Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble

Posted by lejarza en 25 octubre, 2018


Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 206 – 25 d´octubre de 2018 Registre Núm. 9118
Anunci d´informació pública del Reglament del Consell de Poble
El Ple de l´Ajuntament en sessió de data 17-10-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell de Poble i sotmetre´l a informació pública per un període de trenta dies.
En compliment del tràmit d´informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d´oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l´ajuntament dintre del mateix termini d´informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s´hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l´article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l´article 66 del ROAS.
Argelaguer, 21 d´octubre de 2018. Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Reglament del Consell de Poble”

 1. lejarza said

  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 216 – 12 de novembre de 2018 Núm. 9685

  Administració Local Diputació BOP-2018_0_216_9685

  Diputació de Girona Bon Govern, Transparència i Participació

  Extracte en la BDNS de l’augment i resolució de la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a l’any 2018

  Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 38046 Codi convocatoria: 389576 Des convocatoria: Convocatòria subvencions Participació Ciutadana 2018

  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans

  Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404.9240.46200.-Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació. Ampliar la convocatòria de subvencions per polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2018 en 50.000€, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:

  Aplicació Pressupostària 404.9240.46200

  Girona, 31 d’octubre de 2018 Albert Piñeira i Brosel, President accidental.

  A LA JUNTA DE GOVERN

  000002/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa CLHBG; Resolució convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (1505/2018)

  Vistes les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 de febrer de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 40 de 26 de febrer de 2018.

  Vista la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2018, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 6 de març de 2018 i publicada al BOPG número 53 de 15 de març de 2018.

  Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar el crèdit pressupostari amb una quantitat addicional de com a màxim el mateix import, derivada de l’aprovació d’una modificació pressupostària, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

  Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i per tal d’incrementar el percentatge de finançament de les actuacions sol·licitades i que s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC5/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, en data 17/09/18 mitjançant el qual s’incrementa en 50.000€ el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 404.9240.46200.-Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació.

  Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 19 de setembre de 2018 i l’acta de la Comissió avaluadora de data 20 de setembre de 2018 en el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

  D’acord amb els antecedents esmentats, el President de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti els acords següents:

  PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404.9240.46200.-Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació.

  SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2018 en 50.000€, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:

  Any 2018 Aplicació Pressupostària 404.9240.46200 Crèdits inicials 93.000€ Augment de la convocatoria 50.000€ Crèdits finals 143.000€

  TERCER. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

  Haz clic para acceder a 201821609685.pdf

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: