Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer sol·licituds d´unes devolucions d´avals

Posted by lejarza en 25 octubre, 2016


Ajuntament d´Argelaguer sol·licituds d´unes devolucions d´avals

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 203 – 24 d´octubre de 2016 Núm. 8739

Anunci sobre informació pública de sol·licituds d´unes devolucions d´avals

1.- L´empresa Salvador Serra SA, ha sol·licitat la devolució de l´aval núm. 2110002284 del Banco Santander de l´import de 26.770€ dipositats en concepte de garantia per a l´obra Reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric d´Argelaguer.

2.- L´empresa Instal·lacions Germans Esparch, S.L.L., ha sol·licitat la devolució núm. 10001012621 del Banc de Sabadell de l´import de 1.583,44€ dipositats en concepte de garantia per a l´obra Instal·lació tèrmica al pavelló d´Argelaguer.

Es fa públic perquè dins el termini de vint dies, comptats a partir de l´endemà de la inserció d´aquest anunci al BOP puguin presentar reclamacions els que considerin tenir algun dret exigible a l´adjudicatari per raó del contracte garantit.

Argelaguer, 14 d´octubre de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Abocamets de runes a la Riera del Vinyot d´Argelaguer per l'Empresa Salvador Serra

Foto Lejarza: Abocament de runes a la riera del Vinyot d´Argelaguer (Garrotxa)

3 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer sol·licituds d´unes devolucions d´avals”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

  Edicte sobre l’aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 203 – 24 d’octubre de 2016 Núm. 8729

  Edicte sobre l’aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

  El Ple Municipal del dia 6 d’octubre de 2016 va acordar aprovar provisionalment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Jaume de Llierca, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.
  El citat Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPRPOCIM) de Sant Jaume de Llierca i l’expedient administratiu corresponent restarà exposat a la Secretari de l’Ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, 1codi postal 17854 de Sant Jaume de Llierca, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores, i els dijous, també de 17.00 a 20.00 hores, als efectes d’examen i, en el seu cas, presentació de reclamacions i/o al·legacions, en el termini abans indicat.
  Sant Jaume de Llierca, 13 d’octubre de 2016
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

 2. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA

  Anunci d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 204 – 25 d’octubre de 2016 Núm. 8900

  Anunci d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017
  El Ple de l’Ajuntament de Sales de Llierca, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va acordar aprovar provisionalment l’expedient relatiu a la modificació de l’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017 que a continuació es relacionen: • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries. Segons s’estableix a l’art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic l’expedient de la modificació i de la imposició de les ordenances pel termini de 30 dies. El que es fa públic mitjançant publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal de que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments. Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord. Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en el BOP junt amb el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions.

  Sales de Llierca, 13 d’octubre de 2016 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

 3. lejarza said

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

  Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació d’ordenances fiscals

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 204 – 25 d’octubre de 2016 Núm. 8904

  Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació d’ordenances fiscals

  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 13 d’octubre de 2016, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances següents: • Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars. • Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics. • Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. • Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. • Ordenança T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació. Les ordenances s’exposen al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15,16,17, 20.1.b), 41 i 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes. Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat allegacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius i es publicaran els textos íntegres de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Els acords entraran en vigor una vegada aprovades, publicades i complerts els tràmits que fixa la legislació vigent i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. Això és el que es fa públic als efectes oportuns.

  Olot, la Garrotxa, 20 d’octubre de 2016 Joan Espona i Agustín President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: