Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer pressupost i plantilla de personal per a l’exercici 2018

Posted by lejarza en 22 febrero, 2018


Argelaguer pressupost i plantilla de personal per a l’exercici 2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 37 – 21 de febrer de 2018 Núm. 1534
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2018.
L’ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2018.
Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 243 de 22 de desembre de 2017, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal: ESTAT DE DESPESES: a) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Despeses personals 128.610€. Cap.2 Despeses béns i serveis 256.190€. Cap.3 Interessos 100€. Cap.4 Transferències corrents 17.200€. B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 295.300€. TOTAL DESPESES 697.400€. ESTAT D’INGRESSOS: a) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Impostos directes 235.900€. Cap.2 Impostos indirectes 6.000€. Cap.3 Taxes i altres ingressos 103.000€. Cap.4 Transferències corrents 131.200€. Cap.5 Ingressos patrimonials 5.300€. a) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.7 Transferències de capital 216.000€. TOTAL INGRESSOS 697.400€.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Plaça Secretaria intervenció 1 (*)
Personal laboral: Plaça administrativa 1 aux. administrativa (consultori) 1 (a temps parcial) aux. administrativa (sala lectura) 1 (a temps parcial) Peó 1
Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca a Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 19 de gener de 2018 Artur Ginesta Rambla alcalde

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: