Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Bases d´ajuts pel transport escolar per al estudiants de Montagut i Oix

Posted by lejarza en 19 septiembre, 2016


Bases d´ajuts pel transport escolar per al estudiants de Montagut i Oix

Argelaguer – Vall del Llierca

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS PEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE MONTAGUT I OIX

El termini màxim de presentació de sol·licituds és el dia 3 d’octubre de 2016

PRIMERA. Àmbit d’aplicació.

L’Ajuntament de Montagut i Oix concedirà ajuts individuals de desplaçament als alumnes d’educació infantil i primària (de P-3 a 6è) escolaritzats en el centre docent públic del municipi de Montagut i Oix.

SEGONA. Objecte de la convocatòria.

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir de forma excepcional durant el curs 2015-16 al pagament de les despeses abans esmentades.

TERCERA. Requisits dels beneficiaris i sol·licitants.

Podran ser beneficiaris dels ajuts per al transport escolar no obligatori els alumnes empadronats al municipi de Montagut i Oix i que hagin sol·licitat el servei de transport escolar al Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs 2015-2016.

QUARTA. Import dels ajuts.

Sobre les tarifes aprovades pel Consell Comarcal de la Garrotxa l’ajuntament de Montagut i Oix concedirà un ajut del 50% per alumne i curs.

CINQUENA. Compatibilitats.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

SISENA. Tramitació.

Per iniciar l’expedient de la convocatòria en curs, serà necessari informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit suficient.

Les sol·licituds individuals, segons el model de l’annex I d’aquesta convocatòria, es presentaran degudament signades per l’interessat o per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, al registre general de l’ajuntament de Montagut i Oix.

Amb la sol·licitud presentada s’entendrà que accepten plenament aquestes bases per part dels interessats.

Juntament amb l’escrit de sol·licitud caldrà acompanyar, segons model normalitzat, una declaració conforme el sol·licitat està al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i no té deutes pendents amb l’ajuntament (en aquest sentit caldrà que en la unitat familiar hi hagi algun contribuent per qualsevol concepte tributari municipal), ni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa amb el pagament de la quantitat corresponent al servei de transport escolar, així com no es troba en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents es reclamarà a l’interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals pugui esmenar la falta.

Si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i s’arxivarà sense més tràmits.

SETENA. Termini de presentació de les sol·licituds.

La documentació s’haurà de presentar abans del 3 d’octubre de 2016.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà efectiu l’import de la subvenció en el termini màxim de tres mesos. No s’acceptarà cap sol·licitud després d’aquesta data.

VUITENA. Procediment de pagament dels ajuts.

Un cop presentada la documentació de sol·licitud, s’emetrà informe en relació a l’acompliment de les condicions per part dels sol·licitants.

L’òrgan competent aprovarà la concessió individual dels ajuts amb càrrec a l’aplicació número 326.480.00 “Ajuts transport escolar” del pressupost general, exercici 2016.

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària.

NOVENA. Vigència dels ajuts.

La convocatòria és excepcional per aquest curs 2015-16. No es podrà invocar com a precedent la concessió d’una subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en noves edicions de l’activitat objecte de subvenció.

DESENA. Publicitat.

Els ajuts concedits a l’empara de la present convocatòria es comunicaran directament als sol·licitants.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: