Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2016

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2015


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2016

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 28 de desembre de 2015 núm. 12022

Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2016, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2015, del contingut següent:

PRIMER.- aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen respecte als impostos:

En compliment de l’acord de Ple d’aquest Ajuntament de data 21-07-2015 on es va aprovar demanar a la Direcció General del Cadastre l’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació dels coeficients previstos a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2016, d’acord amb la modificació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Vist l’escrit del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 1-10-2015, en el qual hi consta la proposta de coeficients pel 2015, i que pel municipi d’Argelaguer ens correspondria un coeficient del 1,13.

Vist l’estudi fet pels Serveis de Xaloc (Diputaciò de Girona), • Es reduirà el tipus impositiu del 0,54€ al 0,50%

Respecte a les taxes: • S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries:

Domicilis: Habitatge 141.95€ – Habitatge amb una persona jubilada 74,38€ – Habitatge de temporada o deshabitat 141,95€.

Establiments: Botigues (fleca, queviures…) 141.95€ – Bars i restaurants 552,59€ – Cases de turisme rural 513,74€.

Fàbriques: Desconnectades del servei 141.95€ – no desconnectades del servei: Categoria 1ª 506,46€ – Categoria 2ª 697,08€ – Categoria 3ª 1.259,47€.

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2016, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 21 de desembre de 2015 Artur Ginesta Rambla Alcalde

2008_0101DosquersPuigventos0046

Ajuntament d´Argelaguer  (foto: Lejarza)

Anuncios

Una respuesta to “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2016”

 1. lejarza said

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals

  Núm. 249 – 29 de desembre de 2015 Núm. 12054

  Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals

  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 15 d’octubre de 2015, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances següents: > Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars. > Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics. > Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. > Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos, en data 5 de novembre de 2015, a informació pública mitjançant anuncis i edictes en el diari “El Punt” i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 213. Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i als efectes de la seva entrada en vigència. Els acords regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. Per altra banda, en relació a l’Ordenança T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació, es sotmet de nou a tràmit d’informació pública la proposta de modificació provisional que va ser aprovada per acord plenari de data 10 de desembre de 2015, que introdueix d’ofici canvis en els acords i tarifes aprovades inicialment pel Ple de data 15 d’octubre de 2015, de conformitat amb la proposta de la Ponència comarcal d’activitats. així doncs, aquesta Ordenança T006 s’exposa al públic pel termini de 30 dies. En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes. Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius i es publicarà el text íntegre de la modificació en el BOP. això és el que es fa públic als efectes oportuns. Olot, la Garrotxa, 22 de desembre de 2015 Joan Espona i agustín President
  ORDENaNÇa REGuLaDORa DEL PREu PÚBLIC CORREsPONENT a La PREsTaCIÓ DEL sERVEI DE MENJaDORs EsCOLaRs. article 1.- Fonament legal De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 9Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar: • Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar, tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei. En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als responsables dels beneficiaris. article 5.- Quantia El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2015/2016: EsCOLa LEs EsCOMEs de sant Jaume de Llierca 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6,08 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………7,90 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment ……………………………………………………………………………………………………………………………..3,88 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,04 € EsCOLEs BREssOL EL LLEDONER de sant Jaume de Llierca 1. Dinar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3,35 € 2. Berenar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,35 € EsCOLEs BREssOL MuNICIaPaLs d’Olot 1. Dinar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5,27 € 2. Berenar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,64 € EsCOLa EL MORROT d’Olot 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,50 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3,50 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4,55 € EsCOLa LLaR LLuÍs MaRIa MEsTREs I MaRTÍ d’Olot 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,35 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3,47 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment ……………………………………………………………………………………………………………………………………….4,51 € EsCOLa MONTPaLau d’argelaguer 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6,56 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………8,53 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 10Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4,70 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment …………………………………………………………………………………………………………………………………..6,11 € EsCOLa CasTaNYER de sant Joan Les Fonts 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,22 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………….3,29 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………….4,28 € EsCOLa saNT ROC d’Olot 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,45 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………….3,36 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment …………………………………………………………………………………………………………………………………..4,37 € EsCOLa La BÒBILa de Les Preses 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,40 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3,22 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment ……………………………………………………………………………………………………………………………..4,19 € EsCOLa CasTELLROC de Castellfollit de la Roca 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,60 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4,08 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment …………………………………………………………………………………………………………………………………..5,31 € EsCOLa BREssOL EL CasTELLET de Castellfollit de la Roca 1. Dinar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3,97 € 2. Berenar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,35 € CENTRE EDuCaCIÓ EsPECIaL INTEGRa d’Olot 1. Dinar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5,08 € 2. Berenar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,52 € IEs MONTsaCOPa d’Olot 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..3,65 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………4,80 € IEs BOsC DE La COMa d’Olot 1. L’alumne habitual o fix ………………………………………………………………………………………………………………………………………..3,65 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei …………………………………………………………………………………………………………4,80 € segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit de difícil determinació. Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual correspon al percentatge que han
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 11Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  de pagar els usuaris fixos en cas d’absència. En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà.” Article 6.- Bonificacions Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual . • A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar. • Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats. article 7.-Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari repartit durant el curs escolar amb 9 quotes de mateix import. El retorn de les absències es realitzarà trimestralment. article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el Reglament General de Recaptació. article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents. article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. article 11.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGÈNCIa D’aPROVaCIÓ: – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptada i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 de juliol de 2008. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 9 de juliol de 2009. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 8 de juliol de 2010. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre de 2011. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 11 d’octubre de 2012.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 12Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 17 de gener de 2013. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre de 2014. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre de 2015.
  ORDENaNÇa FIsCaL REGuLaDORa DE La TaXa PER a La GEsTIÓ DELs sERVEIs DE CEssIÓ, RECOLLIDa I CusTÒDIa D’aNIMaLs DOMÈsTICs article 1.- Fonament legal En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que preveu la llei 22/2003 de protecció dels animals, i l’ordenança de control i tinença d’animals domèstics, aprovada pel Consell comarcal de la Garrotxa en assistència tècnica dels municipis que li han delegat la competència del servei, s’ estableix la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics”. La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics” article 2.- Fet imposable Constitueix fet imposable d’aquesta taxa: • La cessió de l’animal a les instal·lacions de les gosseres públiques o concertades, de manera permanent i perdent els drets posteriors sobre el mateix. • La recollida a la via pública o en espais públics d’un animal considerat abandonat. També la recollida en espais privats d’un animal considerat abandonat, en aquest cas caldrà l’autorització de l’autoritat competent. • Els costos de manutenció i manteniment de l’animal ocasionats per la seva estada en les instal·lacions de les gosseres públiques o concertades. • Els costos de xipatge dels animals com a condició indispensable a la seva sortida de les instal·lacions, aquest fet és imputable en els casos que els animals recollits amb propietari identificat no tinguin instal·lat el corresponent xip. • Els costos d’adopció dels animals, entesos com els d’instal·lació del xip identificador, l’esterilització i el control veterinari previs a l’adopció efectiva dels animals. Neix el fet imposable en el moment en que es fa la recollida de l’animal o la seva entrada a les instal·lacions públiques o concertades. article 3.- Exempcions de la cessió son causes considerades d’exempció de la taxa de cessió: a) que el nivell de renda anual del titular de l’animal domèstic sigui inferior a l’índex de renda de suficiència de Catalunya de l’any vigent. b) l’estat de salut greu i manifest del titular de l’animal domèstic que l’impossibiliti tenir-lo al seu càrrec en condicions de benestar òptimes. Aquesta causa s’acreditarà mitjançant la presentació del corresponent informe, volant o certificació metge. c) la defunció del titular de l’animal domèstic. Aquesta causa s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de defunció amb data no superior a l’any des de la mort del titular. Els beneficis fiscals descrits seran d’aplicació sempre i quan en el moment de la cessió els animals estiguin degudament xipats i vacunats d’acord amb la cartilla veterinària. En cas de no complir aquestes condicions, i com a requisit previ indispensable per a gaudir del benefici fiscal sol·licitat, el servei públic xiparà i vacunarà l’animal repercutint-ne seu cost al sol·licitant.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 13Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  Fora de les causes descrites, no es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors al text refós que aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. article 4.- subjectes passius són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que siguin propietaris o posseïdors dels animals abandonats o cedits, i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària. article 5.- Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. article 6.- Base imposable La base imposable es correspon amb el cost de la recollida, adopció, cessió i manteniment dels animals i els costos derivats de la seva estada en les instal·lacions públiques o concertades. article 7.- Base liquidable amb caràcter general serà igual a la base imposable. article 8.- Quota tributària La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa del servei i la base imposable; d’acord amb la tarifa que s’estableix. article 9.- Tarifes Les tarifes a què es refereix l’article anterior s’estructuren en els apartats següents: Gossos o altres Gats o animals de animals de 20 o més kg menys de 20 kg Per la recollida d’un animal xipat 181,57 108,94 Per la recollida d’un animal sense xipar 236,94 153,64 Pel manteniment d’un animal a les gosseres / instal·lacions 4,25/dia 4,25/dia Per la cessió d’un animal 425,60 229,90 Per l’adopció d’un animal 381,05 185,08
  Article 10.- Bonificacions Es consideren bonificacions en determinats aspectes de la present ordenança fiscal: Gossos o altres Gats o altres animals animals de 20 o més kg de menys de 20 kg Per a la recollida • Per la primera vegada 78,47 59,08 • Per segona vegada 16,15 9,69 • Per respondre a la pèrdua en menys de 24 hores 48,47 29,08 • Per respondre a la pèrdua en menys de 48 hores 32,31 19,39 Per les adopcions • Per l’adopció d’un animal 261,05 126,78 • Per d’adopció dels següents animals dins el mateix any 331,05 160,83 • Adopció per part d’associacions protectores d’animals o entitats sense ànim de lucre 381,05 185,08 • Adopció d’animals amb dificultat per l’adopció amb certificat veterinari acreditatiu 381,05 185,08 Per la cessió d’animals • Per tenir l’animal vacunat 15 15 • Per tenir l’animal xipat 55,37 44,70 • Per tenir l’animal castrat/esterilitzat 150 55 Aquestes bonificacions són acumulables. A banda de les previstes no es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a les tarifes d’aquesta taxa.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 14Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  article 11.- Meritament i període impositiu La taxa es merita amb caràcter general, en el moment de la recollida, adopció, cessió i manteniment de l’animal en les instal·lacions públiques o concertades, o en el moment de la seva recollida en aquestes. article 12.- Normes de gestió 12.1 Gestió: La gestió de la taxa la faran els serveis de tresoreria i d’administració del Consell Comarcal, d’acord amb els seus procediments administratius ordinaris. 12.2 Liquidació: La liquidació de la taxa es farà prèvia a l’entrada de l’animal a les instal·lacions per les cessions i prèviament a la seva retirada en els altres casos, sempre contra presentació del corresponent document justificatiu. Es concedirà el fraccionament omplint una instància manifestant la sol·licitud i complint les següents condicions: s’hauran de domiciliar els rebuts per al cobrament de les fraccions de la taxa. L’import a fraccionar ha de ser superior a 100,00 € El termini màxim de pagament serà de 3 mesos i no comportarà interessos de demora. El fraccionament s’entendrà efectiu a partir de la data de la sol·licitud i serà vàlid fins que es presenti una nova instància que sol·liciti el contrari. La devolució d’una fracció comportarà deixar sense efecte la sol·licitud de fraccionament i la impossibilitat de tornar-lo a demanar per aquest mateix concepte. article 13.- Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. article 14.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGENCIa D’aPROVaCIÓ – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre de 2015.
  ORDENaNÇa FIsCaL REGuLaDORa DE La TaXa PER L’ENTRaDa DE MaTÈRIa ORGÀNICa a La PLaNTa DE COMPOsTaTGE DE La GaRROTXa article 1.- Fonament legal i naturalesa En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. article 2.- Fet imposable Constitueix fet imposable d’aquesta taxa l’entrada de matèria orgànica, ja sigui recollida selectivament en les recollides municipals, ja sigui d’origen industrial privat, ja sigui d’origen de poda o restes de jardineria o de qualsevol altre origen que permeti el seu compostatge amb les màximes garanties.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 15Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  Neix el fet imposable en el moment en que es produeix l’entrada del material en la planta de compostatge de la Garrotxa. article 3.- Exempcions No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. article 4.- subjectes passius són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com a productors de residus que estiguin tipificats i catalogats d’acord amb el catàleg europeu de residus com a materials susceptibles de ser compostats. • Com a substituts dels contribuents: Els ajuntaments en el terme municipal dels quals es produeixen aquests materials, sempre que aquests siguin recollits pels serveis municipals de recollida de residus. article 5.- Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. article 6.- Base imposable La base imposable és depenent de la tipologia i origen dels materials entrats en la planta de compostatge, d’aquesta manera es poden entendre tres tipologies diferents de materials: 6.1 Fracció orgànica dels residus municipals, matèria orgànica dels residus recollits de manera selectiva, tant de la comarca com d’altres recollides públiques. 6.2 Materials orgànics procedents d’empreses que per les seves característiques i tipologia puguin ser admesos en els processos de compostatge de la planta. aquestes entrades queden restringides a les capacitats de la planta per poder-les assumir amb garanties, tot i això caldrà l’aprovació dels serveis tècnics del Consorci públic sIGMa que ha de garantir el bon funcionament de la instal·lació en tot moment. 6.3 Podes i restes de jardineria, que poden ser públiques o privades. La poda per les seves característiques estructurants és necessària pel funcionament de la planta, mentre que les altres restes de jardineria s’han d’entendre com matèria orgànica per compostar. article 7.- Base liquidable amb caràcter general serà igual a la base imposable article 8.-Quota tributària La quota tributària s’establirà en funció de la tipologia i l’origen del material a tractar. article 9.- Tarifes Tenint en compte la matèria a tractar: 9.1 MaTÈRIa ORGÀNICa PROCEDENT DE La RECOLLIDa sELECTIVa: Preu fix 58,83 euros/tona Preu variable establert segons el quadre següent Percentatges d’impropis Preu per la gestió del rebuig 0-5% 11,78 euros/tona 5-10% 23,56 euros/tona 10-15% 35,34 euros/tona 15-20% 47,11 euros/tona 20-25% 58,89 euros/tona 25-30% 77,74 euros/tona
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 16Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  30-50% 141,34 euros/tona més del 50% 235,57 euros/tona Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una caracterització fins al següent mostreig i caracterització, tot i que les característiques del material puguin millorar durant aquest temps. 9.2 FaNGs DE DEPuRaCIÓ PÚBLICs: Preu fix 40,92 euros/tona 9.3 MaTÈRIa ORGÀNICa PROCEDENT DE REsIDus INDusTRIaLs: Preu fix 63,33 euros/tona 9.4 REsTEs DE JaRDINERIa D’ORIGEN COMPOsTaBLEs: Preu fix 54,46 euros/tona 9.5 MaTERIaLs ORGÀNICs EsTRuCTuRaNTs: Preu fix 0,00 euros/tona 9.6 REsTEs DE PODa D’aRBREs PÚBLICs: Preu fix 0,00 euros/tona Article 10.- Bonificacions No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa. article 11.- Meritament i període impositiu La taxa es merita amb caràcter general, per l’entrada de material a la planta de compostatge de la Garrotxa. article 12.- Normes de gestió 12.1 La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i de tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa. 12.2 La liquidació de la taxa per part dels particulars i les entitats locals al Consell Comarcal, es farà un cop presentades les corresponents factures mensuals per l’entrada de materials a la planta de compostatge. article 13.- Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. article 12.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGENCIa D’aPROVaCIÓ – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre de 2015.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 17Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  ORDENaNÇa FIsCaL REGuLaDORa DE La TaXa PEL TRaCTaMENT DE REsIDus INDusTRIaLs assIMILaBLEs a REsIDus MuNICIPaLs COMERCIaLs a L’aBOCaDOR COMaRCaL DE La GaRROTXa article 1.- Fonament legal i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per l’article 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa. La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa per la prestació del servei de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa, per part d’aquest ens comarcal i dins el seu àmbit i territorial. article 2.- Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el tractament dels residus industrials assimilables a residus municipals comercials, produïts dins l’àmbit territorial de la Comarca i que s’aboquen amb caràcter voluntari al dipòsit controlat de la Garrotxa. Es consideraran residus industrials assimilables a residus municipals comercials, els tipificats en l’article 8 d’aquesta ordenança o aquells que disposin dels permisos pertinents, de conformitat amb la legislació vigent i amb les condicions tècniques d’explotació. Neix el fet imposable en el moment que tenen entrada els residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. article 3.- Exempcions No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. article 4.- subjectes passius són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. 4.1 Com a substituts dels contribuents • Els concessionaris que efectuen la recollida de residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials, que podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els productors. • Els transportistes de residus particulars que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials. article 5.- Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. article 6.- Base imposable El pes dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials que s’aboquin al dipòsit controlat de la Garrotxa. article 7.- Base liquidable amb caràcter general serà igual a la base imposable. article 8.- Quota tributària La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per a l’eliminació dels residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials, relacionats en el llistat que es troba en la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya.
  Administració Local Consells Comarcals
  Pàg. 18Núm. 249 – 29 de desembre de 2015
  article 9.- Tarifa 9.1 s’estableixen a l’efecte la tarifa següent per cada tona abocada: a) Per tots els subjectes passius 102,654470 euros/tona 9.2 Els residus no identificables per simple observació que necessitin una caracterització analítica per esbrinar la seva composició, queden excloses de la llista de residus industrials admissibles al dipòsit controlat de la Garrotxa. Per tant, serà necessària la seva caracterització i les autoritzacions pertinents per permetre el seu abocament. Tots els costos derivats d’aquestes actuacions seran a càrrec del promotor. Article 10.- Bonificacions No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa. article 11.- Meritament i període impositiu La taxa es merita amb caràcter general, per als abocaments realitzats pel particular, en el moment d’entrada dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. article 12.- Normes de gestió 12.1 Gestió: Per als abocaments que realitzin els particulars o empreses, com a subjectes passius, d’acord amb el que s’estableix en l’article 4, es procedirà en el moment de l’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa a pesar el vehicle que transporta els residus a abocar, i a registrar i verificar les dades d’identificació de l’usuari del servei i del tipus de residus que pretén abocar. si s’autoritza l’abocament, una vegada realitzat -a la sortida de l’abocador- es torna a pesar el vehicle i s’obté la tara, que deduïda del pes total anterior donarà el pes dels residus abocats. Es lliurarà a l’usuari un tiquet de la pesada i se’n trametrà còpia al Consell Comarcal de la Garrotxa. 12.2 Liquidació: La liquidació serà el resultant de la suma dels abocaments realitzats durant el mes, d’acord amb les dades d’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa, multiplicat per la tarifa, per tal d’obtenir la quota tributària a ingressar. El Consell Comarcal de la Garrotxa liquidarà mensualment al productor mitjançant rebut bancari el qual es girarà a 60 dies des de la data d’expedició. Els productors que no vulguin domiciliar aquests rebuts també hauran de liquidar la taxa en el termini de 60 dies a través de transferència bancària al compte que determini el Consell Comarcal o enviant un xec nominatiu al Consell Comarcal. article 13.- Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. article 14.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGENCIa D’aPROVaCIÓ – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007 – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre de 2015.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: