Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Delegació d´atribucions de l´alcalde de Tortellà a la Junta de Govern

Posted by lejarza en 16 febrero, 2016


Delegació d´atribucions de l´alcalde de Tortellà a la Junta de Govern

Argelaguer – Vall de Llierca – Tortellà DdG X. V.

L´Ajuntament de Tortellà ha través d´un decret d´alcaldia ha aprovat: “La delegació d´algunes de les seves atribucions d´alcalde a la Junta de Govern Local”.

Segons el decret, la idea és “aconseguir més debat i participació en la decisió de determinats assumptes municipals”.

Els temes traspassats són l´aprovació de l´oferta pública d´ocupació de conformitat amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, la convocatòria d´oposicions i concursos i l´aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal, i declarar i resoldre totes les situacions administratives.

L´alcalde de Tortellà, Rafel Domínguez (Independents de Tortellà-CP), explica: “Es tracta de despersonalitzar i fer una mica de democràcia interna”. Domínguez ha assenyalat: “La Junta de Govern està formada per 3 membres: l´alcalde i 2 regidors”.

L´altre regidor dels 4 que formen l´equip de govern també hi podrà ser, però sense vot. Són Fernando Duarte Acevedo (primer tinent d´alcalde per IT-CP), Mireia Canal Vila (segona tinent d´alcalde IT-CP), i Fèlix Valero Alonso (regidor per IT-CP).

La intenció és -segons Domínguez- fer una comissió de govern cada 15 dies i després informar-ne als regidors de l´oposició: 2 de CiU i 1 de la CUP.

Domínguez ha valorat la decisió de compartir responsabilitats en el context del període d´assentament del nou ajuntament.

Domínguez va accedir a l´alcaldia el maig del 2015, després que l´antic alcalde, Joaquim Pagès Manté, i el seu grup decidissin no presentar-se. Això no obstant, el grup de Domínguez s´ha autodefinit com una continuïtat de l´antic equip de govern.

La intenció del nou equip de govern és donar servei a l´edifici destinat a llar d´infants fins que l´economia global els permeti fer-lo servir per a ús de la infància. També preveuen fer millores a la circulació dels carrers i promoure la localitat.

Edicte referent a la delegació d´atribucions de l´alcalde a la Junta de Govern Local

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Ajuntament de Tortellà Núm. 30 – 15 de febrer de 2016 Núm. 1025

De conformitat amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa públic que, mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 22/16, de 5 de febrer de 2016, s´ha adoptat el següent acord:

Amb la finalitat d’aconseguir més debat i participació en la decisió de determinats assumptes municipals, considera necessària la delegació d´algunes de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, òrgan que es va crear en la sessió plenària ordinària de data 26 de gener de 2016, tot i no ser d´existència obligatòria en aquest municipi.

Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 43.2 i 44 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. RESOLC:

Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local l´exercici de les atribucions de l´Alcaldia, en les matèries següent:

A) Personal: Aprovació de l´oferta pública d´ocupació de conformitat amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. – Convocatòria d´oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal. – Declarar i resoldre totes les situacions administratives.

B) Contractació: L´aprovació dels projectes d´obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstes en el pressupost. – Incoar i resoldre expedients sancionadors a contractistes i de penalització per demora i incompliment en l´execució de contractes. – Aprovar contractes privats i convenis de col·laboració amb particulars i/o altres administracions públiques.

C) Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d´acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar les despeses dins les límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes; tot allò de conformitat amb el que disposa amb la legislació relativa a les hisendes locals.

D) Urbanisme: Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple. – Aprovar els instruments de gestió urbanística – Aprovar inicialment i definitivament els projectes d’urbanització i aprovar els projectes d’urbanització complementària. – Aprovar inicialment i definitivament el projecte d´expropiació. – Aprovar la declaració d´estat ruïnós. – Recepcionar obres d´urbanització i devolució de les corresponents garanties. – Imposar sancions urbanístiques per infraccions lleus i greus.

E) Activitats classificades: Atorgament i l´autorització de les activitats recollides en la normativa sectorial de prevenció i control ambiental de les activitats, d´espectacles públics.

F) Patrimonial: L´adjudicació de les concessions sobre els béns de la corporació i l´adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris dels pressupost ni l´import de 3.000.000 euros, així com l´alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

G) Sancions: Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat la dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

Segon.- Les atribucions delegades s´hauran d´exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels límits d´aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

Tercer.- Es convoca la sessió constitutiva de la Junta de Govern pel dilluns dia 7 de març de 2016, a les 18:00 hores, al Despatx de l´Alcaldia, i sessió ordinària el mateix dia a les 18:15 hores.

Quart.- Notificar la present resolució a les persones nomenades.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Taulell d´Anuncis de la Corporació.

Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió ordinària.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d´un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, davant l´Alcaldia d´aquest Ajuntament, de conformitat amb els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l´art. 46 art.46 de la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa –Administrativa.

Si s´interposa el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s´hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Tortellà, 5 de febrer de 2016 Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

Riba 390

Tortellà (Foto: Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Foto: Lejarza Argelaguer Garrotxa

Anuncios

Una respuesta to “Delegació d´atribucions de l´alcalde de Tortellà a la Junta de Govern”

 1. lejarza said

  L´ANGx i veïns al·leguen l´ampliació de l´escorxador de la Garrotxa

  OLOT | DDG

  L’Agrupació Ecologista i Naturalista de la Garrotxa (ANGx) i l’Associació de Veïns del Morrot han presentat al·legacions al projecte d’ampliació de l’escorxador d’Olot Meats, SA. Les al·legacions de l’Agrupació Naturalista demanen el reciclatge del cabal d’aigua destinat a la neteja, el tancament hermètic dels molls per evitar males olors i la creació d’una comissió de seguiment, amb presència veïnal, per al seguiment de les mesures correctores.

  Segons ha explicat Carles Santaeulària (representant de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa), les al·legacions han estat presentades als grups de l’opisició al ple d’Olot: ERC, CUP i OeC. Segons ell, la previsió és que hi hagi alguna pregunta sobre les al·legacions al ple de dijous.

  Respecte a l’aigua, l’al·legació exposa que: “Es troba a faltar la previsió quantificada de residu que s’arrossega amb aigua, utilitzada tant sigui en el procés productiu com en la neteja en general: instal·lacions, animals vius i canals, camions i naus”. Una part significativa de la problemàtica del residu i de la porqueria és soluble i es preveu que sigui enviada a través del nou col·lector a l’antiga depuradora de la ciutat d’Olot, situada a un 2 km aproximadament.

  La idea de l’Agrupació -segons Santaeulària- és que l’empresa pugui reciclar l’aigua a través de la depuradora i així no afectar les reves d’aigua dels aqüífers subterranis.

  Pel que fa al tancament hermètic dels molls, exposen que “cal restar alerta perquè si es projecten accessos i molls de càrrega a la banda sud, al carrer de França, aquesta molèstia es veuria incrementada per estar més directament orientada al barri sobre el que recauen les principals afectacions i emissions de sons i olors molestos, el del Morrot/Pla de baix. Així doncs -segons l’al·legació-, resulta imprescindible reconèixer el fet i actuar en conseqüència per evitar externalitzar els costos ambientals i les molèsties de l’activitat.

  Respecte a la comissió de seguiment, Santaeulària indica que ha de comprovar les mesures correctores i la comunicació de l’empresa amb l’entorn social afectat. La idea és evitar conflictes.

  Els naturalistes també proposen que l’empresa tingui en compte la instal·lació de panells solars per tal d’aprofitar les energies renovables.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: