Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer pressupost 513.000€ i plantilla de personal per a l’any 2017

Posted by lejarza en 13 febrero, 2017


Ajuntament d´Argelaguer pressupost 513.000€ i plantilla de personal per a l’any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 30 – 13 de febrer de 2017 Núm. 1121
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2017.
L’ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2016, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2017. Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 244 de 23 de desembre de 2016, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
ESTAT DE DESPESES:
A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Despeses personals 132.570€. Cap.2 Despeses béns i serveis 246.450€. Cap.3 Interessos 100€. Cap.4 Transferències corrents 16.880€. B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 117.000€.
TOTAL DESPESES 513.000€.
ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Impostos directes 227.900€. Cap.2 Impostos indirectes 6.000€. Cap.3 Taxes i altres ingressos 103.400€. Cap.4 Transferències corrents 140.700€. Cap.5 Ingressos patrimonials 5.300€. A) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.7 Transferències de capital 29.700€.
TOTAL INGRESSOS 513.000€.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Denominació Plaça.
Secretaria-intervenció 1 (*)
Personal laboral: Denominació Plaça.
Administrativa 1 Aux.
Administrativa (consultori) 1 (A temps parcial) Plaça vacant.
Aux. Administrativa (sala lectura) 1 (A temps parcial) Peó 1.
Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca. A Argelaguer li pertoca el 80%.
Argelaguer, 20 de gener de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Veïns asistents al plè de constitució del Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer any 2015.JPG

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: