Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sant Jaume de Llierca aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

Posted by lejarza en 6 febrero, 2017


Sant Jaume de Llierca aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 25 – 6 de febrer de 2017 Núm. 763

Anunci sobre l’aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en data 29 de desembre de 2016, va aprovar la proposta d’acord que, en la seva part resolutòria diu el següent:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Sant Jaume de Llierca, revisió 1, redactat pel senyor Manel Serrat Juanola, enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraeestructures del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), i pel senyor Josep Martín i Jutglar, enginyer tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, de data agost del 2016.

Segon.- SOTMETRE el pla esmentat a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia següent hàbil al de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar el pla i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents.

L’anunci també s’inserirà al tauler d’edictes electrònic de la Seu electrònica de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la corporació.

El Pla estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo a la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores, i els dijous, també de 17.00 a 20.00 hores, i a l’apartat “Acció de Govern i normativa: Normativa, plans i programes: Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques” del Portal de transparència de l’Ajuntament (www.santjaumedellierca.cat).

Tercer.- INFORMAR que, de no formular-se reclamacions i allegacions durant el període d’informació pública, el pla quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del període d’informació pública.

En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del pla al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38.2 del ROAS, i també al tauler d’edictes electrònic de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’’Area de Territori i Sostenibilitat i Medi Ambient, de la Diputació de Girona, i al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).”

El que es fa públic per a coneixement general.

Sant Jaume de Llierca, 17 de gener de 2017 Jordi Cargol i Cros Alcalde

Anuncios

3 comentarios to “Sant Jaume de Llierca aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)”

 1. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Medi Ambient Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2017

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 27 – 8 de febrer de 2017

  Administració Local Diputació

  Núm. 991

  Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2017 Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 10695 Codi convocatòria: 331499 Ref convocatòria: 490604-005 Des convocatòria: Convocatòria de les subvencions de la campanya «Del pla a l’acció» (any 2017)
  De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
  Primer. Beneficiaris
  Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.
  Segon. Objecte
  Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Línia 2:. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics. Línia 3: Execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantía d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la installació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries.
  Tercer. Bases reguladores
  Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 20 de desembre de 2016, publicat en el BOP núm. 8, de 12 de gener de 2017.
  Quart. Import
  La dotació total de la campanya és de 1.090.000,00 euros
  Línia 1: Amb una dotació màxima total de 90.000,00 euros. Per a la implantació de sistemes de comptabilitat i gestió energètica, la subvenció màxima per ajuntament és:
  D’1 a 25 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 euros/ mes i la subvenció màxima és de 450,00 euros.
  De 26 a 50 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 euros/mes i la subvenció màxima és de 900,00 euros.
  De 51 a 100 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 euros/mes i la subvenció màxima és de 1.700,00 euros.
  Més de 100 pòlisses, la subvenció unitària per pòlissa és de 1,50 euros/mes i la subvenció màxima és de 1.800,00 euros.
  Per a la redacció d’informes de seguiment dels PAES, la subvenció màxima per ajuntament és: • per a municipis de menys de 10.000 habitants: 600 euros • per a municipis de 10.000 o més habitants: 1.000 euros
  Línia 2: Amb una dotació màxima total de 70.000,00 euros. La subvenció màxima per ajuntament és: • per a municipis de fins a 10.000 habitants: 3.000 euros per punt de càrrega semiràpida dins del nucli urbà • per a municipis de més de 10.000 habitants i/o caps de comarca: o 3.000 euros per punt de càrrega semiràpida dins del nucli urbà o 6.000 euros per punt de càrrega ràpida a la perifèria del nucli urbà
  Línia 3: Amb una dotació màxima total de 530.000,00 euros. La subvenció màxima per ajuntament és:
  • per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi és de 10.000,00 euros. • per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi és de 7.000,00 euros.
  Línia 4: Amb una dotació màxima total de 400.000,00 euros. L’import màxim de la subvenció és de 30.000 euros per municipi.
  Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
  El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i finalitzarà el dia 15 d’abril de 2017.

  Girona, 3 de febrer de 2017
  Pere Vila i Fulcarà President

 2. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Medi Ambient Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2017

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 27 – 8 de febrer de 2017

  Administració Local Diputació

  Núm. 992

  Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2017
  La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2017, ha aprovat l’acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:
  “Primer. Aprovar la convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2017, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona, del següent tenor literal:
  “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ”. ANUALITAT 2017
  1. Objecte i finalitat
  Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa “Del Pla a l’Acció”, destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de desembre de 2016 i publicades al BOP número 8 de data 12 de gener de 2017.
  Les subvencions es defineixen en quatre línies: Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
  Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.
  Línia 3. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstos en el PAES.
  Línia 4. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la installació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics.
  2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
  L’import total destinat a la convocatòria és d’un milió noranta mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents:
  Aplicació Pressupostària Import en euros Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 Línia 3. 300/1700/76202 530.000,00 Línia 4. 300/1700/76202 400.000,00 Total 1.090.000,00
  En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, una cop feta la corresponent modificació del pressupost, si s’escau.
  Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s’escau.
  3. Termini de presentació de sol·licituds
  Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 15 d’abril de 2017.
  La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 7è de les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
  En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
  4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
  Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2017 i fins la data de venciment del termini de justificació de les subvencions.
  5. Termini per justificar les subvencions
  El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà 7 mesos després de la resolució d’atorgament, a comptar des de l’endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a un procediment de licitació agrupada tramitada per la diputació de Girona, el termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.
  6. Termini de resolució i notificació
  El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
  7. Règim de recursos
  La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
  8. Publicitat
  Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
  Segon. Autoritzar la despesa següent: 90.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/46205. 1.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.
  Tercer. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’abril de 2017.
  Quart. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa.
  Cinquè. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar contra la resolució de la convocatòria.”

  Girona, 3 de febrer de 2017
  Pere Vila i Fulcarà President

 3. lejarza said

  AJUNTAMENT DE MIERES Edicte d’informació pública de la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 29 – 10 de febrer de 2017 Núm. 950

  Edicte d’informació pública de la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

  El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2016, va aprovar la revisió del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Mieres.

  Els esmentats acords es sotmeten a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Girona, i a la web municipal http://www.mieres.cat.

  Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.

  Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat de cap altre acord.

  Mieres, 20 de gener de 2017 Enric Domènech i Mallarach Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: