Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

El servei de vigilants de Besalú estarà complementat per voluntaris de Protecció Civil

Posted by lejarza en 3 junio, 2016


El servei de vigilants de Besalú estarà complementat per voluntaris de Protecció Civil

Argelaguer – Vall del Llierca

Vint-i-dues persones s´han apuntat a les proves de vigilant de Besalú (Garrotxa), un cos que només tindrà dues places. Les valoracions comencen la setmana vinent, perquè el servei de vigilància quedi activat a principis d´estiu.

Acabada la selecció, els escollits passaran un període de formació i ja podran començar. Un cop hagin passat un període de prova quedaran contractats com a personal funcionari del municipi.

La seu del servei de vigilància estarà ubicat als baixos de l´Ajuntament, on abans hi havia l´oficina de turisme. La feina dels vigilants consistirà a vetllar pel trànsit a la vila. Es tracta d´un lloc, on coincideixen els turistes que van a peu i els vehicles de subministraments als establiments i dels veïns.

La feina més important serà la de vetllar per la gent d´edat avançada. Els vigilants tocaran el timbre per saber l´estat de les persones i les seves necessitats. També tindran la missió d´evitar episodis de venda abusiva, de contractacions involuntàries de serveis o d´estafes, sense més.

Els vigilants també procuran per la conservació dels elements urbans de gran importància pel seu valor històric.

El servei de vigilants estarà complementat per un servei de voluntaris de Protecció Civil.

L´oficina dels voluntaris també estarà situada als baixos de l´Ajuntament.

La previsió és que una vegada estiguin organitzats el servei de vigilància i el de voluntaris de Protecció Civil, l´Ajuntament organitzi una Junta Local de Seguretat.

Llista d´admesos i composició del tribunal, del concurs oposició per cobrir dues places de vigilant municipal a Besalú, admesos núm. de Registre:

961 20/04/2016 Júlia Cortés Portell; 1005 25/04/2016 Juan Manuel Parras Casado; 1006 25/04/2016 Pol Borrell Company; 1013 25/04/2016 Joaquín Pérez Casas; 1014 25/04/2016 Marcos Diaz Conde; 1020 26/04/2016 Jose Manuel Redondo López; 1021 26/04/2016 Joan Solé Artús; 1022 26/04/2016 Sarai Pérez López; 1023 26/04/2016 Joaquim Varon Quimero; 1029 27/04/2016 Santiago Campos Ruscalleda; 1044 28/04/2016 Marc Vernet Costa; 1051 29/04/2016 Jose Pulido Galindo; 1055 29/04/2016 Joan Serrat Linares; 1069 02/05/2016 Jose Luis Álvarez Troyano; 1127 06/05/2016 Francesc Castro Jordan; 1128 06/05/2016 Hector Gonzalez Rodriguez; 1147 09/05/2016 Alejandro Dominguez Blasco; 1159 10/05/2016 Màrius Masramon Riera; 1182 11/05/2016 Rusalin Piruli Dobre; 1235 18/05/2016 Lluís Funosas Pujol; 1238 18/05/2016 Fernando Hernandez Sanchez; E/0457/3722 17/05/2016 Víctor Arevalo Hernandez; 0972E/71186/2016 12/05/2016 Ruben Bautista Arenas.

Composició del Tribunal qualificador del concurs:

President: Blai Ortiz Pozuelo

Vocals: Maria Zoraida Palao Valverde, Secretària Interventora de la Corporació.

Enric Sánchez Rubio, Francesc Muñoz Flores Francesc Xavier Bautista Real

Suplents: President: Antoni Domenech Grau.

Vocals: Ignasi Turu Parcet, Secretari de l´Ajuntament de Port de la Selva. Roger Ortiga Dalmau, Eduard Campà Alcaraz i Joan Figueras Oliveras.

Actuarà de Secretari del Tribunal Qualificador el Secretari de la Corporació, o el membre suplent en el seu cas.

Llista d´aspirants admesos que han de realitzar la prova de català per tal d´acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B de la Direcció General de Política Lingüística, que són els següents:

1147 09/05/2016 Alejandro Dominguez Blasco, convocar a aquest aspirant a la realització del primer exercici de coneixement de la llengua catalana el dimarts dia 7 de juny de 2016 a les 16:00h, a l´Institut Escola Salvador Vilarrasa, entrada pel carrer Pare Puijula, 29 de Besalú.

DSCF7424

El servei de vigilants de Besalú (Garrotxa) estarà complementat per voluntaris de Protecció Civil. El Pont de Besalú (Foto Lejarza: Argelaguer – Vall del Llierca)

Anuncios

8 comentarios to “El servei de vigilants de Besalú estarà complementat per voluntaris de Protecció Civil”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT DE BESALÚ Edicte 26/2016, llista d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves del concurs oposició per cobrir dues places de vigilant municipal i la creació d’una borsa de treball

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 106 – 3 de juny de 2016 Núm. 4784

  Edicte 26/2016, llista d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves del concurs oposició per cobrir dues places de vigilant municipal i la creació d’una borsa de treball

  Es fa públic que per resolució d’Alcaldia de 25 de maig de 2016, s’ha aprovat la resolució que transcrita literalment diu el següent: “Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per concórrer al concurs-oposició al procés de selecció per cobrir dues places de vigilant municipal i la creació d’una borsa de treball per les substitucions i reforços temporals. Atès el que disposa la Base 5 i 6 reguladora d’aquest concurs-oposició.

  Pel present, RESOLC: PRIMER.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos al concurs-oposició següent:

  Admesos:

  961 20/04/2016 Júlia Cortés Portell 1005 25/04/2016 Juan Manuel Parras Casado 1006 25/04/2016 Pol Borrell Company 1013 25/04/2016 Joaquín Pérez Casas 1014 25/04/2016 Marcos Diaz Conde 1020 26/04/2016 Jose Manuel Redondo López 1021 26/04/2016 Joan Solé Artús 1022 26/04/2016 Sarai Pérez López 1023 26/04/2016 Joaquim Varon Quimero 1029 27/04/2016 Santiago Campos Ruscalleda 1044 28/04/2016 Marc Vernet Costa 1051 29/04/2016 Jose Pulido Galindo 1055 29/04/2016 Joan Serrat Linares 1069 02/05/2016 Jose Luis Álvarez Troyano 1127 06/05/2016 Francesc Castro Jordan 1128 06/05/2016 Hector Gonzalez Rodriguez 1147 09/05/2016 Alejandro Dominguez Blasco 1159 10/05/2016 Màrius Masramon Riera 1182 11/05/2016 Rusalin Piruli Dobre 1235 18/05/2016 Lluís Funosas Pujol 1238 18/05/2016 Fernando Hernandez Sanchez E/0457/3722 17/05/2016 Víctor Arevalo Hernandez 0972E/71186/2016 12/05/2016 Ruben Bautista Arenas

  Exclosos: Cap

  SEGON.- Exposar al públic aquestes llistes d’admesos i exclosos al tauler d’edictes, al tauler electrònic de l’Ajuntament i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província.

  TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador del concurs-oposició, en la forma següent:

  President: Blai Ortiz Pozuelo

  Vocals: Maria Zoraida Palao Valverde, Secretària Interventora de la Corporació. Enric Sánchez Rubio, Francesc Muñoz Flores Francesc Xavier Bautista Real Suplents: President: Antoni Domenech Grau Vocals: Ignasi Turu Parcet, Secretari de l’Ajuntament de Port de la Selva. Roger Ortiga Dalmau Eduard Campà Alcaraz Joan Figueras Oliveras Actuarà de Secretari del Tribunal Qualificador el Secretari de la Corporació, o el membre suplent en el seu cas.

  QUART.- Aprovar la llista d’aspirants admesos que han de realitzar la prova de català prevista a la Base 9 de la convocatòria, per tal d’acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B de la Direcció General de Política Lingüística, que són els següents:

  1147 09/05/2016 Alejandro Dominguez Blasco

  Convocar a aquest aspirant a la realització del primer exercici de coneixement de la llengua catalana el dimarts dia 7 de juny de 2016 a les 16:00h, a l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, entrada pel carrer Pare Puijula, 29 de Besalú. L’aspirant que superi aquesta prova passarà a realitzar l’exercici següent el mateix dia.

  CINQUÈ.- Assenyalar com a data de realització del segon exercici. Prova de Cultura General, tercer exercici. Coneixements específics, quart exercici. Coneixements del municipi, el dia 7 de juny de 2016 a les 16:30h, a l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, entrada pel carrer Pare Puijula, 29 de Besalú. Els aspirants que superin els exercicis segon, tercer i quart passaran a realitzar la prova següent. La prova següent es realitzarà en dies posteriors, pel que els aspirants seran convocats mitjançant anuncis que es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal, en el moment en què es publiqui la relació d’aprovats de cadascuna.

  SISÈ.- Convocar als aspirants admesos a la realització de l’exercici segon, tercer i quart, a l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, entrada pel carrer Pare Puijula, 29 de Besalú.

  Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els RECURSOS següents: Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

  Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

  En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

  Besalú, 1 de juny de 2016 Lluís Guinó Subirós Alcalde

 2. lejarza said

  Besalú ha acabat el procés de selecció dels membres del Cos de Vigilants

  26.07.2016

  BESALÚ | DDG L’Ajuntament de Besalú ha acabat el procés de selecció de les dues places de vigilant. Els nous vigilants prendran possessió dels càrrecs en els propers dies i en unes setmanes més el servei de vigilància de la localitat quedarà activat.
  El nou servei estarà a l’Oficina d’Atenció al Vilatà a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça de la Llibertat. Els dos agents responsables del servei de vigilància han passat un procés de selecció entre 22 aspirants. L’avaluació -feta entre el 2 de maig i el 18 de juliol- ha estat dirigida per un tribunal format per professionals de la seguretat. Els aspirants que tot i haver superat el procés de selecció no van ser seleccionats han passat a formar part d’una borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda per cobrir substitucions i vacants.
  Feta la selecció i començada l’activitat, els 2 seleccionats hauran de superar un període de pràctiques professionals de 6 mesos. El Cos de Vigilants de Seguretat de Besalú compartirà oficina amb el Servei de Protecció Civil de la localitat. També és de nova creació i compta amb quatre membres que ja han acabat la formació.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  AJUNTAMENT DE BESALÚ Edicte de nomenament de funcionaris en practiques

  Núm. 143 – 28 de juliol de 2016 Núm. 6351

  Edicte de nomenament de funcionaris en pràctiques

  De conformitat amb les bases de la convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 51, de 15 de març de 2016, per a la selecció 2 places de vigilants municipals i la creació d’una borsa de treball, i d’acord amb la suma final de la puntuació de totes les proves i del barem de mèrits, i d’acord amb la proposta del Tribunal de selecció per Decret d’Alcaldia núm. 49/2016, s’ha nomenat com a funcionaris en pràctiques, per a realitzar les funcions de vigilants municipals a les següents persones:

  1. Marc Vernet Costa 2. Joaquim Varon Quimero

  Atès l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es publica aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, i es dóna compte a la propera sessió del Ple de la Corporació.

  Besalú, 18 de juliol de 2016
  Lluís Guinó i Subirós Alcalde

 4. lejarza said

  El nou cos de vigilants municipals de Besalú i l’oficina d’Atenció Vilatana ja estan a punt per entrar en servei el proper 22 d’agost

  El nou cos de vigilants municipals de Besalú ja es gairebé una realitat. Els dos membres que el formaran prendran processió el proper 22 d’agost i a partir de llavors començaran a desenvolupar les seves funcions. La seva seu física serà la nova oficina d’atenció vilatana, que també, ja està preparada per entrar en funcionament.

  L’espai annex dels baixos de l’Ajuntament de Besalú és la nova oficina d’atenció vilatana del municipi. Entrarà en funcionament en les properes setmanes, juntament amb el nou cos de vigilants. Aquests s’han creat per millorar la vigilància que hi ha a Besalú i també, per ampliar la sensació de seguretat. El dia 22 els dos vigilants prendran possessió del seu càrrec i començaran a desenvolupar les seves funcions. Prèviament faran un procés de formació amb els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot per establir els mecanismes de col·laboració i coordinació entre els dos cossos. Els vigilants municipals de Besalú tindran la seva seu física en la nova oficina d’atenció vilatana que complirà els mateixos serveis que ofereix l’oficina d’atenció ciutadana de les ciutats. D’aquesta manera es donarà una funcionalitat a aquest espai dels baixos del consistori besaluenc. L’oficina ja està preparada per entrar en funcionament, tan bon punt ho faci el cos de vigilants.

 5. lejarza said

  El cos de vigilants municipals de Besalú està activat

  24.08.2016

  Els dos vigilants municipals de Besalú han pres possessió del càrrec i ja treballen. Actualitzen dades, informen els turistes i procuren solucionar problemes de trànsit. Expliquen que la configuració urbana de Besalú, amb zones on es pot aparcar de nit i amb accessos limitats als veïns del nucli antic és complicada i ha originat la major part de les incidències que han hagut de tractar en els primers dies de feina. Ara, es troben en el moment àlgid de la localitat pel que fa a visitants. Ahir, tots els nous aparcaments de la vora del pont medieval estaven plens i el pont estava cobert per una munió de gent que ni podia fer-se la fotografia de rigor, perquè es tocava amb els altres vianants. A l’hivern, la feina dels vigilants -segons ha previst l’Ajuntament- canviarà i tindrà un vessant més d’ajut veïnal.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: