Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua

Posted by lejarza en 18 septiembre, 2019


Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 179 – 18 de setembre de 2019 Registre núm. 7278

Edicte d’informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat.

El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en sessió extraordinària del dia 12 de setembre de 2019 va aprovar per unanimitat:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries referida a l’ampliació de l’àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d’aigua i a la seva accessibilitat, redactada per l’arquitecte municipal Daniel Mallarach i Macias.

Segon.- SOTMETRE l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a dos diaris de divulgació al municipi i a la seu electrònica del municipi.

Durant aquest temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents organismes: Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Departament de Carreteres de l’Estat a Catalunya, ACA, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Medi Natural.

Argelaguer, 13 de setembre de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Argelaguer diposits d´aigua de Prodaisa (Foto: Juan R Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Una respuesta hasta “Ajuntament d´Argelaguer modificació de les Normes subsidiàries per al nou dipòsit d’aigua”

 1. lejarza said

  Ajuntament d´Argelaguer

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES REFERIDA A
  L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA DELS SERVEIS TÈCNICS (St) PER AL NOU
  DIPÒSIT D’AIGUA I A LA SEVA ACCESSIBILITAT. ARGELAGUER

  AVANÇ. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES REFERIDA A
  L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA DELS SERVEIS TÈCNICS (St) PER AL NOU
  DIPÒSIT D’AIGUA I A LA SEVA ACCESSIBILITAT. ARGELAGUER.
  MEMORIA
  1. Antecedents:
  Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de
  15 d’octubre de 2010)
  Normes Subsidiàries del Planejament del municipi d’Argelaguer
  (aprovació definitiva C.P.U. 10/5/89)
  Refosa de la Normativa Urbanística d’Argelaguer (27/04/2005)
  Modificació Puntual de les NNSS del sistema d’Equipaments i dotacions
  comunitàries i Serveis tècnics (aprovació definitiva CTUG 20/4/2007)
  En els darrers anys s’ha demostrat insuficient la capacitat dels dos dipòsits
  acumuladors de la xarxa d’abastament de l’aigua potable del municipi –
  veure el Pla Director d’Abastament d’aigua del municipi d’Argelaguer.
  2008-, existents en una petita finca municipal (17010A002000820001EQ)
  de 90 m2 i inserida enmig de la finca rústica de Can Xac
  (17010A002000460000WF polígon 2 parcel·la 46).
  L’accés a aquests dipòsits es fa a través d’aquesta finca privada partint de
  la Ctra. GI-523 d’Argelaguer a Tortellà mitjançant una servitud de pas.
  Per tal de poder ampliar aquesta capacitat l’Ajuntament proposa construir
  un nou dipòsit, que requerirà de l’ampliació de l’àrea de Serveis tècnics
  delimitada o bé d’un nou emplaçament.
  S’han proposat vàries alternatives que es descriuen en el següent apartat.
  2. Alternatives:
  Opció 0: Correspon a la no ampliació de l’àrea de Serveis Tècnics. El
  subministrament d’aigua del sistema d’aigua potable d’Argelaguer es situa
  en un cabal de entre 150 i 180 m3/dia, i per tant els actuals dipòsits són
  clarament insuficients atès que només garantiteixen un volum
  d’emmagatzematge 0,3 dies, quan lo aconsellable per aquesta població
  seria disposar d’un dipòsit amb una capacitat d’emmagatzematge de 1,5
  dies.
  L’àrea qualificada no permet ampliar la capacitat d’emmagatzematge del
  sistema d’aigua potable d’Argelaguer. Resulta inviable plantejar qualsevol
  ampliació dels dipòsits i del sistema de tractament de l’aigua potable.
  Opció 1: Construcció del nou dipòsit justament en la mateixa àrea que
  ocupen els actuals dipòsits, encara que s’hagués d’ampliar lleugerament
  i mantenir l’actual accessibilitat a través del dret de pas sobre la finca de
  Can Xac.
  Aquesta opció implica una gestió molt difícil de l’obra, amb la construcció
  d’un by-pass provisional en la xarxa d’aigua amb reductors de pressió per
  a poder procedir a l’enderroc dels actuals dipòsits, preparació del sòl i
  construcció del nou, sense que es pogués assegurar la continuïtat del
  subministrament fins i tot amb el tall per a períodes sense determinar del
  subministrament tant a la zona residencial del municipi com al polígon
  industrial.
  Opció 2: Construcció del nou dipòsit just al costat dels actuals dipòsits a
  ser possible guanyant una mica d’altura, ampliant l’àrea ja establerta com
  a Serveis tècnics (St) i amb la millora de l’accessibilitat a través d’un sòl ja
  de caràcter públic (expropiat als efectes de la implantació de l’A-26) per
  tal de no dependre d’un dret de pas sobre una finca privada amb els
  inconvenients per ambdues parts.
  Fins a l’acabament de les obres no cal modificar el subministrament
  actual. La implantació del nou camí d’accés permet i facilita alhora l’estesa
  de les noves conduccions, tant de pujada (des del pou de la zona
  industrial) com de baixada (per poder segregar les dues zones urbanes –
  residencial i industrial).
  Opció 3: Per a una millora del subministrament (pressió de
  subministrament), es proposa la ubicació del nou dipòsit en una parcel·la
  ubicada a la Costa d’en Bou (polígon 2 parcel·la 53 de rústica
  17010A002000540000WD) amb la possibilitat actual d’adquirir-la i que té
  un bon accés tant des d’Espuella com des de la carretera GI-523
  d’Argelaguer a Tortellà.
  Aquesta opció que per estar situada a una major alçada milloraria la
  pressió de subministrament, té diversos inconvenients:
  • cal desviar i modificar la conducció que ve de Tortellà (Mancomunitat
  d’Aigües del Gomarell MAG) implicant, en la baixada de les
  conduccions des del dipòsit al municipi, l’afectació de diverses
  propietats privades.
  • el cost econòmic de l’adquisició d’una finca que per superfície es
  desvia considerablement de les necessitats estrictes del nou dipòsit, i
  que significaria la segregació de finques agrícoles en detriment del
  seu millor aprofitament de destí natural.
  • Impossibilitat de complementar amb un segon subministrament per la
  distància entre la ubicació escollida i el pou de la zona industrial.
  Opció 4: Es proposa la ubicació en una petita àrea ja qualificada de
  Serveis Tècnics (St) a la Costa d’en Bou. L’àrea qualificada permet
  ampliar la capacitat d’emmagatzematge del sistema d’aigua potable
  d’Argelaguer, no obstant, segurament en un futur molt pròxim quedaria
  obsoleta al no permetre encabir-hi futures ampliacions o serveis.
  També té d’altres inconvenients com :
  • Disposa d’un bon accés fins a la proximitat, no obstant el planejament
  no preveu la vialitat fins a l’àrea de ST.
  • Representa una inversió important en la portada de canonades
  d’aigua potable des del nucli, des del pou i des de la canonada en alta
  de Tortellà a Argelaguer.
  • No disposa d’escomesa elèctrica i per tant caldrà generar-ne una de
  nova.
  • La superfície té una pendent important, fet que obliga a generar
  importants moviments de terres.
  Les diferents alternatives o opcions es desenvolupen en sòl classificat de
  no urbanitzable en el planejament municipal i en Sòl de Protecció Especial
  amb Valor de Connexió segons el Pla Territorial de les comarques
  gironines.
  3. Justificació de la solució adoptada i qualificació urbanística:
  L’art 2.5 del PTCGG distingeix les edificacions, instal·lacions i
  infraestructures en els espais oberts segons aportin qualitat al medi
  natural, agrari i paisatgístic, que no n’aportin i aquelles que son d’interès
  públic. En aquest cas comprèn les infraestructures i equipaments d’interès
  públic que han de situar-se en el medi rural (C).
  L’art. 2.7.3 del PTCGG preveu que en el sòl de protecció especial, només
  es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o ampliació
  de les existents:
  (…) b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord
  amb el que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme
  (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les condicions i exigències
  que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir
  que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl.
  Aquestes edificacions o instal·lacions corresponen als tipus B i C de
  l’article 2.5.
  L’art. 2.7.6 determina que els nous elements d’infraestructures que s’hagin
  d’ubicar necessàriament en sòl de protecció especial, com també la
  millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions
  que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els
  connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars del
  patrimoni natural. A aquest efecte, la modificació incorporarà unes
  Normes d’implantació tant de l’element dipòsit com de la nova vialitat.
  Pel que fa a les alternatives, s’ha adoptat la opció 2 doncs es la que ofereix
  un millor equilibri entre la qualitat del servei i el cost econòmic.
  La necessitat de tramitar aquesta modificació radica doncs en la proposta
  adoptada per tal d’ampliar l’àrea destinada a Serveis tècnics ja delimitada
  en la zona dels actuals dipòsits de subministrament de l’aigua pública del
  municipi per a la implantació del nou dipòsit i a la millora de l’accessibilitat
  en aquesta àrea. La classificació dels sòls es manté com a sòl no
  Urbanitzable.
  • Ampliació de l’àrea delimitada dins el Sistema general
  d’equipaments i dotacions comunitàries per a Serveis tècnics (clau
  St) destinada al Servei d’Abastament d’aigua del municipi.
  • Delimitació d’una àrea destinada a Sistema General com a Xarxa
  viària per a l’accessibilitat a la finca que inclourà el nou dipòsit.
  L’actuació requereix prèviament poder disposar dels terrenys necessaris.
  Per aquest motiu l’Ajuntament a través d’un acord de Ple de data
  18/12/2017 adquireix la finca de 1.062 m2 de rústica del polígon 2
  parcel·la 44 (17010A002000440000WL), finca registral 22 d’Argelaguer,
  a Josep Ma. Cordonets, limítrof amb la finca de Can Xac.
  Així mateix, la nova instal·lació requerirà d’una millora de l’accessibilitat i
  per tant es planteja la construcció d’un nou vial (camí sense pavimentar)
  que essent més directe des del nucli urbà permeti alhora transcórrer a
  través seu les instal·lacions o canalitzacions tant de pujada (des del nou
  pou de la zona de Can Portella) com de baixada de l’aigua en el punt
  d’encreuament entre la zona urbana residencial de la zona urbana
  industrial. La construcció d’aquest vial ha de permetre alliberar la servitud
  de pas sobre la finca de Can Xac.
  Finalment es planteja permutar una part d’aquesta finca amb una part
  equivalent de la finca de Can Xac de manera que la finca resultant englobi
  els dipòsits vells i una part del camp superior a la finca municipal adquirida
  per tal d’emplaçar en aquest punt el nou dipòsit.
  Tot aquest procés necessita d’una modificació puntual de normes que
  l’avali.
  4. Objecte :
  La Finalitat d’aquesta Modificació és el de dotar de la cobertura legal tot
  el procés que s’explica en el punt anterior i per tant delimitar amb exactitud
  la zona de Serveis tècnics dels Dipòsits ampliada, i el nou sistema viari
  per a dotar-lo de la suficient i deguda accessibilitat pública, d’acord amb
  els interessos generals municipals i allò previst per l’art. 96 del decret
  legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
  d’urbanisme, per a la modificació puntual de normes.
  5. Administració actuant o promotora:
  D’acord amb l’art. 2.1. de les vigents Normes Subsidiàries del municipi i
  l’art. 14.2 i 76.2 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
  el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon a l’Ajuntament formular la
  redacció, i tramitació d’aquesta modificació puntual. Així mateix correspon
  a l’Ajuntament d’acord amb l’art. 83.1 i 94 de la mateixa llei l’aprovació
  inicial i provisional . L’aprovació definitiva correspon a la Comissió
  Territorial d’Urbanisme d’acord amb l’art. 80.
  6. Vigència o Pla d’etapes:
  Els efectes d’aquesta modificació puntual entrarà en vigor de manera
  immediata a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
  Catalunya de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial
  d’Urbanisme de Girona, d’acord amb l’art. 80 del decret legislatiu 1/2010,
  text refós de la Llei d’urbanisme. Tindrà vigència indefinida essent
  susceptible de suspensió, modificació o revisió d’acord amb l’art. 94 de
  l’esmentat decret, fins a la tramitació d’una nova figura de planejament
  urbanístic (POUM).
  7. Àmbit :
  L’àmbit es el que es reprodueix en els plànols que acompanyen aquest
  document escrit i que es concreten en:
  Es defineix un àmbit més gran que l’actual destinat a Serveis tècnics dins
  el Sistema d’Equipaments i dotacions comunitàries ( 1.062 m2)
  Es defineix un àmbit destinat a Sistema de vialitat pública destinat a camí
  d’accés a la nova àrea ( 895 m2), situat en el talús format en la construcció
  de l’autovia A-26, doncs es desenvolupa completament dins els sòls
  expropiats en el seu moment pel Ministerio de Fomento.
  8. Determinacions:
  Es Delimita un àmbit concret dins el sòl No Urbanitzable del municipi que
  amplia l’actual àrea de Serveis tècnics que engloba els dipòsits existents
  per a encabir les necessitats del nou dipòsit com a Zona de Serveis tècnics
  (clau St) dins del Sistema general d’equipaments i dotacions comunitàries.
  Es reflecteix gràficament als plànols normatius que acompanyen aquest
  document.
  Es delimita un àmbit destinat a Sistema general de Xarxa viària per a
  l’accessibilitat a la finca que inclourà el camí d’accés al nou dipòsit. Es
  reflecteix gràficament als plànols normatius que acompanyen aquest
  document.
  No es modifica l’articulat referit a aquestes qualificacions.
  Quadre relacional i de superfícies: En el quadre que segueix es descriuen
  quantitativament les determinacions de la proposta que planteja aquesta
  modificació:

  Sistema General d’Equipaments i Dotacions Comunitàries

  Zona de Serveis Tècnics: Existent 90 m2 Ampliació 1.062 m2 Modificació 1.152 m2

  Sistema de Vialitat pública: 895 m2

  Superfícies ocupació 45 m2 170 m2

  Normes d’Implantació: S’incorporen unes mesures d’Implantació als
  efectes de minimitzar l’impacte tant del propi dipòsit com del vial d’accés.
  Referides al dipòsit:
  a) El dipòsit s’encastarà en el talús existent de manera que la seva
  alçada visual es redueixi.
  b) La coberta del dipòsit serà vegetal als efectes de procurar una
  millora funcional (aïllament tèrmic) com de una millor inserció en
  l’entorn i el medi.
  c) Els dipòsits existents, que s’usaran per a la futura ETAP,
  s’integraran en el conjunt del futur edifici de l’ETAP de manera que
  no siguin elements dispersos, sinó que tot el conjunt
  edificis/dipòsits tingui una coherència arquitectònica.
  d) Es pintaran les façanes dels edificis com a tractament cromàtic (es
  proposa bé el RAL 8022 o bé el 6015) i també s’escollirà una
  coloració de la coberta que minimitzi l’impacte paisatgístic.
  e) Es disposarà vegetació (arbrat i matollar) en l’àmbit de la finca per
  tal reduir l’impacte.
  f) El tancament perimetral es realitzarà amb pals de fusta tractada.
  g) L’enllumenat exterior del dipòsit només s’activarà durant les
  operacions, per tant no es disposarà d’enllumenat exterior de forma
  permanent.
  Referides al vial:
  h) El caràcter de la nova vialitat haurà de ser la d’un camí natural.
  i) La traça haurà de ser aquella que minimitzi al màxim els desmunts
  i els terraplens.
  j) No disposarà de paviment i s’evitaran solucions d’urbanització, com
  enllumenat, voreres…
  k) El camí s’inserirà de manera discreta al paisatge, i s’incorporarà en
  el projecte les mesures necessàries per recuperar la vegetació tant
  d’arbrat com arbustives.
  9. Informe Mediambiental
  S’acompanya a aquest document d’Avanç, el document d’Avaluació
  Ambiental Estratègica Simplificada de la Modificació puntual de NNSS
  referida a l’ampliació de l’àrea de Serveis tècnics (St) per al nou dipòsit
  d’aigua i la seva accessibilitat, redactada per l’enginyer agrònom Esteve
  Costa i Sala, tècnic del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).
  El Departament de Territori i Sostenibilitat Serveis territorials de Girona
  han resolt en data 05/08/20019, TES/2019 emetre informe ambiental
  estratègic d’aquesta modificació de Normes (exp. OTAAGI20190137) en
  el sentit de:
  1. Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació
  de les Normes subsidiàries per a l’ampliació de l’àrea de serveis
  tècnics per al nou dipòsit d’aigua i el seu accés, al terme municipal
  d’Argelaguer, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
  estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el
  medi ambient, amb les condicions següents:
  Cal adoptar un tractament cromàtic complet del nou dipòsit, així
  com dels existents, i de l’edifici destinat a estació de tractament
  d’aigua potable. A aquest efecte, resulten preferibles per a
  aquestes construccions els colors foscos perquè afavoreixen la
  seva integració en el paisatge. Es valora favorablement el color
  RAL 8022 proposat pel promotor, així com el RAL 6015.
  2. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament d’Argelaguer i publicarla
  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del
  Departament de Territori i Sostenibilitat.
  10. Estudi Econòmic i financer
  S’han valorat de les tres alternatives l’adquisició dels sòls necessaris per
  a la implantació de la solució, les instal·lacions provisionals cas que
  aquestes siguin necessàries, la pròpia construcció del nou dipòsit que s’ha
  estimat igual per a les tres alternatives, les noves conduccions o
  modificació de les existents, les afectacions ja siguin d’ocupació o de pas
  i les adaptacions de la vialitat.

  11. Memòria Social

  La present modificació no té implicacions a efectes de promoció
  d’habitatge protegit.
  12. Participació de la iniciativa privada:
  Més enllà dels terminis legals establerts per a la informació pública dels
  processos de tramitació i modificació del planejament i en el marc d’allò
  que estableix la llei d’urbanisme en l’art. 8 sobre el foment dels drets
  d’iniciativa, informació i participació dels ciutadans, es justificaran i
  s’acreditaran les notificacions personalitzades de l’aprovació inicial per
  part de l’ajuntament a aquells propietaris interessats o afectats directes
  per les noves determinacions d’aquesta modificació puntual, i si s’escau
  s’acompanyarà prèvia a la publicació de l’exposició pública els
  corresponents convenis urbanístics subscrits amb les propietats per tal de
  deixar constància de la conveniència dels interessos públics i privats.

  Argelaguer, setembre de 2019
  L’ARQUITECTE MUNICIPAL

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: