Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Acondicionament a la carretera GIV-V-5235 a Maià de Montcal enllac N-260

Posted by lejarza en 30 enero, 2016


Acondicionament a la carretera GIV-V-5235 a Maià de Montcal enllac N-260

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La Diputació de Girona acondicionarà la carretera GIV-V-5235 a Maià de Montcal, enllac Nacional carretera N-260.

El termini d’execució de les obres serà de tres (3) mesos a partir de la data d’atorgament de l’acte de comprovació del replanteig de la carretera GIV-V-5235 a Maià de Montcal, comarca de la Garrotxa.

El pressupost base de licitació és de dos-cents quaranta-dos mil nou cents noranta dos euros amb catorze cèntims (242.992,14€), més cinquanta-un mil vint-i-vuit euros amb trenta cinc cèntims (51.028,35€) en concepte d’IVA, totalitzant la quantitat de doscents noranta quatre mil vint euros amb quaranta-nou cèntims (294.020,49€)

Caldrà constituir una garantia provisional de 7.289,76€ (3% del preu del contracte sense IVA) per respondre del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte i, en el cas del licitador que resulti adjudicatari, de la formalització del contracte dins del termini preceptiu, tot això d’acord amb el que es preveu a l’efecte en la Clàusula 26 del PCAG/obres d’aquesta Diputació.

El Ple de la Diputació de Girona, en data 3 d’agost de 2015, va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa del projecte del pk 0+000 al pk 0+770, el qual afecta, entre altres, la finca 6 (pol. 6, parc. 16) del terme municipal, que és propietat de la senyora Maria Rigall Bartolí, i la finca 2 (pol. 3, parc. 55) del terme municipal de Maià de Montcal (Garrotxa), que és propietat del senyor Climent Riera Aradas.

Carretera GIV-V-5235 Maià de Montcal a la Garrotxa (foto Lejarza Argelaguer).JPG

Carretera GIV-V-5235 Maià de Montcal a la Garrotxa (foto: Lejarza Argelaguer)

2 comentarios para “Acondicionament a la carretera GIV-V-5235 a Maià de Montcal enllac N-260”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 71 – 14 d’abril de 2016 Núm. 2955

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Servei de Contractació Anunci de formalització de contracte

  Anunci de formalització de contracte 008 Contractació Exp. 291/2015

  Entitat adjudicadora: A) Diputació de Girona B) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació C) Número d’expedient: C291/2015 D)

  Direcció web del Perfil de contractant: http://www.ddgi.cat/perfil de contractant

  Objecte del contracte: A) Tipus: Contracte d’obres B)

  Descripció: Obres de condicionament d’un tram de la ctra. GIV5235 a Maià de Montcal, pk. 0+000 al pk 0+770. C)

  Classificació estadística d el contracte (Codi CPV): 45233142-6 D) Anunci de licitació: BOP núm. 7 E) Data publicació de l’anunci de licitació: 13 de gener de 2016 Tramitació i procediment: A) Tramitació: Ordinària B) Procediment: Obert

  Valor estimat del contracte: 242.992,14 € Pressupost base de licitació: A) Import net (sense IVA): 242.992,14 € B) Import total (amb IVA): 294.020,49 €

  Formalització del contracte:

  A) Data d’adjudicació: 7 de març de 2016

  B) Data de formalització del contracte: 29 de març de 2016

  C) Contractista: A17444092 – Josep Vilanova SA

  D) Import de l’adjudicació:

  1. Import net (sense IVA): 179.012,31euros

  2. Import total (amb IVA): 216.604,89 euros

  E) Termini d’execució: tres (3) mesos

  F) Avantatges de l’oferta adjudicada: Criteris: Preu més baix

  Girona, 30 de març de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 75 – 20 d’abril de 2016 Núm. 3228 Núm. exp.: 523 Clau 201516

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Expropiacions Anunci de notificació en procediment de citació per compareixença

  El Ple de la Diputació de Girona, en data 3 d’agost de 2015, va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, en relació amb l’execució del projecte de condicionament d’un tram de la carretera GI-V-5235, a Maià de Montcal, del pk 0+000 al pk 0+770, el qual afectava la finca 5 (pol. 6, parc. 17) del terme municipal de Maià de Montcal, que és propietat del Sr. David Plius Junca.

  Atès que no s’ha pogut localitzar l’interessat esmentat ni se li ha pogut notificar el trasllat de la resolució de Presidència del dia 2 de març de 2016, de conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se cita a l’interessat perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), comparegui en aquesta corporació a les dependències de la Secció d’Expropiacions (Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona, en horari de 8 a 15 h) per tractar de l’expedient de referència, als efectes que exerceixi els seus drets com a propietari afectat i que aquesta Diputació pugui continuar amb els tràmits legalment preceptius del procediment d’expropiació forçosa en relació amb el propietari esmentat.

  Girona, 8 d’abril de 2016 Pere Vila i Fulcarà President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: