Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa

Posted by lejarza en 16 octubre, 2016


L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa

Argelaguer – Vall del Llierca

El preu dels menjadors escolars que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa varia entre els 3 i els 9 euros. Els instituts són els que tenen un menú més econòmic.

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat la modificació provisional de l´Ordenança del preu públic del servei de menjador escolar per a aquest curs 2016-2017.

Els centres on el servei de menjador és més econòmic són els d´educació secundària on el preu pels alumnes fixes és de 3’65 euros per dia i el dels estudiants que utilitzen el servei esporàdicament no arriba als cinc euros.

Les escoles on el menjador escolar és més econòmic són la de Sant Roc d´Olot i la Bòbila de les Preses, on utilitzar el servei de menjador de forma habitual costa 5’20 euros.

El centre escolar on és més car és l´Escola Montpalau d´Argelaguer on costa gairebé dos euros més per dia en el cas dels estudiants habituals i el preu s´incrementa per sobre els 9 euros per als alumnes que utilitzen el servei de menjador de forma esporàdica.

A les dues escoles bressol on el Consell Comarcal gestiona el servei, el dinar costa menys de 4 euros i al centre d´educació especial Integra d´Olot el preu del menú no arriba als 5 euros.

wp_20160820_11_52_59_pro

L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

2 respuestas hasta “L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  PREUS DE MENJADORS ESCOLARS

  ESCOLA MONTPALAU (ARGELAGUER)
   
    Alumne habitual o fix
  7,18€
    Alumne que usa puntualment el servei
  9,33€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  4,48€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  5,82€

    ESCOLA LES ESCOMES (SANT JAUME DE LLIERCA)
   
    Alumne habitual o fix
  5,96€
    Alumne que usa puntualment el servei
  7,74€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  3,59€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  4,66€
     
   
    ESCOLA EL MORROT (OLOT)
   
    Alumne habitual o fix
  5,50€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,80€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  3,36€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  4,37€
   
   
    ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES (OLOT)
   
    Alumne habitual o fix
  5,45€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,80€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  3,54€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  4,60€
    
   
    ESCOLA CASTANYER (SANT JOAN LES FONTS)
   
    Alumne habitual o fix
  5,22€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,80€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  2,92€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  3,80€
   
   
    ESCOLA SANT ROC (OLOT)
   
    Alumne habitual o fix
  5,20€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,76€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  3,06€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  3,98€
   
   
    ESCOLA LA BÒBILA (LES PRESES)
   
    Alumne habitual o fix
  5,20€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,76€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  2,82€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  3,67€
   
   
    ESCOLA CASTELLROC (CASTELLFOLLIT DE LA ROCA)
   
    Alumne habitual o fix
  5,60€
    Alumne que usa puntualment el servei
  6,80€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen habitualment
  3,96€
    Mestres, professors i personal que l’utilitzen puntualment
  5,14€
   
   
    INS MONTSACOPA (OLOT)
   
    Alumne habitual o fix
  3,65€
    Alumne que usa puntualment el servei
  4,80€
   
   
    INS BOSC DE LA COMA (OLOT)
   
    Alumne habitual o fix
  3,65€
    Alumne que usa puntualment el servei
  4,80€
   
   
    CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL INTEGRA (OLOT)
   
    Dinar
  4,97€
    Berenar
  0,52€
   
   
    ESCOLA BRESSOL EL CASTELLET (CASTELLFOLLIT DE LA ROCA)
   
    Dinar
  3,97€
    Berenar
  0,35€
   
   
    ESCOLA BRESSOL EL LLEDONER (SANT JAUME DE LLIERCA)
   
    Dinar
  3,38€
    Berenar
  0,35

 2. lejarza said

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 143 – 27 de juliol de 2017 núm. 6378

  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 18 de maig de 2017, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança P003 reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars. L’acord d’aprovació provisional va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci i edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 104 de data 31 de maig de 2017 i en el diari “El Punt avui” de data 25 de maig de 2017. un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als efectes de la seva entrada en vigència. Els acords regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. això és el que es fa públic als efectes oportuns. Olot, la Garrotxa, 18 de juliol de 2017 Joan Espona i agustín President
  OrDEnanÇa rEGuLaDOra DEL PrEu PÚBLIC COrrESPOnEnT a La PrESTaCIÓ DEL SErVEI DE MEnJaDOrS ESCOLarS. article 1.- Fonament legal De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa. article 2.- naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar: • Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar, tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei. En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als responsables dels beneficiaris

  article 5.- Quantia El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2017/2018: ESCOLa LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca 1. L’alumne habitual o fix 5,68€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,73€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,85€ ESCOLa EL MOrrOT d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,30€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,37€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,38€ ESCOLa LLar LLuÍS MarIa MESTrES I MarTÍ d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,45€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,66€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 4,76€ ESCOLa MOnTPaLau d’argelaguer 1. L’alumne habitual o fix 6,20€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 8,06€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 4,65€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 6,05€ ESCOLa CaSTanYEr de Sant Joan Les Fonts 1. L’alumne habitual o fix 5,22€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,79€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,03€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,94€ ESCOLa SanT rOC d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,05€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,97€ ESCOLa La BÒBILa de Les Preses 1. L’alumne habitual o fix 5,10€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,63€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 2,98€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 3,87€ ESCOLa CaSTELLrOC de Castellfollit de la roca 1. L’alumne habitual o fix 5,60€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80€ 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment 3,94€ 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment 5,12€ ESCOLa BrESSOL EL CaSTELLET de Castellfollit de la roca 1. Dinar 3,97€ 2. Berenar 0,35€ IES MOnTSaCOPa d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€ IES BOSC DE La COMa d’Olot 1. L’alumne habitual o fix 3,72€ 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,84€
  Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit de difícil determinació. Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual correspon al percentatge que han de pagar els usuaris fixos en cas d’absència. En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà Article 6.- Bonificacions Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual . a l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar. Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats. article 7.-normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari a mes vençut, el rebut inclourà els dies assistits i s’abonarà part de les absències del mes anterior. article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el reglament General de recaptació. article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents. article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. article 11.- remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el reglament General de recaptació. DILIGÈnCIa D’aPrOVaCIÓ: – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptada i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 de juliol de 2008. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 9 de juliol de 2009. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 8 de juliol de 2010. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre de 2011. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 11 d’octubre de 2012. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 17 de gener de 2013. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre de 2014. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre de 2015. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre de 2016. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 18 de maig de 2017.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: