Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer activa una xarxa de renovables

Posted by lejarza en 18 junio, 2016


Argelaguer activa una xarxa de renovables

Argelaguer – Diari de Girona (DdG) 18.06.2016

L’empresa Wattia Innova, SLU i tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa treballen en ultimar les obres de muntatge d’una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum elèctric.

El cost de la instal·lació és de 36.284€, dels quals 23.235 són subvencionats per la Diputació de Girona. La previsió és que l’estalvi energètic cobreixi la inversió municipal en 4 anys.

La central estarà ubicada a l’edifici l’Ajuntament, al sostre del qual hi ha les plaques.

A l’edifici que ubica el nucli distribuïdor hi ha les oficines municipals, el dispensari i la biblioteca.

Més enllà -també rebran energia la pista poliesportiva i el pavelló. Ara, el conjunt des dos edificis i la pista disposa d’un únic subministrament elèctric amb un consum anual de 26.000 kWh anuals.

Un cop activades les plaques fotovoltaiques , la instal·lació generarà 13.500 kWh per any. El fet suposarà un estalvi de 1,09 tones de CO2 per any. La previsió és cobrir un 70% del consum dels equipaments amb l’energia sorgida de les plaques solars En els períodes, en els quals la captació superi el 100% de l’energia necessitada, la previsió és injectar-la a la xarxa convencional.

Els tècnics han explicat: “La corba de consum coincideix molt amb el de generació d’una instal·lacio solar fotovoltaica en els dies entre setmana, mentre que els caps de setmana el consum és molt més baix constant”. Han apuntat: “Per aquest motiu, l’energia que no es consumeixi en aquest mateix edifici s’injectarà a la xarxa i es vendrà a les empreses elèctriques a preu de mercat”.

L’Ajuntament d’Argelaguer (Garrotxa) fa temps que duu a terme accions proposades al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

Van posar plaques solars al camp de futbol per obtenir aigua calenta i van millorar l’enllumenat de la travessa de la N-260.

WP_20160606_10_17_20_Pro

Argelaguer disposarà d´una instal.lació fotovoltaica amb un cost de 36.284,21€ i l´esta efectuant Wattia Innova, accions proposades al PAES – Pla d´Acció per a l´Energia Sostenible (Foto Lejarza Garrotxa)

Anuncios

Una respuesta to “Argelaguer activa una xarxa de renovables”

 1. lejarza said

  L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana es revisi les subvencions atorgades de la Diputacio de Girona al Consistori d´Argelaguer pel PAES

  Exmo. Sr. President de la Diputaciò de Girona

  Assumpte: Medi Ambient CILMA

  Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2012 va aprovar les bases de la campanya “Del Pla a l’Acció”, dirigida als Ajuntaments de la demarcació de Girona, que tinguin aprovat un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).

  Que amb data 21 de febrer de 2012, l´Ajuntament d´Argelaguer en sessió Extraordinària, va aprovar en el punt 2.º de l´ordre del dia, el Conveni per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), amb l´objectiu de preparar un inventari de referència d’emissions, i presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 25 de Setembre de 2012; es diu que: “La Diputació de Girona, Medi Ambient, ens ha concedit una subvenció per la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’import de 1.112€

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 16 de Desembre de 2014 i al punt: Aprovar l’expedient núm. 2/2014 de modificació de crèdits del pressupost municipal 2014, es diu que: “Ingressos partida 76101 Subvenció Medi Ambient PAES 6.200€”

  El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, fou presentat en pùblic a les associacions i veïns del poble, pel l´Alcalde i el Sr. D.º Francesc Canalias director del SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa), amb el compromis de fer públic la documentació del Pla.

  Que passat més de 2 anys, de la presentació pública del document PAES del municipi d´Argelaguer, l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) amb data de 16 de març de 2015, es va posar en contacte amb el Sr. D.º Manel Serrat Juanola, Tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), per demanar copia de la documentació del PAES d’Argelaguer.

  Que posteriorment via elèctronica, el Sr. D.º Manel Serrat Juanola ens comunica que: “revisada la documentació del PAES d’Argelaguer (Garrotxa), hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remet a esperar uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades)”.

  A mes afegia: “Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix Ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format PDF, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o Entitat del municipi”.

  Amb data d´avui el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” segueix sense ser públic.

  Que la Revista de l´Ajuntament d´Argelaguer, l’Argelaga núm. 35 maig 2015, ens informa que: “Les instal·lacions del camp de futbol d’Argelaguer, ja disposen de la instal·lació de producció d’aigua calenta per sistema solar, que fins a l’actualitat es realitzava exclusivament amb acumuladors elèctrics”.

  L’Ajuntament d’Argelaguer ja ha anat posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

  Aquesta actuació dóna continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum de l’enllumenat públic i també d’algun equipament, amb estalvis tant de consum energètic com econòmic.

  La instal·lació està formada per 6 captadors de 2 m2 i un dipòsit acumulador de 1000 l. Els actuals acumuladors elèctrics es mantindran com a sistema auxiliar.

  S’ha calculat per una demanda anual de 10.388 kWh per generació d’ACS i el sistema instal·lat permetrà generar 8.248 kWh, per tant assolir un estalvi de 0,96 tn CO2/any, en base al factor d’emissió de l’electricitat d’Argelaguer del 2005 (font PAES Argelaguer).

  A part de l’estalvi ambiental, la instal·lació suposarà un estalvi econòmic de 1.484,64€/anuals (amb l’IVA i altres impostos d’electricitat).

  El cost de la instal·lació ha estat de 16.412,27€, i l’ha efectuat l’empresa Instal·lacions Juanola, SL.

  La Diputació de Girona n’ha subvencionat 12.645,30€ dins del programa del Pla d’Acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de les anualitats 2013 i 2014, en dues fases.

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 3 de Setembre de l´any 2015, punt 5, es diu que: “La Diputació de Girona, àrea de Medi Ambient, ens comunica la concessió de les subvencions següents: – Pla de l’Acció_ Línea 3: 7.602€ per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. – Pla de l’Acció _Línea 1: 302€ per a la implantació de la comptabilitat energètica”.

  Que l´Associaciò de Veïns d´Argelaguer (AVA) amb data de 22 de febrer de l´any 2016, i amb Registre d´Entrada: 1-2016-000836-2 i Dades: Associació Veïns Argelaguer, Raó social: Casa d´Entitans d´Argelaguer (Ajuntament Vell) Major 26, NIF: G55218093 amb Domicili: Carrer Major, 26, Municipi: ARGELAGUER (Girona) C.P. 17853 Telèfon 972688099 i Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

  S´ha diriguit al Sr. President del Consell Comarcal de la Garrotxa, demanan: “Que la documentació “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d ´Argelaguer es posi a les pàginas web del Consell Comarcal de la Garrotxa i del nostre municipi d´Argelaguer, en format PDF. Com ja vem demanar en el seu dia al organísme SIGMA.

  I que com a document complementari es posi el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer” d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local”.

  Que amb data de 7 de març de 2016 i amb registre de Sortida núm. 2-2016-001245-1 Unitat 8101920002-1 Consell Comarcal de la Garrotxa Destinaciò: G55218093 Associació de Veïns Argelaguer; el President del Consell Comarcal ens informa, que: “Rebut el seu escrit referent a la publicació del Pla d´Acció d´Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, des del Consell Comarcal de la Garrotxa li comuniquen que en aquets moments estem a l´espera de les correccions definitives que està fent la Diputació de Girona, que actua com a coordinador territorial del Projecte”.

  Considerant que, les subvencions que concedeix la Diputació de Girona (Medi Ambient – CILMA) als ajuntaments per a l’execució de les accions de millora de la sostenibilitat ambiental que estableix el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) Agenda 21 te que estar aprovat definitivament pel Ple de l´Ajuntament.

  Considerant que, mantenir activa l’Agenda 21 com a instrument de Participació en constant revisió es puntuarà amb dos punts addicionals, la qual cosa caldrà que sigui certificada pel sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud. Es considerarà activa l’Agenda 21 si es manté obert el Procés de Participació i es fa el seguiment dels resultats obtinguts de les accions efectuades, mitjançant els indicadors. Es considerarà obert el procés de Participació si s’ha convocat almenys una sessió del fòrum de Participació durant l’any anterior al de la convocatòria (1 punt). Es considerarà que es fa el seguiment si s’han mesurat els indicadors corresponents a les accions efectuades en anys anteriors (1 punt).

  Considerant que, el document, Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local, no ha estat aprovat per l’Ajuntament d’Argelaguer des de fa 13 anys ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), i que fou subvencionat per la Diputació de Girona.

  Considerant que, la documentació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, no ha estat aprovat per l’Ajuntament ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), que a estat subvencionat per la Diputació de Girona.

  Considerant que, el nostre Consistori rep subvencions del Programa PAES dins el “Pla a l´Acció” sense tenir aprovats els documents: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), i que es mante tancat el procés de Participació veïnal d’obligat compliment dins l´Agenda 21 del municipi d´Argelaguer;

  L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana:

  Que es revisi les subvencions atorgades sense l’aprovació del Programa PAES subvencionat per la Unió Europea (UE) i la Diputacio de Girona, del Consistori d´Argelaguer, i de la resta de municipis de la comarca de la Garrotxa, inclòs l’Ajuntament d’Olot, per les subvencions rebudes sobre les calderes de biomassa, sense tenir aprovat el programa PAES, i que es retornin les subvencions rebudes a la caixa pùblica de la Diputaciò de Girona.

  Que la Diputacio de Girona ens doneu per correu ordinari, o, en format PDF la documentació: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, el mes aviat possible segons Llei de Transparencia 19/2014.

  Argelaguer (Garrotxa) a 21 d´abril de 2016

  Signat: Juan R Lejarza, Vocal 1º Associacio Veïns d´Argelaguer (AVA)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: