Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Reglament municipal del voluntariat

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2015


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Reglament municipal del voluntariat

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 222 – 18 de novembre de 2015 Núm. 10632

Anunci d’aprovació inicial del Reglament municipal del voluntariat

El Ple ordinari de l’ajuntament de data 5 de novembre de 2015, va aprovar inicialment el Reglament municipal del Voluntariat.

D’acord amb el estableixen els articles 162.2b) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, aquest reglament queda exposat al públic pel termini de trenta dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP per poder presentar-hi reclamacions i/o allegacions.

Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació, el reglament es quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Argelaguer, 10 de novembre de 2015

Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer 50km

Argelaguer Ajuntament 50km (by Lejarza)

2 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Reglament municipal del voluntariat”

 1. lejarza said

  VOLUNTARIS D’ARGELAGUER
  Punt de partida:
  El nostre municipi es caracteritza per tenir un teixit social actiu i compromès que genera
  moltes idees. Sovint però, aquestes idees no es poden dur a terme per manca de recursos
  humans. És per això que volem crear una plataforma de voluntaris que estiguin disposats a
  cedir part del seu temps per col∙laborar en les activitats que genera el nostre poble.
  Qui?
  Podran ser voluntaris tots aquells que siguin majors de 14 anys.
  Com?
  El funcionament d’aquesta plataforma vol ser un procés obert a tothom i seran benvingudes
  totes les idees que el puguin millorar i implementar. Pretenem construir, entre tots, una eina
  de treball que faci possible realitzar totes les iniciatives que genera el municipi. Es tracta de
  comprometre’s a cedir un mínim 3h de treball voluntari a l’any. Els voluntaris podran escollir
  les àrees de treball entre les següents:
  VOLUNTARIAT PER A LES PERSONES
  L’acció voluntària té com a finalitat realitzar serveis adreçats a les persones. El seu objectiu és
  el benestar individual de les persones ateses tot millorant la seva qualitat de vida. Implica una
  relació propera, de tu a tu amb la gent. L’àmbit d’actuació pot ser molt divers: econòmic,
  social, formatiu, cultural… Les tasques derivades d’aquest voluntariat estaran coordinades per
  la regidoria de Persones i la de Participació Ciutadana.
  VOLUNTARIAT PER LA CURA DE L’ENTORN I EL MEDI
  L’acció voluntària té com a finalitat la cura de l’entorn per tal que sigui amable, accessible i
  faciliti la vida col∙lectiva: millorar la mobilitat, custòdia d’espais públics, vigilància i neteja de
  l’entorn natural… El seu objectiu és la defensa del medi ambient fomentant les bones
  pràctiques per tal de fer un món més cívic i sostenible. Les tasques derivades d’aquest
  voluntariat estaran coordinades per la regidoria de Serveis, la de Medi ambient i la de
  Participació Ciutadana.
  VOLUNTARIAT CULTURAL I FESTES POPULARS
  La tasca del voluntariat es centra en la dinamització cultural, tant en la conservació i difusió
  com en la millora i creació. Les funcions i tasques venen caracteritzades per la defensa de la
  cultura en totes les seves expressions, del patrimoni cultural, la cultura popular, la producció i
  difusió d’activitats diverses. Es poden realitzar tasques d’activació cultural , de suport
  organitzatiu i logístic a actuacions i difusió de la cultura. Les tasques derivades d’aquest
  voluntariat estaran coordinades per la regidoria de Cultura i la de Participació ciutadana.

 2. lejarza said

  AJUNTAMENT D’ARGELAGUER Edicte d’aprovació definitiva del Reglament de voluntariat

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 58 – 23 de març de 2017 Núm. 2205

  Edicte d’aprovació definitiva del Reglament de voluntariat

  El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer en data 5 de novembre de 2015 va acordar aprovar inicialment el Reglament de voluntariat i exposar-lo al públic durant un termini de trenta dies per tal que els interessats poguessin examinar-lo i presentar-hi les al·legacions escaients.
  L’acord d’aprovació inicial fou sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 222, de 18 de novembre de 2015, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web municipal.
  Durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap allegació ni reclamació i per tant el Reglament de Voluntariat es considera definitivament aprovat i d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local es publica íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.
  Argelaguer, 10 de març de 2017
  Artur Ginesta Rambla Alcalde

  REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

  La Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, estableix com a un dels seus objectius promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades. L’article 9.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, social i cultural, fixant la responsabilitat de promoure i facilitar aquesta participació en els poders públics. El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat compta amb 98 mesures per a promoure i fer créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant els propers anys, agrupades segons un seguit de línies estratègiques a emprendre. L’esmentat Pla implica de manera directa l’Administració pública en moltes de les línies estratègiques que proposa, fent una especial incidència en el protagonisme que ha d’assolir l’administració pel que respecta a la promoció del voluntariat. El nostre municipi es caracteritza per tenir un teixit social actiu i compromès que genera moltes idees. Sovint però, aquestes idees no es poden dur a terme per manca de recursos humans. És per això que volem crear una plataforma de voluntaris que estiguin disposats a cedir part del seu temps per col·laborar en les activitats que genera el nostre poble.
  Article 1. L’Ajuntament d’Argelaguer, conscient del valor social del voluntariat, estableix aquest Reglament per tal de fomentar-lo en diferents àmbits d’actuació, com a expressió de la seva voluntat de promoure la participació, la solidaritat i el pluralisme.
  Article 2. Per activitats de voluntariat s’han d’entendre les presentades de manera personal i gratuïta, sense cap finalitat de lucre i de forma solidària.
  Article 3. L’activitat del voluntariat no pot ser mai retribuïda.
  Article 4. Els àmbits d’actuació del voluntariat són diversos: social, cultural, ambiental, esportiu, etcètera, i poden ser objecte de modificació. Reducció o ampliació en el pas del temps.
  Article 5. Crear una borsa de voluntaris/àries o un Registre i mantenir-lo actualitzat. L’ajuntament, d’aquest registre en dirà VOLUNTARIS D’ARGELAGUER.
  Article 6. La inscripció en el registre municipal del voluntariat sols implica la voluntat i disposició de les persones inscrites de prestar serveis a la comunitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, en diferents activitats ciutadanes.
  Article 7. El registre municipal de voluntariat estarà format per fitxes en les quals s’inclouran les dades personals, l’àmbit d’actuació escollit i altres dades que es considerin importants.
  Article 8. L’Ajuntament d’Argelaguer procurarà als voluntaris una manera d’identificar-se que els permeti distingir-se quan realitzin les seves tasques.
  Article 9. L’Ajuntament d’Argelaguer, per tal de donar un suport actiu als voluntaris que amb ell col·laborin, els procurarà una assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat d’accident produït arran de l’exercici de les tasques que se li han encomanat.
  Article 10. El caràcter de voluntari inscrit en VOLUNTARIS D’ARGELAGUER, atorga el dret a ser consultat, des de l’Ajuntament, sobre el contingut i la forma de dur a terme les actuacions que promoguin les diferents regidories en què intervingui el voluntariat.
  Article 11. La presidència de les assemblees de voluntariat l’ostentarà l’alcalde o regidor en qui delegui i comptarà sempre am la col·laboració de les àrees relacionades amb els àmbits d’acció d’aquest voluntariat.
  Article 12. L’Ajuntament d’Argelaguer es compromet a mantenir contactes periòdics amb el voluntariat i a realitzar un mínim d’una reunió anual per tal d’escoltar-ne les aportacions i consultar-los respecte de les activitats que es projectin des de l’Ajuntament i en el seu àmbit, i totes aquelles reunions extraordinàries que calguin, sempre que ho consideri oportú la presidència o una tercera part dels seus membres.
  Article 13. L’Ajuntament d’Argelaguer realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer el servei a la població.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: