Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La Diputacio de Girona aprova destinar 19,2 milions d´euros per fer front al deute de la Generalitat de Catalunya

Posted by lejarza en 23 junio, 2016


La Diputacio de Girona aprova destinar 19,2 milions d´euros per fer front al deute de la Generalitat de Catalunya

Argelaguer – Vall del Llierca

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 19,2 milions d´euros als ens locals. D´aquests, 15,1 milions són pagaments que la Diputació farà als Ajuntaments i Consells Comarcals per fer front al deute que la Generalitat de Catalunya té contret amb els ens locals de les comarques gironines, i 4,1 milions, per al PUOSC (Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya) de l´any 2016-2017.

Els 15,1 milions d´euros es trametran mitjançant un Pla Extraordinari d´assistència local. Es una aportació que la Generalitat de Catalunya retornarà a la Diputació de Girona en un futur indefinit i que servirà per cobrir el deute que l´Administració autonòmica catalana té amb els ens locals en relació amb el PUOSC de 2014-2015 i amb renúncies del PUOSC de 2011-2012, i en relació amb el Fons de Cooperació Local de les comarques.

En conjunt, 202 municipis de les vuit comarques gironines rebran imports que oscil.laran entre els 9 mil i els 300 mil euros, i els vuit Consells Comarcals, inclòs el Consell Comarcal de la Garrotxa d´Olot, rebran aportacions d´entre 500 i 900 mil euros.

7 comentarios para “La Diputacio de Girona aprova destinar 19,2 milions d´euros per fer front al deute de la Generalitat de Catalunya”

 1. lejarza said

  La Diputació avança 15,1 milions que el Govern deu als ajuntaments

  L’ens provincial abonarà imports pendents del Pla Únic d’Obres i Serveis i del Fons de Cooperació Local

  13.07.2016

  GIRONA | DDG La Diputació de Girona avançarà 15.155.194 euros als ajuntaments corresponents als impagaments de la Generalitat en obres de manteniment incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de manteniment i les aportacions del Fons de Cooperació Local.
  El Govern ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre diputacions catalanes perquè avancin un total de 87.619.715,91 milions d’euros, que serviran per abonar els imports que l’administració catalana deu als consistoris i que han d’ajudar-los a afrontar les seves dificultats econòmiques. L’acord s’emmarca en el que s’ha denominat Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, que reedita acords anteriors similars. La partida assignada a la Diputació de Girona és la inferior de Catalunya, ja que totes les quantitats de les altres tres són superiors: 40.881.652 pel que fa a la de Barcelona, 15.901.774 per a la de Lleida i 15.681.094 per a la de Tarragona.
  Segons es va establir amb el conveni, les diputacions serviran per fer efectiu el pagament dels imports als ens locals en el termini màxim d’un mes a partir de la seva signatura. Un cop s’hagin realitzat els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat les quantitats abonades a cadascun dels ajuntaments.
  El Govern es va comprometre a fer efectives aquestes quantitats a les diputacions durant l’exercici de 2016 i va establir com a data límit per a la cancel·lació del deute el 31 de desembre d’aquest any. L’acte de signatura del conveni va anar a càrrec, dilluns, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels presidents de les diputacions de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona; Pere Vila, Joan Reñé, Josep Poblet i Mercè Conesa, respectivament.
  D’altra banda, l’acord també inclou el compromís de totes les parts de tornar a formalitzar, el gener de 2017, un conveni per al desenvolupament d’un pla de les mateixes característiques per a l’any vinent. Els convenis regulen les condicions en què les diputacions assumiran les necessitats financeres dels ens locals i el procediment de devolució i rescabalament d’aquests imports a les diputacions per part de la Generalitat.

 2. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Edicte d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 2016

  Núm. 138 – 20 de juliol de 2016 Administració Local Diputació Núm. 6233 Assistència i Cooperació als Municipis

  Edicte d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 2016
  Als efectes previstos a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de l’acord de Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 21 de juny de 2016, es fa pública l’aprovació d’un conveni per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 2016. “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016

  REUNITS. CN/3506 Barcelona, REUNITS I. D’una part, el Molt l’Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereixen els articles 2 i 10.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. II. I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, que actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per formalitzar el present conveni i, a tal efecte,

  EXPOSEN 1. Que l’actual situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat de Catalunya ha provocat que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als Ens Locals es trobin pendents de pagament, precisament per raó de problemes transitoris de liquiditat d’aquesta Administració. 2. El finançament d’alguns dels serveis públics locals es veu afectat per la demora en el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres administracions, cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva. 3. Atesa la situació d’especial necessitat dels Ens Locals, la Diputació de Girona es proposa col·laborar perquè puguin disposar de liquiditat al més aviat possible. 4. Que el Fons de Cooperació Local (en endavant, el “FCL”) és la principal font de finançament no finalista de les Comarques, en garanteix la seva participació en els ingressos tributaris de la Generalitat, i el seu impagament dificulta a les Comarques seguir prestant els seus serveis. 5. Que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) instrumenta la cooperació econòmica per a la realització de les obres i els serveis de competència municipal. 6. Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Girona és garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació de l’Administració local de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (en endavant, la “LBRL”). 7. Que la Diputació de Girona, en les seves funcions d’assistència i cooperació econòmica als municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els Ens Locals per a que aquests puguin seguir prestant els serveis locals amb normalitat, sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura envers els compromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la Diputació de Girona i els Ens Locals. A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni de col·laboració amb subjecció a les següents

  CLÀUSULES Primera. Objecte 1. L’objecte d’aquest Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 per subvenir a les necessitats financeres dels Ens Locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els pactes següents. 2. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Girona efectuarà l’adquisició d’aquests crèdits als Ens Locals que a la seva empara ho sol·licitin, el procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a la Diputació de Girona, i la cessió dels drets de crèdit que els ens locals hauran de fer en favor de la Diputació de Girona perquè aquesta recuperi els imports que haurà satisfet. 3. Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al PUOSC manteniment 2014-2015 ajuntaments, a renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments i al FCL comarques de la província de Girona, que a data 30 d’abril de 2016, poden ser objecte de cessió, en els termes regulats als articles 1526 a 1536 del Codi Civil. Segona. Posició jurídica de les parts Les parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents posicions jurídiques: Els Ens Locals que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera són els titulars originaris del dret de crèdit front a la Generalitat de Catalunya, i actuen com a cedents. La Diputació de Girona serà el nou titular del dret de crèdit transmès pels Ens Locals, actuant com a cessionaris. La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que poden cedir els Ens Locals a la Diputació de Girona. Tercera. Finançament 1. La Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de suport i assistència, adquirirà dels Ens Locals els crèdits que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya de les quantitats corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment dels ajuntaments, l’anualitat 2015 FCL comarques i les renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments. 2. L’import global aportat per la Diputació de Girona al present Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 suma un màxim de quinze milions cent cinquanta-cinc mil cent noranta-quatre euros amb nou cèntims (15.155.194,09 euros), resultat total de les quantitats corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment ajuntaments, a renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments i l’anualitat 2015 FCL comarques a data 30 d’abril de 2016, tal i com es detalla a l’annex I d’aquest conveni. Quarta. Requisits per sol·licitar el finançament Els Ens Locals que vulguin beneficiar-se del finançament ofert per la Diputació de Girona s’han d’adherir al present conveni i complir amb els requisits següents: a) Ser creditors de la Generalitat de Catalunya per raó dels crèdits susceptibles d’incloure’ls al Pla Extraordinari d’Assistència Financera objecte d’aquest Conveni. b) Adherir-se al present conveni, mitjançant el procediment establert a la clàusula cinquena, dins del termini previst per fer-ho. Cinquena. Procediment 1. L’adhesió al Conveni requereix de l’adopció de les resolucions o acords adients aprovats pels òrgans competents dels Ens Locals, l’acceptació de tots els termes d’aquest Conveni, i comporta la cessió, en favor de la Diputació de Girona, dels drets de cobrament dels crèdits de cadascun dels Ens Locals, d’entre els susceptibles d’incloure’ls al Pla. 2. La cessió dels drets de crèdit dels Ens Locals a la Diputació de Girona s’ha de formalitzar d’acord amb el model de document que figura a l’Annex II del present conveni. 3. Els Ens Locals que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera poden presentar el document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la Diputació de Girona en el termini màxim de 1 mes des de la recepció de la notificació de l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. 4. La Diputació de Girona efectuarà el pagament de l’import dels crèdits cedits per cadascun dels ens locals en el termini màxim d’un mes des de la recepció del seu document d’adhesió.

  5. Un cop efectuats els pagaments, la Diputació de Girona notificarà a la Generalitat de Catalunya les quantitats efectivament pagades a cadascun dels Ens Locals adherits al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016. 6. El pagament de la Diputació de Girona als ens locals extingeix el deute de la Generalitat de Catalunya front aquests. Sisena. Compromisos econòmics de les parts La Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de Girona les quantitats satisfetes per aquesta als ens locals objecte de la present col·laboració, durant l’exercici 2016, establint com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre del 2016. Les parts es comprometen a formalitzar, al gener de l’any 2017, un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2017, amb el mateix objecte que aquest conveni. Setena. Incompliments 1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Girona, la Diputació de Girona es reserva el dret d’exercitar les accions legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles. 2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona resta autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d’altres que aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pel procediment habitual que tinguin establert, fins a cobrar l’import degut. Vuitena. Comissió de seguiment i control de les actuacions Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcta execució. Així mateix, en cas de conflicte o d’incompliment en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Girona, la comissió de seguiment serà l’encarregada de vetllar per la seva resolució amistosa. Novena. Vigència Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2016 o fins la total liquidació dels deutes que se’n deriven, no essent prorrogable. Desena. Règim jurídic i publicació del conveni 1. El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 2. La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació d’aquest Conveni al DOGC per donar compliment a l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei esmentada. El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació de Girona. Onzena. Causes i formes d’extinció Són causes d’extinció del present conveni: 1. La resolució de mutu acord. 2. La finalització de la seva vigència. 3. La resta de causes previstes legalment. Dotzena. Jurisdicció competent Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir. I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament. En nom i representació de la Generalitat de Catalunya, En nom i representació de la Diputació de Girona, Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Vila i Fulcarà, President de la Diputació de Girona

  ANNEX I RELACIÓ DE CRÈDITS SUSCEPTIBLES D’INCLOURE AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016 I.1. PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT I RENÚNCIES AL PUOSC 2011 I 2012 AJUNTAMENTS

  AGULLANA 19.948,94 AIGUAVIVA 19.646,50 ALBONS 17.774,47 ALP 29.569,99 AMER 25.334,05 ANGLES 226.424,69 ARBUCIES 45.140,74 ARGELAGUER 10.520,16 ARMENTERA, L’ 18.282,36 AVINYONET DE PUIGVENTOS 25.010,60 BANYOLES 65.456,81 BASCARA 22.346,70 BEGUR 77.966,75 BELLCAIRE D’EMPORDA 17.570,12 BESALU 23.970,83 BESCANO 58.167,10 BEUDA 16.428,80 BISBAL D’EMPORDA , LA 92.236,72 BIURE 15.855,71 BLANES 105.181,09 BOADELLA I LES ESCAULES 135.043,68 BOLVIR 23.672,69 BORDILS 21.246,50 BORRASSA 17.300,50 BREDA 29.557,40 BRUNYOLA 18.248,57 CABANELLES 18.061,68 CABANES 21.028,50 CADAQUES 17.930,75 CALDES DE MALAVELLA 87.155,90 CALONGE 106.213,04 CAMOS 22.159,43 CAMPDEVANOL 29.645,68 CAMPELLES 16.790,66 CAMPLLONG 16.484,27 CAMPRODON 55.673,15 CANTALLOPS 102.433,17 CAPMANY 18.867,63 CASSA DE LA SELVA 87.430,88 CASTELL PLATJA D’ARO 105.425,54 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 18.548,02 CASTELLO D’EMPURIES 186.720,51 CELLERA DE TER , LA 341.304,53 CELRA 32.387,74 CERVIA DE TER 18.239,85 CISTELLA 16.502,01 COLERA 18.871,72 COLOMERS 15.370,97 CORÇA 25.494,68 CORNELLA TERRI 28.530,82 CRUILLES-MONELLS-S.SADURNI 28.146,06 DARNIUS 18.158,99 DAS 50.016,22
  AJUNTAMENT IMPORT ESCALA , L’ 105.075,31 ESPINELVES 15.849,95 ESPOLLA 18.820,26 ESPONELLA 18.712,28 FAR D’EMPORDA, EL 17.784,01 FIGUERES 78.943,86 FLAÇA 18.819,98 FOIXA 20.292,32 FONTANALS DE CERDANYA 25.464,24 FONTANILLES 16.363,37 FONTCOBERTA 15.463,01 FORALLAC 32.125,86 FORNELLS DE LA SELVA 26.431,86 FORTIA 18.900,03 GARRIGAS 18.614,42 GARRIGUELLA 18.579,85 GER 23.555,54 GIRONA 106.501,98 GOMBREN 18.038,03 GUALTA 16.241,38 GUILS DE CERDANYA 51.278,37 HOSTALRIC 29.977,50 JONQUERA, LA 29.792,55 JUIA 17.936,89 LLADO 17.754,90 LLAGOSTERA 100.256,08 LLANARS 19.192,16 LLANÇA 89.666,40 LLERS 24.176,56 LLIVIA 26.281,18 LLORET DE MAR 107.146,94 LLOSSES , LES 21.077,65 MAÇANET DE CABRENYS 123.369,96 MAÇANET DE LA SELVA 87.826,59 MADREMANYA 27.045,14 MAIA DE MONTCAL 17.685,95 MASARAC 18.428,56 MASSANES 23.566,28 MERANGES 45.331,60 MIERES 16.870,25 MOLLET DE PERALADA 15.226,91 MOLLO 18.921,61 MONTAGUT I OIX 15.840,48 MONT-RAS 23.523,29 NAVATA 22.558,14 OLOT 66.238,43 OSOR 19.200,81 PALAFRUGELL 105.764,14 PALAMOS 104.928,90 PALAU DE STA.EULALIA 9.657,35 PALAU SAVERDERA 25.058,15 PALOL DE REVARDIT 17.831,81 PALS 62.892,67

  PARLAVA 10.282,68 PAU 18.648,49 PEDRET I MARZA 15.326,76 PERA , LA 62.148,80 PERALADA 26.862,32 PLANES D’HOSTOLES , LES 13.723,22 PLANOLES 165.505,48 PONT DE MOLINS 9.968,77 PONTOS 15.839,12 PORQUERES 68.364,64 PORT DE LA SELVA 22.382,07 PORTBOU 12.376,67 PRESES , LES 94.667,85 PUIGCERDA 95.381,36 QUART 95.319,94 QUERALBS 20.343,69 RABOS 16.978,47 REGENCOS 110.871,16 RIBES FRESER 87.749,88 RIELLS I VIABREA 99.504,72 RIPOLL 133.606,80 RIUDARENES 27.473,45 RIUDAURA 20.452,22 RIUDELLOTS DE LA SELVA 23.277,78 RIUMORS 15.584,79 ROSES 106.992,16 RUPIA 17.554,28 SALES DE LLIERCA 16.328,36 SALT 104.444,53 SANT ANDREU SALOU 24.284,51 SANT ANIOL DE FINESTRES 19.624,25 SANT CLIMENT SESCEBES 20.428,32 SANT FELIU DE BUIXALLEU 29.743,48 SANT FELIU DE GUIXOLS 105.054,03 SANT FELIU PALLEROLS 62.818,98 SANT FERRIOL 17.861,38 SANT GREGORI 30.847,63 SANT HILARI SACALM 65.021,81 SANT JAUME DE LLIERCA 18.687,64 SANT JOAN DE LES ABADESSES 18.806,74 SANT JOAN DE MOLLET 26.246,32 SANT JOAN LES FONTS 30.700,36 SANT JORDI DESVALLS 80.007,47 SANT JULIA DE RAMIS 38.034,50 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 20.731,14 SANT LLORENÇ MUGA 28.243,42 SANT MARTI DE LLEMENA 22.159,73 SANT MIQUEL CAMPMAJOR 16.622,94 SANT MIQUEL DE FLUVIA 227.459,88 SANT MORI 15.459,86 SANT PAU DE SEGÚRIES 18.687,38 SANT PERE PESCADOR 26.114,78 SANTA COLOMA FARNERS 77.580,34 SANTA CRISTINA D’ARO 83.774,16 SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA 15.723,50 SANTA PAU 29.752,46 SARRIA DE TER 32.371,51 SAUS,CAMALLERA I LLAMPAIES 19.988,93 SELVA DE MAR , LA 25.223,62
  AJUNTAMENT IMPORT SERINYA 19.334,12 SERRA DE DARO 16.505,89 SETCASES 17.574,13 SILS 75.999,28 SUSQUEDA 16.855,65 TORRENT 15.401,83 TORROELLA DE FLUVIA 20.250,44 TORROELLA MONTGRI 108.219,54 TOSES 12.383,56 TOSSA DE MAR 169.743,67 ULLÀ 20.570,10 ULLASTRET 15.856,90 ULTRAMORT 15.313,16 URUS 17.258,79 VAJOL , LA 14.950,35 VALL DE BIANYA, LA 26.842,56 VALL D’EN BAS, LA 59.527,39 VALLFOGONA RIPOLLES 16.945,75 VALL-LLOBREGA 20.530,12 VENTALLO 87.664,69 VERGES 19.540,50 VIDRÀ 16.438,33 VIDRERES 94.751,49 VILABERTRAN 17.920,90 VILABLAREIX 23.413,80 VILADAMAT 26.668,56 VILADASENS 16.729,37 VILADRAU 13.466,74 VILAFANT 26.316,34 VILAJUÏGA 21.146,92 VILALLONGA DE TER 112.739,12 VILAMACOLUM 15.674,36 VILAMALLA 21.976,40 VILAMANISCLE 15.314,41 VILANANT 47.453,51 VILA-SACRA 116.981,86 VILOBI D’ONYAR 52.386,48

  TOTAL 8.917.045,15

  I.2. FCL 2015 CONSELLS COMARCALS

  CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDA 966.143,94 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDA 901.787,71 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 554.660,84 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 594.018,20 CONSELL COMARCAL DEL GIRONES 720.882,45 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 781.783,53 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES 781.969,93 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 936.902,34

  TOTAL 6.238.148,94

  ANNEX II

  MODEL D’ADHESIÓ DELS ENS LOCALS AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016 (nom i cognoms del secretari o la secretària).secretari/secretària del (nom de l’ens locals) en relació amb el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, CERTIFICO Que per.(òrgan competent) del(nom de l’ens local), s’han adoptat els següents acords o resolucions: Primer. Que (nom de l’ens local) s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. Segon. Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona n pagament per import de euros, per compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: Tercer. Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, (nom de l’ens local) transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. I per deixar-ne constància, expedeixo aquest document a El secretari/la secretària, Vist i plau, L’Alcalde/ssa o El president/la presidenta, (nom, cognoms i firma), (nom, cognoms i firma).” Girona, 14 de juliol de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

 3. lejarza said

  La Generalitat deu 190.000 € a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca

  21.07.2016

  CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | X.V.

  L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ?-en el seu darrer ple- va aprovar adherir-se al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local del 2016. És un pla que té l’origen en un conveni entre la Diputació de Girona i la Generalitat. A partir de l’acord, la Diputació avança part dels diners dels plans de la Generalitat d’exercicis anteriors destinats als ajuntaments.
  Miquel Reverter (alcalde de Castellfollit per ERC-AM) va explicar: «La Generalitat té deute amb la majoria d’ajuntaments d’aquest país». Va concretar: «En el cas de Castellfollit parlem que entre fons de cooperació i plans d’obres de manteniment, ens n’anem -practicament- als 190.000 € de deute».
  Va comptar: «A partir del fet d’adherir-nos al conveni, la Diputació ens pagarà 18.000 € d’endarrerits». Va precisar: «Es tracta del 60% del programa de manteniment del Pla d’Obres i Serveis des del 2015 i del 40% del Pla d’Obres i Serveis del 2014-2015. El programa de manteniment del PUOSC va ser creat el 2012 per tal d’ajudar els municipis en la conservació dels equipaments. Va suposar un trencament, perquè fins llavors el PUOSC havia estat destinat a obres noves.
  Reverter va valorar que el pla d’assistència financera servirà per fer passes endavant. «Així avançarem una mica», va dir.

  Les Planes d’Hostoles
  En el ple d’ahir, l’Ajuntament de les Planes també va aprovar adherir-se al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. Eduard Llorà (alcalde de les Planes) va valorar positivament la incorporació de la Diputació en l’assistència econòmica als municipis. En el cas de les Planes el pla assumira el PUOSC del 2014-2015.

 4. lejarza said

  Vilafant reclama a la Generalitat que pagui el deute de més de 800.000 euros
  23.07.2016

  VILAFANT | DDG L’Ajuntament de Vilafant va aprovar al ple celebrat dimecres per unanimitat reclamar a la Generalitat que reconegui i pagui el deute que té amb el municipi que ascendeix a 817.000 euros. Es va aprovar amb una moció.
  L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha remarcat «la unanimitat mostrada pel ple municipal» perquè es considera que són uns diners molt necessaris per a l’Ajuntament. A banda de reclamar el deute, els exigeixen un calendari, per Cantenys, «una acció indispensable per poder programar les accions i inversions a realitzar des de Vilafant».
  En la moció presentada es fan altres peticions com publicar trimestralment a la web de la transparència el deute reconegut amb cada municipi amb el detall per concepte i any del deute; o elaborar un calendari de noves convocatòries per activar els instruments de cooperació local.

 5. lejarza said

  Maçanet reclama un deute de 400.000 euros a la Generalitat
  22.07.2016

  MAÇANET DE LA SELVA | DDG L’alcalde de Maçanet de la Selva, Antoni Guinó, va recordar dimecres passat, a la consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, que la Generalitat té un deute amb el consistori que supera els 400.000 euros -part dels quals es pagaran a través de les diputacions- i que «són uns diners que ens anirien molt bé per tirar endavant projectes», va explicar l’alcalde.

  En una trobada que es va produir en el marc de la visita que la consellera va dur a terme a la comarca de la Selva, Guinó també va aprofitar per demanar a Borràs, que la Generalitat ajudi el consistori a resoldre els problemes que pateixen les urbanitzacions del municipi, sobretot amb els temes relacionats amb la potabilitat de l’aigua de Residencial Park, deficiències urbanístiques i la preocupació pels habitatges ocupats, entre d’altres.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: