Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable

Posted by lejarza en 4 abril, 2019


L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable
Associació de Veïns d´Argelaguer, Presidència.
Assumpte: Analítiques d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua.
Ajuntament d´Argelaguer: Instància, ID Registre: E2019000133 Data, 11/02/2019
Que atès que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà. Ministeri de la Presidència “BOE” núm. 45, de 21 de febrer de 2003, diu que: “Article 4. Responsabilitats i competències. Sense perjudici del que estableix la Llei 14/1986, de 25 d´abril, general de sanitat, i la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s´estableixen les següents responsabilitats en l´àmbit d´aquest Reial decret: 1. Els municipis són responsables d´assegurar que l´aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor”.
Atès que l´Ajuntament d´Argelaguer amb data 15-1-2018, va demanar un subvenció a l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, pels finançaments dels programes Pt01, Pt02, Pt04 “programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor”, Pt09, Pm01p i Pm01i.
Atès que amb data 21 de març de 2018 (Butlletí Oficial de la Provincia de Girona Núm. 57), l´Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, anuncia la adjudicació a Proveïments d’aigua S.A, NIF A-17063579 “Pt04 programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor” de la demarcació de Girona, del Catàleg de serveis de Dipsalut (Document Annex), per un import de 449.246,38 euros.
Atès que les decisions sobre el control de la qualitat de l´aigua de consum humà, s´executaran en el nivell local, en virtut de les competències atribuïdes als ens locals en la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que el citat R.D. 140/2003, diu: “comunicar a l´Ajuntament, sense perjudici de la resta d´administracions i altres entitats subministradores que puguin resultar afectades, la qualitat de l´aigua subministrada.
Atès que consultat el Sistema d´Informació Nacional d´Aigua de Consum: sinac.msssi.es, paràmetres analitzats i data de l´últim anàlisi, la companyia gestora del Servei Municipal de l´aigua al municipi d´Argelaguer, Prodaisa, fa regularment les Analítiques corresponents (Document Annex); que consultat el lloc oficial de la companyia gestora: http://www.prodaisa.com, no es publiquen les Analítiques de l´aigua; que consultat el lloc oficial de l´Ajuntament d´Argelaguer: http://www.argelaguer.cat, no es publiquen les Analítiques de l´aigua.
L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana que es publiquin de manera regular les Analiticas de l´aigua del programa d´avaluació i control de la qualitat de l´aigua a l´aixeta del consumidor Pt04 del Catàleg de serveis de Dipsalut de la Diputació de Girona.

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

2 comentarios para “L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana a l´Ajuntament les Analítiques de l´aigua potable”

 1. lejarza said

  Document Annex:

  Zona(s) de Abastecimiento: ZS GOMARELL – MONTAGUT – TORTELLA – ARGELAGUER

  Denominación XARXA ARGELAGUER Gestor PROVEÏMENTS D’AIGUA SA Localidades abastecidas ARGELAGUER

  Calidad del agua Agua apta para el consumo.

  Parámetros analizados y fecha del último análisis oficial Indicadores de calidad.

  Indicadores de calidad:

  Carbono Orgánico total 04/09/2018 Análisis completo
  Manganeso 04/09/2018 Análisis completo
  Hierro 04/09/2018 Análisis completo
  Aluminio 04/09/2018 Análisis completo
  Color 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Oxidabilidad 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  PH 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Conductividad 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Olor 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Sulfato 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Cloro libre residual 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Sabor 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Cloro combinado residual 20/08/2007 Análisis de control
  Bacterias coliformes 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Recuento de colonias a 22ºC 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Amonio 17/12/2018 12:20 Análisis de control
  Cloruro 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Sodio 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Turbidez 17/12/2018 12:20

  Análisis de control Microbiológicos.

  Plaguicidas individuales:

  PLA: HCH, gamma o Lindano 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Endosulfán, beta 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Propazina 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Dieldrín 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Atrazina 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Heptacloro 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Endrín 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Simazina 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Terbutilazina 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Endosulfán, alfa 04/09/2018 Análisis completo
  PLA: Aldrín 04/09/2018 Análisis completo

  Químicos:

  Antimonio 04/09/2018 Análisis completo
  Níquel 04/09/2018 Análisis completo
  Arsénico 04/09/2018 Análisis completo
  1,2-Dicloroetano 04/09/2018 Análisis completo
  Plomo 04/09/2018 Análisis completo
  Cobre 04/09/2018 Análisis completo
  Mercurio 04/09/2018 Análisis completo
  Nitritos 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Cadmio 04/09/2018 Análisis completo
  Fluoruro 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Tricloroeteno + Tetracloroeteno 04/09/2018 Análisis completo
  Cromo 04/09/2018 Análisis completo
  Benceno 04/09/2018 Análisis completo
  Boro 04/09/2018 Análisis completo
  Selenio 04/09/2018 Análisis completo
  Nitrato 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Trihalometanos(THMs) 04/09/2018 Análisis completo
  Cianuro 04/09/2018 14:00 Análisis completo
  Total de plaguicidas 04/09/2018 Análisis completo

  Recull Associació de Veïns Font: http://sinac.msssi.es/SinacV2/

 2. lejarza said

  Document Annex:

  ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)

  Butlletí Oficial de la Provincia de Girona Núm. 57 – 21 de març de 2018 Registre Núm. 2449

  Administració Local Organismes Autònoms

  Anunci de formalització del contracte de serveis necessaris per al desenvolupament del programa Pt03 “programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i Pt04 “programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor” de la demarcació de Girona, del Catàleg de serveis de Dipsalut

  Contractació-20

  Als efectes establerts a l’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
  de Contractes del Sector Públic, es publica el present anunci de formalització d’un contracte de serveis, signat entre Dipsalut i l’empresa
  adjudicatària:

  1. Entitat adjudicadora:

  Organisme: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona. Àrea gestora del contracte: Àrea de Protecció de la Salut
  Núm. Expedient: 2017/2096

  2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

  Tramitació de l’expedient: Ordinària. Procediment d’adjudicació: Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada

  3. Adjudicació :

  Data: 25 de gener de 2017

  Adjudicatari: Proveïments d’aigua S.A, NIF A-17063579 Durada del contracte: dos (2) anys.

  Preu màxim d’adjudicació: TRES-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (371.278,00 €), més SETANTA- SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTAVUIT CÈNTIMS (77.968,38 €), en concepte d’IVA, fent un total de QUATRE CENTS QUARANTA-NOU MIL DOSCENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (449.246,38 €), d’acord amb la seva oferta.

  Data de formalització del contracte: 22 de febrer de 2018.

  Girona, 7 de març de 2018. Josep Maria Corominas i Barnadas President.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: