Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Reglament de Participacio Ciutadana d´Argelaguer, Acta de la Reunio de 18 de gener de 2016

Posted by lejarza en 20 enero, 2016


Reglament de Participacio Ciutadana d´Argelaguer, Acta de la Reunio de 18 de gener de 2016

Argelaguer – Vall del Llierca

Assistents: Representants de Argelaguer en Transició (AeT), Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA), Violinada, AMPA i Nuria Roig, regidora de participació ciudadana.

S’acorda treballar a partir de l’exposició dels diferents punts de desacord, o de modificació del reglament proposat per la regidoria de participació, així com idees o punts a afegir.

Seguint aquesta metodología, es realitza per consens el redactat definitiu dels tres primers articles del reglament, tal i com apareixen a continuació :

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ARGELAGUER

Exposició de motius

L’Ajuntament d’Argelaguer té com a objectiu articular i implementar la participació dels seus vilatans en els afers públics i en la vida comunal del municipi. Les associacions i/o els col·lectius, així com els ciutadans d’Argelaguer, desenvolupen una tasca important i, per aquest motiu, entenem que és l’obligació de l’Ajuntament garantir la transmissió d’informació de manera bidireccional i recíproca, així com la col·laboració entre ambdues parts.

És per això que cal avançar cap a un nou model en el que sigui el conjunt del poble el que prengui les decisions clau en política municipal. Per desenvolupar aquest model de democràcia participativa és necessari crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.

Aquest reglament revela el comprimís de l’Ajuntament davant els ciutadans per fomentar i garantir la participació democràtica i la transparència en els afers públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. I, en compliment del mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials.

Ciutadans i ciutadanes d’Argelaguer

1. Es consideren ciutadans i ciutadanes d’Arglaguer totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.

2. Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró Municipal d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

ARTICLE 1. DRET A LA PARTICIPACIÓ

Totes les persones tenen dret a participar en la gestió dels assumptes públics locals, directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

ARTICLE 2. DRET A LA INFORMACIÓ

1. Totes les persones tenen dret a rebre informació sobre les activitats municipals, accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació general que estableixi l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.

2. L’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.

3. Les associacions i/o col·lectius es comprometen a informar de les trobades i reunions que es facin amb l’Ajuntament. L’Ajuntament es compromet a publicitar al web l’ordre del dia d’aquestes i les actes que se’n derivin. 18/1/2016

Nuria Roig Bazan, regidora de participació ciudadana Ajuntament d´Argelaguer (Foto. Lejarza).JPG

Nuria Roig Bazan, regidora de participació ciudadana Ajuntament d´Argelaguer (Foto. Lejarza)

Anuncios

2 comentarios to “Reglament de Participacio Ciutadana d´Argelaguer, Acta de la Reunio de 18 de gener de 2016”

 1. lejarza said

  L´Ajuntament de la Vall d´en Bas a fet l´aprovació d´un Reglament de col·laboració ciutadana

  Argelaguer – Vall del Llierca

  L´Ajuntament de la Vall d´en Bas (Garrotxa) va fer l´aprovació inicial d´un Reglament de col·laboració ciutadana.

  Segons va explicar Cristina Riera, regidora de Promoció Municipal.

  Es tracta d´adequar la funció dels col·laboradors amb els actes que fa l´Ajuntament i dotar-los d´una assegurança.

  Va explicar que la corporació havia aprovat un reglament municipal de voluntariat.

  Aixo no obstant, els va quedar força inútil per causa de la Llei de Voluntariat del 30 de juliol.

  La nova llei limita les accions dels voluntaris a les entitats. És a dir els actes de voluntariat han d´estar lligats a organimes com Associacions i no a les corporacions municipals.

  Aixo no obstant, a la Vall d´en Bas hi ha persones que de manera regular o esporàdica col·laboren en accions que fa l´Ajuntament i no representen una competència a les Entitats.

  Per exemple -segons Riera-, hi ha persones que ajuden a repartir berenars en una trobada o que el dia de la bicicleta es reuneixen per acompanyar amb bicicleta els seus fills a l´escola. També ha indicat que hi ha gent que proposa circuits per anar a caminar.

  La il·lusió de Cristina Riera va més enllà dels berenars i les bicicletades. “A mi -ha exposat-, el que m´agradaria seria poder reunir gent i fer una neteja de les cunetes”. És a dir, un diumenge o un dissabte al matí reunir un grup de veïns i fer una acció de neteja similar a les que els municipis veïns fan per la neteja de la vora dels rius.

  Quan acaben la feina, solen fer un apat que en ocasions és finançat per l´Ajuntament i en d´altres cadascú el porta i tothom comparteix.

  Les neteges de la vora dels rius i fins i tot de les lleres van posar-se de moda entre el 2012 i el 2013 gràcies al grup Komando Ner. Un grup de noies de totes les edats van aprofitar les xarxes socials per fer convocatòries de neteja. Van aconseguir una gran difusió i van motivar desenes de voluntaris.

  El resultat va ser que en el termini d’un any van netejar la llera de rius i rieres de la Garrotxa. Van treure tones de brossa.

  Per tal de donar-les suport els ajuntaments els van proporcionar vehicles i en les darreres acciones van preparar aperitius.

  Des de fa un temps, estan inactives, però el seu exemple ha estat pres per les corporacions municipals.

  Komando NER netegem el riu Fluvià d´Argelaguer

  https://llierca.wordpress.com/2012/11/29/komando-ner-netegem-el-riu-fluvia-d%c2%b4argelaguer/

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 45 – 7 de març de 2016 Núm. 1648

  AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS Anunci sobre l’aprovació definitiva del Reglament municipal de col·laboració ciutadana

  Anunci sobre l’aprovació definitiva del Reglament municipal de col·laboració ciutadana Al no haver-se presentat reclamacions i/o al·legacions durant el termini de trenta dies d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de data 22 de desembre de 2015, sobre el Reglament Municipal de col·laboració ciutadana de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas següent:

  “REGLAMENT MUNICIPAL DE COL·LABORACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS.

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS L’article 9.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, social i cultural, fixant la responsabilitat de promoure i facilitar aquesta participació en els poders públics. Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 43, estipula que els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, prestació i avaluació de les polítiques públiques, així com la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític. Igualment, l’article 69 de la llei reguladora de les Bases de Règim Local, estipula que les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida local. En el marc de la legislació esmentada, el present reglament municipal de col·laboració ciutadana neix amb l’objectiu d’establir nous sistemes de participació ciutadana al municipi, i de regular la col·laboració ciutadana a través de la creació d’una borsa de persones col·laboradores. Aquesta borsa de col·laboració ciutadana té com a finalitat reconèixer els ciutadans que, a títol particular, decideixen implicar-se i participar en la realització de projectes o campanyes puntuals que mobilitzen les persones per una causa concreta, ja siguin iniciatives sorgides des del propi ajuntament com d’altres que puguin ser impulsades des del món associatiu del municipi, i a les quals l’ajuntament hi dóna suport.

  Article 1.- Definició de col·laboració ciutadana 1. La col·laboració ciutadana és una forma de participació en projectes o actes liderats per les entitats, associacions o administració local, que es distingeix per ser un suport esporàdic i puntual a una activitat del territori, i que desenvolupa el sentiment de pertinença i de cohesió social a la comunitat tant als col·laboradors com als participants. Les persones col·laboradores ciutadanes compleixen els següents requisits: – Realitzen una activitat desenvolupada des de la solidaritat, amb l’afany de col·laborar, d’aportar experiència, de retornar a la societat allò que han rebut, o, simplement, de participar activament en propostes sorgides de la societat civil mateixa o dels poders públics. – Participen de forma lliure sense estar necessàriament vinculades al món de l’associacionisme o del voluntariat, ni a un programa específic. – Porten a terme un projecte o campanya puntuals sense contraprestació econòmica, sense prejudici del dret al reembossament de les despeses que el compliment de l’activitat ocasioni. – Participen d’una forma acotada en el temps, en poques hores o dies, en una activitat que pot ser de qualsevol índole: social, esportiva, cultural, convivencial, cívica, etc. – Es manifesten prioritàriament de manera presencial, però també ho poden fer per mitjà de canals virtuals. – En queden excloses les actuacions de col·laboració aïllades, esporàdiques o prestades al marge d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, executades per raons familiars, d’amistat o veïnals. 2. L’activitat de col·laboració ciutadana no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït, ni tampoc– en el cas de projectes impulsats des de l’administració- tenir encomanades les mateixes feines (actuacions o tasques) que tenen assignats perfils professionals amb remuneració directa o externalitzada de la pròpia administració pública. Article 2.- Funcions de la persona col·laboradora L’actuació de la persona col·laboradora s’emmarca en l’àmbit de les activitats, projectes o actes puntuals organitzats des de l’ajuntament, una altra administració pública del territori o bé per d’altres entitats i associacions de la Vall d’en Bas. Les funcions de la persona col·laboradora són: – La realització de les activitats acordades entre les persones de referència i els col·laboradors, relacionades amb les activitats a què vol col·laborar.

  – La participació en les campanyes, projectes o actes que es posin en marxa. Article 3.- Drets i deures de les persones col·laboradores a) A banda dels que estipuli la legislació vigent, els drets de les persones col·laboradores són: a. Obtenir informació del projecte on col·laboren, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de la col·laboració i mitjans per poder exercitar-la convenientment. b. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat. c. Ser tractades sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences. d. Gaudir d’acreditació identificativa suficient com a persones col·laboradores davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els projectes o campanyes puntuals. e. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·laborin, amb el reconeixement social de la seva activitat. f. Estar assegurades contra el risc d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de la col·laboració ciutadana, amb les característiques i capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament. g. Rescabalar-se, si ho volen, de les despeses que els pugui ocasionar l’activitat. h. Acordar lliurement les condicions de la seva col·laboració i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podran esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú. i. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució. j. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les característiques d’aquesta. k. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació adequada. b) A banda dels que estipuli la legislació vigent, els deures de les persones col·laboradores són: a. Cooperar en la consecució dels objectius del programa o campanya puntual on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització. b. Realitzar l’activitat a què s’han compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes de funcionament.

  c. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’organització. d. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació. e. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat. f. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus a l’activitat. g. Actuar de forma diligent i solidària. h. Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de forma concreta per a les activitats i funcions confiades, així com en aquelles que, amb caràcter permanent, siguin necessàries per mantenir la qualitat dels serveis que prestin. i. Seguir les instruccions adequades dels professionals, referents o tècnics a l’hora d’impartir les activitats encomanades. j. Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició les organitzacions. Article 4.- Deures de les entitats o associacions que facin ús de la borsa de col·laboració ciutadana L’Ajuntament de la Vall d’en Bas, així com les administracions locals, entitats o associacions que facin ús de la Borsa de col·laboració ciutadana, estan obligats a: a. Complir els compromisos adquirits amb les persones col·laboradores. b. Proporcionar -si cal- a les persones col·laboradores la formació i/o la informació per al desenvolupament correcte de l’activitat on participi. c. Garantir i vetllar pel compliment dels drets de les persones col·laboradores, tal i com es disposen en l’article 3.a. d. Acreditar adequadament la realització de l’activitat que s’ha assignat a la persona col·laboradora mitjançant diplomes de participació o altres documents acreditatius, si així ho sol·licita. Correspon a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas l’obligatorietat de subscriure una pòlissa d’assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada per les persones col·laboradores. Així mateix, correspon a l’Ajuntament fer d’enllaç entre les entitats i associacions que vulguin fer ús de la borsa i les persones col·laboradores.

  Article 5.- De la gestió de la Borsa de col·laboració ciutadana
  La gestió de la Borsa de col·laboració ciutadana de la Vall d’en Bas és a càrrec d’un equip gestor. Aquest equip gestor estarà format per: – L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament. – El regidor o regidora de l’àrea de participació de la Vall d’en Bas, que, alhora, serà la persona responsable i coordinadora de l’equip gestor. – Una o un tècnic municipal, que vetllarà pel correcte funcionament de la borsa, i el qual s’encarregarà de la seva gestió i execució. Si l’equip gestor ho considera oportú, es pot incorporar a aquest mateix equip un ciutadà o ciutadana del municipi vinculat al món de les entitats i associacions, amb l’objectiu de donar assessorament a la gestió de la borsa.
  Article 6.- De l’organització de la borsa de col·laboració ciutadana
  1. Selecció de les persones col·laboradores Poden actuar com a col·laboradores totes les persones que estiguin empadronades al municipi de La Vall d’en Bas. En cas de ser menors d’edat, cal una autorització dels pares o tutors per formar part de la borsa de col·laboració ciutadana, i una declaració responsable d’alguna persona major d’edat comprometent-se a fer-se càrrec de la persona menor durant el desenvolupament de l’activitat, acte o campanya. Excepcionalment, podran actuar com a persones col·laboradores les empadronades en altres municipis, si el seu lloc de residència no suposa un obstacle per realitzar les tasques encomanades.
  2. Incorporació. Per incorporar-se a la borsa de col·laboració ciutadana, la persona col·laboradora ha de presentar una sol·licitud escrita a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. La sol·licitud estarà disponible a l’Ajuntament i a la pàgina web http://www.vallbas.cat. La sol·licitud d’incorporació a la borsa de col·laboració ciutadana permetrà conèixer les preferències i la disponibilitat horària de les persones col·laboradores. El tècnic municipal responsable de la borsa ha de fer la valoració oportuna per assignar la persona col·laboradora als projectes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte. La presentació de la inscripció a la borsa de col·laboració ciutadana implica l’acceptació d’aquestes bases i l’acord de participació en les activitats que se li assignin, sempre tenint en compte les seves preferències.

  3. Acreditació. L’Ajuntament es compromet a acreditar degudament cada persona col·laboradora en cadascuna de les activitats en què participi. En l’acreditació hi figurarà el nom: “ Col.la.ba”, de Col·laboració ciutadana a La Vall.// C-C, de col·laboració ciutadana // “Borsa de col·laboració” 4. Assegurança. L’Ajuntament ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs de les persones col·laboradores i els accidents personals durant el temps que presti els seus serveis de col·laboració. Aquesta assegurança ha d’incloure les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de la seva actuació davant terceres persones. 5. Baixes en la Borsa. Les persones col·laboradores que formin part de la borsa es podran donar de baixa en qualsevol moment, mitjançant una comunicació escrita dirigida a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. Article 7. Entrada en vigor. El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text complet en el “Butlletí Oficial de la Província”, transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Disposició addicional En cas que l’ajuntament valori la idoneïtat que el voluntariat esdevingui part activa en actuacions de millora per a la comunitat i la convivència social, caldrà que, tal i com defineix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, estableixi acords o convenis amb les entitats implicades, de la forma que estipuli la legislació vigent. Vall d’en Bas, de novembre de 2015” En compliment dels articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa, podeu interposar en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, recurs de reposició potestatiu previ a la via contenciosa davant el mateix òrgan que l’ha dictat. Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de tres mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. Igualment i de forma alternativa, contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar directament en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

  La Vall d’en Bas, 25 de febrer de 2016 Lluís Amat Batalla Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: