Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Projecte de millora del recurs d’aigua superficial pel subministrament d’aigua potable

Posted by lejarza en 12 febrero, 2020


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca: Projecte de millora del recurs d’aigua superficial pel subministrament d’aigua potable.

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 29 · Núm. edicte 995 · Data 12-02-2020

ANUNCI sobre aprovació inicial d’un projecte d’obra municipal ordinària.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en data 4 de febrer de 2020, va aprovar la proposta d’acord que, en la seva part resolutòria diu el següent:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte de millora del recurs d’aigua superficial pel subministrament d’aigua potable a Sant Jaume de Llierca”, redactat per l’enginyer agrònom Esteve Costa i Sala, dels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), de data desembre de 2018, amb un pressupost d’execució per contracte de cent setanta-tres mil dos-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (173.259,80€) més trenta-sis mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (36.384,56€), que corresponen a un 21% d’IVA, i que fan un total de dos-cents nou mil sis-cents quaranta-quatre euros amb trenta sis cèntims (209.644,36€); queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació, de data abril de 2019.

Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat, inclosa la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació, a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents. L’anunci també s’inserirà al tauler d’edictes electrònic i al tauler d’anuncis de la corporació. El Projecte estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo a la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores, i els dijous, també de 17.00 a 20.00 hores, i al Perfil de contractant (www.santjaumedellierca.cat).

Tercer.- DONAR audiència sobre el projecte a l’Ajuntament d’Argelaguer, per un termini de deu dies, d’acord amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

Quart.- NOTIFICAR individualment aquest acord d’aprovació inicial a les persones directament afectades segons la relació de béns i drets a ocupar i, si s‘escau, a expropiar.

Cinquè.- INFORMAR que, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període d’informació pública i d’audiència, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense que es requereixi un nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació pública i d’audiència. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis (físic i electrònic) de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS.”

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Signat electrònicament

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: