Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019

Posted by lejarza en 17 enero, 2019


Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 12 – 17 de gener de 2019 Registre núm. 272
Edicte d´aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l´exercici 2019
L´ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d´exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 239 de 14 de desembre de 2018, al tauler d´anuncis de l´ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s´hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l´acord d´aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
ESTAT D´INGRESSOS:
INGRESSOS Capítol I Impostos Directes 235.900€ Capítol II Impostos Indirectes 6.000€ Capítol III Taxes i altres ingressos 97.800€ Capítol IV Transferències corrents 131.350€ Capítol V Ingressos patrimonials 5.500€ Capítol VII Transferències de capital 60.405€. TOTAL 536.955 euros.
ESTAT DE DESPESES:
DESPESES Capítol I Personal 128.400€ Capítol II Despeses béns corrents i serveis 271.790€ Capítol III Despeses financeres 100€ Capítol IV Transferències corrents 19.165€ Capítol VI Inversions reals 115.500€ Capítol VII Transferències capital 2.000€ TOTAL 536.955 euros.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*)
Personal laboral: Administrativa 1 Aux. Administrativa 1 ( A temps parcial) Plaça vacant, Tècnic auxiliar biblioteca 1 (A temps parcial), Peó 1.
Contra l´acord d´aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableix l´esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l´article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca A Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 14 de gener de 2019 . Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: