Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2017


 

Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 209 – 2 de novembre de 2017 Núm. 8964

 

Anunci d’aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals

 

109 – 01 07 004 8 /2017

 

Transcorregut el termini de trenta dies hàbils d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Codi de conducta dels càrrecs electes locals, aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 14 de juny de 2017, publicat en el BOP de Girona núm. 122 de 27 de juny de 2017, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de la pàgina web municipal, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions; es fa públic que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis es publica en annex el text íntegre.

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Argelaguer, 20 d’octubre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

 

ANNEX

 

Índex

 

1. Introducció 2. Objecte 3. Àmbit subjectiu 4. Principis ètics i de bon govern 5. Normes de conducta dels alts càrrecs 6. Mecanisme de control intern 7. Règim sancionador 8. Aprovació, vigència i revisió del codi

 

1. Introducció La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

2. Objecte Aquest codi té dos objectius fonamentals: Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven. Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

 

3. Àmbit subjectiu El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs: Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local. Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 

4. Principis ètics i de bon govern Principis ètics Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents: Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics. Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos. Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. Principis de bon govern Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú. Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible. Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques. qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat. Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis. Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis. Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

 

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

 

Compromisos generals Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació. Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis següents: Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec. No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació. Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament. Compromisos en relació amb la ciutadania Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació. Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen. Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

 

6. Mecanisme de control intern. La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi. Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. Formular recomanacions i propostes de millora. Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi. Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut. Promoure la difusió i el coneixement del codi. Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència. El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

 

7. Règim sancionador El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 8. Aprovació, vigència i revisió del codi Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.

 

* En cas que s’acordi crear-ne

El Consistori d'Argelaguer, el Govern que governa... (Foto: Lejarza - Garrotxa)

El Consistori d’Argelaguer, el Govern que governa… (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Una respuesta para “Ajuntament Argelaguer aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals”

 1. lejarza said

  El Consell Comarcal aprova el Codi de conducta dels seus alts càrrecs

  El Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar ahir el Codi de conducta dels alts càrrecs de la institució. L’objectiu d’aquest instrument és augmentar els mecanismes de control per garantir la integritat i l’ètica pública. El codi de conducta recull, entre d’altres punts: normes de conducta, declaracions de béns i drets dels alts càrrecs, gestió dels conflictes d’interès, règim sancionador i la creació d’un mecanisme de control intern, que atendrà les possibles denúncies i queixes en relació a la conducta dels alts càrrecs.
  La dissolució definitiva de la Fundació Garrotxa Lider i la Fundació Escola Empresa es va ser aprovada ahir de manera definitiva. Amb els agraïments per la feina realitzada, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, va explicar que les tasques que desenvolupaven aquestes entitats no desapareixen sinó que s’integren en les competències d’organismes territorials ja existents, de l’àmbit de la promoció econòmica i la formació com són DinàmiG o la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
  En l’apartat de la Conselleria Comarcal de Benestar Social es va aprovar per unanimitat l’encàrrec de gestió en matèria d’accions de dinamització social del municipi de Sant Feliu de Pallerols. Aquest encàrrec recull, entre altres objectius, la millora en el desenvolupament del teixit associatiu del poble, la promoció de la participació ciutadana i l’enfortiment de la relació dels diferents agents comunitaris.
  La revisió de preus públics d’explotació de la planta de compostatge del tractament de fangs per a l’any 2017/2018, de la recollida selectiva de paper-cartró, envasos lleugers i vidres, de l’explotació de la deixalleria comarcal, les deixalleries locals i la recollida de materials voluminosos i de l’explotació del dipòsit controlat de residus municipals, han ocupat l’apartat de Medi Ambient i Salut Pública. Les revisions suposen, en el cas del servei d’explotació de la planta de compostatge, un increment d’un 2% i en la resta de serveis, un 1,2%.
  En l’apartat d’Urbanisme, ha estat aprovat per unanimitat la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal. Es tracta del manteniment de l’Oficina d’Habitatge ubicada a la seu del Consell amb competència comarcal. Aquesta oficina ofereix assessorament i gestiona serveis d’habitatge, exercint per delegació competències de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge.
  En el ple d’ahir també es va fer efectiva la renúncia del conseller comarcal, Lluís Rubió, membre del grup comarcal de la CUP. La portaveu del grup, Sílvia Pagès, va agrair, en nom del conseller, la tasca realitzada pels membres del ple durant aquest mandat. Un agraïment que el president va fer extensiu al conseller de manera recíproca. Ara, el grup comarcal de la CUP haurà de proposar nou conseller, que serà validat per la Junta Electoral Central.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: