Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona (XALOC) padrons corresponents als tributs d´Argelaguer, les Planes d´Hostoles i Sant Ferriol

Posted by lejarza en 1 marzo, 2016


Diputació de Girona (XALOC) padrons corresponents als tributs d´Argelaguer, les Planes d´Hostoles i Sant Ferriol

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 41 – 1 de març de 2016 Núm. 1582

Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/03/2016 i finalitzarà 30/04/2016

RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat

En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.

PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

Annex PADRONS EXERCICI 2016

AJ. D’ARGELAGUER 2016 TAXESC 39.422,85€

AJ. DE LES PLANES D’HOSTOLES 2016 IVTM 118.378,57€

AJ. DE SANT FERRIOL 2016 IVTM 18.342,85€

Girona, 23 de febrer de 2016 Núria Prado Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Anuncios

Una respuesta to “Diputació de Girona (XALOC) padrons corresponents als tributs d´Argelaguer, les Planes d´Hostoles i Sant Ferriol”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 50 – 14 de març de 2016 Núm. 1993

  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

  Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

  Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC. El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 15/03/2016 i finalitzarà 16/05/2016 RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació. LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

  Annex PADRONS EXERCICI 2016

  AJ. CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 2016 IVTM 86.097,30€ AJ. D’AIGUAVIVA 2016 IVTM 85.747,39€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 IVTM 34.554,62€ AJ. DE BEUDA 2016 IVTM 11.437,00€ AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2016 IVTM 13.475,12€ AJ. DE BOLVIR 2016 IVTM 24.550,47€ AJ. DE BORRASSA 2016 IVTM 55.220,67€ AJ. DE CABANELLES 2016 IVTM 19.288,80€ AJ. DE CABANES 2016 IVTM 65.100,07€ AJ. DE CAMPLLONG 2016 IBIR 29.089,12€ AJ. DE CAMPLLONG 2016 IBIU 247.185,76€ AJ. DE CANET D’ADRI 2016 IVTM 60.129,95€ AJ. DE CANTALLOPS 2016 IVTM 20.667,97€ AJ. DE CAPMANY 2016 IVTM 42.773,50€ AJ. DE CASSA DE LA SELVA 2016 IVTM 700.668,89€ AJ. DE CASSA DE LA SELVA 2016 TAXCEM 52.634,68€ AJ. DE COLERA 2016 IVTM 28.352,72€ AJ. DE FLAÇA 2016 IVTM 66.534,35€ AJ. DE FORNELLS DE LA SELVA 2016 IVTM 274.114,84€ AJ. DE GARRIGUELLA 2016 IVTM 52.149,85€ AJ. DE JUIA 2016 IVTM 17.708,31€ AJ. DE LA SELVA DE MAR 2016 IVTM 14.869,00€ AJ. DE LA VAJOL 2016 IVTM 6.434,00€ AJ. DE LLAMBILLES 2016 IVTM 58.936,50€ AJ. DE LLERS 2016 IVTM 89.452,25€ AJ. DE MADREMANYA 2016 IVTM 16.974,09€ AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2016 IVTM 36.976,01€ AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2016 TAXCEM 2.591,19€ AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2016 TAXCLAV 1.182,81€ AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2016 TAXESC 36.754,71€ AJ. DE MASARAC 2016 IVTM 17.172,44€ AJ. DE MIERES 2016 IVTM 22.232,47€ AJ. DE MONTAGUT I OIX 2016 IVTM 68.005,00€ AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2016 IVTM 6.956,49€ AJ. DE PERALADA 2016 IBIR 87.981,07€ AJ. DE PERALADA 2016 IBIU 744.420,26€ AJ. DE PONT DE MOLINS 2016 IVTM 107.514,34€ AJ. DE QUART 2016 IVTM 250.376,33€ AJ. DE RIUDAURA 2016 IVTM 35.222,80€ AJ. DE RIUMORS 2016 IVTM 17.727,50€ AJ. DE S. JULIA LLOR I BONMATÍ 2016 IVTM 87.006,31€ AJ. DE SANT ANDREU SALOU 2016 IVTM 11.230,70€ AJ. DE SANT ANIOL DE FINESTRES 2016 IVTM 25.537,91€ AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2016 IVTM 29.320,89€ AJ. DE SANT FELIU DE PALLEROLS 2016 IVTM 84.383,85€ AJ. DE SANT GREGORI 2016 IVTM 262.583,75€ AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET 2016 IVTM 28.700,50€ AJ. DE SANT JORDI DESVALLS 2016 IVTM 47.364,26€ AJ. DE SANT JULIA DE RAMIS 2016 IVTM 272.563,69€ AJ. DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA 2016 IVTM 12.040,07€ AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2016 IVTM 50.271,75€ AJ. DE SANT MARTÍ VELL 2016 IVTM 15.314,20€ AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 2016 IVTM 41.824,06€ AJ. DE SANT MORI 2016 IVTM 8.697,08€ AJ. DE TERRADES 2016 IVTM 15.999,50€ AJ. DE TORTELLÀ 2016 IVTM 47.073,13€ AJ. DE TOSSA DE MAR 2016 IVTM 340.300,37€ AJ. DE VENTALLO 2016 IVTM 49.697,04€ AJ. DE VILABLAREIX 2016 IVTM 205.861,79€ AJ. DE VILADAMAT 2016 IVTM 31.992,97€ AJ. DE VILADASENS 2016 IVTM 13.082,44€ AJ. DE VILAMACOLUM 2016 IVTM 21.514,80€ AJ. D’EL FAR D’EMPORDÀ 2016 IVTM 27.825,29€ AJ. D’ORDIS 2016 IVTM 21.860,44€

  TOTAL: 5.361.307,43€

  Girona, 8 de març de 2016 Núria Prado i Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: