Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament 29 de juny de 2018

Posted by lejarza en 28 junio, 2018


Ajuntament d´Argelaguer sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament 29 de juny de 2018
ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
Decret d´Alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l´article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d´Abril, reguladora de les bases de règim local, l´article 53 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d´Abril pel cual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l´article 41 del reglament d´organització, funcionament i règim juridic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
Primer. Convocar sessió Ordinària de Ple de l´Ajuntament, el 29 de juny de 2018 a les 13 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s´indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d´assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l´antelació necessaària.
Ordre del Dia:
1.º Aprovació acta anterior.
2.º Donar compte dels Decrets d´Alcaldia.
3.º Despatx Oficial i Informacions d´Alcaldia.
4.º Ratificar l´Aprovació de la Resolució d´Alcaldia de l´Aprovació inicial del Projecte de Construcció d´una Passera al camí Ral.
5.º Ratificar la resolució d´aprovació de la liquidació del Pressupost de l´ejercici 1017.
6.º Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l´exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l´entidat local.
7.º Aprovar sol-licitar el servei d´assisténcia per a la gestió del Cementiri.
8.º Aprovar la contractació de la monitoria de les Brigades d´Estiu.
9.º Aprovar la modificació de Crèdit núm. 1 del Pressupost municipal 2018.
10.º Adjudicació del Contracte menor del suministre dels Jocs del pati de l´Escola Montpalau.
11.º Assumtes urgents.
12.º Precs i preguntes.
Segon. Notificar la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d´Edictes de l´Ajuntament.
Sitnat electrònicament,

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: