Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana

Posted by lejarza en 26 abril, 2017


 

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 80 – 26 d’abril de 2017 Núm. 3255

 

Anunci d’aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana

 

Durant el termini d’exposició pública del Reglament de participació ciutadana, no s’han presentat al·legacions, per tant ha quedat aprovat definitivament.

 

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 178.1.c) del TRLMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS, a continuació es publica el Reglament aprovat de manera definitiva.

 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ARGELAGUER

 

Exposició de motius

 

L’Ajuntament d’Argelaguer té com a objectiu articular i implementar la participació dels seus vilatans en els afers públics i en la vida comunal del municipi. Les associacions i/o els col·lectius, així com els ciutadans d’Argelaguer, desenvolupen una tasca important i, per aquest motiu, entenem que és l’obligació de l’Ajuntament garantir la transmissió d’informació de manera bidireccional i recíproca, així com la col·laboració entre ambdues parts.

 

És per això que cal avançar cap a un nou model en el que sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en política municipal. Per desenvolupar aquest model de democràcia participativa és necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.

 

Aquest reglament revela el comprimís de l’Ajuntament davant els ciutadans per fomentar i garantir la participació democràtica i la transparència en els afers públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. I, en compliment del mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials.

 

Ciutadans i ciutadanes d’Argelaguer

 

1. Es consideren ciutadans i ciutadanes d’Arglaguer totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.

 

2. Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

 

ARTICLE 1. DRET A LA PARTICIPACIÓ

 

Totes les persones tenen dret a participar en la gestió dels assumptes públics locals, directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

 

ARTICLE 2. DRET A LA INFORMACIÓ

 

1. Totes les persones tenen dret a rebre informació sobre les activitats municipals, accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació general que estableixi l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.

 

2. L’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.

 

3. A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania l’Ajuntament exposarà en Reunió Pública, cada sis mesos, el treball realitzat, les accions de govern que s’estan duent a terme i els projectes de futur.

 

4. Les associacions i/o col·lectius es comprometen a informar de les trobades i reunions que es facin amb l’Ajuntament. L’Ajuntament es compromet a publicitar al web l’ordre del dia d’aquestes i les actes que se’n derivin.

 

ARTICLE 3. DRET DE PETICIÓ

 

1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s’exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari i de l’objecte de la petició.

 

2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran en el registre municipal. També es podran adreçar a qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics establerts per l’Ajuntament. Si es fa de manera col·lectiva, caldrà que la identificació dels peticionaris estigui degudament acreditada.

 

3. L’Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i l’admetrà a tràmit, llevat que concorrin alguna de les causes següents: a) insuficiència de l’acreditació del peticionari o peticionaris, b) l’objecte de petició no és competència de l’Ajuntament, c) la petició té un tràmit administratiu específic.

 

En el primer cas, caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca d’acreditació, transcorregut el qual s’entendrà per desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà objecte de resolució motivada en el termini de 45 dies, comptats a partir del següent a la data de presentació de la petició.

 

4. L’Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donarà resposta al peticionari en un termini màxim de tres mesos, i informarà, si s’escau, de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

 

ARTICLE 4. DRET D’AUDIÈNCIA

 

Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d’actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim, de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

ARTICLE 5. DRET A LA INICIATIVA CIUTADANA

 

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals. La sol·licitud perquè l’Ajuntament faci alguna activitat d’interès públic municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant un escrit que indiqui clarament l’actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per col·laborar en la realització de l’activitat. En el cas de persones menors de setze anys caldrà que els seus representants legals validin la petició. L’escrit ha de contenir el nom i cognom de la persona signant, el domicili, el DNI i la firma. L’òrgan municipal competent comunicarà al peticionari, en un termini màxim de 45 dies, si és admesa la seva sol·licitud tot indicant, en cas afirmatiu, les actuacions o mesures que es prendran.

 

ARTICLE 6. DRET A PRESENTAR QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

 

Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals, sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.

 

Els mitjans de presentació de queixes, reclamacions i suggeriments seran els establerts en l’article 3 d’aquest reglament.

 

ARTICLE 7. SESSIONS PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Tindran el caràcter de públiques les sessions del Ple, sempre que el debat no es declari secret en els termes esmentats en l’article 70 de la Llei 7/85, i aquest Reglament. També podran ser públiques les sessions dels altres òrgans municipals, llevat les de Junta de govern, quan així ho disposi l’òrgan de govern que reguli el funcionament de l’òrgan municipal en qüestió.

 

Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels òrgans municipals quan tinguin el caràcter de públiques. El dret a assistir a les sessions dels òrgans municipals no pressuposarà necessàriament el dret a participar-hi activament. No obstant això l’Ajuntament reconeix el dret d’intervenció oral en relació amb algun punt de l’ordre del dia del Ple municipal a entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, a través d’un representant, per tal de permetre que aquestes incideixin d’una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans municipals. Podran fer ús d’aquest dret aquelles entitats i associacions que tinguin interès directe o estiguin directament afectades pel contingut del punt de l’ordre del dia en el qual desitgin intervenir. Serà requisit indispensable per poder fer ús d’aquest dret adreçar una petició per escrit a l’Alcalde almenys una hora abans de l’ inici de la sessió del Ple en què es demani la intervenció, acreditant l’iterés o afectació amb relació al contingut del punt de l’ordre del dia en què es vulgui intervenir. L’Alcalde comunicarà la decisió presa al/la titular de la petició abans de l’inici de la sessió plenària. Amb l’autorització prèvia de l’Alcalde, aquest dret l’exercirà un representant de l’entitat o associació sol·licitant, mitjançant una intervenció no superior a deu minuts, després de la de la finalització del Ple.

 

ARTICLE 8. DRET A LA CONSULTA POPULAR O REFERÈNDUM

 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats directament sobre assumptes del seu interès, com també a promoure una consulta popular o referèndum d’acord amb l’article 70 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local.

 

2. La consulta popular o referèndum mai no podrà consistir en matèria tributària i s’haurà de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.

 

3. Per acordar-ne la realització caldrà l’acord majoritari del Ple Municipal i fer la tramitació corresponent. En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre qüestions que vagin en contra dels valors democràtics.

 

4. No es poden fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest article i no es podrà reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat.

 

ARTICLE 9. DRET A UN POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENT DE LES ASSOCIACIONS O COL·LECTIUS

 

Totes les persones tenen dret que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions i o col·lectius per tal de reforçar el teixit social del municipi i per a la promoció d’iniciatives d’interès general.

 

Ajuts econòmics:

 

En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l’Ajuntament fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los una ajuda econòmica, que de conformitat amb la normativa vigent en matèria de subvencions, podrà ser nominativa, és a dir prevista expressament en el pressupost de l’entitat, anualment, de concessió directa, a través de conveni, de conformitat amb l’article 22 de la llei de subvencions o en règim de concurrència competitiva en l’article 23. A més dels requisits generals que s’estableixen a la llei per ser beneficiaris de subvenció, caldrà que l’entitat estigui inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Argelaguer. Els criteris per concedir els ajuts s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès social o la utilitat per la ciutadania. L’Ajuntament podrà elaborar i aprovar un Reglament General de concessió de subvencions per tal de regular el règim jurídic de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament d’ Argelaguer, amb subjecció a la llei i al reglament de subvencions vigent en cada moment. Es podrà crear, si escau, un reglament de subvencions amb les associacions del poble, per tal d’establir i fixar els criteris i requisits que regulin la concessió de subvencions.

 

Deures de les associacions:

 

Les associacions i/o col·lectius del municipi tindran a més dels drets reconeguts en aquest Reglament els deures següents: – Deure de ser membre actiu en els òrgans de participació ciutadana del municipi que siguin del seu àmbit. – Deure de promoure la convivència cívica,democràtica i participativa. – Deure de fomentar el civisme en l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc. – Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. – Deure de respectar i complir el que s’estableix a la Normativa d’espais i béns municipals.

 

ARTICLE 10. DRET A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.

 

L’Ajuntament promourà l’accés a aquests afavorint, en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb d’altres administracions i operadors, la connexió a les llars i facilitant punts públics d’accés mitjançant la xarxa d’equipaments i oficines municipals.

 

ARTICLE 11. DRET DE REUNIÓ.

 

Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments i els espais públics municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de les característiques de l’espai i les ordenances municipals, com també del compliment dels requisits exigits quan es tracti de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions, es cumpliran els requisits exigits a la llei orgànica 9/1983 reguladora del dret a reunió. L’Ajuntament farà públiques les condicions d’utilització de cada local, espai i/o equipament municipal.

 

ARTICLE 12. L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA.

 

És concebuda com un esglaó primari de la informació municipal que atén les peticions i les consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d’atenció telefònica o telemàtica. L’oficina té la funció de registre de peticions, queixes, suggeriments, iniciatives i propostes, com també la realització dels tràmits administratius que es determinin. Podrà recollir els escrits dirigits a altres administracions i traslladar-los als òrgans competents, comunicant-ho a la persona interessada. A més de rebre les sol·licituds dels vilatans i vilatanes, de forma individual o col·lectiva per demanar de ser rebuts per l’Alcalde i pels regidors i regidores mitjançant cita prèvia.

 

ARTICLE 13. LA PÀGINA WEB MUNICIPAL I EL CORREU ELECTRÒNIC CIUTADÀ.

 

1. l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania una pàgina web on informarà dels projectes i les actuacions d’interès general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern i del Ple Municipal i de l’agenda d’activitats més rellevants del municipi.

 

2. Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes d’importància per al municipi. Igualment es podran fer consultes i realitzar tràmits administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s’acordin . A la pàgina web s’impulsarà un espai per poder presentar idees, opinions, suggeriments, fòrums de debat sobre temes d’interès municipal i similars.

 

ARTICLE 14. ELS MITJANS D’INFORMACIÓ LOCALS.

 

L’Ajuntament promourà, i mantindrà, l’edició de publicacions escrites o digitals per tal de transmetre la informació a la ciutadania i en facilitarà la màxima difusió per tot el municipi. Es procurarà donar a conèixer especialment els projectes i les actuacions d’interès municipal, els períodes d’informació pública i l’agenda d’activitats.

 

ARTICLE 15. EL FITXER MUNICIPAL D’ENTITATS.

 

És el registre on s’inscriuen les associacions i els grups estables l’àmbit d’actuació principal de les quals sigui al poble . S’entén per grup estable l’agrupació de més de tres persones que es comprometen a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’assolir una determinada finalitat d’interès general sense haver estat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l’interior o qualsevol altre de funcions similars. Les associacions o grups estables que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent documentació:

 

Escrit de sol·licitud – Nom de l’associació – Representant i portaveu – Adreça i telèfon de contacte, i correu electrònic en el seu cas. – Nombre de socis – Còpia dels estatuts o reglament de funcionament. – Nombre de registre al Registre General d’Associacions si escau. – Breu descripció dels objectius, la finalitat i les activitats desenvolupades per l’associació.

 

L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès. Una mateixa persona no podrà ser el representant i portaveu de més d’una associació.

 

No seran admeses en el Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions amb un òrgan directiu que no sigui escollit democràticament ni aquelles associacions que tinguin objectius contraris als valors democràtics i de respecte a l’aliè amb independència del seu origen. La voluntat del Registre és identificar el teixit associatiu de la societat civil del municipi. Les dades del Registre Municipal d’associacions són públiques i s’actualitzaran si escau durant el primer trimestre de cada any. Les associacions o grups estables tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi. L’Ajuntament podrà requerir als col·lectius per conèixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions municipals. Causaran baixa en el Registre Municipal d’Associacions aquells col·lectius que no actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit, perdin la condició per la qual van accedir al Registre o es dissolguin per qualsevol motiu.

 

ARTICLE 16. EL CONSELL D’INFANTS I JOVES

 

Es podrà crear un consell sectorial amb característiques singulars atesa la composició principal dels seus membres. Té la funció principal d’incorporar les vivències de la població infantil i juvenil per afavorir la intervenció dels nois i noies en debats amb presència, si escau, de l’Alcalde i/o els regidors, recollir-ne les propostes, els suggeriments i les queixes respecte de qualsevol actuació municipal, com també de ser-ne informats i opinar sobre totes les actuacions d’altres administracions públiques que actuen al poble. El reglament del Consell d’infants i de joves, que haurà de ser aprovat pel Ple Municipal, en concretarà l’organització i el funcionament.

 

ARTICLE 17. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I PROGRESSIUS

 

Mitjançant la proposta electoral d’elaborar pressupostos participatius i progressius, l’Ajuntament obrirà una partida del pressupost destinada a projectes proposats per la ciutadania. El Ple Municipal ratificarà la metodologia que s’usarà per escollir i designar el projecte a realitzar.

 

Argelaguer, 18 d’abril de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Casa d´Entitats d´Argelaguer (CEA), antic Ajuntament Crta d´Olot Nùm. 23. Foto: Lejarza - Garrotxa)

Casa d´Entitats d´Argelaguer (CEA), antic Ajuntament Crta d´Olot Nùm. 23. Foto: Lejarza – Garrotxa)

2 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana”

 1. lejarza said

  EL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS LOCALS
  carlos arbó
  El Consell de Ministres del dia 28 d´abril aprovà un reglament per establir un control economico-pressupostari més rigorós en les entitats locals.
  Es vol estructurar el control intern en les modalitats de funció interventora i de control financer, que engloba el control permanent i l´auditoria pública.
  L´objectiu de la funció interventora és controlar el compliment del principi de legalitat de l´activitat economico-financera. El control financer permanent consisteix a verificar de forma continuada la situació econòmico-financera, per comprovar, en general, que s´ajusta als principis d´eficàcia, d´eficiència, d´economia, de qualitat i de transparència, i, en particular, si es compleix l´objectiu d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  Els ajuntaments amb un pressupost inferior als 300.000,00 € o que no sobrepassin als 3.000.000,00, sempre que no tinguin més de 5.000 habitants, estan exempts d´aquest control financer.
  L´auditoria pública, realitzada amb posterioritat al tancament de l´exercici, en les seves modalitats comptable, operativa i de compliment, consistirà en la revisió de la documentació per constatar l´adequació a les regles comptables.
  A continuació, el reglament descriu els deures i facultats dels funcionaris que hauran de portar a terme el control intern. És destacable l´èmfasi en l´obligació de posar directament en coneixement dels tribunals de justícia els fets que poden ser constitutius de delicte.
  Si es produeixen infraccions en matèria de gestió econòmica i pressupostària, sense apreciar indicis delictius, s´ha de traslladar als òrgans competents de la mateixa entitat local.
  I per garantir més protecció jurídica del personal controlador, es disposa que les administracions públiques locals hauran d´adoptar les mesures necessàries per a la seva defensa jurídica davant de qualsevol ordre jurisdiccional. Renoi! Quin brindis al sol! L´òrgan controlat ha de blindar el controlador? Vaja, que és un fart de riure.
  La normativa aprovada suposa per als funcionaris una responsabilitat derivada de la pràctica d´uns controls que, en més d´una ocasió, toparan amb les decisions dels polítics.
  Per als ajuntaments que no comptin amb mitjans propis, es preveu la col·laboració amb firmes d´auditoria privades, tot i que s´hauran d´ajustar a les directrius de la intervenció.
  És a dir, s´obre una oportunitat de negoci per al sector de l´auditoria privada.
  Ara bé, si tota aquesta feina és essencial, necessària, imprescindible i urgent com s´explica que l´entrada en vigor del reglament es posposi a l´1 de juliol de 2018?
  Bé, potser molts polítics locals necessiten més d´un any per digerir unes normes que encotillen la seva tasca.

 2. lejarza said

  Beuda i Riudaura culminen els seus pressupostos participatius

  22 de maig de 2018

  Per Pau Masó

  Els dos municipis ja coneixen els projectes guanyadors dels seus pressupostos participatius. Els beudanencs han escollit la instal·lació d’enllumenat públic a bústies i contenidors del municipi. A Riudaura, en la seva primera edició, ha sortit guanyador l’opció de construir una nova vorera en un dels carrers del poble.

  En el cas de Beuda es tracta de la segona edició dels pressupostos participatius del municipi. De la desena de projectes que s’hi van presentar n’han acabat sortint cinc que sumen la quantitat fixada per l’Ajuntament de 10.000 euros. La majoria de propostes guanyadores tenen el respecte al medi ambient com a lligam. El projecte que ha rebut més vots ha estat instal·lar fanals a la zona de bústies i contenidors del municipi. La resta de propostes seleccionades són una campanya per netejar Beuda, la instal·lació d’un pàrquing per a bicicletes a la plaça Major, noves papereres o una petita biblioteca a l’aire lliure. Totes elles es portaran a terme aquest 2018. En total han votat 47 persones que significa el 30% del municipi.

  Primera edició a Riudaura
  Per altra banda, un dels cinc municipis de la Garrotxa que aquest any ha tirat endavant per primera vegada uns pressupostos participatius ha estat Riudaura. La població va votar aquest cap de setmana i ja té els projectes guanyadors. El que més vots ha obtingut ha estat la construcció d’una nova vorera en un dels carrers del poble. També s’instal·laran taules i bancs de pícnic davant de l’escola, es millorarà l’accessibilitat per a vianants de la carretera d’Olot, es comprarà vestuari per al Ball del Gambeto i s’adquirirà una nova pala llevaneus. La participació a Riudaura ha superat el 30%.

  http://www.radiolot.cat/noticies/beuda-riudaura-culminen-pressupostos-participatius/

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: