc i els errors cartogràfics detectats.

Els anteriors acords es van sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona de data 15 de gener de 2020.

En el període d’informació pública no s’ha presentat al·legació ni reclamació, i en conseqüència els acords han estat adoptats en caràcter definitiu, per tot això es transcriu íntegrament la regulació provisional d’Escalada i Descens de Barrancs.

Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica. Santiago Reixach Garriga President

Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa.

Prèvies:

Aquesta regulació provisional es conforma en base al PPAG i per tant s’utilitza la mateixa estructura del seu articulat, així com classificació, terminologia i codificació de les àrees d’atenció especial del Pla.

S’han incorporat les al·legacions presentades pel Consorci i els seus membres i corregit alguns errors detectats. Aquestes modificacions es destaquen al final de la proposta de regulació provisional.

1. L’escalada només es permet en les àrees d’atenció especial d’escalada lliure i condicionada

(AAE 5.1 i AAE 5.2).

2. El descens de barrancs:

a) Només es permet en l’àrea d’atenció especial de barranquisme (AAE 6).

b) No es permet remuntar els rius i barrancs.

c) No es permet caminar per la llera del riu si hi ha un pas alternatiu.

d) S’ha de respectar la situació dels ràpels existents. Només l’òrgan gestor pot obrir ràpels nous i canviar el costat o ubicació dels existents.

3. El descens de barrancs requereix una comunicació prèvia a l’òrgan gestor. Aquesta comunicació prèvia té caràcter de reserva per als diferents trams, que es detallen a continuació:

a) Torrent de la Comella o Gorgues de Canals: des de la confluència del rec que baixa de Girants de Dalt fins a la Confluència amb el Clot de Coll Roig.

b) Riera de Sant Aniol: des de la confluència del Clot de Ribelles i el Clot de les Falgueres fins el salt del Brull.

c) Barranc de l’Espinau: des dels Quintans d’Espinau fins a Can Lavall.

d) Barranc de Monteia: des del torrent que baixa al nord del mas de Monteia fins a la cota 490m.

e) Barranc del Clot Fosc: des del naixement del torrent del Clot Fosc fins a la confluència amb el riu Borró.

f) Barranc del Toll: des de la capçalera del Clot de Cal Belitre fins als camps de Cabeces.

g) Barranc de Monars o Les Valls: des de la Font de Monars fins a la confluència amb la riera de Beget.

h) Barranc de Bellestil: des del camí de Monars a Can França fins al creuament amb el camí de Beget al Bac.

i) La Muga: des de 450 m aigües amunt del pas de la Molina fins al Pont d’Albanyà.

j) Torrent d’en Ferrerós: des de la confluència amb el Clot d’en Romeu fins a l’encreuament amb la Muga.

4. Les àrees d’atenció especial associades a l’escalada i el descens de barrancs.

4.1. Àrea d’escalada lliure

A l’àrea d’escalada lliure, clau AAE 5.1, es permet tot l’any l’escalada clàssica o esportiva.

4.2. Àrea d’escalada condicionada

A l’àrea d’escalada condicionada, clau AAE 5.2, es permet l’escalada clàssica o esportiva:

a) Des del 15 de juliol fins al 15 de febrer, en els sectors següents: Del riu, Riu superior, El Castell, Els gossos, Iniciació, El moro, Paret central, La columna, L’últim sector (ubicats a la zona del Castellot), Guitarriu i Intramon (ubicats a la zona de Sadernes).

b) Des del 15 d’agost fins al 15 de gener, en els sectors de: Bellavista (a baix), Galliner i Atlantis.

c) Des del 15 d’agost fins al 15 de març, en el sector de Bellavista (a dalt).

4.3. Àrea de barranquisme

A l’àrea de barranquisme, clau AAE 6, es permet el descens de barrancs durant tot l’any.

A cada tram s’estableix un màxim de persones al dia realitzant descens de barranc, segons article 5. La reserva es fa per estricte ordre d’inscripció, i s’estableix un màxim de places que pot reservar un únic sol·licitant, segons article 5. També es podrà establir un nombre de places reservades per a usuaris particulars.

5. Instruccions complementàries per a la pràctica del descens de barrancs.

(Coordenades en UTM ETRS89 31N)

a) Torrent de la Comella o Gorgues de Canals: ràpel 14 (467056, 4685301): descens per la dreta, respectar tosques en formació a l’esquerra de la base. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

b) Riera de Sant Aniol: ràpel 8, Gran Circ (465714, 4685781): descens obligat per la dreta, respectar tosques en formació a l’esquerra de la base. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

c) Barranc de l’Espinau: descens sense indicacions específiques. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

d) Barranc de Monteia; final de tram (471526, 4679477): abandonar la llera abans del toll final del tram, emprant la sortida ubicada immediatament a l’esquerra. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

e) Barranc del Clot Fosc: descens sense indicacions específiques. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

f) Barranc del Toll: bassa amb tosques (462688, 4684713): abandonar la llera abans de les basses permanents o semi-permanents situades entre els ràpels 2 i 3. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

g) Barranc de Monars: tram amb tosca sensible des de l’entrada al barranc fins al primer ràpel. Inici tram: 462067, 4686091. Final tram: 462082, 4685854: abandonar la llera en aquest tram. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

h) Barranc de Bellestil: ràpel 8 (459752, 4686592), 9 (459719, 4686541) i 10 (459679, 4686489): descens per la dreta, respectar tosques en formació de l’esquerra de la base. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

i) La Muga: no instal·lar ancoratges permanents. Descens sense indicacions específiques. Màxim 50 persones al dia realitzant descens pel barranc.

j) Torrent d’en Ferrerós: descens sense indicacions específiques. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.

Un únic sol·licitant no pot reservar més de 30 places per dia (per al cas de La Muga).

En cas que la realització de l’activitat es realitzi per part d’una empresa caldrà demanar permís al propietari de la finca per on transcorren els accessos d’entrada i de sortida del barranc.

Pont medieval a Oix a la Alta Garrotxa, municipi de Montagut i Oix (Foto: Lejarza, Argelaguer)

Pont medieval a Oix a la Alta Garrotxa, municipi de Montagut i Oix (Foto: Lejarza, Argelaguer)

 

Una respuesta hasta “Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa”

 1. lejarza said

  EDICTE del Consorci de l’Alta Garrotxa, sobre aprovació definitiva del pressupost per a l’any 2021

  Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 13 · Núm. edicte 306 · Data 21-01-2021

  Havent-se exposat al públic el del Consorci de l’Alta Garrotxa per a l’exercici 2021 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 243 de data 18 de desembre de 2020 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.

  PRESSUPOST
  ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC)
  CAPÍTOLS EUROS
  1 DESPESES DE PERSONAL 115.408,76
  2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 90.621,64
  3 DESPESES FINANCERES 200,00
  4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 33.255,10
  6 INVERSIONS REALS 25.018,77
  8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00
  SUMA 268.504,27
  ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC)
  CAPÍTOLS EUROS
  3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2,00
  4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 244.501,27
  5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  6 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 20.000,00
  8 ACTIUS FINANCERS 4.000,00
  SUMA 268.504,27

  Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indicades en l’article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l’esmentada jurisdicció.

  El president, Santi Reixach i Garriga. Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica.

  Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 13 · Núm. edicte 306 · Data 21-01-2021 · CVE BOP-2021_0_13_306 · Pàg. 2-2 · https://ddgi.cat/bop
  Document signat

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: