Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana es revisi les subvencions atorgades de la Diputacio de Girona al Consistori d´Argelaguer pel PAES

Posted by lejarza en 21 abril, 2016


L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana es revisi les subvencions atorgades de la Diputacio de Girona al Consistori d´Argelaguer pel PAES

Exmo. Sr. President de la Diputaciò de Girona

Assumpte: Medi Ambient CILMA

Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2012 va aprovar les bases de la campanya “Del Pla a l’Acció”, dirigida als Ajuntaments de la demarcació de Girona, que tinguin aprovat un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).

Que amb data 21 de febrer de 2012, l´Ajuntament d´Argelaguer en sessió Extraordinària, va aprovar en el punt 2.º de l´ordre del dia, el Conveni per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), amb l´objectiu de preparar un inventari de referència d’emissions, i presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 25 de Setembre de 2012; es diu que: “La Diputació de Girona, Medi Ambient, ens ha concedit una subvenció per la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’import de 1.112€

Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 16 de Desembre de 2014 i al punt: Aprovar l’expedient núm. 2/2014 de modificació de crèdits del pressupost municipal 2014, es diu que: “Ingressos partida 76101 Subvenció Medi Ambient PAES 6.200€”

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, fou presentat en pùblic a les associacions i veïns del poble, pel l´Alcalde i el Sr. D.º Francesc Canalias director del SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa), amb el compromis de fer públic la documentació del Pla.

Que passat més de 2 anys, de la presentació pública del document PAES del municipi d´Argelaguer, l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) amb data de 16 de març de 2015, es va posar en contacte amb el Sr. D.º Manel Serrat Juanola, Tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), per demanar copia de la documentació del PAES d’Argelaguer.

Que posteriorment via elèctronica, el Sr. D.º Manel Serrat Juanola ens comunica que: “revisada la documentació del PAES d’Argelaguer (Garrotxa), hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remet a esperar uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades)”.

A mes afegia: “Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix Ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format PDF, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o Entitat del municipi”.

Amb data d´avui el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” segueix sense ser públic.

Que la Revista de l´Ajuntament d´Argelaguer, l’Argelaga núm. 35 maig 2015, ens informa que: “Les instal·lacions del camp de futbol d’Argelaguer, ja disposen de la instal·lació de producció d’aigua calenta per sistema solar, que fins a l’actualitat es realitzava exclusivament amb acumuladors elèctrics”.

L’Ajuntament d’Argelaguer ja ha anat posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Aquesta actuació dóna continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum de l’enllumenat públic i també d’algun equipament, amb estalvis tant de consum energètic com econòmic.

La instal·lació està formada per 6 captadors de 2 m2 i un dipòsit acumulador de 1000 l. Els actuals acumuladors elèctrics es mantindran com a sistema auxiliar.

S’ha calculat per una demanda anual de 10.388 kWh per generació d’ACS i el sistema instal·lat permetrà generar 8.248 kWh, per tant assolir un estalvi de 0,96 tn CO2/any, en base al factor d’emissió de l’electricitat d’Argelaguer del 2005 (font PAES Argelaguer).

A part de l’estalvi ambiental, la instal·lació suposarà un estalvi econòmic de 1.484,64€/anuals (amb l’IVA i altres impostos d’electricitat).

El cost de la instal·lació ha estat de 16.412,27€, i l’ha efectuat l’empresa Instal·lacions Juanola, SL.

La Diputació de Girona n’ha subvencionat 12.645,30€ dins del programa del Pla d’Acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de les anualitats 2013 i 2014, en dues fases.

Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 3 de Setembre de l´any 2015, punt 5, es diu que: “La Diputació de Girona, àrea de Medi Ambient, ens comunica la concessió de les subvencions següents: – Pla de l’Acció_ Línea 3: 7.602€ per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. – Pla de l’Acció _Línea 1: 302€ per a la implantació de la comptabilitat energètica”.

Que l´Associaciò de Veïns d´Argelaguer (AVA) amb data de 22 de febrer de l´any 2016, i amb Registre d´Entrada: 1-2016-000836-2 i Dades: Associació Veïns Argelaguer, Raó social: Casa d´Entitans d´Argelaguer (Ajuntament Vell) Major 26, NIF: G55218093 amb Domicili: Carrer Major, 26, Municipi: ARGELAGUER (Girona) C.P. 17853 Telèfon 972688099 i Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

S´ha diriguit al Sr. President del Consell Comarcal de la Garrotxa, demanan: “Que la documentació “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d ´Argelaguer es posi a les pàginas web del Consell Comarcal de la Garrotxa i del nostre municipi d´Argelaguer, en format PDF. Com ja vem demanar en el seu dia al organísme SIGMA.

I que com a document complementari es posi el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer” d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local”.

Que amb data de 7 de març de 2016 i amb registre de Sortida núm. 2-2016-001245-1 Unitat 8101920002-1 Consell Comarcal de la Garrotxa Destinaciò: G55218093 Associació de Veïns Argelaguer; el President del Consell Comarcal ens informa, que: “Rebut el seu escrit referent a la publicació del Pla d´Acció d´Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, des del Consell Comarcal de la Garrotxa li comuniquen que en aquets moments estem a l´espera de les correccions definitives que està fent la Diputació de Girona, que actua com a coordinador territorial del Projecte”.

Considerant que, les subvencions que concedeix la Diputació de Girona (Medi Ambient – CILMA) als ajuntaments per a l’execució de les accions de millora de la sostenibilitat ambiental que estableix el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) Agenda 21 te que estar aprovat definitivament pel Ple de l´Ajuntament.

Considerant que, mantenir activa l’Agenda 21 com a instrument de Participació en constant revisió es puntuarà amb dos punts addicionals, la qual cosa caldrà que sigui certificada pel sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud. Es considerarà activa l’Agenda 21 si es manté obert el Procés de Participació i es fa el seguiment dels resultats obtinguts de les accions efectuades, mitjançant els indicadors. Es considerarà obert el procés de Participació si s’ha convocat almenys una sessió del fòrum de Participació durant l’any anterior al de la convocatòria (1 punt). Es considerarà que es fa el seguiment si s’han mesurat els indicadors corresponents a les accions efectuades en anys anteriors (1 punt).

Considerant que, el document, Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local, no ha estat aprovat per l’Ajuntament d’Argelaguer des de fa 13 anys ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), i que fou subvencionat per la Diputació de Girona.

Considerant que, la documentació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, no ha estat aprovat per l’Ajuntament ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), que a estat subvencionat per la Diputació de Girona.

Considerant que, el nostre Consistori rep subvencions del Programa PAES dins el “Pla a l´Acció” sense tenir aprovats els documents: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), i que es mante tancat el procés de Participació veïnal d’obligat compliment dins l´Agenda 21 del municipi d´Argelaguer;

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana:

Que es revisi les subvencions atorgades sense l’aprovació del Programa PAES subvencionat per la Unió Europea (UE) i la Diputacio de Girona, del Consistori d´Argelaguer, i de la resta de municipis de la comarca de la Garrotxa, inclòs l’Ajuntament d’Olot, per les subvencions rebudes sobre les calderes de biomassa, sense tenir aprovat el programa PAES, i que es retornin les subvencions rebudes a la caixa pùblica de la Diputaciò de Girona.

Que la Diputacio de Girona ens doneu per correu ordinari, o, en format PDF la documentació: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, el mes aviat possible segons Llei de Transparencia 19/2014.

çArgelaguer (Garrotxa) a 21 d´abril de 2016

Signat: Juan R Lejarza, Vocal 1º Associacio Veïns d´Argelaguer (AVA)

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca - Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Anuncios

19 comentarios to “L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana es revisi les subvencions atorgades de la Diputacio de Girona al Consistori d´Argelaguer pel PAES”

 1. lejarza said

  Argelaguer demana es revisi les subvencions atorgades de la DdG pel PAES

  Redacció 22 abril 2016 | Garrotxa

  L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana es revisi les subvencions atorgades de la Diputacio de Girona al Consistori d’Argelaguer pel PAES

  Exmo. Sr. President de la Diputaciò de Girona
  Assumpte: Medi Ambient CILMA

  Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2012 va aprovar les bases de la campanya “Del Pla a l’Acció”, dirigida als Ajuntaments de la demarcació de Girona, que tinguin aprovat un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).

  Que amb data 21 de febrer de 2012, l´Ajuntament d´Argelaguer en sessió Extraordinària, va aprovar en el punt 2.º de l´ordre del dia, el Conveni per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), amb l´objectiu de preparar un inventari de referència d’emissions, i presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 25 de Setembre de 2012; es diu que: “La Diputació de Girona, Medi Ambient, ens ha concedit una subvenció per la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’import de 1.112€

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 16 de Desembre de 2014 i al punt: Aprovar l’expedient núm. 2/2014 de modificació de crèdits del pressupost municipal 2014, es diu que: “Ingressos partida 76101 Subvenció Medi Ambient PAES 6.200€”

  El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, fou presentat en pùblic a les associacions i veïns del poble, pel l´Alcalde i el Sr. D.º Francesc Canalias director del SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa), amb el compromis de fer públic la documentació del Pla.

  Que passat més de 2 anys, de la presentació pública del document PAES del municipi d´Argelaguer, l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) amb data de 16 de març de 2015, es va posar en contacte amb el Sr. D.º Manel Serrat Juanola, Tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), per demanar copia de la documentació del PAES d’Argelaguer.

  Que posteriorment via elèctronica, el Sr. D.º Manel Serrat Juanola ens comunica que: “revisada la documentació del PAES d’Argelaguer (Garrotxa), hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remet a esperar uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades)”.

  A mes afegia: “Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix Ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format PDF, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o Entitat del municipi”.

  Amb data d´avui el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” segueix sense ser públic.

  Que la Revista de l´Ajuntament d´Argelaguer, l’Argelaga núm. 35 maig 2015, ens informa que: “Les instal·lacions del camp de futbol d’Argelaguer, ja disposen de la instal·lació de producció d’aigua calenta per sistema solar, que fins a l’actualitat es realitzava exclusivament amb acumuladors elèctrics”.

  L’Ajuntament d’Argelaguer ja ha anat posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

  Aquesta actuació dóna continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum de l’enllumenat públic i també d’algun equipament, amb estalvis tant de consum energètic com econòmic.

  La instal·lació està formada per 6 captadors de 2 m2 i un dipòsit acumulador de 1000 l. Els actuals acumuladors elèctrics es mantindran com a sistema auxiliar.

  S’ha calculat per una demanda anual de 10.388 kWh per generació d’ACS i el sistema instal·lat permetrà generar 8.248 kWh, per tant assolir un estalvi de 0,96 tn CO2/any, en base al factor d’emissió de l’electricitat d’Argelaguer del 2005 (font PAES Argelaguer).

  A part de l’estalvi ambiental, la instal·lació suposarà un estalvi econòmic de 1.484,64€/anuals (amb l’IVA i altres impostos d’electricitat).

  El cost de la instal·lació ha estat de 16.412,27€, i l’ha efectuat l’empresa Instal·lacions Juanola, SL.

  La Diputació de Girona n’ha subvencionat 12.645,30€ dins del programa del Pla d’Acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de les anualitats 2013 i 2014, en dues fases.

  Que a l´Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer de data 3 de Setembre de l´any 2015, punt 5, es diu que: “La Diputació de Girona, àrea de Medi Ambient, ens comunica la concessió de les subvencions següents: – Pla de l’Acció_ Línea 3: 7.602€ per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. – Pla de l’Acció _Línea 1: 302€ per a la implantació de la comptabilitat energètica”.

  Que l´Associaciò de Veïns d´Argelaguer (AVA) amb data de 22 de febrer de l´any 2016, i amb Registre d´Entrada: 1-2016-000836-2 i Dades: Associació Veïns Argelaguer, Raó social: Casa d´Entitans d´Argelaguer (Ajuntament Vell) Major 26, NIF: G55218093 amb Domicili: Carrer Major, 26, Municipi: ARGELAGUER (Girona) C.P. 17853 Telèfon 972688099 i Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

  S´ha diriguit al Sr. President del Consell Comarcal de la Garrotxa, demanan: “Que la documentació “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d ´Argelaguer es posi a les pàginas web del Consell Comarcal de la Garrotxa i del nostre municipi d´Argelaguer, en format PDF. Com ja vem demanar en el seu dia al organísme SIGMA.

  I que com a document complementari es posi el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer” d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local”.

  Que amb data de 7 de març de 2016 i amb registre de Sortida núm. 2-2016-001245-1 Unitat 8101920002-1 Consell Comarcal de la Garrotxa Destinaciò: G55218093 Associació de Veïns Argelaguer; el President del Consell Comarcal ens informa, que: “Rebut el seu escrit referent a la publicació del Pla d´Acció d´Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, des del Consell Comarcal de la Garrotxa li comuniquen que en aquets moments estem a l´espera de les correccions definitives que està fent la Diputació de Girona, que actua com a coordinador territorial del Projecte”.

  Considerant que, les subvencions que concedeix la Diputació de Girona (Medi Ambient – CILMA) als ajuntaments per a l’execució de les accions de millora de la sostenibilitat ambiental que estableix el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) Agenda 21 te que estar aprovat definitivament pel Ple de l´Ajuntament.

  Considerant que, mantenir activa l’Agenda 21 com a instrument de Participació en constant revisió es puntuarà amb dos punts addicionals, la qual cosa caldrà que sigui certificada pel sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud. Es considerarà activa l’Agenda 21 si es manté obert el Procés de Participació i es fa el seguiment dels resultats obtinguts de les accions efectuades, mitjançant els indicadors. Es considerarà obert el procés de Participació si s’ha convocat almenys una sessió del fòrum de Participació durant l’any anterior al de la convocatòria (1 punt). Es considerarà que es fa el seguiment si s’han mesurat els indicadors corresponents a les accions efectuades en anys anteriors (1 punt).

  Considerant que, el document, Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local, no ha estat aprovat per l’Ajuntament d’Argelaguer des de fa 13 anys ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), i que fou subvencionat per la Diputació de Girona.

  Considerant que, la documentació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, no ha estat aprovat per l’Ajuntament ni pel ens supramunicipal anomenat Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), que a estat subvencionat per la Diputació de Girona.

  Considerant que, el nostre Consistori rep subvencions del Programa PAES dins el “Pla a l´Acció” sense tenir aprovats els documents: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), i que es mante tancat el procés de Participació veïnal d’obligat compliment dins l´Agenda 21 del municipi d´Argelaguer;

  L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) demana:

  Que es revisi les subvencions atorgades sense l’aprovació del Programa PAES subvencionat per la Unió Europea (UE) i la Diputacio de Girona, del Consistori d´Argelaguer, i de la resta de municipis de la comarca de la Garrotxa, inclòs l’Ajuntament d’Olot, per les subvencions rebudes sobre les calderes de biomassa, sense tenir aprovat el programa PAES, i que es retornin les subvencions rebudes a la caixa pùblica de la Diputaciò de Girona.

  Que la Diputacio de Girona ens doneu per correu ordinari, o, en format PDF la documentació: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, el mes aviat possible segons Llei de Transparencia 19/2014.

  Argelaguer (Garrotxa) a 21 d´abril de 2016

  Signat: Juan R Lejarza, Vocal 1º Associacio Veïns d´Argelaguer (AVA)

 2. lejarza said

  L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) al Consell de la Garrotxa

  Argelaguer – Vall del Llierca

  Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) amb NIF G55218093 – Casa d´Entitats (Ajuntament Vell) Carrer Major 26 i Crtra d´Olot núm 23 Argelaguer 17853

  Sr. President del Consell Comarcal de la Garrotxa

  Assumpte: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) municipi d´Argelaguer

  Exposem:

  L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto, amb l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990.

  Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000.

  En una primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (2002-2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes.

  L’any 2005 s’inicia el PECC II amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més significatives després del 2012. Per tal de complir el Protocol de Kyoto, Espanya va crear el Consell Nacional del Clima i l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic, per coordinar l’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta (EECCEL), horitzó 2007-2012-2020, amb les Comunitats Autònomes (CC.AA).

  Catalunya tenia, d’una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i, de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. El Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECCC).

  El 26 de setembre de 2008 va tenir lloc a Lloret de Mar (Girona) la jornada “Els municipis gironins contra el canvi climàtic”. L’objectiu principal va ser posar de manifest la importància que tenen els Ajuntaments en la lluita contra el canvi climàtic; d’aquesta jornada, en va sortir un Pacte d’Alcaldes.

  El Pacte d’Alcaldes és la iniciativa orientada directament a les autoritats locals, associacions i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

  L’estratègia del “20/20/20” de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis.

  Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.

  Amb data 21 de febrer de 2012, l´Ajuntament d´Argelaguer en sesió Extraordinària, va aprovar en el punt 2.º de l´ordre del dia, el Conveni per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), amb l´objectiu de preparar un inventari de referència d’emissions, i presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’Ajuntament del municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius i elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció dels resultats provisionals (cada quatre anys), i promoure activitats i involucrar associacions i ciutadania. El PAES ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi d´Argelaguer.

  Els signants, deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES i els informes de seguiment).

  El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, fou presentat en pùblic a les associacions i veïns del poble, pel l´Alcalde i el Sr. D.º Francesc Canalias director del SIGMA, amb el compromis de fer públic la documentació del Pla.

  Passat més d’un any, de la presentació, l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) amb data de 16 de març de 2015, es va posar en contacte amb el Sr. D.º Manel Serrat Juanola, Tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), per demanar copia de la documentació del PAES d’Argelaguer.

  Posteriorment via elèctronica, el Sr. D.º Manel Serrat Juanola ens comunica que: “revisada la documentació del PAES d’Argelaguer, hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remeto a esperar uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades)”.

  A mes afegia: “Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix Ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format pdf, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o Entitat del municipi”.

  Amb data d´avui el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” segueix sense ser públic, l´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA):

  Demana:

  Que la documentació “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d ´Argelaguer es posi a les pàginas web del Consell Comarcal de la Garrotxa i del nostre municipi d´Argelaguer, en format PDF. Com ja vem demanar en el seu dia al organísme SIGMA.

  I que com a document complementari es posi el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer” d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local.

  Argelaguer (Garrotxa) 22 de febrero de 2016

  ID Registre: 1-2016-000836-2 Sol·licitant / Interessat: Associació Veïns Argelaguer Raó social: Casa d´Entitans (Ajuntament Vell) Major 26 DNI / NIF: G55218093

  Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

  Dades de la Sol·licitud. Tipus de petició: Queixa Afecta a: Veïns Descripció: Documentació: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer. Documents relacionats: PAES Argelaguer.odt

  Sr./Sra. Associació Veïns Argelaguer, la seva sol•licitud del tràmit Queixes, suggeriments i propostes s’ha rebut correctament: Consell Comarcal de La Garrotxa.

 3. lejarza said

  Olot fa una comissió per complir els plans per al medi ambient

  29.03.2016

  Diari de Girona OLOT | X.V.

  L’Ajuntament d’Olot -en el seu darrer ple- va fer l’aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i d’una comissió de seguiment amb representants de tots els grups polítics per garantir-ne el compliment. L’acord va tenir el suport de CiU, PSC i ERC. Per la seva part, Olot en Comú es va abstenir. Es tracta d’un pla destinat a fer accions per reduir les emissions de CO2 en un 20% de cara el 2020 i així complir els compromisos mediambientals establerts a les cimeres de Kioto (2005) i de París (2015).

  L’Ajuntament abans havia aprovat el Pla Local d’Acció Social per la Sostenibilitat (PALS). Es tracta d’un progama que parteix de les directrius ambientals sorgides de l’Agenda 21, un programa global pel desenvolupament sostenible al segle XXI, sorgit de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible celebrada a Rio de Janeiro el 1992.

  D’acord amb els resultats del PALS i l’Agenda 21, Anna Barnadas (ERC) va demanar la creació d’una comissió de seguiment, amb representants de tots els grups polítics, per garantir el compliment del nou PAES. Va exposar que Olot és l’únic municipi que no té la seva Agenda 21 penjada a la web de la Diputació.

  A partir dels antecedents, va raonarr que “dic tot això, perquè hi ha documents referits al Medi Ambient que es redacten s’endrecen en un calaix”.

  A més,va descobrir “que queden molt bé, perquè la Diputació paga i finança aquests projectes, però que després a l’hora de portar-los a aplicació no es fan”. També va recordar que “parlo del 2006, per tant no focalitzo el problema en aquest Ajuntament” i va precisar que “hi havia un equip de govern socialista i després van entrar vostès i no s’ha dut a terme i no és per culpa de l’equip tècnic, sinó perquè falta voluntat politica”.

  En referència al PAES (l’aprovació inicial va ser feta l’octubre del 2013), va exposar: “En el bienni 2013-2015 hi ha 29 accions proposades, de les quals se n’han acabat un 17,24%” i va afegir que “no té cap sentit proposar accions sense temporalitzar-les dins de la realitat”.

  L’alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), va explicar que el retard de l’aprovació final del PAES va ser perquè el document incial no havia estat aprovat per la Diputació de Girona.

 4. lejarza said

  Neus Jou Marí

  En relació al correu electrònic que a sota s’inclou i a efectes de donar tràmit a les peticions que s’hi plantegen, cal que procedeixi a presentar-les, novament, utilitzant qualsevol dels mitjans previstos per l’art. 38.4 de las Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

  La presentació, en paper, pot efectuar-la presencialment a les oficines del Registre General d’aquesta Diputació –Pujada de Sant Martí núm. 5–, de dilluns a divendres, de 8:30 a 15:00 hores.

  Telemàticament, podeu utilitzar la plataforma e-tram: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent

  Igualment, i per a exercici del dret d’accés a la informació pública que regula la llei 19/2014, de 29 de desembre, pot utilitzar el formulari electrònic que trobarà en el següent enllaç:

  https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=812&FIL_WTXIDTRAM=3cb325dab27c4cdeb7ac13fafd8b773f&INF_WTXNOMTAB=FACCEINFO&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FACCEINFO&INF_WTXNOMTRA=Sol%B7licitud%20d%27acc%E9s%20a%20la%20informaci%F3%20p%FAblica#

  Atentament,

  Neus Jou Marí Secretària – interventora

  Secretaria General

  Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda

  972 185 002

  njou@ddgi.cat

  Diputació de Girona

  Diputació de Girona – Pujada de Sant Martí, 5 – 17004 Girona – Tel. 972 185 000 – Fax 972 208 088

  De: Juan Lejarza [lejarzajuan@gmail.com]
  Enviat el: dijous, 21 / abril / 2016 17:33

  Per a: suggeriments@ddgi.cat; Gabinet de Presidència; Participació Ciutadana; secretaria@ddgi.cat; Cilma

  Tema: Argelaguer, Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) i Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

 5. lejarza said

  Olot gasta 2 milions en accions per reduir les emissions de CO2

  “Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)”

  Garrotxa – Olot Diari de Girona (DdG) | Xavier Valeri

  1.997.054€ és la xifra de les inversions fetes per l’Ajuntament en el període del 2013 al 2015, època de redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).

  La quantitat va ser feta pública -en el darrer ple- per Josep Gelís (regidor d’Infraestructures per CiU).

  Encara Gelis va concretar: «En edificis municipals hem invertit 239.000€, en estalvi energètic en enllumenat públic 898.000€, en vehicles elèctric i híbrids 105.000€ i en la xarxa espavilada de calor 750.000€».

  Va destacar la creació de la figura d’un gestor energètic (no està valorada). «No té cost», va dir.

  Gelis va enumerar les inversions en el decurs del debat de la moció d’ERC encarada a garantir el compliment del PAES (aprovat al ple anterior).

  La moció va ser tombada amb els vots en contra de CiU i PSC i els favorables d’ERC, la CUP i OeC.

  Per afrontar la moció Gelis va explicar les inversions fetes i les que estan previstes pels futurs 5 anys.

  Va explicar: «L’equip de govern està compromès en la tramitació del PAES». Va afegir: « Tant pel que fa referència a les accions que s’han de fer com les que ha de pressupostar el municipi».

  Sobre la inversió prevista pel període 2016-20. va assenyalar: «La part més elevada d’inversions del pla correspon a la iniciativa privada amb 239.250.000€».

  Segons ell, «a l’Ajuntament d’Olot li correspon una inversió d’una mica més 7 milions».

  Va puntualitzar: «Hem de tenir present que el Pla no preveu cap tipus d’inversió dels sectors agrícola i industrial».

  Va considerar: «Les accions previstes han d’estar acabades al final de l’any 2020». Va preveure: «Tenim per tant 5 anys per donar compliment a les accions projectades. No podem esperar fer-les al final, sinó al llarg del cicle».

  El nombre total d’accions previstes pel PAES 2016-20 -segons ell- és de 61. Vint-i-sis corresponen l’Ajuntament d’Olot i 35 al sector privat. Va explicar: «A dia d’avui, s’han executat 15 de les 26 previstes per part municipal i queden pendents de justificar 46 accions privades i públiques fins al final del període.

  Gelis va recordar que «hem incentivat l’aplicació de les renovables en el sector privat». Va exemplificar: «Com són els casos de la Plaça Mercat i de l’antic hospital».

  Va seguir: «La part del PAES que correspon a la iniciativa privada preveu que des de l’Administraciò hem de fer campanyes de sensibilització respecte a l’ús de vehicles elèctrics, eficiència energètica, l’ús de combustibles sostenibles i la construcció d’habitatges sostenibles».

  Gelis va recordar el compromís de crear una Comissió de Polítics i Tècnics per seguir el PAES i va indicar que serà la Comissió la que decidirà les passes a seguir en matèria d’accions sostenibles.

  És a dir, el que acordi la Comissió no serà explicat al ple. Aqui va quedar centrat el desacord amb els republicans.

  Va al·lucinar

  En llenguatge col·loquial es va expressar Anna Barnadas, impulsora de la moció d’ERC. «És al·lucinant!», va dir.

  Va seguir «El que ha fet el senyor Gelis és explicar les accions que s’han fet fins ara, la qual cosa alegra molt moltíssim».

  Va seguir: «Un cop dit això continuo sense entendre el perquè del vot negatiu. Es va mostrar sorpresa pel fet que -segons ella- l’equip de govern escrigui un Pla i quan se li demana que ho expliqui al Ple s’hi negui i decideixi explicar-ho tot a una Comissió».

  Va precisar: «Quan se sap que les Comissions a vegades funcionen i a vegades no tant».

  Barnadas va exposar que per a l’aplicació d’aquest Pla caldria clarificar alguns aspectes com quin regidor o regidors el lideraran en el present quadrienni (2016-20), quina part del pressupost del 2016 s’hi destinarà i d’on prové el valor de la inversió privada.

 6. juan said

  Dijous es va celebrar sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa.

  L’aprovació de la proposta de sol·licitud de baixa i separació del Consell Comarcal de la Garrotxa com a membre del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) va comptar amb l’abstenció de la CUP i el vot en contra d’ERC. En aquest punt,el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, va informar als consellers que es tracta de la formalització d’una decisió que té el seu origen l’any 2013. Espona va voler aclarir que el fet de deixar de ser membres no suposarà, en cap cas, deixar de col·laborar amb aquest organisme en tot allò que sigui necessari i va recordar que molts municipis, el seu mateix, en continuaran formant part.

  Va explicar que el CILMA hauria d’haver revisat fa temps el model de relació i treball que té amb els consells comarcals. També vareconèixer que el CILMA va fer una bona feina en el seu moment en relació agrans infraestructures com la MAT o el TGV, però que ara mateix no tenia una repercussió directa a la comarca que, a més, compta amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).

  Data: 14 maig 2016
  http://www.eldigitaldegirona.com/aprovat-el-nou-conveni-per-la-gestio-del-transport-escolar-i-les-beques-de-menjador/

 7. juan said

  La Locomotora energètica d´Olot se surt de la via a Sant Feliu de Pallerols

  Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

  Sant Feliu de Pallerols a abandonat el departament d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputacio de Girona, que a la comarca gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa (Sigma).

  El Ple de l´Ajuntament del dia 4 de febrer de 2016, va aprovar un acord de desvinculació del Consell, el Ple municipal manifesta que des de l´adhesió a aquet organisme de la Diputacio de Girona no s´ha obtingut el redit desitjat per Sant Feliu de Pallerols i considerà que l´aportació que efectua el municipi garrotxi pot ser més beneficiosa a altres actuacions i/o institucions més interessants i atractives pel conjunt de la ciutadania, de aquet municipi de la Garrotxa.

  El Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) està integrat per un gran nombre d’Ajuntaments i pel Consell Comarcal de la Garrotxa (Sigma) que promou els Plans d´Acció per a l´Energia Sostenible (PAES), i la “Locomotora Energètica d´Olot”, per benefici d´empreses privades.

  El Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) es proposa els següents objectius:

  La cooperació i l’intercanvi: constituir un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de les Agendes 21 locals.

  La sostenibilitat com a fet transversal. Fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.

  La divulgació d’experiències. Difondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.

  El suport a la gestió dels ens locals. Oferir, als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.

  L’actuació conjunta. Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.

  La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú. Promocionar la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el procés de les Agendes 21 locals.

 8. lejarza said

  Uns 60 ajuntaments i pimes participen en una jornada sobre energia sostenible

  “Programa PAES”

  18.06.2016

  GIRONA | Diari de Girona DdG

  Els programes Beenergi i Enerinvest de la Diputació de Girona van organitzar ahir al matí, a la Casa de Cultura de Girona, la jornada “Opcions de finançament per a inversions en energia sostenible”, en què una seixantena de pimes i ajuntaments van rebre informació, de tècnics i d’onze entitats financeres, sobre com obtenir finançament per a projectes d’energia sostenible.
  Els tècnics i empresaris assistents a la jornada van poder establir un contacte directe amb els professionals financers d’Arboribus, Banc Sabadell, BBVA, BBVA-Rent and Tech, CaixaBank, Caixa d’Enginyers, ECrowd!, Finanzarel, Si Capital, SomEnergia i Triodos Bank.
  Durant la jornada d’ahir també es va presentar el programa Enerinvest, en el qual participa la Diputació de Girona, que té com a objectiu esdevenir el punt de referència entre els principals actors clau del sector financer, de les energies renovables, dels responsables polítics i de la societat per fer possible l’execució de projectes d’energia sostenible en l’àmbit estatal.
  A més, també es va parlar de sistemes que permeten desenvolupar accions relacionades amb les energies renovables, com ara el foment de la instal·lació de calderes de biomassa i de la producció d’estella local i sostenible, que facilita la prevenció d’incendis forestals i redueix les emissions de CO2. Aquesta actuació s’emmarca en el Pacte dels Alcaldes de les Comarques Gironines que lidera la corporació i al qual hi ha 205 municipis adherits, segons informen des de la Diputació.

  Treball en xarxa

  El diputat de Medi Ambient, Lluís Costabella, va destacar que “la Diputació vol col·laborar a facilitar la superació dels reptes financers que suposen les inversions en eficiència energètica sostenible. Per aquest motiu, es conceben jornades com aquesta, que fomenten el contacte i el treball en xarxa a partir de reunions bilaterals successives entre tècnics i empresaris amb professionals del sector”.
  En acabar l’acte, Costabella va lliurar els certificats d’assistència als participants de les tres edicions del Curs de PIME a MESE (microempreses de serveis energètics), que Beenergi va organitzar a Girona, Vidreres i Figueres el primer semestre del 2016.

 9. lejarza said

  CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA) Edicte d’exposició pública de la modificació de la relació de llocs de treball

  Núm. 142 – 27 de juliol de 2016
  Administració Local Consorcis
  Núm. 6395

  Edicte d’exposició pública de la modificació de la relació de llocs de treball

  L’Assemblea General Extraordinària del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball. Queda exposada al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant el qual podrà ser examinat, en la seu del CILMA (Pujada Sant Martí, 4-5 – 17004 Girona), i presentar-hi, si s’escau, les reclamacions que es cregui oportunes.
  Si transcorregut aquest termini no s’hagués formulat cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament.

  Girona, 11 de juliol de 2016

  Sergi Mir Miquel President

 10. lejarza said

  L’Ajuntament d’Olot utilitzarà només energies renovables

  Esquerra va demanar que l’Ajuntament s’asociï a la cooperativa Som Energia, però CiU va respondre que els contractes es fan per concurs

  30.07.2016

  OLOT| X.V. L’Ajuntament d’Olot es va comprometre en el darrer ple a consumir només energies verdes i renovables en els edificis i serveis de la seva responsabilitat. L’acord de consumir un 100% d’energies renovables va tenir l’origen en la moció del grup municipal d’ERC per a la promoció de producció i consum d’energies netes per consolidar la sobirania energètica local.
  La moció va ser aprovada per unanimitat. Tot i això, la diferència va estar en l’apartat de la moció, on ERC demana que l’Ajuntament es faci soci de la cooperativa Som Energia i l’Ajuntament -defensat per Josep Gelis (regidor de Territori i Espai Públic per CiU)- argumentava les possibilitats de la ?companyia elèctrica Bassols.
  Gelis va considerar que -en tot cas- la decisió sobre el subministre elèctric dels equipaments municipals s’ha de decidir en un concurs públic. Anna Barnadas (ERC) va celebrar el concurs públic, perquè segons ella només la cooperativa Som Energia pot garantir un 100% d’energia verda i renovable.
  Abans, Barnadas va presentar la moció: «Nosaltres -va dir- volem aterrar al ple municipal per tal d’exercir la sobirania energètica municipal i ens basem en els Plans d’acció local per l’energia sostenible (PAES) que demanen realizar la compra d’energia verda per part dels municipis».
  Va seguir: «Això ens permetria deslligar-nos d’empreses que no tenen cap o poca consciència ambiental o social. En aquest cas potser les elèctricques són així. Potser les locals funcionen una mica millor. I per això i perquè actualment només hi ha una cooperativa que faci aquesta provisió. Presentem la possibilitat que aquest Ajuntament es faci soci de la cooperativa Som Energia».
  Gelis va respondre:?«En el cas de l’Ajuntament d’Olot podem acreditar que el 15% del consum del 2015 es va fer amb energies renovables. Va seguir: « Pel que al 2016 es poden acreditar garanties d’origen pel 100% del consum o sigui al voltant de 2.950 megavats hora». Va continuar:?«Respecte a la cooperativa Som Energia que també és una comercialitzadora no implica cap avantatge concret. L’empresa que ara té contractada l’ajutament [Bassols] també garanteix el 100% d’origen de renovables». Gelís va basar l’afirmació amb els barems de la Comissió del Mercat de la Lliure competència. Va recordar que Bassols comercialitza energia d’altres companyies.

 11. lejarza said

  La Diputació facilita la instal·lació de 38 calderes de biomassa a Girona

  Des del 2014 ja s’han col·locat 20 sistemes per generar energia sostenible i n’hi ha 18 més en procés

  13.08.2016

  GIRONA | DDG La Diputació ha facilitat la instal·lació de 38 calderes de biomassa forestal a 33 municipis gironins des del 2014, quan va engegar el Pla de calderes de biomassa forestal. D’aquestes 38, 20 ja estan col·locades i 18 més estan en procés de fer-ho.
  Segons va informar l’ens provincial, aquest pla ha fet possible que 33 municipis d’arreu de les 8 comarques gironines disposin d’un o més sistemes de subministrament d’energia sostenible, els quals s’han instal·lat en equipaments municipals. En conjunt, la corporació ha invertit 2.260.000 euros. En aquest tres anys, la posada en marxa d’aquestes calderes ha suposat una mobilització de 16.894,37 metres cúbics d’estella forestal, la creació de 17 llocs de treball i la promoció de la gestió forestal sostenible de 6582,22 hectàrees de boscos de la demarcació de Girona.
  Vist l’èxit del Pla, la corporació està treballant, ara, en la col·locació de 53 calderes més a 22 municipis més. El diputat de medi ambient, Lluís Costabella, ha destacat que «des de la Diputació apostem fermament per les calderes de biomassa, perquè presenten dues avantatges principals en front a les calderes convencionals». Costabella va concretar que «d’una banda, aprofiten l’estella dels boscos, de manera que s’incentiva la gestió forestal, la neteja del bosc i, en conseqüència, es redueix el risc d’incendis»; mentre que, «d’altra banda, es tracta d’un sistema de calefacció sostenible que té un balanç neutre d’emissió de CO2 a l’atmosfera». El Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals es presenta com una oportunitat per potenciar la multi funcionalitat del bosc, dinamitzar el sector primari, promoure la gestió forestal, crear noves empreses i generar ocupació. Tot això, garantint la conservació dels valors naturals del bosc.
  Des de la Diputació van destacar que les comarques gironines són especialment adients quant a l’aprovisionament d’estella, ja que més de la meitat de la seva superfície està coberta per boscos densos. Es tracta de prop de 317.771 hectàrees que produeixen unes 790.000 tones de biomassa, la combustió de les quals equivaldria a escalfar més de 110.000 llars a l’hivern.

  Previsió a 22 municipis més
  La Diputació ha presentat, a la convocatòria del fons FEDER, el projecte Bebiomassgi, el qual preveu la instal·lació de calderes que subministraran calor procedent de biomassa forestal local a 53 edificis municipals de 22 localitats.

 12. lejarza said

  Besalú instal·la una caldera de biomassa
  15.08.2016

  BESALÚ | DDG L’Ajuntament de Besalú ha començat els treballs d’instal·lació d’una caldera de biomassa que ha d’abastir el pavelló poliesportiu i l’Institut Escola Salvador Vilarrasa. La instal·lació de la caldera compta amb el suport del programa de calderes de biomassa de la Diputació de Girona, que està dotat amb un ajut econòmic de 50.000 euros.

 13. lejarza said

  Sales de Llierca canvia l’enllumenat públic a llums LEDS

  L’Ajuntament de Sales de Llierca continua posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

  Aquest any s’ha enfocat en la millora de la eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi.
  Els 25 punts de llum que es troben entre el camí del Collet de can Sabater, la plaça de l’ajuntament i l’accés al local polivalent disposen d’un làmpada de 125 W de VMCC i s’ha substituït per làmpades LED de 25 W.
  En aquest cas, degut a que les lluminàries estaven en bon estat, s’ha optat per només efectuar un canvi en la làmpada.
  Aquesta actuació suposarà un estalvi de 3.200 kWh a l’any i d’1,54 tn CO2/any, en base al factor d’emissió de l’electricitat de Sales de Llierca del 2005 (font PAES Sales de Llierca).
  A part de l’estalvi ambiental, la instal·lació suposarà un estalvi econòmic de 384,84 €/anuals (amb l’IVA i altres impostos d’electricitat).
  El cost de la instal·lació ha estat de 1.264,45 €, i l’han efectuat l’empresa Instal·lacions Josep Picart de Tortellà, SL.
  La Diputació de Girona n’ha subvencionat 788,28 €, dins del programa del Pla d’acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de l’anualitat del 2016.

  http://www.elgarrotxi.cat/sales-de-llierca-canvia-lenllumenat-public-a-llums-leds/

 14. lejarza said

  CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA)

  Edicte d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2018 i la relació de llocs de treball

  Bop Número: Núm. 178 – 18 de setembre de 2017

  Administració Local Consorcis

  Núm. 7787

  Edicte d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2018 i la relació de llocs de treball

  Aprovat inicialment el Pressupost General per l’exercici 2018 i la relació de llocs de treball per l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), en sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2017, queda exposat al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant el qual podrà ser examinat, en la seu del CILMA (Pujada Sant Martí, 4-5 – 17004 Girona), i presentar-hi, si s’escau, les reclamacions que es cregui oportunes.

  Si transcorregut aquest termini no s’hagués formulat cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament.

  Girona, 12 de setembre de 2017 Sergi Mir Miquel President

 15. lejarza said

  La Diputació aspira a subvencionar calderes de biomassa en 500 edificis
  Des de l’any 2014, se n’han instal·lat 38 a tota la demarcació i la mesura ha permès crear 18 llocs de treball, a banda d’aprofitar 6.700 hectàrees de bosc. El pla d’ajuts europeus Feder permetrà duplicar la xifra d’aparells col·locats fins ara
  acn 02.11.2017
  La Diputació de Girona té comptabilitzats més de 500 edificis municipals de la demarcació que podrien funcionar amb calderes o xarxes de calor a base de biomassa. Segons el diputat de medi ambient, Lluis Costabella, l’objectiu és arribar al 100% «en un projecte a llarg termini». Des del 2014, l’ens ha posat en marxa el pla de calderes i s’han atorgat 45 subvencions. D’aquestes, 38 ja són una realitat gràcies a una inversió superior als 2,5 milions.
  Un pas més en aquest objectiu es podrà dur a terme gràcies als fons FEDER, que ha atorgat la Generalitat. En total, la inversió prevista serà de 4,6 milions per instal·lar calderes a 53 edificis municipals de 22 localitats de les comarques gironines. «L’objectiu és fer un cercle que comença amb la tala d’arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-nos», detalla Costabella. De moment, l’aposta per la biomassa ha permès crear divuit llocs de treball i fer un ús forestal de 6.738 hectàrees de bosc.

  L’aposta per la biomassa a la demarcació de Girona arrela i comença a donar els seus fruits. Lluny de ser una moda, les diferents iniciatives ja estan donant resultats que es tradueixen amb nous llocs de treball, més hectàrees de bosc utilitzades i una reducció dels costos d’energia dels municipis.
  Fins al mes d’octubre, el pla de calderes de la Diputació havia subvencionat la instal·lació de 45 calderes, 38 de les quals ja estan operatives. La corporació ha invertit 2.586.953 euros en aquest programa que ha permès crear 18 llocs de treball. El consum d’estella forestal que fan aquestes calderes és d’uns 17.500m3 anuals, que impliquen gestionar 6.738 hectàrees de boscos de les comarques gironines.
  El combustible que mou aquests sistemes és fàcilment assequible ja que un 60% del territori gironí és de superfície forestal. Per aquesta raó, el diputat de medi ambient de la Diputació, Lluís Costabella, aposta per «fer un cercle» amb el pla de calderes de biomassa. «El cercle comença amb la tala d’arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-nos», explica.
  En el futur, la biomassa té un alt potencial de creixement. Segons un estudi de la mateixa Diputació i el Clúster de la Biomassa de Catalunya, les calderes es podrien instal·lar a més de 500 edificis municipals. Costabella admet que mantindran les ajudes per arribar a fer un desplegament complet, tot i que admet que «és una inversió importantíssima” i que la proposta és “a llarg termini».
  Aquest mig miler de calderes permetrien tenir una potència instal·lada de 56MW i un important consum d’estella forestal de boscos de la demarcació. Els tècnics de la Diputació n’aconsellen la instal·lació en aquells llocs on la inversió es pugui recuperar en menys de cinc anys. «Els tècnics que fan els estudis previs expliquen als ajuntaments que, si entren a dins de la part amortitzable en seixanta mesos, ho tirin endavant», assegura Costabella.
  El pla d’Ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que atorga la Generalitat permetrà duplicar la xifra de calderes instal·lades fins ara. En total, està previst instal·lar-ne per subministrar energia a 53 edificis municipals de 22 localitats diferents. Aquest projecte, batejat com a Bebiomassgi, contempla una inversió de 4,5 MEUR dels quals 922.000 són aportats per la mateixa Diputació.
  Aquest pla s’ha de traduir també amb una disminució del risc d’incendi en una superfície de 2.557 hectàrees i la creació indirecta de 91 llocs de treball. El retorn anual que tindria l’activitat, segons els càlculs de la Diputació, seria de 356.652 euros.
  Costabella ha definit aquest fons com «una injecció important» al projecte de la biomassa. «Amb aquesta iniciativa farem un bon forat a la demarcació i aconseguirem accedir a llocs on fins avui ens hi era difícil d’arribar», assegura el diputat.

  El Ripollès lidera
  Lluís Costabella recorda els inicis de l’aposta de la biomassa en plena crisi. L’objectiu d’una energia neta i de proximitat eren al darrere de la idea. «Els municipis estan contents perquè al principi era una prova i no se sabia com aniria», recorda el diputat. Una de les tasques que s’han fet ha estat fer una «mínima» formació per temes de manteniment per assegurar-se que hi ha «poques averies» i que la inversió es rendibilitzi.
  El lideratge en l’aprofitament de biomassa a la demarcació és al Ripollès. Costabella recorda que s’hi van fer les primeres instal·lacions i ara ja s’ha fet un pas més. «Al Ripollès son pioners i ara ja comencen a fer anar no només edificis públics sinó també hotels», explica. La combinació amb gas i altres energies redueixen el risc de quedar-se sense subministrament. Una de les calderes que s’ha instal·lat amb el pla de la Diputació és a Besalú (Garrotxa). La instal·lació dona servei a l’institut escola i al pavelló. El projecte es va posar en marxa l’any passat i ha permès passar la caldera de gasoil com a alternativa per si s’espatlla la caldera.
  L’impuls a la biomassa de l’organisme també té en compte el projecte ‘BEenerGI’ amb el qual s’ofereix assistència tècnica als municipis. Fins ara, un total de 78 municipis l’han sol·licitat. Redactar un projecte té un cost d’uns 3.500 euros mentre que instal·lar una caldera d’entre 100 o 200 kilowatts val entre 100.000 i 170.000 euros.

  http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/02/diputacio-aspira-subvencionar-calderes-biomassa/876880.html

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: