Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

El capitalisme extractiu

Posted by lejarza en 28 febrero, 2016


El capitalisme extractiu

Joan Vila, Director general a Besalù de LC Paper 1881 S.A.

Extracte:

L’associació Transparency International publica regularment un índex anomenat Bribe Payers Index, l’índex de les fonts de suborn, ordenant els països de menys subornats a més, començant per Holanda, Suïssa, Bèlgica, Alemanya, Japó, Austràlia, Canadà, Singapur, Gran Bretanya, Estats units, França, Espanya, Corea del sud…

L’estudi mostra que la percepció que es té al país sobre la corrupció coincideix amb l’Índex i quan estudia quins són els sectors més subornats els descriu en aquest ordre:

Contractes de construcció pública, companyies de serveis públics, companyies de béns immobles , béns, serveis legals i de negoci, petroli i gas, mineria, generació i transmissió elèctrica, farmacèutiques i salut, manufactura pesada, pesca, fabricació d’armes, transport i emmagatzemament, telecomunicacions, serveis al consumidor, forestal, Banca i finances, tecnologia informàtica…

A casa nostra identifiquem les constructores, les elèctriques, les autopistes, la telefonia, les farmacèutiques, els bancs…

El suborn el fan sovint de forma subtil, per exemple el cas de les elèctriques posant permanentment anuncis als mitjans de comunicació que els fidelitzen i eviten campanyes d’opinió en contra, tranquil·litzant així els polítics que controlen.

La revista The Economist ha publicat un índex de capitalisme clientelar especificant que els sectors que viuen més fàcilment són els casinos, els sectors del carbó i la fusta, la defensa, els dipòsits i inversors financers, les infraestructures de xarxes de canonades de gas, petroli i aigua, les empreses de petroli, gas, productes químics i altres energies, els ports i aeroports, la construcció pública, l’acer, altres metalls i l’extracció de minerals i les empreses de serveis com la telefonia.

L’Index mostra que la participació de persones riques en % del PIB en aquests sectors és més elevada quan menys desenvolupat és el país, anant d’un pes mitjà de 4,5% el PIB en països poc desenvolupats fins a l’1,5% en països desenvolupats, és a dir, 3 vegades. Encapçala la llista Hong Kong, amb un pes del 58% dels sectors clientelars en el PIB de la seva economia, seguit de Rússia amb un 18%, Mèxic amb un 9,2%, Xile amb 8,9%, Austràlia amb 3,2%, Estats Units amb 3,1%, Gran Bretanya amb 3%, Turquia amb2,6%, Espanya amb 2,3%, Polònia amb 1,2%, Canadà amb 1,2%, França amb 1%, Alemanya amb 0,9%, Itàlia amb 0,7%, suècia amb 0,6%, Japó amb 0,3% i Holanda amb 0,2%.

4 comentarios para “El capitalisme extractiu”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 45 – 7 de març de 2016 Núm. 1678

  AJUNTAMENT DE BEUDA Anunci d’aprovació definitiva dels estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del sector PAU-4 “La Confiança”

  Aprovats definitivament els Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació a constituir amb les modificacions resultants de les al·legacions estimades, mitjançant acord de Ple de data 28 de gener de 2016, es procedeix a la seva publicació de conformitat amb l’article 190.1 del 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’Urbanisme de Catalunya.

  Beuda, 25 de febrer de 2016 Anna Vayreda Torrent Alcaldessa

  ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR PAU-4 “LA CONFIANÇA” DEL TERME MUNICIPAL DE BEUDA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1r.- Denominació. 1. Es constitueix amb la denominació de “Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del Sector PAU-4 “La Confiança” del terme municipal de Beuda una entitat urbanística col·laboradora que es regirà pel Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant la Llei) pel Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant el Reglament), pels presents Estatuts i bases d’actuació i demés normativa vigent a Catalunya al que fa referència l’article 187-4 del Reglament. 2. La iniciativa per la constitució d’aquesta Junta de Compensació ha estat assumida per l’entitat propietària de finques incloses en el sector que representen més del 50% de la seva superfície d’acord amb el que disposa l’article 130-3 de la Llei. 3. L’àmbit territorial del Sector PAU-4, “La Confiança”, és el definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Beuda publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6407 corresponent al dia 1 de juliol de 2013 i és de caràcter discontinu, amb superfície de 3,1305 Ha. Article 2n.- Naturalesa. 1.- La Junta de Compensació tindrà naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per l’acompliment de les seves finalitats. La personalitat jurídica s’entendrà adquirida, una vegada constituïda la Junta de Compensació en document públic i aprovada per l’Ajuntament de Beuda, des de la seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme, d’acord amb el que disposen els articles 123-1 de la Llei 188 i 192 d’aquest Reglament . 2.- En tot cas, en l’òrgan rector de la Junta hi haurà un representant de l’Ajuntament de Beuda. 3.- La Junta de Compensació podrà adquirir, posseir, reinvindicar, permutar, gravar, vendre, segregar, i agrupar parcel·les, celebrar contractes, executar obres, obligar-se, interposar recursos establerts i exercitar les accions previstes legalment. A més actuarà com a fiduciària amb ple poder dispositiu sobre les finques pertanyents als propietaris adherits a la Junta de Compensació, sense més limitacions que les establertes en aquests Estatuts. En tot cas, els terrenys queden directament afectats al compliment de les obligacions inherents al sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica amb independència de l’afectació que inclou a totes les finques del Polígon d’actuació urbanística encara que els seus propietaris o propietàries no s’hagin adherit a la Junta de Compensació tal com preveu l’article 134-1 de la Llei. L’afectació ha de constar adequadament en el Registre de la Propietat, tot i això d’acord amb el que disposen els articles 132 i 134-1 de la Llei. Article 3r.- Domicili. El domicili de la Junta es fixa provisionalment a l’Ajuntament de Beuda. Aquest domicili podrà ser traslladat per acord de l’Assemblea General.

  Article 4r.- Objecte i finalitats. La Junta de Compensació tindrà per objecte: a) Formular el projecte de reparcel·lació i amb aquesta finalitat durà a terme totes les operacions necessàries per tal de distribuir els beneficis i càrregues fixats pel planejament, configurar les noves parcel·les, amb l’aprofitament que tinguin assignat pel planejament, adjudicant-les i determinar les indemnitzacions i compensacions econòmiques procedents. b) Formular el projecte d’urbanització dels sector. c) Encarregar la redacció dels projectes de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica i d’urbanització. d) Contractar l’execució de les obres d’urbanització i gestionar aquesta execució. e) Conservar les obres i serveis urbanístics d’acord amb el que es preveu a les bases d’actuació. f) Aplicar el règim econòmic previst en el Capítol V d’aquests Estatuts i, g) Realitzar totes aquelles activitats que siguin necessàries, com a entitat urbanística col·laboradora, per a la defensa dels interessos comuns de l’entitat i els seus membres. Article 5è.- Administració actuant. 1. La Junta de Compensació actuarà sota la tutela de l’Ajuntament de Beuda que intervé com administració urbanística actuant. 2. En l’exercici de la tutela esmentada, correspon a l’Ajuntament: a) Aprovar inicialment els Estatus i les Bases d’Actuació disposant la seva informació pública i la citació personal als propietaris promotors i no promotors de la Junta de Compensació, perquè puguin formular al·legacions i, en el seu cas, sol·licitar la seva incorporació a la Junta, informant sobre el contingut de l’article 130-4 de la Llei i 171-2 i 3 del Reglament. b) Efectuar la mateixa citació personal als titulars dels drets que poden resultar afectats per la reparcel·lació i i donar audiència als titulars d’interessos legítims que es personin en el procediment. c) Aprovar definitivament els Estatuts, les Bases d’Actuació i la constitució de la Junta de Compensació i remetre l’acord i l’escriptura de constitució, un cop aprovada, al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, per a la seva inscripció. d) Designar un representant en la Junta de Compensació. e) Notificar l’acord d’aprovació definitiva a que fa referència l’apartat c) anterior a les persones propietàries als efectes del que disposa l’article 190 del Reglament. f) L’exercici de l’expropiació forçosa en benefici i a càrrec de la Junta de Compensació, respecte dels terrenys dels propietaris no incorporats o bé l’ocupació dels esmentats terrenys per possibilitar l’execució de les obres d’urbanització, de conformitat amb l’article 130-4 de la Llei; així com dels que incompleixen l’obligació de satisfer les quotes d’urbanització de conformitat amb el que disposa l’article 122-4 de la Llei. g) Utilitzar la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats que es deguin a la Junta de Compensació per quotes corresponents a despeses d’urbanització d’acord amb els articles 122-3 i 134-4 de la Llei. h) Resoldre els recursos d’alçada que es puguin interposar contra els acords de la Junta de Compensació. i) Quantes altres atribucions en resultin de la legislació urbanística vigent. Article 6è.- Durada. La Junta de Compensació tindrà una durada indefinida fins que es produeixi la seva dissolució de conformitat amb allò que estableix l’article 30 dels presents Estatuts. CAPÍTOL II.- INTEGRANTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ. Article 7è.- Membres de la Junta de Compensació. 1. La Junta de Compensació quedarà integrada per: a) Els propietaris de les finques incloses en l’àmbit d’actuació, que han promogut el sistema i que representen més del 50% de la propietat total de l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística. b) La resta de propietaris de finques incloses en l’àmbit d’actuació que sol·licitin la incorporació a la Junta de Compensació durant el tràmit d’audiència dels Estatuts i Bases d’Actuació o, posteriorment, fins transcorregut el termini d’un mes des de la notificació de l’aprovació definitiva dels esmentats Estatuts i Bases d’Actuació. També podran incorporar-se a la Junta de Compensació en el termini de 15 dies següents a la notificació de l’atorgament del document públic de constitució, mitjançant escrit o compareixença davant la notaria que hagi atorgat el document públic manifestant expressament l’acceptació, i aportant la documentació que s’esmenta a l’apartat següent, tal com determinen els articles 136-1 i 190-2 del Reglament, constituint la fiança a que fa esment l’article 136-2 de la Llei.

  c) Les empreses urbanitzadores que, en el seu cas, hagin de participar amb els propietaris en l’actuació urbanística, en la forma determinada per l’article 171-4 del Reglament. 2. En qualsevol cas, els propietaris incorporats a la Junta de Compensació hauran d’aportar, en el termini de deu dies des de la seva incorporació, els títols i documents acreditatius de la seva titularitat, així com hauran de declarar les situacions jurídiques, càrregues i gravàmens que afectin les seves respectives finques, amb expressió, en el seu cas, de la naturalesa, nom i adreça dels titulars dels drets. 3. Tots els membres, siguin fundadors o incorporats tindran, els mateixos drets i obligacions en funció de la seva quota de participació, donada la seva condició d’integrants de la comunitat de reparcel·lació que expressa l’article 134-3 de la Llei. 4. En el cas de cotitularitat de finques, titularitat de menors d’edat o de persones que tinguin limitada la seva capacitat d’obrar, o d’usdefruit, s’ha d’estar al que disposen els articules 9-2-3 i 4 d’aquests Estatuts. 5. A les persones propietàries de finques compreses en el àmbit del Polígon d’actuació urbanística que no s’hagin adherit a la Junta de Compensació se’ls podrà aplicar el règim determinat a l’article 130-4 de la Llei o, en el seu cas, el de l’article 122-4 de la Llei. Article 8è.- Empreses urbanitzadores. 1. La incorporació de promotors i d’empreses urbanitzadores a la Junta de Compensació, que aportin total o parcialment els fons necessaris per a la urbanització o que procedeixin a la seva execució, requerirà l’aprovació de l’Assemblea General amb el quòrum assenyalat a l’article 21.2. A l’esmentat acord es determinaran les condicions de la incorporació, d’acord amb les Bases d’Actuació i, en especial, els compromisos i garanties de la seva gestió, en la forma i quantia que es determini per la Junta de Compensació. 2. En aquest supòsit, l’empresa urbanitzadora estarà representada a la Junta de Compensació per una única persona. Article 9è.- Drets. 1. Els membres de la Junta de Compensació gaudeixen dels drets següents: a) Assistir a les sessions de l’Assemblea General i participar amb veu i vot. El vot serà ponderat amb les respectives quotes de participació. b) Ser elector i elegible pels càrrecs representatius dels òrgans de govern i administració. c) Presentar propostes, suggeriments, objeccions i alternatives. d) Participar en els resultats de la gestió, d’acord amb les Bases d’Actuació i amb els principis de solidaritat de beneficis i càrregues. e) Obtenir informació de la Junta de Compensació i els seus òrgans sobre l’objecte social, composició dels òrgans de govern i administració i de l’estat de comptes, consultar la documentació necessària per debatre l’ordre del dia de l’assemblea i obtenir certificacions dels assentaments als llibres socials en el termini de quinze dies des de la sol·licitud. f) Ser escoltat abans de demanar a l’Ajuntament l’aplicació dels procediments d’expropiació, ocupació o constrenyiment. g) Impugnar els acords dels òrgans de la Junta de Compensació. h) Disposar d’un exemplar dels Estatuts i de les Bases d’Actuació, una vegada aprovats definitivament. i) Tots els altres drets que els corresponguin d’acord amb els presents Estatuts i les disposicions legals aplicables. 2. Els cotitulars d’una finca o dret hauran de designar, mitjançant document fefaent, un representant únic amb facultats suficients per l’exercici dels drets i obligacions com a membre de la Junta de Compensació, responent solidàriament de les obligacions derivades de la seva condició. 3. En cas d’usdefruit el representant serà el titular de la nua propietat. 4. Quan les finques pertanyin a menors d’edat o a persones que tinguin limitada la capacitat d’obrar, la representació a la Junta de Compensació correspondrà als representants legals. Article 10è. Obligacions. 1. Els membres estan sotmesos a les obligacions de caràcter general derivades del compliment de les prescripcions i normes legals i del planejament urbanístic vigent, així com dels acords adoptats pels òrgans de govern i d’administració de la Junta de Compensació. 2. Els membres obligats a: a) Atorgar els documents necessaris per a la formalització de les cessions obligatòries i gratuïtes fixades pel planejament vigent, així com a regularitzar la titularitat i situació registral dels terrenys de la seva propietat aportats a la Junta de Compensació en els terminis que aquesta assenyali. b) Satisfer les quantitats necessàries per atendre despeses de gestió de la Junta de Compensació. A aquest efectes l’Assemblea General fixarà la quantia corresponent a cada membre, en funció de la quota de participació que tingui atribuïda.

  c) Pagar les quotes o quantitats que els corresponguin per a l’execució de les obres d’urbanització i demés despeses d’urbanització de conformitat amb l’article 120 de la Llei. d) Comunicar a la Junta de Compensació la transmissió de la propietat de les finques, informant als adquirents de les finques del règim de la Junta de Compensació, fent constar aquesta circumstància en l’escriptura de transmissió. e) Permetre l’ocupació de les finques per a l’execució de les obres d’urbanització o altres activitats inherents als objectius i finalitats de la Junta de Compensació. f) Facilitar la documentació i exhibir els títols de propietat de les seves finques. g) Comunicar a la Junta de Compensació els canvis de domicili. 2. La incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació no pressuposa la transmissió a la mateixa dels immobles afectats als resultats de la gestió comuna, sinó que haurà d’estar-se al que disposa l’article 2-3 d’aquests Estatuts. Article 11è. Transmissions. Els membres de la Junta de Compensació podran alienar els seus terrenys o participació en ella, amb les següents condicions i efectes: a) El transmissor haurà de notificar de manera fefaent a la Junta de Compensació les circumstàncies de l’adquirent i les condicions de la transmissió, tal com es determina a l’article 10 d) d’aquests Estatuts. b) L’adquirent, per qualsevol títol, resta subrogat en els drets i les obligacions del transmitent des del moment de la transmissió substituint el seu causant, havent-se de fer constar aquesta en el títol de transmissió, les circumstàncies expressades a l’article 194 del Reglament. CAPÍTOL III- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ. Article 12è. 1. Regeixen la Junta de Compensació de conformitat amb l’article 197 h) del Reglament els següents òrgans: a)Assemblea General. b) President. c) Secretari. 2. Potestativament, quan ho estimi convenient l’Assemblea General, podrà designar-se un gerent amb les facultats que expressament es determinin i un tresorer, càrrec que serà exercit per un vocal de l’Assemblea General. Article 13è.- L’Assemblea General. Estarà constituïda per tots els membres promotors i incorporats i el representant de l’Ajuntament de Beuda, designat expressament per aquest. Tots els membres de la Junta de Compensació, inclosos els que no hagin assistit a les reunions, restaran sotmesos als acords vàlidament adoptats. Article 14è.- Reunions. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l’any i, en sessió extraordinària, quan ho estimin necessari el President o ho sol·licitin per escrit membres que representin, com a mínim, el 20% de les quotes de participació. En aquest darrer supòsit, el President haurà de convocar la reunió sol·licitada dins els quinze dies següents a la sol·licitud. Article 15è.- Facultats. Correspon a l’Assemblea General les facultats següents: a) La modificació dels Estatuts i de les Bases d’Actuació. b) El nomenament i cessament del President, del Secretari i, si s’escau, del Gerent i del Tresorer. c) L’aprovació de la memòria anual, dels comptes i acordar operacions de crèdit. d) La distribució de beneficis i pèrdues segons l’establert a les Bases d’Actuació i alienació dels drets adquirits per la Junta de Compensació. e) L’encàrrec i aprovació dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització. f) La incorporació de propietaris no promotors i d’empreses urbanitzadores i constitució de societats amb finalitats d’urbanització o complementàries. g) L’adjudicació de les obres d’urbanització. h) La determinació de les despeses d’urbanització i el règim d’ingrés i efectivitat de les quotes d’urbanització.

  i)La dissolució de la Junta de Compensació. j) Qualsevol altre assumpte que afecti amb caràcter rellevant la vida de l’Entitat. Article 16è.- President. 1. La Presidència de l’Entitat i de l’Assemblea General correspondrà al membre que designi l’Assemblea General. 2. Tindrà les atribucions següents: a) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions de l’Assemblea General i executar els acords que s’adoptin. b) Representar a la Junta de Compensació en tota la classe de negocis jurídics, podent conferir poders a terceres persones per l’exercici d’aquesta representació, tant en l’àmbit judicial com l’extrajudicial. c) Donar el vist-i-plau a les actes de l’Assemblea General i a les certificacions que s’expedeixin i a tots aquells documents que necessitin la seva autorització. d) Exercir, en la forma que l’Assemblea determini, qualsevol activitat bancària que s’exigeixi pel funcionament de l’Entitat. e) Totes les altres funcions inherents al seu càrrec que li delegui l’Assemblea General. 3. En el supòsit d’absència o malaltia, el President serà substituït per aquell vocal que designi l’Assemblea General, exclòs el Secretari. Article 17è.- Secretari. 1. Actuarà de Secretari la persona que designi l’Assemblea General, no essent necessari que sigui membre de la Junta de Compensació. Assistirà amb veu i sense vot a les reunions de l´ Assemblea General. 2. Aixecarà acta de cada sessió a l’acabament de la sessió o dintre dels deu dies següents a la seva celebració i serà signada per ell mateix, amb el vist-i-plau del President. 3. L’acta contindrà els acords adoptats, el sentit dels vots i una explicació succinta del seu parer. Els acord seran executius amb independència de la notificació de l’acta a tots els membres i de l’aprovació en la propera sessió. 4. Advertirà de tota manifesta il·legalitat en els acords que es pretenguin adoptar. Si, malgrat aquesta advertència, fos pres l’acord, el Secretari ho comunicarà a l’Ajuntament a efectes d’allò que disposa l’article 5è. d’aquests Estatuts. Article 18è.- Tresorer. Serà designat, si s’escau, per l’Assemblea General d’entre els seus membres, i les seves funcions consistiran en la realització dels pagaments i cobraments que corresponguin amb càrrec als fons de la Junta de Compensació, així com la seva custòdia, rendir comptes de la gestió pressupostària de l’Entitat i complir totes les altres obligacions que, respecte a les seves funcions, s’estableixen per la Junta de Compensació. Article 19è.- Mitjans personals. La Junta de Compensació funcionarà mitjançant la prestació personal dels seus membres. Tanmateix, si la prestació esmentada fos injustificada o massa onerosa per a qui ostenti càrrecs socials, podrà procedir-se, per acord de l’Assemblea General, a la contractació del personal que s’estimi necessari, el qual serà retribuït amb càrrec als recursos econòmics autoritzats a l’efecte. CAPÍTOL IV- FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT. Article 20è.- Convocatòria de sessions de l’Assemblea General. 1. L’Assemblea General serà convocada pel President. La convocatòria expressarà els assumptes a tractar, sense que siguin vàlids els acords adoptats sobre altres assumptes, llevat que s’acordi incorporar-ho a l’ordre del dia amb el quòrum especial de l’article 22-2 d’aquests Estatuts. 2. Les convocatòries es realitzaran mitjançant carta per correu certificat als domicilis designats per a notificacions pels interessats i amb vuit dies naturals d’antelació a la data de la reunió, com a mínim. Les convocatòries per correu certificat, poden substituir-se pel correu electrònic si així ho sol·liciten els interessats. Article 21è.- Quòrum de constitució. 1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o degudament representats (per escrit i per a cada reunió) la majoria dels membres o qualsevol que siguin el nombre, si representen almenys el 80% de les quotes de participació dels propietaris o propietàries integrats en la Junta de Compensació. En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora després de la primera, serà vàlida la constitució de l’Assemblea, qualsevol que sigui el nombre d’assistents o quotes de participació representades, essent preceptiva la presència del President i del Secretari o de qui els substitueixi. 2. No obstant l’expressat en el paràgraf anterior, L’Assemblea General s’entendrà convocada i vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte de llur competència, sempre que estiguin presents o representats tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

  Article 22è.- Adopció dels acords. 1. Quòrum ordinari.- Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria absoluta de quotes de participació. S’entén per majoria absoluta la que representi la meitat més una de les quotes de participació dels propietaris o propietàries integrats a la Junta de Compensació. 2. Quòrum especial.- L’adopció dels acords, per part de l’Assemblea General referents a modificació dels Estatuts i Bases d’Actuació, aprovació i liquidació del projecte de reparcel·lació, fixació d’aportacions extraordinàries, proposta de modificació de planejament, operacions de crèdit i disponibilitat del patrimoni, requeriran, com a mínim, el vot favorable de la majoria dels seus membres que representin, a més, els dos terços de les quotes de participació dels propietaris o propietàries integrats en la Junta de Compensació. 3. Còmput de vots.- Les quotes de participació vindran referides als drets d’aportació de cada membre fins l’aprovació per la Junta de Compensació del projecte de reparcel·lació i als drets d’adjudicació una vegada aprovat el projecte. Als efectes de quòrum, les quotes de participació que corresponguin a la Junta de Compensació, en virtut d’adquisicions com a beneficiària d’expropiacions, s’atribuiran als seus membres en la proporció que hagin contribuït a sufragar els costos d’expropiació. 4. Per exercir el dret de vot és necessari que les persones propietàries estiguin al corrent en el pagament de les quotes vençudes, llevat que les hagin impugnat i hagin garantit el pagament en qualsevol de les formes que determina l’article 193-7 del Reglament. Article 23è.- Assistència de personal especialitzat. Previ acord de l’Assemblea General, podran assistir a les seves reunions, amb veu i sense vot, els tècnics i personal especialitzat que es consideri necessari per a informar sobre els diversos assumptes. Article 24è.- Actes. Dels acords de l’Assemblea General s’aixecarà acta en el temps i amb les formalitats expressades a l’article 17.2 d’aquests Estatuts. CAPÍTOL V – RÈGIM ECONÒMIC. Article 25è. Mitjans econòmics de la Junta de Compensació. I. Aportacions 1. Els mitjans econòmics estaran constituïts per les aportacions dels membres integrants de la Junta de Compensació i pels crèdits que es concertin amb la garantia dels terrenys inclosos en l’àmbit. 2. Les aportacions dels membres integrants de la Junta de Compensació seran de dues classes: a) Ordinàries, destinades a sufragar les despeses de funcionament de la Junta de Compensació, d’acord amb les previsions a tal efecte assenyalades per l’Assemblea General. b) Específiques procedents del pagament de les quotes corresponents als costos d’urbanització segons s’estableix a la Base Onzena de les Bases d’Actuació. 3. Les aportacions a que fan referència els punts anteriors, s’efectuarà en funció de les alíquotes assignades a les finques de resultat en el projecte de reparcel·lació. II. Exacció de les aportacions dels membres de la Junta de compensació 1. L’exacció de les aportacions les disposarà el President de la Junta de Compensació mitjançant requeriment individual a les persones obligades en les quanties i terminis acordats per l’Assemblea General. 2. Transcorregut un mes d’ençà del requeriment del pagament, sense que l’obligat al pagament hagi donat compliment a l’obligació, el President sol·licitarà a l’Ajuntament de Beuda que s’apliqui l’expropiació prèvia declaració d’incompliment de l’obligació de pagar les despeses d’urbanització, o que procedeixi al cobrament per la via de constrenyiment de conformitat amb els articles 122-3 i 4; 133-2 i 3 i 134-3 i 4 de la Llei. Les quanties percebudes aplicant aquest procediment es lliuraran a la Junta de Compensació en la part referida al principal, i als interessos de demora i a l’Ajuntament en la part referida als recàrrecs reglamentaris. 3. Podrà convenir-se per acord entre els propietaris obligats al pagament de les despeses d’urbanització i la Junta de Compensació o de l’empresa urbanitzadora incorporada a la Junta de Compensació la cessió de terrenys edificables en lloc del pagament en metàl·lic d’aquestes despeses d’urbanització de conformitat amb l’article 122.3 de la Llei. Article 26è. Gestió de les despeses d’urbanització de les persones propietàries no incorporades a la Junta de Compensació. 1) La Junta de Compensació podrà sol·licitar a l’Ajuntament l’expropiació de les finques d’aportació de les persones propietàries que no s’hagin incorporat a la Junta, o l’ocupació de les expressades finques per a l’execució de les obres d’urbanització, adquirint la Junta de Compensació en el supòsit d’expropiació la condició de beneficiari. 2) Les quotes per despeses d’urbanització que corresponguin a persones propietàries no incorporades a la Junta de Compensació, se sotmetran a l’aprovació de l’Ajuntament perquè gestioni el seu cobrament com les derivades en la modalitat de cooperació. 3) La Junta de compensació podrà sol·licitar a l’Ajuntament l’expropiació de les finques d’aportació o de resultat de les persones propietàries no incorporades a la Junta de Compensació que no compleixin amb les obligacions o càrregues imposades per la Llei d’Urbanisme o pel planejament urbanístic, prèvia declaració per la Junta de Compensació de l’incompliment de l’obligació, tenint l’esmentada Junta de Compensació la condició de beneficiàries de l’expropiació i sense perjudici que pugui convenir el pagament de les despeses d’urbanització com a alternativa a l’expropiació, tal com es preveu a l’article 26-3 dels Estatuts. Article 27è. Comptabilitat de la gestió econòmica. 1. La Junta de Compensació portarà la comptabilitat de la gestió econòmica en llibres adequats, perquè en tot moment pugui donar-se raó de les operacions fetes i es dedueixin d’aquestes els comptes que s’han de rendir. 2. Les operacions de comptabilitat les assumirà directament el Tresorer o mitjançant l’encàrrec a personal o entitat especialitzada d’acord amb l’article 20 d’aquests Estatuts. CAPÍTOL VI – RÈGIM JURÍDIC. Article 28è.- Executivitat. Els acords dels òrgans de govern i administració de la Junta de Compensació seran executius, sens perjudici del compliment de les formalitats a que fa referència l’article 17-3 d’aquests Estatuts i de la interposició del recurs expressat a l’article 29è. d’aquests Estatuts. Article 29è.- Recursos. Contra els actes i els acords de caràcter administratiu que adoptin els òrgans de la Junta de Compensació, el interessats podran interposar recurs d’alçada davant de l’Ajuntament de Beuda, en el termini d’un mes, a comptar de la data de recepció de la notificació de l’acord de l’Assemblea General o de la resolució del President, de conformitat amb el que determina l’article 193-8 del Reglament. CAPÍTOL VII – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ. Article 30è. Dissolució de la Junta. 1. La dissolució de la Junta de Compensació és produirà pel compliment dels fins per als quals fou creada i una vegada produïdes les circumstàncies relacionades en l’article 131-3 de la Llei i 195 del Reglament. 2. Per l’efectivitat de l’acord de dissolució que adopti la Junta serà necessari també l’acord de l’Ajuntament de Beuda. DISPOSICIÓ FINAL Els presents Estatuts, una vegada aprovats i inscrits en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, desplegaran els seus plens efectes i qualsevol modificació que s’acordi per l’Assemblea General requerirà l’aprovació de l’Ajuntament de Beuda i la seva inscripció en el Registre esmentat.

 2. lejarza said

  Fan una Junta de Compensació per al polígon de La Confiança

  La intenció és adequar el sector a les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

  10.03.2016

  BEUDA | DDG

  L’Ajuntament de Beuda ha aprovat els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-4 .Segons fonts de l’Ajuntament, la creació de la Junta és reorganitzar el sector ocupat per la papera La Confiança (LC-Paper 1881 SA). Es tracta d’una parcel·la única que ocupa tot el polígon, però que té dos propietaris. La Junta servirà per adequar el polígon a les directrius marcades al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. És a dir, hi adequaran les zones verdes, els vials i els serveis, segons marca el POUM.

  La Junta de Compensació podrà adquirir, posseir, reinvindicar, permutar, gravar, vendre, segregar, i agrupar parcel·les,celebrar contractes, executar obres, obligar-se, interposar recursos establerts i exercitar les accions previstes legalment. A més actuarà com a fiduciària, amb ple poder dispositiu sobre les finques pertanyents als propietaris adherits a la Junta de Compensació, sense més limitacions que les establertes en aquests Estatuts. La junta té la seu social a l’Ajuntament de Beuda.

  La paperera la Confiança va ser creada el 1880 per causa de la conversió dels molins paperers en fàbriques de paper continu. Des de llavors, s’ha anat desenvolupant. Les millores més importants van ser el 1973, quan van fer una planta de paper recuperat per dispersió; el 1989 van fer una depuradora; el 1992 van començar a fabricar paper per a fotocopiadores i el 1993 van instal·lar una planta de cogeneració, que van ampliar el 1999.

  El 2009 van posar en servei una màquina de paper MP3 tissú, destinada a la fabricació de productes higiènics i sanitaris. La màquina de tisu pren els gasos d’un motor central de congeneració i els envia a la campana de la màquina.

  La intenció és aconseguir la màxima productivitat possible en la fabricació de paper tissú per al mercat mundial.

 3. lejarza said

  PIMEC dóna suport al projecte ‘Locomotora energètica de la Garrotxa’ de quatre empreses de la comarca

  Quatre empreses de la Garrotxa es van embrancar en una iniciativa per reduir les emissions de diòxit de carboni i això ja els dóna reconeixements. PIMEC, la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, dóna suport a l’anomenada Locomotora energètica de la Garrotxa. Formada per LC Paper, la Cooperativa La Fageda, Bassols i Wattia, la iniciativa pretén fer pedagogia, fer accions d’informació i treball a escoles, i difondre la importància de la reducció de les emissions de diòxid de carboni per quedar-se amb nivells molt pròxims a zero.

 4. lejarza said

  L´Ajuntament valora la tecnificació d´Alzamora, Tavil i Olot Meats

  26.03.2016

  OLOT DDG

  L’Ajuntament d’Olot ha exposat -en una nota de premsa- que el Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic de la Garrotxa fixa entre els reptes de futur del territori la capacitat d’atraure i mantenir el talent, la competitivitat dels sectors econòmics, l’impacte cultural, les seves relacions territorials i la posició a Catalunya».
  En aquest sentit aclareix que el document, aprovat en el ple de dijous passat (dia 17 de març) a l’Ajuntament d’Olot, també identifica com a element clau la necessitat de continuar l’aposta per la formació, pels llocs de treball qualificats i l’adequació de l’oferta educativa a les necessitats del mercat laboral local.

  Olot Meats i Tavil

  En el ple de l’Ajuntament d’Olot de la setmana passada (dijous 17 de març), tant les declaracions del regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda (CIU) -va fer referència a Alzamora i Olot Meats- com les del regidor d’ERC Lluís Juncà -va citar TAVIL- van ser per destacar la inversió que les empreses realitzen al territori i situar-les com a referents pel seu alt nivell de tecnificació i llocs de treball qualificats.
  En el ple en cap cas es va discutir la idoneïtat o no de TAVIL, sinó que es va posar com a exemple d’iniciativa empresarial amb alt valor afegit per a la ciutat i la comarca, model que marca el mateix Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic de la Garrotxa.
  Després del Ple el Grup Municipal d’ERC va exposar: «Pel que fa a Dinamig, la nova agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, és bo que s’aposti pel treball conjunt per planificar i afrontar el futur. Ens preocupa que el nivell de treballadors qualificats de la Garrotxa estigui per sota de la mitjana catalana».

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: