Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de la Vall d’en Bas les primeres cinc baixes es retribuiran fins el 100% del salari fins el segon grau de consanguinitat

Posted by lejarza en 10 noviembre, 2016


Ajuntament de la Vall d’en Bas les primeres cinc baixes es retribuiran fins el 100% del salari fins el segon grau de consanguinitat

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 10 de novembre de 2016 núm. 9236

Administració Autonòmica Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Serveis Territorials a Girona

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 – 2017 (codi de conveni núm. 17100160142016)

Vist el text de l’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, subscrit, d’una banda, pels representants de l’Ajuntament i de l’altra, pels dels seus treballadors, el dia 11 de desembre de 2015, i d’acord amb el que estableixen l’article 38.6 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic; l’article 2 del reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,

Vista l’aprovació expressa de l’Acord d’adhesió per l’òrgan competent en data 26 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 38.3 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic.

Resolc:

1 Disposar la inscripció de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 – 2017 (codi de conveni núm. 17100160142016) al registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona. –2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 20 d’octubre de 2016

Marta Casacuberta i Solà Directora dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text original signat per les parts Acord de la Comissió negociadora de l’ajuntament/ens locals per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (20152017) (codi de conveni núm. 79100015072015).

A la Vall d’en Bas, el dia 11 de desembre de 2015, reunits, d’una banda, els representants de l’ajuntament de la Vall d’en Bas i, d’una altra banda, la representació dels empleats públics, la Sra. Marta Mercader Colomer, amb motiu de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni 79100015072015) en la seva totalitat, d’acord amb l’establert en l’art. 92.1 de l’estatut dels Treballadors i en l’art. 34.2 de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d’ambdues parts, de comú acord,

Manifesten – Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l’art. 87 de l’estatut dels Treballadors i a l’art. 34 de l’estatut bàsic de l’empleat públic. – en el moment de la signatura d’aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l’afectació de cap conveni col·lectiu, en conseqüència, arriben als acords següents:

Primer.- A l’adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte/amb vigència des de la data que determini l’Acord d’adhesió del ple de l’ajuntament.

S’acorda afegir els següents annexos al conveni:

Annex 1: les baixes mèdiques es retribuiran d’acord amb l’article 45 del conveni, excepte les primeres cinc baixes anuals de cada treballador que es retribuiran completant-se fins el 100% del salari des del primer dia de baixa mèdica.

Annex 2: els permisos retribuïts seran els que marca l’article 24 del conveni, a més del de visita mèdica aportant justificant de la visita i el temps no serà en cap cas recuperable, amb un límit anual de 5 dies per cada treballador.

També serà permís retribuït, les visites o proves mèdiques a familiars fins el segon grau de consanguinitat també aportant el justificant preceptiu.

Segon.- Facultar a la secretària de l’ajuntament perquè actuï en nom i representació d’aquesta Comissió negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l’Acord d’adhesió.

Tercer.- Així mateix, aquest escrit i una còpia d’aquest es traslladaran a l’autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació.

I, en prova de conformitat de tot el que s’ha exposat, els sotasignants subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l’encapçalament.

3 comentarios para “Ajuntament de la Vall d’en Bas les primeres cinc baixes es retribuiran fins el 100% del salari fins el segon grau de consanguinitat”

 1. lejarza said

  l’article 38.3 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic.

  Article 38 Pactes i acords

  3. Els acords han de versar sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques. Perquè tinguin validesa i eficàcia és necessari que aquests òrgans els aprovin de manera expressa i formal. Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de forma definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sense perjudici que a efectes formals es requereixi la modificació o derogació, si s’escau, de la normativa reglamentària corresponent.

  Si els acords ratificats tracten sobre matèries sotmeses a reserva de llei que, en conseqüència, només poden ser determinades definitivament per les Corts Generals o les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, el seu contingut no té eficàcia directa.

  No obstant això, en aquest cas, l’òrgan de govern respectiu que tingui iniciativa legislativa ha de procedir a l’elaboració, aprovació i remissió a les Corts Generals o assemblees legislatives de les comunitats autònomes del corresponent projecte de llei conforme al contingut de l’acord i en el termini que s’hagi acordat.

  Quan hi hagi falta de ratificació d’un acord o, si s’escau, una negativa expressa a incorporar el que s’hagi acordat en el projecte de llei corresponent, s’ha d’iniciar la renegociació de les matèries tractades en el termini d’un mes, si així ho sol·licita almenys la majoria d’una de les parts

 2. lejarza said

  DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 – 2017 (codi conveni núm. 17100152142016)

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 10 de novembre de 2016 núm. 9237

  Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 – 2017 (codi conveni núm. 17100152142016)

  Vist el text de l’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, subscrit, d’una banda, pels representants de l’Ajuntament i de l’altra, pels dels seus treballadors, el dia 11 de març de 2015, i d’acord amb el que estableixen l’article 38.6 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic; l’article 2 del reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent en data 16 de març de 2015, segons el que disposa l’article 38.3 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic. resolc: –1 Disposar la inscripció de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de ramis a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015 – 2017 (codi de conveni núm. 17100152142016) al registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona. –2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona. Girona, 20 d’octubre de 2016 Marta Casacuberta i Solà Directora dels Serveis Territorials

  Transcripció literal del text original signat per les parts Acord de l’ajuntament de Sant Julià de ramis i Medinyà per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017). en data 25 de Febrer de 2015, es convoca els delegats de personal i de les seccions sindicals per tal de negociar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) i constituir la Mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació. en data 25 de Febrer de 2015 es constitueixen la Mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació amb els següents representants: en representació de l’ajuntament de Sant Julià de ramis: Sr. /Sra. narcís Casassa i Font en representació dels empleats públics: Sr./Sra. Joan Antoni Martínez Devesa Actua com a secretari de la Mesa, el Sr./Sra. Marina Canals Des del dia 25 de febrer de 2015 fins el dia 11 de març de 2015, han tingut lloc diverses reunions, regides pel principi de bona fe en la negociació. En data 11 de març de 2015, es signa l’acta final on les parts manifesten la voluntat d’adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), que s’annexa a l’expedient per a la seva aprovació.

  en la negociació d’aquest acord s’han respectat els drets de l’article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i de l’article 4.1.c) del real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’estatut bàsic de l’empleat públic (eBeP) i el Títol II del rDL 1/1995. S’han emès els informes corresponents per part de la secretaria i de la intervenció i per part del servei de recursos humans que consten a l’expedient d’aprovació. Fonaments de dret: 1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica. 2. Per la seva banda, l’article 31 de l’eBeP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública. 3. L’article 32 de l’eBeP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació. 4. L’article 33 de l’eBeP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’eBeP. 5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva constitució. 6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament per mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la unió General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2 de l’eBeP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva negociació. 7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat segon. 8. L’article 38 de l’eBeP estableix que en el si de les Meses de negociació corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions. Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària corresponent. 9. en el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia. 10. el contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les condicions de treball dels empleats públics. 11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  12. S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt de vista de gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord regulador de condicions de treball. Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord ….2015-2017 és del Ple, tal i com disposen la legislació bàsica de règim local, l’eBeP i l’article 175 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i dictaminat per part de la Comissió Informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, i es proposa l’adopció dels següents Acords: Primer. Aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en l’acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 11 de Març de 2015. Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut. Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals. Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el portal de transparència, per al coneixement general.

 3. lejarza said

  DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de 31 de maig de 2016 de modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Salt (codi de conveni núm. 17001302131998)

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 10 de novembre de 2016 núm. 9238

  Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de 31 de maig de 2016 de modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Salt (codi de conveni núm. 17001302131998)

  Vist el text de l’acord de modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Salt, subscrit, d’una banda, pels representants de l’Ajuntament i de l’altra, pels dels seus treballadors, el dia 31 de maig de 2016, i d’acord amb el que estableixen l’article 38.6 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors; l’article 2 del reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació, Vista l’aprovació expressa de l’Acord per l’òrgan competent en data 20 de juny de 2016, segons el que disposa l’article 38.3 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors. resolc: –1 Disposar la inscripció de l’acord de 31 de maig de 2016 de modificació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Salt (codi de conveni núm. 17001302131998) al registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona. –2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona. Girona, 10 d’octubre de 2016 Marta Casacuberta i Solà Directora dels Serveis Territorials

  Transcripció literal del text original signat per les parts essent les 14.00 hores del dia 31 de maig de 2016, es reuneixen al Saló de Plens de l’Ajuntament els següents representants en la sessió de negociació de les condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament de Salt, en el marc de la Mesa General de negociació de les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Salt, d’acord amb el que disposa l’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic (eBeP). Per part de la representació sindical: – Sra. M .Àngels Vilaseca i Torruella, CCOO – Sra. Judit Mas Badia, CCOO – Sr. Oscar Torres Montoliu, CCOO – Sra. Irene Monguilod Viñas, CCOO – Sr. Lluís Borràs Pou, CCOO – Sr. David Castañer i Serra, CSIF – Sr. Samuel Lobato i González, CSIF – Sr. Angel Jaramillo i Zaché, CCOO – Sra. Pietat Gómez i Martinez, uGT Actua com a assessor extern de CCOO el Sr. rafael rodríguez Per part de l’Ajuntament: – Sr. Antoni Vidal i Sastre, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Serveis econòmics, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. – Sr. Ferran Burch i González, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Habitatge, i regidor d’Acció Social i de Promoció de l’Ocupació. – Sr. Alexandre Barceló i Llauger, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori, i regidor d’entorn urbà i de Dinamització econòmica. – Sr. Jaume Torramadé i ribas, regidor del grup municipal Ciu.

  – Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer, secretària de l’Ajuntament. – Sra. Anna ribas i Bardera, Assessora Jurídica, Cap d’Administració i recursos Humans. – Sra. esther Busquets i Martín, administrativa del departament de rrHH. Serveis extraordinaris del personal de la policia local: en el DOGC núm. 3.555, de 17 de gener de 2002, es va publicar la resolució d’11 de desembre de 2001, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Salt.

  Per altra banda, en el DOGC núm. 3.557, de 21 de gener de 2002, es publicà la resolució de 10 de desembre de 2001, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Salt. Tant les hores extres com les gratificacions per serveis extraordinaris es troben regulades a l’art. 24 dels textos esmentats, però no estan publicats els imports que s’apliquen per categories i segons la tipologia d’hores. Tampoc no estan ratificats per l’òrgan competent. A més a més, aquests imports, fins al dia d’avui, s’han anat incrementant amb el mateix percentatge que preveu la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel que fa a la resta dels conceptes retributius. Aquest increment tampoc ha estat ratificat per l’òrgan competent. L’art. 23.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, disposa que les gratificacions per serveis extraordinaris, que es concediran pels Departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats a aquesta finalitat, experimentaran un increment màxim en termes anuals de l’1% respecte als assignats a 31 de desembre de 2015. Pel que fa als serveis extraordinaris prestats pel personal del cos de la policia local sí que es van publicar els imports a aplicar, però agrupats en serveis de 4, 8 o 12 hores. Aquests imports, a diferència de la resta d’hores i gratificacions extraordinaris, no s’han incrementat mai des que es va publicar l’acord de condicions de treball, per la qual cosa, no es poden considerar imports reals. Per tot el que s’ha exposat, la mesa de negociació interpreta que s’han d’aprovar els següents criteris pel que fa a l’aplicació en nòmina dels imports de les hores extres i de les gratificacions extraordinàries i s’adopta la següent, Acta d’acord: Primer: Les hores i els serveis extraordinaris es compensaran, econòmicament, en base als imports següents: Serveis extraordinaris personal funcionari i laboral: Grup He normal He festiva He festiva o nocturna i nocturna A1 24,49 28,02 31,02 A2 21,49 24,56 27,63 C1 16,45 18,80 21,13 C2 14,07 16,01 18,06 AP 11,94 13,64 15,33 Preu serveis extraordinaris per casaments: 47,97 € Serveis extraordinaris personal policia local: Grup He normal He festiva He festiva o nocturna i nocturna A2 20,89 23,85 26,87 C1 20,43 23,36 26,28 sergents C2 18,66 21,02 23,51 caporals C2 17,62 20,13 22,66 agents Preu assistència a jutjats: la gratificació equivaldrà a l’import de 3 hores extres normals. Pel que fa a la prestació dels serveis extraordinaris del personal de la policia, s’aplicaran sempre i independentment de la durada dels serveis, els imports per preu hora establerts en el present acord, no aplicant la previsió establerta en l’article 8.1 in fine de l’annex de l’acord de condicions de treball del personal funcionari que disposa que “Només s’han de pagar els serveis extraordinaris per preu hora quan es facin 3 o menys hores extraordinàries”. Segon: Els imports de totes les hores extres i les gratificacions extraordinàries s’incrementaran anualment amb el mateix percentatge que prevegi la Llei de pressupostos generals de l’estat respecte les altres retribucions.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: