Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La Diputació de Girona va aprovar per Argelaguer 7.913€ per a eficiència energètica

Posted by lejarza en 23 mayo, 2017


La Diputació de Girona va aprovar per Argelaguer 7.913€ per a eficiència energètica

Argelaguer – Vall del Llierca

En l´últim ple de la Diputació de Girona va aprovar dins del “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” revisat en data 21 d´octubre de 2016, 7.913€ per a eficiència energètica, es tracta de la substitució i millora de l´enllumenat amb sistemes de led.

Els municipis inclosos en el conveni són Argelaguer 7.913 euros, Cassà de la Selva 14.425 euros, Fornells de la Selva 19.000 euros i Figueres 10.862 euros, per un valor total de 55.000 euros.

Aquesta actuació es durà a terme mitjançant el projecte Beenergi, que agrupa les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per aconseguir millors condicions en les contractacions.

Els convenis s´emmarquen en els Plans d´Energia Sostenible (PAES) impulsats per la Unió Europea (UE) que tenen per objectiu reduir en més d´un 40% les emissions de CO2 abans de l´any 2030 com a contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

Aixi mateix els ajuntaments podem sol·licitar ajuts per a actuacions de Participació Ciutadana, s´hi destinaran 75.000 euros.

L´Ajuntament d´Argelaguer rec aquesta subvenció sense fer public al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona (BOP) el “Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible (PAES)”, per un termini de trenta dies hàbils, l´Associació de Veïns d´Argelaguer ha demanat al Consistori del Ajuntament d´Argelaguer, al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) ens autónom de la Diputació de Girona que es posi a informació pública.

Argelaguer (Garrotxa)

Argelaguer (Garrotxa)

4 comentarios to “La Diputació de Girona va aprovar per Argelaguer 7.913€ per a eficiència energètica”

 1. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Bon Govern, Transparència i Participació Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP Núm. 100 – 25 de maig de 2017 Núm. 4403

  Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana
  El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 16 de maig de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació. “Bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana 1. Definició de l’objecte Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona per al finançament de programes dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana. 2. Procediment de concessió El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, que haurà d’aprovar la Junta de Govern, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 3. Despeses subvencionables i període d’execució Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases i estigui relacionada directament amb: – Els processos participatius destinats a involucrar la ciutadania en la presa de decisions municipals. Qualsevol tipus de consulta popular només es considerarà subvencionable si està inclosa dins d’un procés participatiu. – La creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals, que facilitin la participació de la ciutadania en les polítiques municipals (consells, fòrums, taules…). – El disseny i la implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació ciutadana. Qualsevol de les activitats subvencionades s’ha d’iniciar durant l’any en el qual es demani la subvenció. Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació fins a la data límit per justificar-les. No es consideraran subvencionables les despeses següents: – Les d’adquisició de béns immobles i d’obres de construcció i reparació. – Les de funcionament i manteniment d’espais i òrgans de participació que no siguin d’ús exclusiu per a aquesta finalitat. – Les de funcionament o manteniment d’òrgans de participació ja existents. – Les d’activitats merament ludicofestives sense un component pedagògic participatiu explícit. – Les d’accions d’informació o de comunicació no vinculades a un procés participatiu. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció. 4. Destinataris Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que compleixin els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 5. Forma de determinar la quantia de les subvencions L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions serà el determinat específicament en cada convocatòria. L’import màxim que es podrà concedir per a cada subvenció, serà de 5.000,00 €. La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a la base 7a i, atesa la puntuació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es prorratejarà entre els beneficiaris l’import d’aquesta, i es determinaran les subvencions individuals així com el percentatge que representen sobre el pressupost de l’activitat o projecte. En quedaran excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a 500,00 €. 6. Criteris de gradació dels possibles incompliments Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos següents: a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en la resolució de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. c) Quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, superin la despesa efectiva. 7. Criteris de valoració Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes que s’atorgaran són els següents:

  Adaptació del projecte a l’objecte d’aquestes bases: – per als processos participatius, en funció de les fases previstes del procés participatiu; – per a la creació o redefinició d’espais, en funció dels períodes del procés, que incloguin mecanismes de participació ciutadana; – per al disseny i la implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació de la ciutadania.
  fins a 10 punts
  Metodologia: fases del procés i calendari fins a 4 punts Originalitat o innovació en el procés participatiu: que contingui fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania fins a 8 punts Diversitat de mecanismes, mètodes i eines participatives que preveu el procés (tallers, suport d’eines TIC en el procés, etc.) fins a 4 punts Ajuntaments que tinguin àrees de participació estable 2 punts Ajuntaments que tinguin personal específic en àrees de participació estable 2 punts Ajuntaments amb espais permanents de participació fins a 2 punts Nombre d’àrees de l’ajuntament implicades en el procés fins a 3 punts Pla de comunicació vinculat al procés participatiu fins a 4 punts Processos participatius realitzats durant els dos anys anteriors fins a 3 punts Seguiment i avaluació fins a 4 punts Retorn fins a 4 punts

  Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 25 punts, les sol·licituds seran desestimades. Si el resultat obtingut supera els 25 punts, s’hi sumaran els següents punts en funció del tram de població del municipi.

  Fins a 1.000 habitants 20 punts De 1.001 a 2.000 habitants 15 punts De 2.001 a 5.000 habitants 10 punts De 5.001 a 10.000 habitants 8 punts De 10.001 a 20.000 habitants 6 punts Més de 20.000 habitants 4 punts

  Cada sol·licitud podrà obtenir una puntuació màxima de 70 punts. 8. Procediment de presentació de les sol·licituds Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de Participació Ciutadana.

  La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. La sol·licitud específica per a aquesta línia de subvencions contindrà la informació dels camps necessaris per a la seva valoració. Es puntuaran amb zero punts els apartats buits o incomplets. Pel que fa a la documentació annexa, cal tenir en compte el següent: – El projecte per al qual es demani la subvenció s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud en format PDF (5 Mb com a màxim). L’obtenció d’una subvenció en aquesta línia comporta l’autorització a la Diputació de Girona per publicar el projecte subvencionat a l’espai web de la corporació. – No es podran presentar projectes que s’hagin elaborat per a finalitats diferents a les exposades a la base 3a, encara que continguin una part de participació ciutadana. En cas que es vulguin presentar aquests projectes, s’hauran de reelaborar i adaptar-los a les previsions d’aquestes bases. – Es podrà aportar material complementari del projecte descrit a la sol·licitud, com ara imatges, enllaços a espais web i enllaços URL de vídeos de les plataformes Youtube, Vimeo o d’altres gestors multimèdia. L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds El departament de Bon Govern, Transparència i Participació de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les activitats d’instrucció comprendran: • La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases. • L’avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme als criteris establerts en aquestes bases. • La petició dels informes, la informació o l’assessorament que estimi necessaris en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. El centre gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució, degudament motivada, que ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: President: El diputat president de l’Àrea de Cooperació Local Vocals: El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis El secretari general de la Diputació o el funcionari en qui delegui Els tècnics del departament de Bon Govern, Transparència i Participació Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 10. Procediment de resolució i notificació La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. b) La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. 11. Forma d’acceptació Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació de la resolució a l’ajuntament, el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

  12. Justificació El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de l’any següent al de la convocatòria. No es concediran ampliacions del termini de justificació. La justificació es realitzarà amb la presentació del compte justificatiu per via telemàtica a través de la plataforma EACAT, segons el model normalitzat de la Diputació. S’acompanyarà de: – la memòria-resum d’execució del projecte, que tindrà com a màxim 5 pàgines i un recull d’imatges o un vídeo resum del projecte subvencionat, en forma d’enllaç a la plataforma Youtube (formats habituals d’imatge .avi, .mpeg, .mov, etc.), – l’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat previst a la base 21a. A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat abans d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 13. Pagament Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació podrà efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats de forma favorable pel centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu. 14. Compatibilitat de subvencions Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi al cost total de l’actuació subvencionada. 15. Subcontractació Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin totes les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’ajuntament respectiu. 16. Modificació de les subvencions Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del percentatge de finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 17. Invalidesa, revocació i reintegrament La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents: a) Els previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 18. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona. Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 19. Protecció de dades En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 20. Verificació i control Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 21. Obligació de difusió i publicitat Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, en l’edició de material gràfic com ara cartells, plafons informatius, tríptics i fullets o bé en el vídeo resum del projecte subvencionat. La difusió de la subvenció s’ha d’acreditar juntament amb el compte justificatiu, tal com estableix la base 12a. Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’apliquen les regles següents: Si encara n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. a) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 22. Altres obligacions del beneficiaris a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 23. Principis ètics i de conducta Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents: a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents: a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 24. Règim jurídic El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 25. Interpretació La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 26. Vigència Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. Disposició addicional primera En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. Disposició addicional segona L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació i, per referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà el dia següent de la publicació en el DOGC, en aplicació de l’article 30.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. Girona, 23 de maig de 2017 Josep Fermí Santamaría i Molero President accidental

 2. lejarza said

  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017

  A Argelaguer, a les 8 del vespre del dia 23 de febrer de 2017, i prèviament convocats els regidors, s’ha dut a terme una sessió ordinària del Ple de la corporació municipal.

  L’ha presidit l’alcalde, ARTUR GINESTA RAMBLA. Hi han assistit els regidors: XAVIER QUINTANA RICART, MARTA RIUS ALCAY, JORDI PUIGDEVALL NOGUER, NÚRIA ROIG BAZÁN i DAVID PALOMERAS RODRÍGUEZ. Secretària: ADRIANA PRAT VILALTA

  Extracte:

  2.3 ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE

  D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 243 de data 18 de desembre de 2015 respecte les activitats objecte de les Línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases relatiu a les “condicions d’execució” es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes a través de la licitació agregada amb d’altres municipis beneficiaris, a través de la formalització d’un conveni de col·laboració.

  En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del Projecte BEenergi, té l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria innovadora. El projecte Beenergi ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.

  Per tal doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya “Del Pla a l’Acció”, es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex.

  Vist que l’Ajuntament d’Argelaguer ha estat seleccionat en la convocatòria “Del Pla a l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.
  Vist que, com a beneficiari de l’ajut de la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona, l’Ajuntament d’Argelaguer té interès en contractar el subministrament i substitució de lluminàries exteriors a dues zones del municipi.

  Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció”, relatives a les condicions d’execució, l’Ajuntament d’Argelaguer està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la licitació del subministrament i substitució de lluminàries exteriors a dues zones del municipi.

  La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.

  L’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques és el Ple.

  Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple:

  Primer.- ENCARREGAR a la Diputació de Girona, la gestió de la licitació del subministrament i substitució de lluminàries exteriors a dues zones del municipi.

  Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.

  Tercer.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona que s’adjunta com annex al present acord.

  Quart.- La Diputació, gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per a l’objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.

  Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.

  El Ple ho aprova per unanimitat.

 3. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Medi Ambient Extracte en la BDNS de modificació de la convocatòria de subvencions del Pla a l’acció, anualitat 2017

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 120 – 23 de juny de 2017 Núm. 5402

  Administració Local Diputació

  Extracte en la BDNS de modificació de la convocatòria de subvencions del Pla a l’acció, anualitat 2017

  Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 17158 Codi convocatòria: 331499 Ref convocatòria: 490604-005 Des convocatòria: Convocatòria de les subvencions de la campanya «Del pla a l’acció» (any 2017)

  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2013, de 17 de novembre. General de Subvencions, es publica la redistribució de l’import de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhpa.gob.esbdnstrans: Aprovar la redistribució de l’import de la convocatòria d’acord amb el següent detall: Línia Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència Línia 1 300/1700/46205 90.000,00€ 90.000,00€ 0 Línia 2 300/1700/76202 70.000,00€ 70.000,00€ 0 Línia 3 300/1700/76202 530.000,00€ 508.155,96€ 21.844,04 Línia 4 300/1700/76202 400.000,00€ 400.000,00€ 0

  Girona, 23 de maig de 2017 Josep Fermí Santamaría President accidental

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 143 – 27 de juliol de 2017 núm. 6428

  Edicte de signatura d’un conveni

  El president de la Diputació de Girona, en data 23 de juny de 2017, i l’alcalde de l’ajuntament d’argelaguer, en data 30 de maig de 2017, han signat el conveni per procedir a la licitació agregada per a la contractació de l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PaES), aprovats pel Ple, el text del qual seguidament es transcriu, als efectes previstos en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 2 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: “ I. EnTITaTS QuE InTErVEnEn DIPuTaCIÓ DE GIrOna, amb nIF P1700000a i domicili social a la Pujada de Sant Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 16 de maig de 2017, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i nouvilas. aJunTaMEnT DE arGELaGuEr, amb nIF P1701000J representat pel seu alcalde l’Il·lm. Sr. artur Ginesta rambla, assistit pel Sra. adriana Prat Vilalta, Secretària de la Corporació. II. anTECEDEnTS I MOTIVaCIÓ El Pacte dels alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els municipis signants de Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la lluita contra el canvi climàtic. La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el Pacte d’alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques gironines. amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic com econòmic als signataris del Pacte. La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’alcaldes”, ha promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d’acció d’energia sostenible (PaES). actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte d’alcaldes i 187 PaES han estat aprovats i poden optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència energètica, com és el cas de “Del Pla a l’acció”. La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies renovables als municipis gironins. El projecte Beenergi ha rebut finançament del Programa de recerca i Innovació Horitzó 2020 de la unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la contractació de l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través del present conveni. El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.

  III. nOrMaTIVa aPLICaBLE La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal. L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre les administracions implicades. En virtut d’aquest marc legal, l’ajuntament de argelaguer va aprovar en data 23 de febrer de 2017 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada del subministrament i substitució de lluminàries exteriors a dues zones del municipi per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb subjecció als següents PaCTES PrIMEr.- actuacions objecte del conveni L’ ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament i substitució de lluminàries exteriors a dues zones del municipi a la Diputació de Girona. L’ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin. SEGOn.- ÀMBIT SuBJECTIu El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per a millora de l’eficiència energètica, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TrLCSP. TErCEr.- PrOCEDIMEnT a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el remetrà a l’ajuntament per al seu vistiplau. b) L’ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació. c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TrLCSP. d) L’ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si s’escau. f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’ajuntament de argelaguer. g) L’ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació. QuarT.- aPrOVaCIÓ DE La DESPESa I DEL PrOCEDIMEnT aDMInISTraTIu En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a l’ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer front a la contractació.

  Per aquest contracte es preveu un import de 7.913,40 euros (IVa inclòs)*, el qual correspon a la inversió a fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques. *En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió energètica, manteniment preventiu i garantia total es tindrà en compte l’import promig dels últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord amb el que preveu l’article 26.1f) del TrLCSP i que es reservarà pels anys de durada del contracte. a través de la signatura d’aquest conveni, l’ajuntament es compromet a: – Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni. − Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió. − Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. – Traslladar a la diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. CInQuÈ.- rELaCIOnS aMB EL PrOVEÏDOr L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. L’ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica. SISÈ.- SEGuIMEnT I InCIDÈnCIES La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. SETÈ.- VIGÈnCIa La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de l’ajuntament. VuITÈ.- COMPETÈnCIES un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits que la normativa determini. nOVÈ.- MODIFICaCIÓ El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de l’ajuntament. DESÈ.- InCOMPLIMEnT L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució. OnZÈ.- naTuraLESa aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. DOTZÈ. EXTInCIÓ aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. c) Per mutu acord. d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. TrETZÈ. PuBLICaCIÓ En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió. I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.”

  Girona, 18 de juliol de 2017 Pere Vila i Fulcarà President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: