Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva

Posted by lejarza en 14 agosto, 2018


Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer aprovació definitiva
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 157 – 14 d’agost de 2018 Núm. 7239
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament del consell d’infants Durant el termini d’exposició pública del Reglament del Consell d’infants del poble d’Argelaguer per incorporar-ho com a Annex I del Reglament de Participació Ciutadana d’Argelaguer, no s’han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovada definitivament. Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament de manera definitiva.
REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS del MUNICIPI D’ARGELAGUER PREÀMBUL Tal i com diu la Carta de Ciutats educadores “… D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de maduresa”. L’article 62 el Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en assumptes municipals. En la mateixa línia, l’article 27 de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, d’acord amb la seva finalitat de participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta i promovent òrgans de participació en la vida pública, impulsa les administracions locals a crear consells de participació territorials per tal de donar a l’infant i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
Amb aquesta neix el Consell dels Infants que serà l’encarregat de potenciar la participació dels infants del poble d’Argelaguer i fer d’altaveu de les seves inquietuds i propostes. Alhora permetrà treballar importants valors, dels que destaquen, la responsabilitat comunitària, la participació democràtica, el compromís, el diàleg i l’esperit crític. DISPOSICIONS GENERALS Article 1 El Consell dels Infants és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Alcalde i del Govern municipal sobre qüestions d’interès general per al poble, entenent que el poble és un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits. Article 2 El Consell d’Infants té la seva seu a l’Excm. Ajuntament d’Argelaguer, c. Major núm. 91. Article 3 Les finalitats del Consell d’Infants són les que tot seguit s’assenyalen: – Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble. – Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. – Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. – Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat. – Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant. FUNCIONS Article 4 Les principals funcions del Consell són: – Treballar els temes acordats des del propi Consell dels Infants o aquells que siguin proposats per l’Ajuntament. – Debatre i consensuar entre tots les propostes relatives al tema que es treballi. – Presentar el treball desenvolupat durant tot el curs i les propostes acordades a tots els membres del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una resposta.
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT Article 5 El Consell dels Infants està format per: – Dos representants escollits per l’alumnat, dels diferents cursos que participen en el consell – Un representant de l’equip de govern, o persona en qui es delegui aquesta funció Article 6 El Consell dels Infants funcionarà a través del Plenari. Sempre que es cregui necessari i convenient el Consell dels Infants podrà crear comissions de treball. Article 7 El sistema d’elecció de cada un dels representants s’establirà d’acord amb els sistemes d’elecció i participació que tingui l’escola. El càrrec de representant té una durada màxima de dos anys. Article 8 Els representants seran els portaveus i interlocutors del Consell d’Infants envers l’equip de govern. També poden recollir l’opinió d’altres infants d’altres grups-classe. Article 9 A cada escola que participi en el Consell dels Infants hi haurà un responsable (preferentment el tutor/a del grup) que farà d’enllaç entre els infants participants i els representants, i el representant de l’equip de govern. Article 10 El Consell dels Infants elaborarà propostes que farà arribar a l’Alcaldia i a tots els membres del consistori. Els acords que prengui el Consell dels Infants seran per consens. Si calgués arribar a una votació, només podran votar els infants. Article 11 El Consell dels Infants es reunirà, com a mínim, un cop durant el curs escolar en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que l’Alcalde ho consideri oportú o a petició 1/3 dels membres del Consell dels Infants.
Article 12 Un cop a l’any, es celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament d’Argelaguer amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d’Infants, en què es presentarà les propostes del Consell dels Infants. Article 13 L’Alcalde o en qui delegui, donarà resposta escrita a les qüestions plantejades pel Consell. Tanmateix, l’Ajuntament informarà i consultarà el Consell d’Infants en tots els temes que tinguin relació directa o indirecta amb infància o aquells que es cregui que la visió del nen/a pugui tenir una aportació qualitativa, alhora que escoltarà i considerarà les aportacions i demandes del Consell. Article 14 Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les reunions, amb veu però sense vot, tècnics o persones especialistes per tractar de qüestions puntuals o per efectuar estudis específics. Article 15 Les tasques de coordinació i dinamització del Consell d’Infants del municipi d’Argelaguer es deleguen a l’empresa de serveis educatius escollida per l’equip de govern. Article 16 Tota l’activitat que vagi desenvolupant el Consell dels Infants es podrà seguir a la web del municipi d’Argelaguer i algunes, a través d’altres canals com els mitjans de comunicació locals.
FINANÇAMENT Article 17 Els pressupostos anuals del municipi d’Argelaguer contemplaran una partida dedicada a la participació ciutadana per tal que les despeses que se’n derivin estiguin cobertes. Article 18 L’Ajuntament d’Argelaguer, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell dels Infants, podrà modificar aquest reglament en els termes que consideri oportuns amb la tramitació prèvia prevista legalment. Article 19 En tot allò no indicat en aquest reglament respecte al funcionament del Consell dels Infants, seran d’aplicació les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.
DISPOSICIÓ FINAL Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de la seva aprovació definitiva. Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Argelaguer, 6 d’agost de 2018 L’alcalde

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Escola Montpalau d´Argelaguer (Foto: Lejarza Garrotxa)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: