Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La Diputació de Girona aprova el Pla de Serveis d´Assistència als Municipis i les ajudes per nevades

Posted by lejarza en 21 febrero, 2016


La Diputació de Girona aprova el Pla de Serveis d´Assistència als Municipis i les ajudes per nevades

Argelaguer – Vall del Llierca

La Diputació pretén col·laborar econòmicament en el finançament de les despeses municipals derivades d´actuacions per neteja de neu i estesa de sal a les carreteres i vies públiques afectades per nevades i glaçades, i també de les despeses d´inversió efectuades amb la mateixa finalitat.

Aquestes actuacions de competència municipal generen unes despeses significatives a determinats ajuntaments, els quals no disposen de cap finançament específic o complementari.

Les subvencions per a actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades aprovades per la Diputació preveuen una partida total de 240.000€ dividida en dues línies: despeses en béns corrents i serveis (120.000€ ) i despeses en inversions reals (120.000€).

Tanmateix, si nevés molt en el que resta d´hivern aquesta quantitat podria augmentar.

L´import que podrà rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i inversions, serà d´un màxim de 30.000€ i d´un mínim de 1.000€.

Les ajudes no es podran sol·licitar fins d´aquí a un mes, quan s´aprovi la convocatòria, però tindran caràcter retroactiu i atendran les actuacions que hagi calgut fer fins llavors.

Argelaguer Santa María d´Albis del Guilar nevades i glaçades (Foto Lejarza Garrotxa)

Argelaguer Santa María d´Albis del Guilar nevades i glaçades (Foto Lejarza Garrotxa)

Argelaguer Santa María d´Albis del Guilar nevades i glaçades (Foto Lejarza Garrotxa)

Una respuesta para “La Diputació de Girona aprova el Pla de Serveis d´Assistència als Municipis i les ajudes per nevades”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 35 – 22 de febrer de 2016 Núm. 1422

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Edicte d’aprovació de les bases de les subvencions per a actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades

  Edicte d’aprovació de les bases de les subvencions per a actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades

  El Ple d’aquesta Diputació, en sessió del 16 de febrer de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments per a actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació.

  “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT DE CARRETERES I VIES PÚBLIQUES PER NEVADES I GLAÇADES

  1. OBJECTE Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de les despeses municipals de neteja de neu assenyalades a la base 4a.

  2. NATURALESA DE LES SUBVENCIONS Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. Les subvencions atorgades tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

  3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I CONVOCATÒRIA El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i el de convocatòria pública, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació. Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l’article 17.3 b de la LGS, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

  4. DESPESES SUBVENCIONABLES Es consideren despeses subvencionables les despeses municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, directament motivades per situacions de nevades o glaçades, i les despeses d’inversió destinades a maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes situacions.

  Les despeses subvencionable es distingiran en dues línies: a) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost). b) Despeses en inversions reals (capítol VI del pressupost). No són subvencionables les despeses satisfetes en concepte d’IVA quan aquests imports tinguin el caràcter de deduïble, compensable o repercutible per a l’ajuntament subvencionat. Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació de les despeses esmentades, segons els terminis establerts a la base 12a, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

  5. DESTINATARIS Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits establerts de manera general en la Llei 38/2003, general de subvencions i en la normativa que la desenvolupa.

  6. CRITERIS PER A LA FIXACIÓ DE L’IMPORT DE LES SUBVENCIONS La distribució dels fons assignats en la convocatòria corresponent s’efectuarà entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris següents: a) Les subvencions no excediran els percentatges següents, calculats sobre el pressupost de les despeses subvencionables:

  Fins a 1.000 habitants fins al 95 % De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 % De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 % De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 % De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 % Més de 20.000 habitants fins al 60 %

  b) L’import que podrà rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i inversions tindrà un import màxim de 30.000 € i un mínim de 1.000 €.

  c) En cas d’inversions efectuades de manera conjunta, mancomunada o agregada per part de varis ajuntaments, l’import màxim de la subvenció s’aplicarà a la suma de subvencions individuals que podria rebre cadascun dels ajuntaments afectats.

  Les subvencions s’entendran fixades en el percentatge establert en la resolució de concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de l’actuació subvencionada finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia fixada inicialment. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es reduirà la subvenció a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament corresponent. També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, superin la despesa efectiva i justificada.

  7. SOL·LICITUDS Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent, i es referirà a la línia o a les dues línies de subvenció, despeses corrents i inversions, a què es concorre. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi. cat), d’acord amb les modalitats següents: – La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins del termini que estableixi la corresponent convocatòria anual a través de l’aplicació informàtica disponible al web de la Diputació de Girona (www. ddgi.cat). Caldrà signar electrònicament la sol·licitud, que quedarà admesa automàticament per la Diputació de Girona, i s’acceptaran tots els certificats digitals que valida la plataforma PSIS del Consorci AOC. – Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4, 17004, Girona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. A la sol·licitud estandaritzada, caldrà adjuntar-hi la documentació següent: a) Per a les despeses d’inversió: projecte tècnic o memòria valorada. b) Per a les despeses corrents: una memòria explicativa, en la qual s’especifiqui les actuacions per a les quals se sol·licita finançament i el detall del pressupost de les despeses previstes.

  L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la documentació d’esmena coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.

  8. INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT La instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases les faran els serveis de Cooperació Local, i s’iniciaran amb l’aprovació de la convocatòria corresponent mitjançant un acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona. La proposta de resolució de les sol·licituds l’elaborarà una comissió qualificadora, que tindrà la composició següent: President: El president de l’Àrea de Cooperació Local Vocals: El cap del Servei de Cooperació Local El secretari general o la persona que delegui La interventora general o la persona que delegui El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les subvencions

  9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS La proposta de resolució, elaborada per la comissió qualificadora, s’elevarà a la Junta de Govern, òrgan que resoldrà, en un o en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada.

  10. TERMINI DE RESOLUCIÓ La Junta de Govern haurà d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de tres mesos, que computen a partir de la finalització del període de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

  11. ACCEPTACIÓ Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions, si en el termini d’un mes l’ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que han estat acceptades, com també les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

  12. JUSTIFICACIÓ 1. El termini per justificar les actuacions finalitza el 30 d’octubre de l’any de la convocatòria per a ambdues línies de subvencions. Aquest termini de justificació es podrà ampliar mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 2. A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les despeses imputables a l’actuació subvencionada que, conforme al dret, s’hagin produït abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. Les subvencions per a despeses corrents i per a despeses d’inversió s’hauran de justificar en comptes justificatius independents, d’acord amb el model de compte justificatiu simplificat disponible al web de la Diputació, amb la informació que estableix l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada, però en aquest cas caldrà presentar també un certificat del finançament final.

  13. PAGAMENT Un cop acceptada cada subvenció, la Diputació podrà efectuar els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin, fins al límit de l’import de la subvenció assignada per a la despesa justificada. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.

  14. COMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o bé altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació, servei o inversió subvencionat.

  15. SUBCONTRACTACIÓ Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven hauran de ser a càrrec de l’ajuntament respectiu.

  16. MODIFICACIÓ Un cop aprovada la concessió de la subvenció, i abans de la finalització del termini de justificació, els beneficiaris podran sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de les subvencions atorgades quan es doni alguna de les causes recollides en l’article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Les sol·licituds de canvis de destinació s’hauran de presentar mitjançant el model establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan que hi resoldrà.

  17. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT El centre gestor de Cooperació Local tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords d’invalidesa, revocació o reintegrament.

  18. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona. Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  19. VERIFICACIÓ I CONTROL Els comptes justificatius que compleixin els requisits que estableix la Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, com també a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

  20. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions.

  21. ALTRES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas amb la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació que hi sigui aplicable.

  22. RÈGIM JURÍDIC El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: – L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. – Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. – La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. – El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. – La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. – La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. – El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. – Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

  23. INTERPRETACIÓ La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

  24. VIGÈNCIA Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.”

  Les bases anteriorment relacionades se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler d’anuncis de la Diputació i per referència en el DOGC. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

  Girona, 17 de febrer de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: