Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a la Garrotxa l’anualitat 2016

Posted by lejarza en 18 marzo, 2016


Diputació de Girona Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a la Garrotxa l’anualitat 2016

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 54 – 18 de març de 2016 Núm. 2253

Anunci sobre l’aprovació definitiva del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2016.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de març de 2016, un cop resoltes les al·legacions presentades, ha aprovat definitivament la formulació definitiva del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona de l’anualitat 2016, segons relació que es transcriu a continuació:

Castellfollit de la Roca, Realització de les obres necessàries per tal d’acabar l’edifici del nou Ajuntament. Pressupost 137.017€ Subvenció 70.000€.

Les Preses, Canvi de la coberta i pintat de l’estructura metàl·lica de la pista poliesportiva municipal Pressupost 90.089,46€ Subvenció 70.000€.

Sant Jaume de Llierca, Rehabilitació de l’antic ajuntament, 2a fase Pressupost 164.306,07€ Subvenció 70.000€.

Santa Pau, Ampliació de la captació d’aigua municipal situada a la zona esportiva de Santa Pau Pressupost 92.862,44€ Subvenció 70.000€.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement. Contra aquesta resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, es poden interposar els recursos següents:

1) Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant del Ple d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Transcorregut el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en el qual cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament resulti desestimat el recurs de reposició.

2) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació o publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició. (arts. 46.1 i 46.4 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de Juliol de 1998).

3) Qualsevol altre que s’estimi procedent (art. 58.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

Girona, 16 de març de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació (Foto Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Seu de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) Àrea de Gestió Tributària i Recaptació (Foto Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Foto: Seu de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) Àrea de Gestió Tributària i Recaptació (Foto Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Anuncios

2 comentarios to “Diputació de Girona Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a la Garrotxa l’anualitat 2016”

 1. lejarza said

  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

  RESOLUCIÓ EXI/571/2016, de 7 de març, per la qual s’obre convocatòria de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, per a l’any 2016.

  L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a iniciatives presentades per actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s’orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

  Atès el que disposa l’article 29.2.c) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, especialment la secció sisena del seu capítol IX i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

  En virtut de l’aprovació per part del Consell d’Administració de l’ACCD en la seva sessió de data 9 de desembre de 2015 de les línies mestres de les bases reguladores específiques de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans, de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, i de la corresponent convocatòria per a l’any 2016;

  Atesa la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans, d’acord amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (DOGC núm. 6879, de 26.5.2015) modificades per la Resolució EXI/555/2016, 7 de març, per la qual s’aprova la modificació de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans, d’acord amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, aprovades per la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig (DOGC núm. 6879, de 26.5.2015);

  Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ACCD i en virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l’Agència que l’autoritza a l’establiment de les bases reguladores de subvencions de l’ACCD, a fer-ne la corresponent convocatòria així com a resoldre la seva concessió;

  En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

  Resolc:

  – 1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, per a l’any 2016, per a les línies de subvencions següents:

  Línia 1. Projectes de desenvolupament.

  Línia 2. Projectes d’educació per al desenvolupament.

  – 2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores generals aprovades per la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans, d’acord amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (DOGC núm. 6879, de 26.5.2015), modificades per la Resolució EXI/555/2016, de 7 de març, per la qual s’aprova la modificació de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans, d’acord amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, aprovades per la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig (DOGC núm. 6879, de 26.5.2015);

  També es regeixen per les bases reguladores específiques aprovades per la Resolució EXI/556/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores específiques de subvencions, adreçades a actors de cooperació catalans de les comarques de Girona, Lleida o Tarragona, per a la transformació social, i per la normativa general de subvencions.

  – 3 La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta convocatòria és de 500.000 €, amb càrrec a les partides pressupostàries D/482001/2320 “Transferències corrents a altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius”, D/4490001/2320 “A universitats públiques” i D/4810001/2320 “A Fundacions” del pressupost de l’ACCD per a l’any 2016. Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

  – 4 D’acord amb el que estableix la base 8.1 de les bases reguladores generals, el procediment per a la concessió de les subvencions de la línia 1 i 2 d’aquesta convocatòria es configura com un procediment amb una doble fase de valoració.

  – 5 Terminis de presentació de les sol·licituds:

  En les subvencions de les línies 1 i 2 el termini de presentació de sol·licitud de la Nota conceptual és de 12 dies hàbils comptats a partir del dia 22 de març de 2016.

  El termini de presentació de la sol·licitud de la Nota ampliada és de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista d’entitats admeses i excloses de la primera fase de valoració en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat).

  – 6 D’acord amb el que estableix la base 16 de la Resolució PRE/1073/2015, de 21 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores generals, la persona titular de la Direcció de l’ACCD resoldrà la concessió o denegació de les subvencions, en el termini màxim de 6 mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la respectiva convocatòria al DOGC. L’ACCD notificarà la resolució final del procediment a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat). La resolució de la Direcció de l’ACCD s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Junta de Valoració.

  En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta posa fi a la via administrativa i que es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs administratiu de reposició, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes establerts en la base general 15.5.

  – 7 Les subvencions concedides es publicaran a més al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al coneixement general de la ciutadania i amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de l’ajut.

  – 8 Contra la resolució final del procediment prevista a l’apartat 6, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat), o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

  – 9 Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 7 de març de 2016

  Marta Macias Quesada

  Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 2. lejarza said

  L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca vol obrir un nou espai d’entitats a l’antic edifici consistorial al gener del 2017

  A l’Alcalde Respon, el batlle de Sant Jaume de Llierca ens va explicar a què aniran destinats els 70.000 euros que rebran de la Diputació a través del Pla Únic d’Obres i Serveis. Seran per finançar part de la segona fase de la rehabilitació de l’antic Ajuntament de Sant Jaume, un edifici de 150 m2 per planta. El consistori hi destinarà una petita part per a l’arxiu municipal, tot i que la gran majoria servirà per oferir espai a les entitats del poble. El projecte està pressupostat en 167.000 euros. L’Ajuntament vol adjudicar els treballs d’aquí a tres mesos per tenir les obres enllestides a finals d’any i poder obrir-lo a les entitats el gener del 2017.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: