Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

El Pla de l’Estany també portarà els residus al centre de triatge de la Garrotxa

Posted by lejarza en 12 junio, 2016


El Pla de l’Estany també portarà els residus al centre de triatge de la Garrotxa

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca reclama que es faci un estudi nou sobre la implantació de la futura planta

Diari de Girona (DdG) OLOT | X.V.

La Garrotxa i el Pla de l’Estany compartiran el futur centre de triatge de residus. Ho ha afirmat Joan Antoni Ramon (conseller comarcal de Medi Ambient del Pla de l’Estany per ERC). Ha indicat que ara el repte serà l’estudi de la despesa de portar els residus al futur centre. Ha assenyalat que la Junta de Residus de Catalunya els ha plantejat que el Pla de l’Estany i la Garrotxa per si sols no generen prou residus per tenir cadascuna centre de triatge propi. Una altra solució és dur els residus de la Garrotxa al centre de gestó d’Orís (Osona) els del Pla de l’Estany a Pedret i Marza (l’Alt Empordà), però la despesa del servei es dispara.

En principi, el centre projectat a Sant Jaume de Llierca és el que té més possibilitats d’acollir el centre de triatge de residus. Té el pla urbanístic aprovat i el projecte està més avançat. El problema resideix en el contenciós administratiu contra la ubicació del centre que va impulsar l’anterior ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Junts per Sant Jaume-AM) i que manté l’actual equip de govern convergent. Joan Antoni Ramon no es va pronunciar sobre la possibilitat que -al final- el Pla de l’Estany sigui la comarca que aculli el centre de triatge de residus bicomarcal. Tampoc ho va fer el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay (CiU). Va afirmar: «No hi ha res».

Per la seva part, Jordi Cargol (alcalde de Sant Jaume de Llierca per CiU) ha explicat: «Si realment aquest conveni també tracta el Centre de Triatge de la Garrotxa, del qual fins ara no en parlava, perquè el conveni no existia i parla d´un centre de residus que ja portava uns quants anys en procés de desenvolupament». Va oposar: «Si ara aquest conveni també ha de gestionar el centre per les dues comarques, el més lògic seria que es tornés iniciar un altre estudi d’implantació d’aquest centre de residus».

Pel que fa al contenciós va afirmar: «Nosaltres mantindrem el contenciós fins a l’espera de la resolució del magistrat, perquè ens digui realment si és un problema ubicar la planta de triatge, on està projectada ara». Va continuar: «Per això demanem que s’esperi a fer qualsevol inici d’obra a no ser que s’obri un diàleg i totes les parts podem tornar a parlar d’aquesta qüestió».

Cargol va precisar: «El centre de triatge serà una de les infraestructures més importants que es farà a la Garrotxa pel propers 10 anys per l’import i pel volum de l’obra». En consequència, va aconsellar: «Doncs obrim una altra vegada el diàleg i fem les coses ben fetes i si al final l’estudi de possibles llocs d’ubicació de la planta de triatge determina, posar-lo dins a Sant Jaume de Llierca doncs que es faci en un sòl industrial i consensuat amb tothom».

El que està prop de començar són les reunions entre les comissions de la Garrotxa i el Pla de l’Estany per l’inici del procés tècnic derivat del conveni de la gestió conjunta de les infraestructurs de residus. Fa poc els dos consells van acordar quins seran els respectius representants a la comissió de seguiment del conveni de residus de les dues comarques. Hi ha els dos directors dels organismes de medi ambient comarcals, els presidents dels dos consells i els dos consellers de Medi Ambient dels respectius consells. Pel que fa a la Garrotxa hi ha representació del PSC i d’ERC.

És des del partit republicà d’on ha sorgit la idea que la comissió pot servir per replantejar el model de recollida de residus. Un model que no descarta el porta a porta, ni un canvi d’ubicació del centre de triatge de residus a un lloc del Pla de l´Estany i de la Garrotxa que n0 ha de ser per força Sant Jaume.

L´acord entre el Pla de l´Estany i la Garrotxa per la possible gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus situades en els dos territoris va sortit a la llum pública pel gener. El conveni enumera l´abocador comarcal del Clot de les Mules de Beuda, l´abocador comarcal de Puigpalter de Banyoles, la planta compostatge d´Olot i les futures infraestructures de gestió conjunta. En la darrera enumeració no precisa el centre de triatge plantejat a Sant Jaume de Llierca.

El ple del Consell Comarcal de la Garrotxa del 7 d´abril va aprovar l´afegit al conveni de la creació d´una comissió de seguiment i d´un grup de treball tècnic conjunt. Un mes després el ple de la Garrotxa va aprovar la composició de la comissió de seguiment.

Ara, les comissions de les dues comarques han de començar les reunions. A les trobades tractaran el centre de triatge, la peça clau per contenir la creixent depesa del tractament residus.

El centre de triatge previst a Sant Jaume de Llierca està valorat en 10 milions. Està plantejat com un recinte tancat. L´activitat seria la separació dels materials reciclables i la trituració i empaquetatge en bales de la resta per dur-lo -en principi- a l´abocador de Beuda.

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Juan R. lejarza d´Argelaguer

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Juan R. lejarza d´Argelaguer

Anuncios

Una respuesta to “El Pla de l’Estany també portarà els residus al centre de triatge de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
  Mandat: 2015-2019 Sessió núm.: 8 Data: 7 d’abril de 2016 Hora: 20:00 h. Caràcter de la sessió: extraordinària Convocatòria: 1ª Lloc: Sala de Plens
  ASSISTENTS
  President:
  Sr. Joan Espona i Agustín (CDC)
  Consellers/es:
  Sr. Josep Berga Vayreda (CDC) – portaveu (s’incorpora a partir del punt 2) Sra. Mònica Boix Pagès (CDC) Sr. Jordi Cargol Cros (CDC) Sr. Albert Fàbrega Sánchez (CDC) Sr. Joan Gainza Agustí (CDC) Sr. Eduard Llorà Cullet (CDC) Sr. Santi Reixach Garriga (CDC) Sra. Fina Surina Gelis (CDC) Sr. Joan Casas Carreras (UDC) Sr. Josep Maria Cros Roca (UDC) Sra. Mar Roca Reixach (UDC) – portaveu adjunt Sra. Núria Zambrano Costejà (UDC) Sr. Sra. Clara Bayona Lucena (ERC-AM) Sra. Roser De Palol Masó (ERC-AM) – Sr. Agustí Llop Miarons (ERC-AM) Sr. Josep Masmitjà Guinart (ERC-AM) Sr. Josep Quintana Caralt (ERC-AM) Sr. Roger Santaló Puig (ERC-AM) – portaveu adjunt Sra. Sílvia Pagès Serarols (CUP-PA) – portaveu Sr. Lluís Rubió Amargant (CUP-PA) Sr. Josep Guix Feixas (PSC-CP) – portaveu Sr. Josep Serra Puigvert (PSC-CP)
  Excusen la seva absència
  Sr. Narcís Feixas Balcells (ERC-AM) – portaveu Sr. Jordi Alcalde Gurt (UDC) – portaveu
  Secretari : Sr. Jordi Jové i Perich
  Interventor: Sr. Jordi Salvador i Culí
  Hi assisteix amb veu i sense vot el gerent, Sr. Sergi Martí i Arau.

  Extrat:

  CONSELLERIA COMARCAL DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA GESTIÓ CONJUNTA DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRACTAMENT DE RESIDUS IMPLANTADES EN ELS SEUS TERRITORIS
  Antecedents
  En data 29 de desembre de 2015, per Decret de la Presidència, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus implantades en els seus territoris amb l’objecte d’establir les condicions de treball i relació que han d’assegurar una estructura estable per utilitzar de manera conjunta les infraestructures de tractament de residus implantades a les dues comarques. El Decret va ser convalidat per acord plenari de data 21 de gener de 2016.
  El conveni preveia definir el model de relació entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa. En aquest sentit, s’acordava definir:
   Estructura de govern: definició dels sistemes de gestió conjunta de les infraestructures, definició dels percentatges de participació, establiment dels models de relació, garanties i responsabilitats de les dues parts.
   Estructura de costos, harmonització i necessitats d’inversió de la proposta: sistemàtica de càlcul de les despeses anuals, establiment de les previsions d’amortització i reposició, inversions i infraestructures necessàries per desenvolupar la proposta i els criteris pel seu finançament. Així com els criteris per la distribució de la despesa i per l’establiment dels preus.
   Funcionament ordinari: ús de les instal·lacions, manuals d’explotació i gestió, prioritats i temporalitat en la utilització dels abocadors de cua.
   Gestió tècnica: sistemàtica de relació entre els equips tècnics dels consells, divisió de les càrregues de treball i de les responsabilitats.
  Per tot això, ambdues parts han negociat i acordat la creació d’una comissió de seguiment per a la implantació dels acords presos i crear un grup de treball tècnic; acords que es formalitzen mitjançant una addenda al conveni.
  Fonaments de dret
  Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Article 303 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
  Per tot l’anterior,
  Proposta d’acords
  1. Aprovar l’addenda del conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus implantades en els seus territoris.
  2. Facultar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la signatura del conveni i de tota la documentació necessària per tal de dur a terme els presents acords.
  Comunicació
  1. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i a l’Agència de Residus de Catalunya.
  2. Notificar aquests acords als portaveus dels grups comarcals.
  3. Traslladar aquests acords al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA, a l’àrea de gestió econòmica i administració del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Publicació
  1. Publicar els presents acords al BOP i al e-tauler de la seu electrònica.
  El conseller delegat Sr. Reixach presenta la proposta.
  En aquest punt el president, Sr. Espona, explica que els dos Consells Comarcals treballaran de forma coordinada i establiran òrgans de seguiment, un serà la comissió política formada pels dos presidents, els dos consellers de l’àrea i dos representants polítics de cada ens elegits per cada plenari. També es crearà un òrgan tècnic format pels dos gerents i pels dos directors tècnics de l’àrea de medi ambient.
  El Sr. Santaló, portaveu adjunto del grup d’ERC-AM, manifesta que “d’entrada el nostre grup està molt satisfet per la oportunitat que dóna el conveni, atès que promou la participació i pot ajudar a crear una nova estratègia que parteixi des de zero. Entenem que la nova estructura pot resultar molt positiva i tenim voluntat que es porti a terme, no obstant no sabem, perquè no queda massa clar, quines funcions assumirà aquesta comissió política i per tant el nostre vot és d’abstenció”.
  La Sra. Pagès, portaveu del grup CUP-PA, manifesta que d’entrada la idea de sumar esforços en temes i problemàtiques comunes és positiu, i el tema dels residus és un tema greu; dit això cal dir que no s’està caminant cap a un model de gestió més sostenible i que caldria implantar un model diferent, el de la recollida porta a porta. Potser és més car inicialment però redueix considerablement els residus perquè es produeix un augment considerable del triatge. Resulta un sistema més respectuós i amb el temps és més econòmic pel municipi. Per altra banda manifesta el seu temor que el conveni serveixi per legitimar la planta projectada en el municipi de Sant Jaume de Llierca, i per tant demana donar veu als veïns de Sant Jaume. Conclou manifestant que aquestes plantes representa construir grans obres i infraestructures que no són necessàries si tothom entengués la necessitat del reciclatge i la millor forma és establir el model de porta a porta tal com ha comentat. Per tot l’esmentat, el seu vot és en contra.
  El Sr. Guix, portaveu del grup del PSC-CP manifesta el seu vot favorable, perquè representa la suma d’esforços de dues comarques per treballar en positiu i en un sentit pràctic, intentant beneficiar-se de l’economia d’escala que significa treballar de forma conjunta. En relació als comentaris de la Sra. Pagès, manifesta que a la comarca fa molt de temps que es fa triatge, no és cert que no es recicla, i per altra banda parla de model diferent però tampoc sabem exactament de quin model parla, atès que és fer volar coloms. Conclou explicant que en els municipis que tenen implantat el sistema porta a porta, com és el cas de Celrà, també tenen molts problemes i generen conflicte amb les pobles veïns on els hi porten les deixalles.
  El president Sr. Espona, respon dient que respecte el discurs fet pel grup de la CUP però en aquest punt no estem parlant ni de planta de triatge ni de model de gestió, no s’aprova res d’això, simplement portem a aprovació una addenda al conveni subscrit amb la comarca del Pla de l’Estany en els termes explicats.
  La Sra. Pagès demana poder respondre per al·lusions al portaveu del PSC-PM.
  El president, Sr. Espona, no li atorga un torn de replica, manifestant que com a president entén que tots els grups han tingut la paraula i han exposat les seves posicions i per tant és suficient.
  Fetes les intervencions, la proposta és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat :
  Vots a favor: 15 (CDC, UDC i PSC-CP) Vots en contra: 2 (CUP-PA) Vots d’abstenció: 6 (ERC-AM)
  I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap conseller que faci ús de la paraula, el president aixeca la sessió a les 20:30 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i en dono fe amb el vistiplau del president.
  El secretari, Vis i plau El president,
  Jordi Jové i Perich Joan Espona i Agustín

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: