Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell

Posted by lejarza en 28 julio, 2018


Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell
Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 145 – 27 de juliol de 2018 Núm. 6616
Anunci d´informació pública del projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.
Aprovat inicialment el projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell amb CIF P1700052I, per Acord del Ple de data 16 de juliol de 2018, de conformitat amb l´establert a l´article 35.3 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, se sotmet l´expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinada pels interessats i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, es considerarà l´Acord del Ple com a definitiu.
Tortellà, 18 de juliol de 2018. Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

Zona de captacio d´aigues del Gomarell dels pobles d´Argelaguer, Tortellà i Montagut i Oix prop de Sant Aniol d’Aguja a Alta Garrotxa (Foto: Lejarza)

gomarell

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

9 comentarios para “Ajuntament de Tortellà projecte per deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell”

 1. lejarza said

  Ajuntament de Tortellà: Estatuts bàsics de la Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) dels municipis de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà a la Vall del Llierca.

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 57 – 21 de març de 2012 Núm. 3155 Ajuntament de Tortellà (Girona).

  Edicte d’aprovació definitiva d’uns estatuts.

  Havent seguit l’expedient la tramitació establerta per la legislació vigent, els plens dels Ajuntaments mancomunats han procedit a l’aprovació definitiva dels estatuts, d’acord amb els certificats que obren a l’expedient administratiu.
  D’acord amb l’anterior, es procedeix a la publicació dels seu text íntegre per al coneixement general:
  ESTATUTS BÀSICS DE LA MANCOMUNITAT DEL GOMARELL. CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS:
  Article 1. Els municipis de Montagut i Oix, Tortellà i Argelaguer, constituïts en Mancomunitat amb plena personalitat jurídica per al compliment de la finalitat de subministrament d’aigua potable als tres municipis, que es determinen al capítol III dels presents Estatuts, aproven aquest que seran d’obligat compliment i exigència entre els membres, un cop aprovats per l’òrgan decisori de la mancomunitat i ratificats pels respectius Ajuntaments.
  Article 2. La propietat de l’escomesa i dels cabdals d’aigua procedents del Gomarell, tal com es va realitzar en el seu moment inicial, es reparteix en la proporció: Montagut i Oix 40%, Tortellà 40% i Argelaguer 20%. En situacions extremes, estructurals, mediambientals: sequeres, estralls…, seran estrictament vigents les proporcions d’aquest dret històric.
  Article 3. L’entitat es denominarà MANCOMUNITAT AIGÜES DEL GOMARELL, i la seu dels òrgans de govern i administració serà l’Ajuntament de Tortellà . Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de qualsevol dels municipis integrants.
  CAPITOL II.- ORGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ:
  Article 4. Els òrgans de govern i administració de la mancomunitat seran els següents:
  a) L’Assemblea General. b) El president. c) El vicepresident. d) La Comissió de Comptes. e) La Comissió Executiva.
  Article 5. 1. Cada Ajuntament integrant de la Mancomunitat designarà els representants que hauran de formar part de l’Assemblea General, els quals hauran de tenir la condició de regidor electe. 2. Hi haurà dos representants de cada Municipi, i un suplent de cada un d’ells, legalment designats per l’Ajuntament corresponent, a més dels representants municipals que vulguin assistir amb veu i sense vot. Article 6. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i administració de l’entitat, i estarà integrada pels representants, que han de ser membres electes dels municipis mancomunats. Article 7. 1. El President és el cap de l’administració mancomunada, presideix l’Assemblea General, assumeix la representació de l’ens intermunicipal i, en general, aquells que corresponen als presidents de les Corporacions Locals. 2. L’elecció del president, vicepresident i vocal-tresorer, s’efectuarà en les sessions constitutives de l’Assemblea General per majoria absoluta de vots dels membres. 3.- Cada legislatura es ratificaran o renovaran els càrrecs. Per ser elegit per a qualsevol dels càrrecs serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres de l’Assemblea General.
  En cas d’empat a la votació, es procedirà a una nova votació en el termini màxim de 30 dies i de persistir l’empat es mantindran al càrrec els seus titulars. 4.- El vicepresident, substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia i en aquelles atribucions que expressament els delegui el president. 5.- La Comissió de Comptes es composarà d’un nombre de representants
  igual al dels municipis integrants de la Mancomunitat. Els seus membres seran designats entre els representants de cada municipi en l’Assemblea General. És necessari que cada municipi
  tingui un membre en la Comissió. La seva renovació es produirà de manera successiva a la de l’Assemblea General. Correspon a la comissió de comptes l’examen, estudi i informe de
  comptes anuals de la mancomunitat. La comissió pot requerir, mitjançant el president, la documentació complementària que consideri necessària i la presidència dels membres i els funcionaris de la Mancomunitat especialment relacionats amb els comptes que s’analitzen. 6.- La Comissió Executiva estarà formada pels alcaldes dels respectius municipis, o qui deleguin. Es reunirà el nombre de vegades que s’estimi convenient. 7.- La secretària / secretari – interventor serà anomenada/anomenat per l’Assemblea entre les/els secretàries/secretaris dels diferents ajuntaments, o persona qualificada externa. Aquest càrrec serà remunerat.
  Article 8. 1. L’Assemblea General serà renovada cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals o quan es renovin els ajuntaments, i parcialment quan algun dels seus membres perdi la condició de regidor del respectiu Ajuntament, o per remoció del propi Ajuntament que l’hagi designat. Aquest assemblea es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
  2. La designació de representants de cada municipi a l’Assemblea General l’ efectuarà l’Ajuntament en sessió plenària. En el cas de renovació per elecció de nou Ajuntament, l’Assemblea General es constituirà amb els nous membres designats dins el termini màxim de tres mesos des de la constitució dels Ajuntaments, els quals, prèviament, trametran a la Mancomunitat la certificació de l’acord municipal designant representants a la Mancomunitat.
  CAPITOL III.- OBJECTE DE LA MANCOMUNITAT:
  Article 9. La Mancomunitat obtindrà la concessió del dret d’aigües del Gomarell pels tres municipis mancomunats i en les proporcions establertes en el Capítol I, article 2 i gestionarà les instal·lacions que conformen la xarxa bàsica en alta subministradora de les aigües del Gomarell, definides en l’esquema adjunt de l’annex, i les que en un
  futur es poguessin incorporar. Article 10. L’activitat de la Mancomunitat es dirigirà a la consecució de les finalitats següents: a) Gestionar la conservació de les instal·lacions de subministrament d’aigua en alta dels municipis membres d’aquesta mancomunitat, en la forma i amb l’abast que es determinin reglamentàriament. b) Administrar els béns de la Mancomunitat i els que li siguin assignats per al compliment de la seva finalitat. c) Gestionar el compliment dels convenis signats amb l’empresa concessionària de subministrament d’aigua i dels béns relacionats amb aquest servei. d) Vetllar com objectiu final principal per tal que tots els municipis adherits a la mancomunitat tinguin un servei d’aigua potable eficient. Article 11. La Mancomunitat s’estableix per temps indefinit. Els objectius de la Mancomunitat podran aconseguir-se mitjançant la gestió directa, o per mitjà d’empresa pública o mitjançant concessió a ens públics locals, comarcals o supramunicipals, o a ens de
  titularitat privada, amb l’acord previ dels Ajuntaments, i sense que en cap cas pugui la mancomunitat perdre la titularitat demanant de les instal·lacions.
  Article 12. Els acords de la Mancomunitat en l’establiment i el desenvolupament del servei d’administració dels béns indicats a l’article anterior obligaran els Ajuntaments que la integren i els veïns dels respectius municipis.
  CAPITOL IV.- RÈGIM ECONÒMIC:
  Article 13. 1. Per a la realització de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà comptar amb els recursos següents: a) Ingressos obtinguts per l’explotació del servei. b) Contribucions especials per l’execució d’obres o per l’establiment, ampliació o millores del servei de la competència de les referides entitats. c) Aportacions dels Ajuntaments integrants de la Mancomunitat, consignades en els seus pressupostos respectius, en la quantia i proporció establerta en aquests Estatuts o que acordi l’Assemblea General, per fer inversions o per a despeses de funcionament de la Mancomunitat. d) Subvencions. e) Qualsevol altres ingressos o aportacions obtinguts. f) Taxes i preus públics, per la prestació de serveis, utilització privativa o aprofitament especial de béns o instal.lacions d’ús públic de la seva titularitat, o la realització d’activitats de la seva competència. g) Crèdits o bestretes. La Mancomunitat podrà tenir accés al crèdit oficial i privat i utilitzar qualsevol de les formes d’obtenció de crèdit. h) Els dimanants d’operacions de crèdit. i) Multes. j) Participació en tributs. Els municipis associats podran fer cessió en tot o en part a la Mancomunitat, d’exaccions pròpies en consideració als serveis que aquesta assumeix. k) Ingressos de dret privat. l) D’altres que estableixen i admetin les legislacions corresponents. 2. En el servei d’abastament d’aigua els Ajuntaments sufragaran les inversions en funció de la part proporcional que representa cada un dels integrants respecte del volum de m3 consumits per cada municipi segons càlcul dels 3 exercicis anteriors. Les aportacions inicials de cada municipi mancomunat són segons la proporció següent: Montagut i Oix 40%, Tortellà 40% i Argelaguer 20%. 3. Les despeses ordinàries d’explotació del servei d’abastament d’aigua en alta es cobriran amb els ingressos ordinaris. Les despeses extraordinàries es repartiran en funció de la proporció que indica l’ article 13 apartat 2. 4. Les ampliacions de servei o d’infrastructura de la Mancomunitat, que representin una despesa d’inversió i/o explotació considerada extraordinària, estaran condicionades a l’aprovació de la Assemblea General, previ informe favorable de cadascun dels Ajuntaments mancomunats. Article 14. Serà d’aplicació a la Mancomunitat el que disposen les normes de règim local respecte dels ingressos detallats a l’article anterior. Article 15. L’Assemblea General elaborarà un pressupost anual, que inclourà els recursos ordinaris i els d’inversions que calguin, d’acord amb les disposicions de règim local. L’aprovació d’inversions que representin una participació de la Mancomunitat igual o superior a l’import total del pressupost ordinari de la Corporació, requerirà l’acord unànime de tots els components de la Assemblea General. Article 16. El patrimoni de la Mancomunitat es constituirà a partir dels ingressos i excedents que es formin i que provindran dels recursos assenyalats en l’article 13.
  CAPITOL V.- FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC: Article 17. L’assemblea general serà l’òrgan competent per resoldre i acordar: a) La designació del president, el vicepresident. b) La determinació de les tarifes del servei en alta i la seva alteració. c) L’aprovació del pressupost anual, i també la concertació d’operacions de crèdit de tot tipus. d) La disposició del fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre aquests. e) La determinació de la forma d’explotació del servei. f) La determinació del repartiment de les despeses d’inversió entre els municipis membres, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 d’aquest estatuts. g) La redacció del reglament orgànic, les ordenances i les normes de règim interior i del servei. h) Contractar obres, serveis i subministraments, en les mateixes condicions establertes a la legislació local per al Ple municipal. i) Aprovar convenis de col·laboració amb d’altres administracions públiques i entitats de tota mena quan comportin la transferència o delegació de competències. j) Adquirir i alienar béns en les mateixes condicions que els plens municipals. k) Aprovar la plantilla de personal, l’oferta d’ocupació i les bases de les convocatòries. l) Aprovar les directrius de serveis i del seu finançament. m) Les altres competències atribuïdes en aquests Estatuts i les que li puguin correspondre per aplicació del règim competencial del Ple municipal. n) Designar el gerent, si és el cas. Article 18. Són atribucions del President de la Mancomunitat: a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l’assemblea general, dirigir les seves deliberacions i resoldre els empats amb
  vot de qualitat. b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats per l’Assemblea
  General. c) Inspeccionar el servei. d) Representar a la Mancomunitat i conferir manaments per exercir la dita representació. e) Dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat. Instruir expedients disciplinaris i imposar les sancions corresponents. f) Exercitar tota mena d’accions civils, penals i administratives en cas d’urgència d’acord amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i assabentar-ne l’Assemblea General. g) Donar compte a l’Assemblea General de les operacions realitzades en cada exercici g) Donar compte de les operacions efectuades en cada exercici econòmic a l’Assemblea General. h) Aprovar la liquidació del pressupost en els termes que estableix l’article 191 de RDL 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Article 19. L’Assemblea General es reunirà com a mínim un cop l’any per a l’aprovació del pressupost i els comptes de plans d’inversió, a part de les sessions extraordinàries que convoqui la presidència, bé per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol municipi. Article 20. 1. El règim de sessions, l’adopció, la tramitació d’expedients i la comptabilitat s’ajustaran a l’ordenament de règim local vigent. 2. L’Assemblea General designarà el secretari-interventor, que ho serà de la Mancomunitat, amb les funcions públiques assenyalades a la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 3. La designació dels esmentats càrrecs haurà de recaure en funcionaris d’habilitació de caràcter nacional o persona qualificada, a reserva que la mancomunitat pugui crear les places pertinents en la plantilla de l’ens intermunicipals, i sense perjudici de que la designació recaigui sobre altre personal, mitjançant acord raonat de l’assemblea general. 4. Igualment la Mancomunitat podrà nomenar un gerent per al desenvolupament de la gestió estatutària, amb les funcions i competències que reglamentàriament es fixaran. Article 21. Les resolucions de la Mancomunitat exhaureixen la via administrativa, i el règim jurídic és el que disposin per als ajuntaments les lleis de règim local.
  En tot allò que no regulin aquests Estatuts, seran de directa aplicació els articles corresponents de la legislació de règim local vigent i especialment, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 115 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  CAPITOL VI.- DE L’EXPLOTACIÓ: Article 22 La forma d’explotació del servei vindrà determinada per l’Assemblea General, i pot ser qualsevol de les admeses en dret.
  CAPITOL VII.- DE LA DISOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT: Article 23. La Mancomunitat es podrà dissoldre: a) Per acord dels ajuntaments que la integren, adoptat amb els mateixos requisits que la seva constitució. b) Per acord de l’Assemblea General ratificat pel ple de tots els ajuntaments. c) Per impossibilitat del compliment dels objectius de la Mancomunitat. Article 24. En dissoldre’s la Mancomunitat revertiran als Ajuntaments els béns proporcionals a la quota de participació 40/40/20.
  CAPITOL VIII.- DE LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES I DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS: Article 25. La revisió o anul·lació de la totalitat dels presents estatuts es podrà realitzar sempre que així ho consideri l’Assemblea General, prèvia conformitat de cadascun dels Ajuntaments mancomunats. Article 26. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, s’ha de fer a proposta de l’Assemblea General i requereix l’aprovació dels plens de tots els ajuntaments dels municipis membres, amb la consulta prèvia al Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret 244/2007, i els informes previs de la Diputació Provincial i el Consell Comarcaln de la Garrotxa”.
  Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós – administrativa.”
  Tortellà, 22 de febrer de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

 2. lejarza said

  L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb l´alcalde de Tortellà per la Mancomunitat Aigües del Gomarell

  Argelaguer – Vall del Llierca

  Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) NIF G55218093 – Casa d´Entitats (Ajuntament Vell) Carrer Major 26 i Crtra d´Olot núm 23 Argelaguer 17853

  A/A: Alcalde-President de l´Ajuntament de Tortellà

  Registre d´Entrada Núm.196 Data 15/2/2017

  L´Associació de Veïns d´Argelaguer es dirigeix a vostè com a membre de la Comissió Executiva de la Mancomunitat Aigües del Gomarell (MAG) dels municipis d´Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà.

  Que l´Associació de Veïns d´Argelaguer esta treballant sobre la totalitat del cicle de l´aigua, abastament a domicilis i indústries i del seu sanejament, a la Vall del Llierca.

  Que aquesta Associació de Veïns no troba en cap medi de informació publica dels Ajuntaments d´Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà, cap referència d´aquesta Mancomunitat, abans Consorci, els veïns i les veïnes dels tres municipis que consumeixen l’aigua de la captació del Gomarell desconeixem: les Actes publiques de l’Assemblea General, aixi mateix de la Comissió de Comptes; desconeixem el Pressupost general i la plantilla de personal, si n’hi ha; desconeixem el contracte o contractes amb la companyia privada Proveïments d’Aigua SA (Prodaisa); desconeixem les anàlisis de l’aigua que consumim, no hi ha cap publicadà.

  Per tot l’exposat l´Associació de Veïns d´Argelaguer demana audiència amb el President de la Mancomunitat Aigües del Gomarell, amb seu dels òrgans de govern i administració a l’Ajuntament de Tortellà.

  Argelaguer (Vall del Llierca), 14 de febrer de 2017 La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges

 3. lejarza said

  Aigues de la Captació del Gomarell de Argelaguer, Montagut i Oix i Tortellà: subvencions

  Argelaguer – Vall del Llierca

  Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000135, Actuació Rehabilitació del pou d´Argelaguer (Plaça), Pressupost de l´actuació 24.01063€, Import elegible 16.525,24€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90 %, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.872,72€

  Ajuntament d’Argelaguer, Expedient SV17000146, Actuació Construcció d’un nou dipòsit de 1.000m3 per abastament d’aigua d’Argelaguer, Pressupost de l´actuació 272.297,26€, Import elegible 151.996,56€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 79,70%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 121.145,01€

  Ajuntament de Tortellà, Expedient SV17000322, Actuació Millores a la captació del Gomarell a l’abastament de Tortellà, Pressupost de l´actuació 38.136,77€, Import elegible 35.976,48€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 43,75%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 15.739,56€

  Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV17000529, Actuació Instal·lació de comptadors volumètrics en alta (Gomarell) a l’abastament de Montagut, Pressupost de l´actuació 16.491,83€, Import elegible 16.491,83€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 90%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 14.842,64€

  Ajuntament de Montagut i Oix, Expedient SV18000272, Actuació Recuperació del pou Gravera de Montagut, Pressupost de l´actuació 100.753,38€, Import elegible 83.955,57€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 77,27%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 64.869,80€

  Altres:

  Consell Comarcal de la Garrotxa, Expedient SV18000450, Actuació Memòria valorada nova xarxa abastament en alta supramunicipal dels municipis de la Vall del Llierca (Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i Tortellà) des de Castellfollit de la Roca, Pressupost de l´actuació 1.422.759,61€, Import elegible 1.094.564,95€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 54,77%, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 500.000€

  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, Expedient SV17000112, Actuació Millora del recurs d’aigua superficial per al subministrament d’aigua potable a Sant Jaume de Llierca, Pressupost de l´actuació 183.654,80€, Import elegible 150.829,22€, Percentatge de subvenció sobre l´import elegible 66,86, Subvencio atorgada Agencia catalana de l´Aigua 100.840,65€

 4. lejarza said

  Ajuntament de Tortellà

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 145 – 27 de juliol de 2018 Núm. 6641

  Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres

  Per Decret d’Alcaldia núm. 127/2018, de 18 de juliol, s’ha aprovat inicialment el projecte d’obres per la instal·lació de comptadors
  volumètrics en alta, redactat per l’Enginyer tècnic industrial, Sr. Àngel Dutras i Congost, amb un pressupost d’execució de nou mil
  sis-cents dinou euros amb setanta-cinc cèntims (9.619,75.-€), IVA inclòs.

  En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
  serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

  L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la Plaça Mercat, núm. 21, de dilluns a divendres de les 9 a
  les 14 hores.

  Tortellà, 18 de juliol de 2018 Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

 5. lejarza said

  Proveiments d´Aigua SA
  Razón Social: Proveiments D’aigua Sa
  CIF: 0A170… Ver cif de Proveiments D’aigua Sa
  Teléfono: 972202078
  Otros teléfonos:
  Domicilio Social: Calle Asturies, 13 – 15, Girona, 17003 , gerona
  Email: administracio@prodaisa.com
  Web: http://www.prodaisa.com
  Objeto Social: Abastecimiento aguas potables, tratamiento aguas residuales. servicio
  alumbrado publico, jardineria y limpiezas vinculado a servicios para corporaciones
  municipales.
  Fax: 972224451
  Forma jurídica: Sociedad anónima
  Actividad: captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos
  Actividad CNAE: 3600 – Captación, depuración y distribución de agua
  Presentación
  GIRONA S.A. es una sociedad anónima que tiene, entre otras actividades, la
  participación en mayor o menor grado, en otras sociedades anónimas o sociedades
  mercantiles de economía mixta que gestionan servicios de abastecimiento de agua
  potable, saneamiento, telecontrol y alumbrado público.
  La fundación de la sociedad GIRONA, s.a. data de 1.976. Se fundó para adjudicarse
  el concurso pera la explotación del servicio municipal de agua potable de los
  municipios de Girona y Salt. En 1.978 se incorporaron al servicio todas las
  instalaciones de Sarrià de Ter.
  La actual constitución accionarial de la sociedad es la siguiente:
  AQUALIA, S.A. 33,61 %
  SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 31,42 %
  CAIXABANK 34,22 %
  PEQUEÑO ACCIONISTA 0,75 %
  Las empresas en las que participa GIRONA, s.a. son las siguientes:
  AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. 80,00 %
  AIGÜES DE BLANES 49,00 %
  PRODAISA 45,00 %
  Prodaisa
  Cronología
  1990 Se crea la sociedad Proveïments d’Aigua SA
  1991 Vilablareix se convierte en el primer municipio gestionado por Prodaisa
  1992 Se incorpora la gestión de La Cellera de Ter, Celrà y urbanització de Can
  Carbonell
  1993 Se incorpora Amer, Bordils, Riudellots de la Selva, Cornellà del Terri y Canet
  d’Adri
  1995 Girona SA pasa a formar parte del accionariado de Prodaisa
  1995 Se incorpora Bescanó
  1995 PIMEC entrega el premio al esfuerzo empresarial a Sr. Àngel Dutras
  1996 Se incorporan Flaçà, Serinyà, Riudarenes y Vilobí d’Onyar
  1996 Prodaisa llega a la cifra de 1.000.000 de m3 facturados
  1997 Se incorporan Sant Gregori y las urbanizaciones de Àgora Park y Aigües Bones.
  1998 Se incorporan Sant Jordi Desvalls, Vall d’en Bas, Navata, Quart y Fornells de
  la Selva
  1998 Prodaisa supera los 2.000.000 de m3 facturados
  1998 Se crea con Girona, SA una UTE para gestionar Caldes de Malavella y
  urbanitzación Llac del Cigne
  1999 Se incorporan Brunyola
  2000 Se incorporan Montagut y Tortellà (Argelaguer)
  2000 Prodaisa supera los 3.000.000 de m3 facturados
  2001 Se incorpora Golf Girona
  2002 Se incorporan Golf Torremirona, Maià del Montcal, Viladasens y Colomers
  2003 Se incorporan Sant Julià de Ramis y Medinyà
  2003 Prodaisa obtiene el certificado ISO 9001:2000 con la certificadora TUV
  Rheinland.
  2004 Prodaisa supera los 4.000.000 de m3 facturados
  2004 Se incorporan Avinyonet de Puigventós, Ordis, urbanitzación Can Fornaca,
  Boadella y Les Escaules
  2005 Se incorpora Aiguaviva
  2006 Se crea con SOREA una UTE para gestionar la EDAR de Anglès
  2007 Se incorpora Santa Llogaia d’Àlguema y la urbanización Tourist Club.
  2008 Se incorpora LLers, Aeropuerto Girona Costa Brava, Pont de Molins, Vilanant y
  la urbanización Can Solà Gros II
  2009 Se incorpora Sant Joan de Mollet, Siurana y Palau de Santa Eulàlia.
  2010 Se incorpora La Masella, Vilamacolum y Can Solà Gros I.
  2010 Prodaisa obtiene el certificado ISO 14001:2004.
  2011 Se incorpora Rupià y Cabanes
  2012 Se incorpora L’Armentera, Llambilles y Sant Martí de Llémena
  2013 Se incorpora Cervià de Ter y Vilaür
  19.09.2017
  Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los agentes han
  entrado en la empresa municipal del agua de capital mixto, Agissa SA; en la
  empresa privada que controla el 80% de las acciones de ese ente, Girona SA, y
  en una filial de esta última compañía, Prodaisa SA, también de capital privado.
  Además, la Guardia Civil está registrando los domicilios de los tres principales
  implicados hasta ahora. Se trata de Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa
  hasta junio de 2016; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de la
  empresa pública cuando se produjeron los presuntos desvíos; y el empresario Joan de
  Llobet, consejero de Agissa y, presuntamente, uno de los grandes beneficiados por el
  presunto desfalco del Ayuntamiento de Girona.
  Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con
  empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por
  servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.
  Además, según Hacienda, el equipo de Puigdemont cambió el sistema de reparto de
  dividendos pero generó un problema mayor.
  En concreto, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos.
  […] Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar —sin
  ninguna lógica económica— el importe a percibir por el canon derivado del
  alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando
  así a Agissa y al consumidor final […] mayor importe de las tarifas que no va a
  determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen
  notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.
  El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP.
  Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas
  irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU
  y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de
  comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090
  euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni
  María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo
  Nacional de CDC Irene Rigau (ex-mestra d´Argelaguer).
  https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-09-19/operacion-guardia-civilcarles-
  puigdemont-aguas-girona_1445889/
  Fa pocs dies, precisament, alguns càrrecs d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
  (Agissa) investigats pel jutjat –tal com ha informat avui NacióGirona– sostenen la
  seva innocència i asseguren que és inversemblant pensar que s’hagin pogut cometre
  irregularitats o il·legalitats en el si de la societat mixta.
  En una nota de premsa que signen conjuntament, els investigats asseguren que la
  denúncia de la CUP no té fonament i es mostren especialment crítics amb l’informe
  de l’Agència Tributària que deriva del cas 3%.
  Tanmateix, un dels càrrecs també investigat pel jutjat, Àngel Durtas –actual
  director de Prodaisa– no signa aquest document de desgreuge.

 6. lejarza said

  Ajuntament de Tortellà

  Instància genérica

  La seva sol·licitud s’ha rebut satisfactòriament.

  ID Registre: E2017010590

  Data i hora: 19/10/2017 05:18:25

  Dades del Sol·licitant / Interessat Nom: Associació veïns Argelaguer NIF: G55218093

  Municipi: ARGELAGUER (Girona) C.P.: 17853

  Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

  Dades de la Sol·licitud

  Exposo: Que el 22 de març de 2017 la Presidenta de l’Associació de veïns d’Argelaguer es va adreçar al President de la
  Mancomunitat d’Aigües del Gomarell (que aplega els municipis d’Argelaguer, Montagut, Oix i Tortellà) i Alcalde de Tortellà i,
  després de manifestar el seu interès envers el cicle de l’aigua i d’indicar que no haurien trobat als municipis mancomunats
  cap referencia d’aquesta Mancomunitat (que anteriorment era un Consorci).

  Sol·licito:

  a) Còpies compulsades de les actes de la Comissio de Govern i de les actes públiques de l’Assemblea General de
  la Mancomunitat d’Aigües del Gomarell, avants Consorci, així mateix de la Comissió de comptes dels últims deu anys.

  b) Còpies dels pressupostos generals amb la plantilla de personal, dels últims deu anys.

  c) Còpia del contracte de la gestió de la captació d’aigua en alta amb la companyia privada Proveïments d’Aigua SA (Prodaisa).

  Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

  e-Mail: associacioveinsargelaguer@gmail.com

 7. lejarza said

  Informació: Associació veïns Argelaguer NIF: G55218093
  Municipi: ARGELAGUER (Girona) C.P.: 17853
  Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

  ZS GOMARELL – MONTAGUT – TORTELLA – ARGELAGUER
  Analitica
  Origen del Agua
  Embalse (1)
  TRATAMIENTO – 1 Desinfección
  Red de Distribución
  Denominación XARXA ARGELAGUER
  Gestor PROVEÏMENTS D’AIGUA SA
  Localidades abastecidas ARGELAGUER
  Calidad del agua Agua apta para el consumo
  Comentario Aut. Sanitaria
  Indicadores de calidad
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Bacterias coliformes 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Recuento de colonias a 22ºC 25/04/2007 Análisis de control
  Amonio 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Cloro combinado residual 20/08/2007 Análisis de control
  Cloro libre residual 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Color 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Conductividad 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Olor 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  PH 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Sabor 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Sulfato 25/04/2007 Análisis de control
  Turbidez 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Microbiológicos
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Escherichia coli 09/12/2014 11:00 Análisis de control
  Clostridium perfringens 25/04/2007 Análisis de control
  HABITANTES: 408
  ABONADOS: 212
  M³ FACTURADOS: 81.760 m³
  ATENCIÓN PÚBLICO: AJUNTAMENT
  DIRECCIÓN: Crta. d’Olot, s/n
  HORARIO: 3er Dl MES de 13 a 14:30
  TELÉFONO: 972 68 71 37

  Red de Distribución
  Denominación XARXA TORTELLÀ
  Gestor PROVEÏMENTS D’AIGUA SA
  Localidades abastecidas TORTELLA
  Calidad del agua Agua apta para el consumo
  Comentario Aut. Sanitaria
  Parámetros analizadosIndicadores de calidad
  Microbiológicos
  Químicos
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Bacterias coliformes 07/10/2014 Análisis de control
  Recuento de colonias a 22ºC 11/06/2013 Análisis completo
  Aluminio 11/06/2013 Análisis completo
  Amonio 07/10/2014 Análisis de control
  Carbono Orgánico total 11/06/2013 Análisis completo
  Cloro combinado residual 27/03/2007 Análisis de control
  Cloro libre residual 07/10/2014 Análisis de control
  Cloruro 11/06/2013 Análisis completo
  Color 07/10/2014 Análisis de control
  Conductividad 07/10/2014 Análisis de control
  Hierro 09/06/2014 Análisis de control
  Manganeso 09/06/2014 Análisis de control
  Olor 07/10/2014 Análisis de control
  Oxidabilidad 11/06/2013 Análisis completo
  PH 07/10/2014 Análisis de control
  Indice de Langelier 19/11/2007 Análisis completo
  Sabor 07/10/2014 Análisis de control
  Sodio 11/06/2013 Análisis completo
  Sulfato 11/06/2013 Análisis completo
  Turbidez 07/10/2014 Análisis de control
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Escherichia coli 07/10/2014 Análisis de control
  Enterococo 11/06/2013 Análisis completo
  Clostridium perfringens 11/06/2013 Análisis completo
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Antimonio 09/06/2014 Análisis de control
  Arsénico 11/06/2013 Análisis completo
  Benceno 11/06/2013 Análisis completo
  Benzo(a)pireno 09/06/2014 Análisis de control
  Boro 11/06/2013 Análisis completo
  Cadmio 09/06/2014 Análisis de control
  Cianuro 11/06/2013 Análisis completo
  Cobre 09/06/2014 Análisis de control
  Cromo 11/06/2013 Análisis completo
  1,2-Dicloroetano 11/06/2013 Análisis completo
  Fluoruro 11/06/2013 Análisis completo
  Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 11/06/2013 Análisis completo
  Indeno(1,2,3-cd)pireno 09/06/2014 Análisis de control
  Mercurio 11/06/2013 Análisis completo
  Níquel 09/06/2014 Análisis de control
  Nitrato 11/06/2013 Análisis completo
  Nitritos 11/06/2013 Análisis completo
  Total de plaguicidas 11/06/2013 Análisis completo
  Plaguicida 24/11/2009 Análisis completo
  Plomo 09/06/2014 Análisis de control
  Selenio 11/06/2013 Análisis completo
  Trihalometanos(THMs) 09/06/2014 Análisis de control
  Cloroformo 09/06/2014 Análisis de control
  Bromoformo 09/06/2014 Análisis de control
  Dibromoclorometano 09/06/2014 Análisis de control
  Bromodiclorometano 09/06/2014 Análisis de control
  Tricloroeteno + Tetracloroeteno 08/11/2011 Análisis completo
  Tricloroeteno 11/06/2013 Análisis completo
  Tetracloroeteno 11/06/2013 Análisis completo

  Red de Distribución
  Denominación XARXA MONTAGUT
  Gestor PROVEÏMENTS D’AIGUA SA
  Localidades abastecidas MONTAGUT
  Calidad del agua Agua apta para el consumo
  Comentario Aut. Sanitaria
  Parámetros analizadosIndicadores de calidad
  Microbiológicos
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Bacterias coliformes 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Recuento de colonias a 22ºC 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Aluminio 09/06/2014 Análisis completo
  Amonio 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Carbono Orgánico total 09/06/2014 Análisis completo
  Cloro combinado residual 03/05/2007 Análisis de control
  Cloro libre residual 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Cloruro 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Color 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Conductividad 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Hierro 09/06/2014 Análisis completo
  Manganeso 09/06/2014 Análisis completo
  Olor 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Oxidabilidad 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  PH 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Indice de Langelier 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Sabor 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Sodio 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Sulfato 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Turbidez 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Escherichia coli 15/12/2014 11:50 Análisis de control
  Enterococo 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Clostridium perfringens 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Químicos
  Parámetro Fecha de último análisis Tipo análisis
  Antimonio 09/06/2014 Análisis completo
  Arsénico 09/06/2014 Análisis completo
  Benceno 09/06/2014 Análisis completo
  Benzo(a)pireno 09/06/2014 Análisis completo
  Boro 09/06/2014 Análisis completo
  Cadmio 09/06/2014 Análisis completo
  Cianuro 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Cobre 09/06/2014 Análisis completo
  Cromo 09/06/2014 Análisis completo
  1,2-Dicloroetano 09/06/2014 Análisis completo
  Fluoruro 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos 09/06/2014 Análisis completo
  Indeno(1,2,3-cd)pireno 09/06/2014 Análisis completo
  Mercurio 09/06/2014 Análisis completo
  Níquel 09/06/2014 Análisis completo
  Nitrato 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Nitritos 09/06/2014 11:45 Análisis completo
  Total de plaguicidas 09/06/2014 Análisis completo
  Plomo 09/06/2014 Análisis completo
  Selenio 09/06/2014 Análisis completo
  Trihalometanos(THMs) 09/06/2014 Análisis completo
  Cloroformo 09/06/2014 Análisis completo
  Bromoformo 09/06/2014 Análisis completo
  Dibromoclorometano 09/06/2014 Análisis completo
  Bromodiclorometano 09/06/2014 Análisis completo
  Tricloroeteno + Tetracloroeteno 06/09/2006 Análisis completo
  Tricloroeteno 09/06/2014 Análisis completo
  Tetracloroeteno 09/06/2014 Análisis completo

 8. lejarza said

  Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

  Resolució 257/2017, de 26 de juliol

  Administración: Ajuntament d’Argelaguer
  Objecto de la reclamación: Reglament del servei d’aigua potable i Contracte amb la companyia proveïdora.
  Resumen:
  L’entitat reclamant té dret a obtenir la informació demanada, que sens dubte és pública i fins i tot, al menys en part, hauria de ser objecte de publicitat activa. No s’han al·legat límits legals a l’accés i també la sol·licitud es pot considerar estimada per silenci administratiu positiu.

  Palabras clave: Ajuntament. Reglaments. Aigua. Silenci administratiu.
  Ponente: Josep Mir Bagó
  Número d’expedient de la Reclamació: 217/2017.
  Sentit de la Resolució: Estimació.

  Antecedents
  El 22 de maig de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 217/2017, presentada en relació amb la informació indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant, que actua en representació de l’Associació de Veïns d’Argelaguer, no vol sol·licitar el procediment de mediació regulat per l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
  El 16 de febrer de 2017 la persona reclamant, després d’exposar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament d’Argelaguer el 29 de novembre de 2016 (Registre número 753), li demana “còpia del Reglament regulador del servei municipal d’aigua potable a Argelaguer i còpia del contracte entre l’Ajuntament i la Companyia Proveïments d’aigua SA (PRODAISA)”.
  La Reclamació presentada a la GAIP el 22 de maig de 2017 es motiva en el fet que l’Ajuntament no hauria donat resposta a la sol·licitud anterior i que el Reglament i el Contracte sol·licitats no es troben al portal de transparència de l’Ajuntament. La Reclamació adjunta còpia de la sol·licitud d’informació i d’un anunci publicat al BOP de Girona del 29 de juny de 1985 (número 78, pàgina 46), informant que l’Ajuntament d’Argelaguer hauria aprovat el Reglament regulador del servei municipal d’aigua potable en el seu ple del mes d’abril.
  El 31 de maig de 2017 la GAIP requereix a la persona reclamant que acrediti la representació de l’Associació de veïns en nom de la que actua, advertint-la que mentre no aporti aquesta documentació la tramitació de la Reclamació resta suspesa. Aquesta documentació és lliurada a la GAIP el 5 de juliol.
  El 3 de juliol de 2017 la GAIP s’adreça a l’Ajuntament d’Argelaguer demanant, per a dins del termini de 10 dies, un informe sobre aquesta Reclamació i còpia de l’expedient relatiu a la sol·licitud d’informació de la que deriva. Havent transcorregut a bastament aquest termini, l’informe municipal no ha arribat a la GAIP.

  Fonaments jurídics
  Dret d’accés a la informació sol·licitada
  La informació sol·licitada objecte d’aquesta Reclamació (Reglament regulador del servei municipal d’aigua potable a Argelaguer i contracte entre l’Ajuntament i la Companyia Proveïments d’aigua SA) és informació pública, que fins i tot, almenys en el cas del Reglament, hauria de ser objecte de publicitat activa. Així mateix, no s’ha al·legat la concurrència de cap límit que pugui justificar la denegació de la sol·licitud d’informació, i no és plausible que pugui ser-hi, atesa la seva naturalesa.
  Per una altra banda, ha transcorregut a bastament el termini donat per l’article 33 LTAIPBG per resoldre les sol·licituds d’informació pública, de manera que s’hauria produït el silenci administratiu positiu previst per l’article 35 de la mateixa llei, el que constitueix un motiu addicional per a l’estimació d’aquesta Reclamació.
  Ateses les anteriors consideracions, procedeix estimar la Reclamació, declarar el dret de la persona reclamant a obtenir la informació demanada i ordenar a l’Ajuntament d’Argelaguer el seu lliurament dins d’un termini curt.

  Seguiment de l’execució
  L’article 43.5 LTAIPBG estableix que “l’Administració ha de comunicar a la Comissió [GAIP] les actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió”. Sobre la base d’aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d’acord amb el previst per l’apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les mesures que s’hi preveuen en cas d’incompliment.

  Publicitat de les resolucions de la GAIP
  L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

  Resolució
  Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 26 de juliol de 2017, resol per unanimitat:
  Estimar la Reclamació 217/2017 i declarar el dret de la persona reclamant d’accés a la informació següent: còpia del Reglament regulador del servei municipal d’aigua potable a Argelaguer i còpia del contracte entre l’Ajuntament i la Companyia Proveïments d’aigua SA (PRODAISA).
  Requerir a l’Ajuntament d’Argelaguer que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de deu dies, tot informar-ne a la GAIP.
  Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es pugui plantejar amb motiu de l’execució d’aquesta Resolució.
  Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 217/2017 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

  Barcelona, 26 de juliol de 2017

  Hi consta la firma.

  Elisabet Samarra i Gallego
  Presidenta

  Haz clic para acceder a 20170726_Resolucio_257_2017_estimacio_217_2017.pdf

  Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 9. lejarza said

  Ajuntament de Montagut i Oix

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 151 – 6 d’agost de 2018 Núm. 6923

  Anunci d’informació pública de l’acord per deixar sense efecte els estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.

  El Ple de l’Ajuntament de Montagut i Oix, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2018, aprovà deixar sense efecte els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.

  L’esmentat acord es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils durant el qual els interessats podran examinar l’expedient (referència X2018000114) i presentar les reclamacions que es considerin oportunes.

  De no presentar-se reclamacions dins el termini conferit, l’acord es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un ulterior acord.

  Montagut, 27 de juliol de 2018 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: