Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 20 abril, 2017


 

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 76 – 20 d’abril de 2017 Núm. 3090

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 4-04-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’abril de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

 

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits”

 1. lejarza said

  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 82 – 28 d’abril de 2017 Núm. 3441

  Administració Local Organismes Autònoms

  Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari
  Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC. El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/05/2017 i finalitzarà 30/06/2017 RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació. LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

  Annex PADRONS EXERCICI 2017

  AJ. D’ARGELAGUER 2017 IBIR 3.953,00€ AJ. D’ARGELAGUER 2017 IBIU 116.725,42€ AJ. D’ARGELAGUER 2017 TAXCEM 2.340,00€

  AJ. DE BESALÚ 2017 IBIR 5.103,70€ AJ. DE BESALÚ 2017 IBIU 685.382,50€

  AJ. DE RIUDAURA 2017 IBIR 2.492,35€ AJ. DE RIUDAURA 2017 IBIU 93.407,97€

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: