Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018

Posted by lejarza en 16 octubre, 2018


Argelaguer sessió ordinària de Ple de l´Ajuntament 17 d´octubre de 2018
Ajuntament d´Argelaguer.
Núm. de Decret i Data: 2018DECR000113 15_10_2018
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitants locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar Sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 17 d´octubre de 2018 a les 12,00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessària.
Ordre del dia:
1. Aprovació d´Actes.
1.1 Acta Ple 2/2018 ordinari.
1.2 Acta Ple 3/2018 extraordinari.
2. Propostes.
2.1 Adjudicació de l´obra de la passera sobre el torrent (Riera) del Vinyot.
2.2 Devolucio aval de l´obra de l´aparcament del Casal.
2.3 Aprovacio inicial del Reglament del Consell de Poble.
2.4 Aprovar deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
2.5 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost 2018.
2.6 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 1.
2.7 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 3.
2.8 Acceptació de la subvenció de la campanya del Pla a l´Acció Línea 5.
3. Assumptes Urgents.
4. Convalidacions de Decrets i Informacions.
5. Precs i Preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´edictes de l´Ajuntament.
Signat i datat electrònicament.
C/ Major, 91 Argelaguer – La Garrotxa – 972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

La secretàriainterventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: