Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Montagut i Oix aprovació inicial, per segona vegada, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Posted by lejarza en 15 abril, 2016


Ajuntament de Montagut i Oix aprovació inicial, per segona vegada, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 72 – 15 d’abril de 2016 Núm. 2863

Edicte sobre l’aprovació inicial, per segona vegada, del POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2016, aprovà inicialment, per segona vegada, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montagut i Oix, essent la part dispositiva de l’acord la següent:

Primer.- Aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montagut i Oix redactat per UFV Estudi Torra SLPU i formulat per aquest Ajuntament, el qual conté:

Memòria descriptiva i justificativa. Memòria social. Annexes: Estudi de la mobilitat generada. Estudi d’inundabilitat del veïnat de Fluvià. Inventari de camins de Montagut i Oix. Estudi per a la identificació de riscos geològics. Normes urbanístiques. Catàleg de béns protegits. Plànols d’informació i d’ordenació. Agenda i avaluació econòmica i financera. Informe de sostenibilitat ambiental.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de quarantacinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC, al Diari de Girona, al Punt Diari i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.

Tercer.- Suspendre, de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació dels plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, els quals són identificats gràficament en el plànol de delimitació número SLL.1 que figura a l’expedient.

La durada de la suspensió és de dos anys, a comptar des del dia següent al de la publicació de la suspensió en el primer anunci publicat, i s’extingirà, en tot cas, per les causes previstes a l’article 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

D’acord amb l’article 102.4 del citat Decret, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

Quart.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntament limítrofs següents: Albanyà, Argelaguer, Camprodon, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca, Sales de Llierca, Tortellà i La Vall de Bianya.

Cinquè.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

Sisè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública i dels acords d’aprovació que s’adoptin en la tramitació d’aquesta figura de planejament urbanístic, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’Ajuntament: http://webspobles2.ddgi.cat/montagutioix/urbanisme/.

Setè.- Facultar l’Alcaldessa per a subscriure els documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord.

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini indicat en el punt segon de l’acord a fi que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.

Durant el termini d’informació pública l’expedient es pot consultar a les oficines municipals de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic: Lloc: Era Sant Sebastià, 1 de Montagut.

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h. La documentació també es pot consultar a través de la web municipal: http://webspobles2.ddgi.cat/montagutioix/urbanisme/

La qual cosa es fa públic per al coneixement general i als efectes escaients.

Montagut, 1 d’abril de 2016 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: