Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2018


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 243 – 20 de desembre de 2018 Registre núm. 10878
Anunci d´aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Durant el termini d´exposició pública del Reglament del Consell de Poble per incorporar-ho com a Annex II del Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer, no s´han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovat definitivament.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.º Definició: El Consell de Poble d´Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia.
És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi, d´acord i amb l´abast previst a l’article 69 de la Llei 7/1985 de 15 d´abril, reguladora de les bases de règim local i l´article 154.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d´abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les principals àrees on posa atenció, sense ésser excloents d´altres són: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants, educació, salut i esports.
El Reglament del Consell de Poble queda recollit dins l´annex 2 del Reglament de Participació del municipi, el qual n´estableix i en regula els seus principis i drets.
2.º Sobre els objectius principals:
1. Fomentar processos de democràcia participativa a Argelaguer 2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals 3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals 4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de participació.
3.º Sobre les funcions principals que no es limiten a, però sí que tenen en consideració:
• Convidar a la població d´Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi. • Facilitar el diàleg entre l´ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua. • Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l´ajuntament. • Promoure espais d´informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi. • Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats. • Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d´Argelaguer.
4.º Sobre la composició:
• 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble. • Una persona membre de la regidoria de participació d´Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot. • El jutge de pau del municipi en moments clau, amb veu però no vot. • Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.
5.º Sobre les seves eleccions:
• El Consell de Poble es crea amb la celebració de les primeres eleccions sense candidatura (1), que tenen lloc durant un acte públic i lúdic al municipi. Són convocades i organitzades per a l´Ajuntament d´Argelaguer i amb el suport del grup motor que ha co-creat el present article. • S´escullen els i les 10 representants del Consell de Poble mitjançant el model d´eleccions sense candidatura tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts (2). Es guarda un Llistat de persones suplents seguint els mateixos criteris. • Poden ser votades les persones registrades al padró municipal majors de 16 anys. • Les eleccions es celebren un cop cada 2 anys i són organitzades i convocades pel Consell de Poble, amb el suport tècnic de lÁjuntament. • El jutge de pau garanteix la legitimitat de les eleccions sense candidatura.
6.º Sobre l´organització i l´estructura:
• El Consell de Poble es reuneix un mínim de 2 vegades a l´any i a convenir en funció del que els i les seves integrants creguin convenient. • Tres dels seus i/o les seves integrants repeteixen el mandat, potenciant així el procés d´aprenentatge, continuïtat i saviesa del Consell de Poble, sense traspassar el límit de 4 anys dins de l´òrgan. • Les reunions del Consell de Poble són obertes i públiques, hi pot participar tothom amb veu però no amb vot. • L´Ajuntament garanteix l´ús dels equipaments municipals pel Consell de Poble, els quals queden per determinar en funció de les seves necessitats. • Les despeses dels processos participatius que promogui o vehiculi el Consell de Poble, sempre i quan hagin estat autoritzades i aprovades per Ple, les assumirà la partida de Participació Ciutadana del pressupost anual municipal. • L´organització interna del Consell de Poble és horitzontal, havent-hi una persona encarregada de les tasques que es derivin de la coordinació i una altra, de les tasques derivades de la secretaria (presa d´actes) i si s´escau, de la tresoreria (gestió econòmica i transparència). Aquestes seran escollides durant la primera reunió del Consell de Poble i els càrrecs tindran la durada del mateix mandat. • Les actes del Consell de Poble són públiques i són penjades a la pàgina web de l´Ajuntament.
7.º Sobre la presa de decisions:
• Les decisions del Consell es prenen per consens. En cas de no arribar-hi, es pren la decisió per votació essent favorable amb les 2/3 parts del Consell de Poble present. Per a la presa de decisions es requereix la presència mínima de 7 persones del Consell de Poble. • Les modificacions del present Reglament seran proposades pel mateix Consell de Poble i hauran de ser aprovades pel Ple Municipal, passant a 30 dies d´exposició pública prèvia a la modificació.
1)Vilatans i vilatanes registrades al padró municipal escullen un màxim de deu persones per a formar part del Consell de Poble, tenint en compte els criteris de representativitat i diversitat establerts.
Les deu persones més votades, si volen, són les que componen el Consell de Poble, amb veu i vot.
2) Durant les eleccions sense candidatura, cada persona podrà votar un màxim de 6 persones, tenint en compte la diversitat d´edat (jovent, adults i gent gran) i de gènere.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s´interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l´endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 11 de desembre de 2018 Artur Ginesta Rambla, Alcalde

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Consell de Poble d´Argelaguer (foto Lejarza)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: