Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2016


Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2016 Núm. 11286

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici 2017, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de novembre de 2016, del contingut següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Respecte als impostos:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Exempcions i bonificacions.

S’afegeixen les bonificacions següents:

Vehicles elèctrics : tindran 100 % de bonificació Vehicles bimodals (híbrids) : tindran una bonificació del 75% de la quota.

Aclariment: Tindran la consideració de vehicle històric només aquells vehicles acreditats amb el certificat corresponent.

Respecte a les taxes:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI.

Tarifes:

S’ha modificat la tarifa del manteniment cementiri: 15 €/ nínxol.

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2017, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 30 de desembre de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

wp_20160418_17_57_00_pro

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017 – Tindran la consideració de vehicle històric només aquells vehicles acreditats amb el certificat corresponent. (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: