Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2016

Posted by lejarza en 15 enero, 2016


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2016

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 9 – 15 de gener de 2016 núm. 201

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2016

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 9 de desembre de 2015, d’aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla del personal, per a l’exercici 2016, el qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 239, de 14 de desembre de 2015, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols, en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ESTAT DE DESPESES:

A) OPERACIONS CORRENTS:

Cap. 1 Despeses personals 121.450€. Cap. 2 Despeses béns i serveis 229.820€. Cap. 3 Interessos 100€. Cap. 4 Transferències corrents 14.932€.

B) OPERACIONS DE CAPITAL:

Cap. 6 Inversions reals 144.157€. Cap 7 Transferències de capital 14.000€.

TOTAL DESPESES 524.459€

ESTAT D’INGRESSOS:

A) OPERACIONS CORRENTS:

Cap. 1 Impostos directes 217.900€. Cap. 2 Impostos indirectes 6.000€. Cap. 3 Taxes i altres ingressos 101.900€. Cap. 4 Transferències corrents 126.659€. Cap. 5 Ingressos patrimonials 5.300€.

A) OPERACIONS DE CAPITAL:

Cap. 7 Transferències de capital 66.700€.

TOTAL INGRESSOS 524.459€.

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*)

Personal laboral: administrativa 1 aux. administrativa (consultori) 1 (a temps parcial)

Plaça vacant aux. administrativa (sala lectura) 1 (a temps parcial)

Peó 1 (a temps parcial)

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca a Argelaguer li pertoca el 80%

Argelaguer (La Garrotxa), 8 de gener de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Xavier Quintana Ricart primer tinent d´alcalde al plè de constitució del Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer any 2015 (Foto. Lejarza - Garrotxa)

Xavier Quintana Ricart primer tinent d´alcalde al plè de constitució del Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer any 2015 (Foto. Lejarza – Garrotxa)

Xavier Quintana Ricart (IPA) primer tinent d´alcalde al plè de constitució del Consistori de l´Ajuntament d´Argelaguer any 2015 (Foto. Lejarza – Garrotxa)

Anuncios

Una respuesta to “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2016”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2016

  Núm. 13 – 21 de gener de 2016 Núm. 253

  Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2016
  Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com el del seu organisme autònom, la Fundació Escola-Empresa i el pressupost consolidat per a l’exercici 2016 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 243 de data 18 de desembre de 2015 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament. Pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa EsTaT DE LEs DEsPEsEs Capítols Euros Operacions corrents I Despeses de personal 1.589.969,57 II Despeses de béns corrents i serveis 9.786.428,94 III Despeses financeres 10.000,00 IV Transferències corrents 2.669.521,88 V Fons de contingència 5.548,40 Operacions de capital VI Inversions reals 873.598,26 VII Transferències de capital 0,00 VIII Actius financers 0,00 IX Passius financers 0,00 TOTaL 14.935.067,05
  EsTaT DELs INGREssOs Capítols Euros Operacions corrents I Impostos directes II Impostos indirectes III Taxes i altres ingressos 8.522.214,45 IV Transferències corrents 5.608.554,34 V Ingressos patrimonials 4.000,00 Operacions de capital VI alienació d’inversions reals 0,00 VII Transferències de capital 800.298,26 VIII Passius financers 0,00 IX Actius financers 0,00 TOTaL 14.935.067,05 Pressupost de l’Organisme autònom, la Fundació Escola Empresa EsTaT DE LEs DEsPEsEs Capítols Euros Operacions corrents I Despeses de personal 26.684,22 II Despeses de béns corrents i serveis 1.720,00 III Despeses financeres 150,00 IV Transferències corrents 50.000,00 Operacions de capital VI Inversions reals 0,00 VII Transferències de capital 0,00
  Capítols Euros VIII Actius financers 0,00 IX Passius financers 0,00 TOTaL 78.554,22
  EsTaT DELs INGREssOs
  Capítols Euros Operacions corrents I Impostos directes 0,00 II Impostos indirectes 0,00 III Taxes i altres ingressos 1,00 IV Transferències corrents 78.552,22 V Ingressos patrimonials 1,00 Operacions de capital VI alienació d’inversions reals 0,00 VII Transferències de capital 0,00 VIII Passius financers 0,00 IX Actius financers 0,00 TOTaL 78.554,22
  Pressupost Consolidat DEsPEsEs Capítols Consell Fundació Escola Transf. Pressupost Comarcal Empresa internes Consolidat Operacions corrents I Despeses de personal 1.589.969,57 26.684,22 1.616.653,79 II Despeses de béns corrents i serveis 9.786.428,94 1.720,00 9.788.148,94 III Despeses financeres 10.000,00 150,00 10.150,00 IV Transferències corrents 2.669.521,88 50.000,00 2.719.521,88 V Fons de contingència 5.548,40 0,00 5.548,40 Operacions de capital VI Inversions reals 873.598,26 0,00 873.598,26 VII Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 1,00 IX Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTaL 14.935.067,05 78.554,22 15.013.621,27
  INGREssOs Capítols Consell Fundació Escola Transf. Pressupost Comarcal Empresa internes Consolidat Operacions corrents I Impostos directes 0,00 0,00 II Impostos indirectes 0,00 0,00 III Taxes i altres ingressos 8.522.214,45 1,00 8.522.215,45 IV Transferències corrents 5.608.554,34 78.552,22 5.687.106,56 V Ingressos patrimonials 4.000,00 1,00 4.001,00 Operacions de capital VI alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 VII Transferències de capital 800.298,26 0,00 800.298,26 VIII Passius financers 0,00 0,00 0,00 IX Actius financers 0,00 0,00 0,00 TOTaL 14.925.394,54 78.554,22 15.013.621,27
  PLaNTILLa DE PERsONaL Consell Comarcal de la Garrotxa PERsONaL DE REGIM FuNCIONaRI
  Grup i subgrup Places Vacants Observacions a-1 3 3 Dues places provisionades en règim interí i acumulació respectivament. una plaça pendent de provisió a-2 1 TOTaL 4 3
  PERsONaL DE REGIM LaBORaL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions a-1 3 1 una plaça a 25% de jornada per jubilació parcial. una plaça a 75% de jornada per contracte de relleu de jubilació parcial. Pendent de provisió a-2 17 2 una plaça pendent de provisió per promoció interna (actualment C1) una plaça temporal C-1 13 1 una plaça temporal C-2 1 1 jornada a temps parcial (50%) agrupacions professionals 1 1 1 jornada a temps parcial (50%) TOTaL 35 5
  PERsONaL DE REGIM EVENTuaL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions a-1 1 Gerència comarcal. Personal directiu. TOTaL 1
  Fundació Escola Empresa PERsONaL DE REGIM LaBORaL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions C-1 1 TOTaL 1
  aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Contenciós-administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indicades en l’article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l’esmentada jurisdicció. Olot, la Garrotxa, 13 de gener de 2016 Joan Espona i agustin President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: