Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer Sisena Trobada

Posted by lejarza en 15 febrero, 2016


Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer Sisena Trobada

Argelaguer – Vall del Llierca

Acta de la reunió per la confecció del Reglament de Participació Ciutadana a Argelaguer 01/02/2016.

Assistents: Representants d´Argelaguer en Transició (AeT), de l´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) i Núria Roig, regidora de participació ciutadana.

L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) presenta un text pel qual ratifica la majoria de l´articulat base proposat per l´Ajuntament.

Per una altra banda, ens fa saber el seu desig d´implementar el contingut de l’article 7 (Sessions publiques municipals) i de l´article 9 (Dret a una política municipal de foment de les associacions o col·lectius).

Argelaguer en transició també presenta un text on es destaquen, en vermell, punts que voldrien que es consideressin.

Ratifiquen l´article 3, 4 i 6. En tos dos casos, la regidora de participació es compromet a tenir en compte les dues iniciatives i a fer un redactat dels articles afectats tenint en compte les propostes.

El text resultant es treballarà conjuntament en la propera reunió, que queda establerta pel dilluns dia 15 de febrer de 9 a 10h.

Es tanca la sessió.

Nuria Roig Bazan, regidora de participació ciudadana Ajuntament d´Argelaguer (Foto. Lejarza)

Núria Roig Bazan regidora de participació ciutadana Ajuntament d´Argelaguer a la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Anuncios

3 comentarios to “Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer Sisena Trobada”

 1. lejarza said

  ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
  NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
  “Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
  SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 12 DE FEBRER DE 2016 HORA: A LA UNA DEL MIGDIA
  1.- Aprovar l’acta de la sessió de 23-11-2015 2.- Aprovar l’acta de la sessió de 9-12-2015 3.- Despatx oficial i convalidacions de decrets 4.- Aprovar, si escau, la revisió del Pla de protecció civil municipal 5.- Aprovar, si escau, el conveni per al cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports. 6.- Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes d’informació i d’administració electrònica. 7.- Aprovar la constitució de la Junta Pericial municipal 8.- Aprovar iniciar els tràmits per a la contractació de l’obra Instal·lació solar fotovoltaica a equipaments municipals. 9.- Aprovar inicialment el projecte “Caseta observació aus i senders fluvials” Fase II Pla de Foment 10.- Assumptes de tràmit 11.- Precs i preguntes”.
  Argelaguer, 10 de gener de 2016
  La secretària
  Signants :ADRIANA PRAT VILALTA(10/02/2016 12:22:33, SECRETARIA)

 2. lejarza said

  Girona a començat Assemblees pels Pressupostos participats on les Associacions de Veïns presentaran les seves propostes

  Argelaguer – Vall del Llierca

  Girona va començar les Assemblees de barri dels Pressupostos participats, on les Associacions de Veïns presentaran les seves propostes de projectes per aquest any 2016.

  En total se celebraran 58 Assemblees de barri, que s’allargaran fins el 5 de maig.

  Estan programades, al Centre Cívic Ter, les Assemblees dels barris de Torre Taialà, Mas Catofa i Germans Sàbat.

  En totes aquestes trobades, les Associacions donaran a conèixer un màxim de cinc projectes per a la millora del barri que seran traslladats a l’equip de valoració tècnica.

  Aquest emetrà els informes de viabilitat corresponents i, en una segona ronda d’Assemblees, s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta ciutadana la primera setmana de juny.

 3. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Participació Ciutadana Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana

  Núm. 142 – 27 de juliol de 2016 Núm. 6531

  Participació Ciutadana

  Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana

  El Ple d’aquesta Diputació, en sessió del 19 de juliol de 2016, va aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana, el text de les quals es transcriu íntegrament a continuació.

  “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1. Definició de l’objecte Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona per finançar programes dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana. 2. Procediment de concessió El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. Correspondrà a la Junta de Govern de la Diputació l’aprovació de les convocatòries derivades d’aquestes bases. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 3. Despeses subvencionables, període d’execució i despeses no subvencionables Es consideren despeses subvencionables les relacionades directament amb: − els processos participatius destinats a incorporar la ciutadania en la presa de decisions municipals. − la creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals, que facilitin la participació de la ciutadania en les polítiques municipals (consells, fòrums, taules…). − el disseny i la implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació ciutadana. Qualsevol de les activitats subvencionables s’ha d’iniciar durant l’any en el qual es demani la subvenció, i s’ha de realitzar en un període d’un any. Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació fins a la data límit per justificarles. No es consideraran subvencionables les despeses següents: − les adquisicions de béns immobles, i les obres de construcció i de reparació. − les despeses de funcionament i manteniment d’espais i òrgans de participació que no siguin d’ús exclusiu per a aquesta finalitat. − el funcionament o el manteniment d’òrgans de participació ja existents. − les activitats merament ludicofestives sense un component pedagògic participatiu explícit. − les accions d’informació o de comunicació no vinculades a un procés participatiu.
  No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció. 4. Destinataris
  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits establerts en la Llei 38/2003, general de subvencions i en la normativa que la desenvolupa. 5. Determinació de la quantia de les subvencions La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de cadascuna de les subvencions concedides no podrà ser superior a 5.000,00 € ni inferior a 500,00 €. Les subvencions no excediran dels percentatges següents, calculats sobre el pressupost de les despeses subvencionables:
  Tram de població del municipi Percentatge Fins a 1.000 habitants fins al 95 % De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 % De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 % De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 % De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 % Més de 20.000 habitants fins al 60 % 6. Criteris de valoració Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són les puntuacions dels programes o actuacions en participació ciutadana següents, amb un màxim de 42 punts.
  Adaptació del projecte a l’objecte d’aquestes bases: — per als processos participatius, en funció de les fases previstes del procés participatiu. — per a la creació o redefinició d’espais, en funció dels períodes del procés que incloguin mecanismes de participació ciutadana. — per al disseny i la implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació de la ciutadania.
  fins a 10 punts
  Originalitat o innovació en el procés participatiu: que contingui fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania. fins a 8 punts Diversitat de mecanismes, mètodes i eines participatives que preveu el procés (tallers, suport d’eines TIC en el procés, etc.). fins a 6 punts Ajuntaments que tinguin àrees de participació estable o personal específic en aquest àmbit. fins a 4 punts Ajuntaments amb espais permanents de participació. fins a 4 punts Diferent nombre d’àrees de l’ajuntament implicades en el procés. fins a 4 punts Pla de comunicació vinculat al procés participatiu. fins a 2 punts Processos participatius realitzats durant els dos anys anteriors. fins a 4 punts
  7. Procediment de presentació de les sol·licituds Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, dins el termini establert en la convocatòria, i haurà d’estar signada per l’alcalde president. Les sol·licituds, que s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www. ddgi.cat), s’han de presentar telemàticament, mitjançant l’EACAT, amb signatura electrònica amb certificat acceptat pel sistema de validació PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà una resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds El Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i l’ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora, amb l’informe previ del servei, la qual, d’acord amb els criteris fixats a la base 6a, ha d’examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta de resolució. La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: President: El diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local. Vocals: El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis. El secretari general de la corporació o el funcionari/ària en qui delegui. La interventora general de la corporació o el funcionari/ària en qui delegui. La tècnica del Servei de Participació Ciutadana. Un tècnic/a extern amb coneixements en bon govern i participació ciutadana. També podran assistir a les reunions de la Comissió Avaluadora un representant de cada grup del Ple de la Diputació, amb veu però sense vot. La Comissió Avaluadora s’haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació de les sol·licituds que estableixi la convocatòria corresponent. En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional o concretar entrevistes amb algun o alguns dels sol·licitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions. 9. Procediment de resolució i notificació La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a consideració del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, que resoldrà definitivament, si escau en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions. Les resolucions de subvenció s’hauran d’acordar en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds, i es notificaran de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 10. Acceptació Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 11. Justificació El termini improrrogable per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de l’any següent al de la convocatòria. Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat aprovat per la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada i que es determina seguidament: − la memòria del projecte, que inclogui un recull d’imatges o bé l’enllaç URL d’un vídeo de les plataformes Youtube, Vimeo o d’altres gestors multimèdia que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat subvencionada. Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada. A l’efecte de la justificació es podran presentar com a justificades totes les depeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o completar-los en el termini de quinze dies. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa efectiva. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es requeriria l’ens beneficiari a presentar-la en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho fes es revocaria la subvenció. 12. Pagament Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació efectuarà els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 13. Compatibilitat de subvencions Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 14. Subcontractació Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objectes de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran de ser a càrrec de l’entitat respectiva. 15. Modificació i nul·litat de les subvencions Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 16. Invalidesa, revocació i reintegrament La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents: a) Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El centre gestor de Participació Ciutadana de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona tramitarà, si s’escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 17. Prohibició de contractació amb persones vinculades Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
  Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 18. Verificació i control Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 19. Obligació de difusió i publicitat Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: a) Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per l’obligació de publicitat no és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin difondre el finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, ha de fixar un termini no superior a quinze dies perquè aquest les adopti, amb l’advertència que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 20. Altres obligacions dels beneficiaris Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir les diferents obligacions establertes en la legislació de subvencions, en aquestes bases i, específicament, les següents: a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas amb la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 21. Principis ètics i regles de conducta Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents: a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris. c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen. f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. g) La bona fe. h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan es doni algun dels supòsits d’abstenció que estableixi la Llei. i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici dels seus càrrecs. j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els siguin aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 22. Règim jurídic El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 23. Interpretació La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà al diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases o en la normativa aplicable. 24. Vigència Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. Disposició addicional primera En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre-hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. Disposició addicional segona L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” Les bases anteriorment relacionades se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler d’anuncis de la Diputació i per referència en el DOGC. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

  Girona, 21 de juliol de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: