Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Mieres aprovació inicial del Reglament de Participació, Consell de Poble i Registre d’Associacions (RMA)

Posted by lejarza en 29 marzo, 2016


Ajuntament de Mieres aprovació inicial del Reglament de Participació, Consell de Poble i Registre d’Associacions (RMA)

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 59 – 29 de març de 2016 Núm. 2300

Edicte sobre l’aprovació inicial del Reglament de participació popular. en data 4 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària, va aprovar per majoria absoluta els següents acords:

1. Aprovar inicialment el projecte de Reglament de Participació Popular.

2. Crear inicialment el Consell de Poble, requerint un termini de seixanta dies perquè es proposin les persones i representants de les associacions que han de composar l’òrgan, les quals seran posteriorment aprovades pel Ple.

3. Crear el Registre municipal d’associacions (Rma) que es regirà de conformitat amb el que preveuen els articles 60 a 70 del Reglament de Participació Popular.

Els esmentats acords, juntament amb el projecte de norma, s’exposen al públic, durant el termini de trenta dies, en el tauler d’anuncis de la Corporació i publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la comarca.

Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu, sense perjudici que es procedeixi a nomenar de forma definitiva els representants que han de formar el Consell de Poble.

Mieres (Garrotxa), 15 de març de 2016 Enric Domènech Mallarach Alcalde

2 comentarios para “Ajuntament de Mieres aprovació inicial del Reglament de Participació, Consell de Poble i Registre d’Associacions (RMA)”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT DE MIERES Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament de participació popular

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 148 – 4 d’agost de 2016 Núm. 6653

  Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament de participació popular

  El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 27.05.2016 va adoptar per majoria absoluta, l’acord d’aprovació amb caràcter definitiu del Reglament de Participació Popular, prèvia estimació parcial de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública. Tot seguit es transcriu el text íntegre del Reglament que incorpora les modificacions aprovades amb caràcter definiu.

  Acord que es fa públic per a general coneixement. Mieres, 25 de juliol de 2016 Enric Domènech i Mallarach Alcalde

  REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR DE MIERES

  Exposició de motius La participació popular, és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de Mieres i ha de vertebrar les seves actuacions.

  Amb aquest reglament l’Ajuntament de Mieres vol fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. La implicació dels mierencs i mierenques en la política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys.

  És per això cal avançar cap a un nou model en el què sigui el conjunt del poble els que prenguem les decisions clau en política municipal.

  Per desenvolupar aquest model de democràcia és necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.

  Aquest reglament a més, ha de garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a la participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu.

  Ciutadans i ciutadanes de Mieres

  1. Es consideren ciutadans i ciutadanes de Mieres totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.

  2. Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

  3. També podran formar part del Registre de Participació Ciutadana aquelles persones majors de 16 anys que acreditin una vinculació amb el poble malgrat no formar part del padró. La vinculació s’entendrà que es produeix quan la persona sigui subjecte passiu d’algun tribut de l’Ajuntament, quan sigui titular d’un contracte de lloguer d’un immoble del municipi o altre motiu anàleg a valorar. Aquestes persones hauran de presentar la documentació necessària a l’Ajuntament així com manifestar la voluntat de formar part d’aquest Registre de Participació Ciutadana. En cas de dubte de la vinculació de la persona amb el municipi, el Consell de Poble serà qui finalment haurà de decidir.

  Processos de participació ciutadana:

  A. Òrgans de coordinació Consell de poble

  1. El Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi de Mieres. 2. El Consell de poble es crea a l’inici de legislatura i té una vigència de quatre anys.
  3. El Consell de poble, amb la voluntat d’aconseguir el màxim acord polític i social, estarà format per:

  a. Totes les persones elegides com a membres del consistori.
  b. 1 representant de cada una de les entitats de Mieres que estant inscrites al Registre Municipal d’associacions. c. El jutge/sa de Pau.
  d. 2 representants del poble. Que han de presentar candidatura, en el cas que hi hagi més de 2 candidatures s’escolliran per sorteig. De renovació obligatòria cada 4 anys.
  e. Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.

  4. Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça al Consell de poble.
  5. Les funcions del Consell de poble són:

  a. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana.
  b. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
  c. Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.
  d. Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una Assemblea de Poble, una consulta popular, una Audiència Pública o altres mecanismes de participació ciutadana.
  e. Difondre els resultats dels processos participatius.

  6. Les decisions del Consell de poble es prendran, sempre que sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Quan no s’arribi al consens es realitzarà una votació en la que cada representant, excepte els tècnics de l’Ajuntament, tindrà un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents amb dret a vot.
  7. Del consell de poble en poden sortir sol·licituds per a celebrar, Consultes Populars, Assemblees de Poble i Audiències Públiques.

  B. Àmbits d’aplicació Els Plans Anuals de Participació – Pressupostos Participatius

  8. El procés participatiu del Pla Anual de Participació s’ha de realitzar, preferentment, durant el mes de gener i febrer de cada any de legislatura. En cap cas serà posterior al mes de juny.
  9. El Ple Municipal ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en el Consell de Poble.
  10. Durant el primer trimestre de cada any el Ple Municipal aprovarà un Pla Anual de Participació .
  11. L’aprovació definitiva del Pressupost Participatiu recaurà sempre en el Ple Municipal. Els Plans Quadriennals de Participació lligats al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
  12. El procés participatiu dels projectes a realitzar en el PUOSC s’ha de realitzar durant els dos mesos anteriors a la convocatòria del PUOSC.
  13. El Ple Municipal ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en el Consell de Poble
  14. Correspondrà a l’equip de govern i als tècnics municipals corresponents valorar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes aportades durant el procés de participació. C. Mecanismes Assemblea de Poble
  15. Es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana obert al conjunt del poble i entitats.
  16. És un òrgan de presa de decisions prèvia informació i reflexió de la ciutadania convocada pel Consell de poble.
  17. La convocatòria de l’Assemblea de poble es farà per carta a tots els ciutadans majors de 16 anys especificant el tema a tractar.
  18. Podran assistir a l’Assemblea de Poble totes les persones inscrites en el Registre de Participació Ciutadana de Mieres.
  19. La iniciativa de la convocatòria correspon al Consell de poble o per petició ciutadana havent recollit un 30% de signatures de ciutadans/es més grans de 16 anys. En aquest darrer cas caldrà presentar el nom i cognom, número de DNI i signatura.
  20. Prèviament a la celebració de l’Assemblea de poble cal un procés de difusió, informació i reflexió que serà coordinat des de la Consell de poble.
  21. Les sessions de l’Assemblea seran presidides per els membres del Consell de poble.
  22. De les sessions de l’Assemblea se n’elaborarà una acta.
  23. Totes les temàtiques que es portin a l’Assemblea de poble s’han de sotmetre almenys als següents procediments, que poden desenvolupar-se en una mateixa sessió o en sessions separades: a. exposició dels punts a tractar. b. debat lliure i igual. c. emissió de decisions concretes.
  24. La presa de decisions seran d’aplicació quan siguin aprovades per 2/3 dels assistents. La Consulta Popular 25. L’Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del Ple, a proposta del Consell de Poble, a proposta de l’Assemblea de poble, o per petició ciutadana havent recollit un 15% de signatures de ciutadans més grans de 16 anys. En aquest darrer cas caldrà presentar nom i cognoms, número de DNI i signatura.
  26. En tot cas, el Ple ratificarà la convocatòria d’una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa no sigui ratificada pel Ple, caldrà exposar els motius de la denegació.
  27. Correspon a l’Ajuntament fer els tràmits pertinents perquè es pugui celebrar la consulta ciutadana.
  28. Podran participar en la consulta ciutadana tots aquells ciutadans de Mieres majors de 16 anys inscrits al Registre de Participació Ciutadana, independentment de la seva nacionalitat.
  29. Es podran celebrar un màxim de 4 consultes ciutadanes en un mateix any.
  30. Una mateixa consulta ciutadana pot recollir diverses preguntes.
  31. En cap cas una consulta ciutadana pot tractar sobre qüestions que vagin en contra dels valors democràtics, ni tampoc sobre tributs i l’establiment de preus públics, ni sobre qüestions que ja hagin estat sotmeses a consulta ciutadana durant la mateixa legislatura.
  32. El resultat de la consulta ciutadana serà d’aplicació directa sempre que la participació sigui com a mínim del 25% dels ciutadans majors de 16 anys. Quan la participació sigui inferior al 25% el resultat també haurà de ser pres en consideració.
  33. La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Les preguntes poden tenir dues o més respostes possibles.
  34. La convocatòria d’una consulta ciutadana ha de comportar necessàriament la convocatòria d’una Audiència Pública i unes mesures d’informació pública garantides per l’Ajuntament sobre les alternatives en qüestió que permetin a tots els ciutadans i ciutadanes accedir a les propostes realitzades.

  L’Audiència Pública

  35. Les sessions d’audiència pública són actes de lliure concurrència, que es faran amb l’objecte que les entitats i els ciutadans i les ciutadanes puguin rebre oralment de l’equip de govern informació de certes actuacions politicoadministratives o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes.
  36. Les sessions d’audiència pública podran ser informatives o de proposta d’acord.
  37. La mesa serà presidida per l’equip de govern i els tècnics corresponents.
  38. Els continguts de les sessions d’audiència pública hauran de referir-se a qüestions d’especial rellevància, d’interès ciutadà i limitarse a l’àmbit de les competències municipals.
  39. L’Ajuntament convocarà sessions d’audiència pública per iniciativa del Ple, a proposta del Consell de Poble o per petició ciutadana havent recollit un 15%, de signatures degudament autentificades de ciutadans més grans de setze anys. Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana Dret a la informació
  40. Els ciutadans i ciutadanes, ja sigui de forma individual o de forma col·lectiva, tenen dret a ésser informats de l’activitat i els assumptes municipals d’una forma àmplia i objectiva, a accedir als arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació que l’Ajuntament estableixi en els temes i amb l’abast que determini la legislació general sobre la matèria i les ordenances.
  41. A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament exposarà les actes de plens, els decrets d’alcaldia i els documents que es derivin dels processos de participació ciutadana, no només al taulell municipal d’informació sinó també a la pàgina web del municipi.
  42. L’equip de govern és l’òrgan encarregat de dictar la resolució de les sol·licituds i ho farà en el termini màxim de 30 dies.
  43. La informació es facilitarà en el format que sigui sol·licitat sempre i quan aquest sigui disponible; fent-se càrrec el sol·licitant dels costos materials del format sol·licitat.
  44. Tota publicació o difusió d’informació es farà tenint en compte la legislació vigent sobre protecció de dades. 45. L’exercici del dret d’accés a la informació pública només es pot restringir en els termes que disposi la legislació. En cap cas l’Ajuntament pot denegar la informació per un altre motiu que no sigui el legal.
  46. Els ciutadans i ciutadanes, individual o col·lectivament, tenen dret a ser rebuts per l’Alcalde/essa i pels regidors i regidores de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia.
  47. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a assistir a les sessions del Ple Municipal i del Consell de Poble i a les audiències publiques.
  48. Les convocatòries, amb la corresponent ordre del dia, dels Consells del Poble es trametran a les entitats i persones que formin part del Consell de Poble.
  49. A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament publicarà almenys un cop cada quatre mesos el Butlletí d’informació Municipal explicant les accions de govern que s’estan duent a terme.
  50. El Butlletí d’informació Municipal és un mitjà objectiu d’informació de tot l’Ajuntament. Dret de petició
  51. Totes les persones, físiques o jurídiques, individual o col·lectivament, podran exercir el dret a petició mitjançant el qual podran formular sol·licituds en temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions municipals.
  52. La petició s’ha d’exercir per escrit i s’haurà de resoldre en els terminis establerts per la legislació vigent. Es pot exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc, la data, l’objecte i el destinatari de la petició.
  53. En el cas de les peticions efectuades per correu electrònic, l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat.

  Dret de proposta
  54. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a formular, propostes d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local. El destinatari o la destinatària de la proposta informarà el signatari sobre el curs que pensa donar a la proposta.
  55. La proposta s’ha d’exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions, l’objecte i el destinatari de la petició.
  56. En el cas de les propostes efectuades per correu electrònic, l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat.
  57. En cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en algun Ple Municipal; un cop tractada la qüestió, s’enviarà al seu autor en el termini màxim de 30 dies una còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió. Així mateix, es podrà requerir la presència de l’autor/a perquè l’expliqui i la defensi. Torn obert de paraula en els Plens Municipals
  58. Al final de cada sessió d’un Ple Municipal s’obrirà un torn obert de paraula per tal que els ciutadans i ciutadanes assistents al Ple puguin realitzar els comentaris o les preguntes que considerin pertinents.
  59. Correspon a l’Alcalde/essa moderar aquest torn obert de paraula. La participació de les associacions El Registre Municipal d’Associacions
  60. Es crearà un Registre Municipal d’Associacions amb l’objectiu de permetre a l’Ajuntament de Mieres conèixer el nombre d’associacions que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l’efecte de possibilitar una política municipal del foment de l’associacionisme subvencionant si s’escau les activitats que duen a terme en benefici del municipi.
  61. L’Ajuntament reconeix com a associacions ciutadanes aquelles inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.
  62. Podran formar part del Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions que, estiguin vinculades al municipi de Mieres en la seva acció.
  63. Les associacions que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent documentació. a. Escrit de sol·licitud b. Nom de l’Associació c. Representant i portaveu d. Adreça i telèfon de contacte, i correu electrònic en el seu cas. e. Nombre de socis f. Còpia dels estatuts g. Nombre de registre al Registre General d’Associacions o al registre d’Associacions Esportives de la Generalitat. h. Breu descripció dels objectius, la finalitat i les activitats desenvolupades per l’associació.
  64. L’Ajuntament podrà sol·licitar altres dades d’interès.
  65. Una mateixa persona no podrà ser el representant i portaveu de més d’una associació.
  66. No seran admeses en el Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions amb un òrgan directiu que no sigui escollit democràticament ni aquelles associacions que tinguin objectius contraris a valors democràtics i de respecte a l’aliè amb independència del seu origen.
  67. La voluntat del Registre és identificar el teixit associatiu de la societat civil del municipi. Per aquest motiu no formaran part del Registre Municipal d’Associacions els partits polítics, les agrupacions d’electors i les coalicions electorals.
  68. Les dades del Registre Municipal d’Associacions són públiques i s’actualitzaran si s’escau durant el primer trimestre de cada any.
  69. Les associacions inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi. L’Ajuntament podrà requerir a les associacions per conèixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions municipals.
  70. Causaran baixa en el Registre Municipal d’Associacions aquelles associacions que:

  a. No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit. b. Perdin la condició per la qual van accedir al Registre. c. Es dissolguin per qualsevol motiu. El dret d’intervenció oral en els plens municipals

  71. L’Ajuntament reconeix el dret d’intervenció oral en relació amb algun punt de l’ordre del dia del Ple municipal a entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’ Associacions, a través d’un representant, per tal de permetre que aquestes incideixin d’una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans municipals.
  72. Podran fer ús d’aquest dret aquelles entitats i associacions que tinguin interès directe o estiguin directament afectades pel contingut del punt de l’ordre del dia en el qual desitgin intervenir. Ajuts econòmics
  73. En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l’Ajuntament fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los ajudes econòmiques.
  74. Els requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals seran: a. Que l’entitat estigui inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Mieres i que compleixi els requisits de la convocatòria. b. Els criteris dels ajuts s’establiran per part de l’Ajuntament i es farà en relació amb la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat ciutadana, la capacitat econòmica de les entitats i els ajuts que reben d’altres instàncies i amb disponibilitat pressupostària/econòmica de l’Ajuntament.
  75. Les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions podran quedar excloses del pagament de les taxes relatives a l’expedició de certificats i còpies de documentació municipal si així ho determinen les ordenances fiscals corresponents i la legislació vigent ho permet. Deures de les associacions
  76. Les associacions municipals tindran a més dels drets reconeguts en aquest Reglament els deures següents:

  a. Deure de participar en òrgans de participació ciutadana del municipi que siguin del seu àmbit. b. Deure de promoure la convivència cívica i democràtica. c. Deure de fomentar el civisme a l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, etc. d. Deure de vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. e. Deure de respectar i complir el que s’estableix a la Normativa d’espais i béns municipals.

 2. lejarza said

  Creada la taula d’entitats d’Olot

  Data: 4 agost, 2016

  Està formada per representants de les entitats de la ciutat i la seva finalitat és implicar les associacions en la presa de decisions en temes que els afecten directament.

  Serà un espai de participació que vol apropar i fomentar la col·laboració entre el teixit associatiu i l’administració. La Taula d’entitats és un element del SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme) que es promou des de l’Ajuntament d’Olot.

  Un dels primers passos del SISA va ser la realització d’una completa (El Panoràmic) enquesta a les entitats de la ciutat per tal de conèixer amb més profunditat les característiques del teixit associatiu de la ciutat, les seves mancances i necessitats. La Taula d’entitats s’encarregarà de concretar tot el que va quedar reflectit en les conclusions de l’enquesta [veure els resultats d’El Panoràmic].

  Per crear la taula es van convocar totes les entitats de la ciutat en trobades per àmbits: d’acció social i comunitàries, culturals, esportives juvenils i de llure, AMIPA, de promoció econòmica, etc. De les prop de seixanta persones que hi van participar es van escollir representants de cada àmbit que seran els que formaran part de la taula.

  Aquestes persones actuaran, no pas en representació i com a portaveu del seu àmbit, sinó com a persona experta o coneixedora del funcionament i dinàmiques del teixit associatiu d’Olot. Aquestes persones formaran part de la taula durant un període acotat. La primera trobada de la Taula serà a mitjans de setembre i serà quan es constituirà i es decidirà tot allò necessàri perquè comenci a treballar.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: