Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer Pressupost i Plantilla de personal per a l’any 2020

Posted by lejarza en 16 enero, 2020


Ajuntament d´Argelaguer Pressupost i Plantilla de personal per a l’any 2020

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 211 · Data 16-01-2020

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE

PERSONAL PER A L’EXERCICI 2020

L’ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2019, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2020.

Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 239 de 16 de desembre de 2019, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:

INGRESSOS

Capitol I Impostos Directes 226.200€. Capitol II Impostos Indirectes 6.000€. Capitol III Taxes i altres ingressos 98.800€. Capitol IV Transferències corrents 151.550€. Capitol V Ingressos patrimonials 5.000€. Capitol VII Transf. de capital 17.800€. TOTAL 505.350€.

DESPESES

Capitol I Personal 136.700€. Capítol II Despeses béns corrents i serveis 254.240€. Capitol III Despeses financeres 100€. Capítol IV Transferències corrents 21.429€. Capítol VI Inversions reals 90.381€. Capítol VII Transferències capital 2.500€. TOTAL 505.350€.

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL

Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*). Personal laboral: Administrativa 1. Aux. Administrativa 1 (A temps parcial) Plaça vacant. Tècnic auxiliar biblioteca 1 (A temps parcial). Peó 1.

*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca. A Argelaguer li pertoca el 80%

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciósadministratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Argelaguer, 13 de gener de 2020. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

 

Una respuesta to “Ajuntament d´Argelaguer Pressupost i Plantilla de personal per a l’any 2020”

 1. lejarza said

  Ajuntament d´Argelaguer expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019

  Vall del Llierca – Argelaguer

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 · Data 16-01-2020

  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019

  No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 10 de desembre de 2019, d’aprovació inicial de la tercera modificació de crèdit del pressupost 2019, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 239, de 16 de desembre de 2019, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MÉS

  Mant. Cementiri i jardins 8000€. Mant. Camins i rieres 9500€. Mant. Edifici Ajuntament, consultori, 27321,72€. 920 Conservacio serveis 16130,04€. Productes neteja 1800€. Guilar 1400€. Altres festes 1500€. Estudis i treballs tècnics 36000€. Menjador escolar 1200€. Millora equipament polivalent 12500€. Millora maquinària brigada 3000€. Total 28400€.

  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MENYS

  Escena Garrotxa -1500€. Treballs tècnics POUM -26900€. Total -28400€.

  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: