Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputacio de Girona recaptació (XALOC) cobrament en període de pagament voluntari, Argelaguer, Besalu i Riudaura

Posted by lejarza en 28 abril, 2016


Diputacio de Girona recaptació (XALOC) cobrament en període de pagament voluntari, Argelaguer, Besalu i Riudaura

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 81 – 28 d’abril de 2016 Núm. 3450

Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/05/2016 i finalitzarà 30/06/2016 RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

Annex PADRONS EXERCICI 2016

AJ. D’ARGELAGUER 2016 IBIR 3.916,41€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 IBIU 116.137,18€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 TAXCEM

AJ. DE BESALÚ 2016 IBIR 3.293,54€ AJ. DE BESALÚ 2016 IBIU 689.780,50€

AJ. DE RIUDAURA 2016 IBIR 2.483,49€ AJ. DE RIUDAURA 2016 IBIU 93.163,42€

TOTAL: 2.384.185,60€

Girona, 25 d’abril de 2016 Núria Prado i Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Una respuesta para “Diputacio de Girona recaptació (XALOC) cobrament en període de pagament voluntari, Argelaguer, Besalu i Riudaura”

 1. lejarza said

  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 166 – 31 d’agost de 2016 Núm. 742

  Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC. El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/09/2016 i finalitzarà 31/10/2016 RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació. LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col.laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

  Annex PADRONS EXERCICI 2016

  AJ. CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 2016 IAE 10.338,03€ AJ. D’AGULLANA 2016 IAE 3.950,44€
  AJ. D’AIGUAVIVA 2016 IAE 211.597,60€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 IAE 108.560,65€ AJ. D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS 2016 IAE 9.940,82€ AJ. DE BASCARA 2016 IAE 7.427,11€ AJ. DE BESALÚ 2016 IAE 47.707,61€ AJ. DE BESCANÓ 2016 IAE 67.787,90€ AJ. DE BEUDA 2016 IAE 107.120,98€ AJ. DE BEUDA 2016 TAXCEM 980,00€ AJ. DE BIURE 2016 IAE 4.129,22€ AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2016 IAE 1.119,77€ AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2016 TAXCEM 2.916,00€ AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2016 TAXCLAV 2.040,00€ AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2016 TAXESC 11.040,00€ AJ. DE BORDILS 2016 IAE 6.853,74€ AJ. DE BORRASSA 2016 IAE 5.879,51€ AJ. DE BORRASSA 2016 TAXCEM 7.078,50€ AJ. DE BORRASSA 2016 TAXVIV 4.636,00€ AJ. DE CABANELLES 2016 IAE 6.388,16€ AJ. DE CABANELLES 2016 IBIR 8.327,59€ AJ. DE CABANELLES 2016 TAXCEM 1.176,00€ AJ. DE CABANES 2016 IAE 4.694,28€ AJ. DE CABANES 2016 TAXCEM 10.675,00€ AJ. DE CABANES 2016 TAXVIV 57.790,52€ AJ. DE CADAQUÉS 2016 IAE 17.839,21€ AJ. DE CAMPLLONG 2016 IAE 72.131,02€ AJ. DE CANET D’ADRI 2016 IAE 747,90€ AJ. DE CANTALLOPS 2016 IAE 2.769,50€ AJ. DE CANTALLOPS 2016 IBIR 4.489,89€ AJ. DE CAPMANY 2016 IAE 4.965,91€ AJ. DE CAPMANY 2016 TAXCEM 4.095,00€ AJ. DE CAPMANY 2016 TAXVIV 36.000,00€ AJ. DE CASSA DE LA SELVA 2016 IAE 193.545,32€ AJ. DE CELRA 2016 IAE 660.815,21€ AJ. DE CELRA 2016 IVTM 348.452,22€ AJ. DE CERVIA DE TER 2016 IAE 40.462,83€ AJ. DE CERVIA DE TER 2016 IBIR 10.068,97€ AJ. DE CERVIA DE TER 2016 IVTM 52.784,50€ AJ. DE CERVIA DE TER 2016 TAXCEM 4.830,00€ AJ. DE CERVIA DE TER 2016 TAXCLAV 6.030,00€ AJ. DE CISTELLA 2016 IAE 1.549,57€ AJ. DE COLERA 2016 IAE 3.796,50€ AJ. DE COLERA 2016 TAXPOD 7.140,00€ AJ. DE DARNIUS 2016 IAE 6.786,63€ AJ. DE FLAÇA 2016 IAE 23.883,90€ AJ. DE FORNELLS DE LA SELVA 2016 IAE 110.590,94€ AJ. DE FORTIA 2016 IAE 8.274,70€ AJ. DE FORTIA 2016 TAXCEM 1.340,00€ AJ. DE FORTIA 2016 TAXESC 37.930,00€ AJ. DE GARRIGAS 2016 IAE 8.955,54€ AJ. DE GARRIGUELLA 2016 IAE 8.912,06€ AJ. DE JUIA 2016 IAE 31.303,82€ AJ. DE LA SELVA DE MAR 2016 IAE 253,14€ AJ. DE LA SELVA DE MAR 2016 TAXCEM 1.300,00€ AJ. DE LA SELVA DE MAR 2016 TAXVIV 32.729,00€ AJ. DE LA VALL DE BIANYA 2016 IAE 140.097,60€ AJ. DE LA VALL D’EN BAS 2016 IAE 68.403,16€ AJ. DE L’ARMENTERA 2016 IAE 1.796,37€ AJ. DE LES PLANES D’HOSTOLES 2016 IAE 63.213,16€ AJ. DE LLADO 2016 IAE 3.346,18€ AJ. DE LLAMBILLES 2016 IAE 10.817,83€ AJ. DE LLERS 2016 IAE 29.350,85€ AJ. DE MAÇANET DE CABRENYS 2016 IAE 10.945,52€ AJ. DE MADREMANYA 2016 IAE 436,68€ AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2016 IAE 4.432,29€ AJ. DE MASARAC 2016 IAE 515,36€ AJ. DE MIERES 2016 IAE 1.893,39€
  AJ. DE MOLLET DE PERELADA 2016 IVTM 9.616,13€ AJ. DE MOLLET DE PERELADA 2016 TAXCEM 3.255,00€ AJ. DE MONTAGUT I OIX 2016 IAE 8.641,94€ AJ. DE NAVATA 2016 IAE 6.088,39€ AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2016 IAE 2.212,91€ AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2016 TAXCEM 678,00€ AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2016 TAXVIV 5.715,00€ AJ. DE PEDRET I MARZÀ 2016 IAE 2.407,80€ AJ. DE PERALADA 2016 TAXCEM 8.652,00€ AJ. DE PERALADA 2016 TAXVIV 160.628,67€ AJ. DE PONT DE MOLINS 2016 IAE 3.617,70€ AJ. DE PONT DE MOLINS 2016 TAXCEM 3.012,00€ AJ. DE PONT DE MOLINS 2016 TAXVIV 845,00€ AJ. DE PONTÓS 2016 IAE 1.074,18€ AJ. DE PONTÓS 2016 IBIR 9.423,27€ AJ. DE PORTBOU 2016 IAE 10.454,86€ AJ. DE PUIGCERDA 2016 IAE 80.383,73€ AJ. DE QUART 2016 IAE 125.963,67€ AJ. DE QUART 2016 TAXCEM 2.680,00€ AJ. DE QUART 2016 TAXESC 204.396,20€ AJ. DE RABÓS 2016 IAE 2.611,13€ AJ. DE RABÓS 2016 TAXCEM 1.410,00€ AJ. DE RABÓS 2016 TAXVIV 15.946,00€ AJ. DE RIUDAURA 2016 GUALS 352,42€ AJ. DE RIUDAURA 2016 IAE 2.412,42€ AJ. DE RIUDAURA 2016 TAXCLAV 1.059,87€ AJ. DE RIUDAURA 2016 TAXESC 25.915,64€ AJ. DE RIUMORS 2016 IAE 3.617,33€ AJ. DE RIUMORS 2016 TAXCEM 1.036,00€ AJ. DE RIUMORS 2016 TAXVIV 2.660,00€ AJ. DE S. JULIA LLOR I BONMATÍ 2016 IAE 16.064,08€ AJ. DE SALES DE LLIERCA 2016 IAE 316,08€ AJ. DE SALT 2016 IAE 359.138,39€ AJ. DE SALT 2016 TAXANI 17.988,00€ AJ. DE SALT 2016 TAXLTAX 773,10€ AJ. DE SALT 2016 TAXOVP 27.321,53€ AJ. DE SANT ANDREU SALOU 2016 IAE 1.092,42€ AJ. DE SANT ANIOL DE FINESTRES 2016 IAE 101.799,02€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 IAE 5.608,29€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 IBIR 1.313,98€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 TAXCEM 3.269,00€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 TAXESC 38.259,58€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 TAXVIV 2.955,00€ AJ. DE SANT FELIU DE PALLEROLS 2016 IAE 17.268,33€ AJ. DE SANT FERRIOL 2016 IAE 3.887,40€ AJ. DE SANT GREGORI 2016 IAE 443.345,85€ AJ. DE SANT JAUME DE LLIERCA 2016 IAE 171.415,88€ AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET 2016 IAE 2.087,91€ AJ. DE SANT JOAN LES FONTS 2016 IAE 341.402,90€ AJ. DE SANT JORDI DESVALLS 2016 IAE 8.188,08€ AJ. DE SANT JULIA DE RAMIS 2016 IAE 40.021,61€ AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2016 IAE 485,85€ AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2016 TAXDIV 8.960,00€ AJ. DE SANT MARTÍ VELL 2016 IAE 0,00€ AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 2016 IAE 8.696,40€ AJ. DE SANT MORI 2016 IAE 5.517,63€ AJ. DE SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA 2016 IAE 37.459,49€ AJ. DE SIURANA 2016 IAE 2.827,38€ AJ. DE SIURANA 2016 PPS 31.312,00€ AJ. DE SIURANA 2016 TAXCEM 1.397,00€ AJ. DE SIURANA 2016 TAXCLAV 1.968,00€ AJ. DE SIURANA 2016 TAXESC 8.791,85€ AJ. DE SIURANA 2016 TAXLTAX 325,00€ AJ. DE TERRADES 2016 IAE 622,51€ AJ. DE TERRADES 2016 TAXCEM 2.220,00€ AJ. DE TERRADES 2016 TAXVIV 3.390,00€
  AJ. DE TORTELLÀ 2016 IAE 17.290,82€ AJ. DE VENTALLO 2016 IAE 9.138,25€ AJ. DE VENTALLO 2016 TAXCEM 2.030,00€ AJ. DE VENTALLO 2016 TAXVIV 99.326,09€ AJ. DE VILABERTRAN 2016 IAE 1.048,04€ AJ. DE VILABLAREIX 2016 IAE 68.077,46€ AJ. DE VILADAMAT 2016 IAE 2.003,98€ AJ. DE VILADAMAT 2016 TAXCEM 1.613,04€ AJ. DE VILADAMAT 2016 TAXVIV 28.782,29€ AJ. DE VILADASENS 2016 IAE 1.651,04€ AJ. DE VILAJUÏGA 2016 IAE 9.052,40€ AJ. DE VILAMACOLUM 2016 IAE 3.368,30€ AJ. DE VILAMANISCLE 2016 IAE 327,50€ AJ. DE VILANANT 2016 IAE 563,71€ AJ. DE VILANANT 2016 IBIR 16.711,45€ AJ. DE VILANANT 2016 IBIU 43.370,18€ AJ. DE VILAUR 2016 IAE 2.941,80€ AJ. DE VILAUR 2016 IBIR 1.402,22€ AJ. DE VILAUR 2016 IBIU 46.706,32€ AJ. D’EL FAR D’EMPORDÀ 2016 IAE 6.543,88€ AJ. D’ESPOLLA 2016 IAE 2.885,01€ AJ. D’ESPOLLA 2016 TAXCEM 3.440,00€ AJ. D’ORDIS 2016 IAE 49.586,67€ AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2016 IAE 5.402,73€ AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2016 TAXCEM 4.605,00€ AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2016 TAXCLAV 12.452,72€ AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2016 TAXESC 41.225,33€

  Girona, 5 d’agost de 2016

  Núria Prado i Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: