Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Nota Informativa

Posted by lejarza en 18 mayo, 2015


Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Nota Informativa

Núm. 94 – 18 de maig de 2015

Vall del Llierca – Argelaguer

D’acord amb allò que prescriu la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, publicada en el BOE núm. 226, de 17 de setembre, s’implanta el Tauler Edictal Únic a través del Boletín Oficial del Estado com a diari oficial de tota l’organització estatal, no solament de l’Administració General de l’Estat.

S’han modificat, a aquests efectes, les següents lleis:

1)Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
Es modifica l’apartat 5 de l’article 59 en el sentit que les notificacions es faran a través del BOE. Prèviament i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar un anunci en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, així com a través dels altres mitjans previstos, que no exclouran l’obligació de publicar el corresponent anunci en el Boletín Oficial del Estado.

D’aplicació a partir del dia 1 de juny d’enguany.

2)Llei 58/2003, general tributària:
Es modifica l’article 112 en el sentit que les citacions per compareixença es faran per mitjà d’anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cada interessat en el Boletín Oficial del Estado.

D’aplicació a partir del dia 1 de juny d’enguany.
3)Text refós de la Llei del Cadastre immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març:
Es modifica la lletra b) de l’apartat 4, de l’article 29 de l’esmentat text refós en el sentit que es publicarà en el Boletín Oficial del Estado la relació de titulars amb notificacions pendents.

D’aplicació a partir del dia 1 de juny d’enguany.
Així doncs, per complir amb els terminis establerts per la legislació, el dia 20 de maig publicarem tots aquells anuncis que van regits per la Llei general tributària i que s’hagin introduït a l’aplicatiu abans del dia 15 de maig. A partir d’aquesta data (15 de maig de 2015), caldrà que us dirigiu a l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Per a la resta de publicacions afectades pel canvi de normativa, l’últim dia de recepció d’edictes serà el dia 26 de maig, per publicar-los en el BOP de data 29 de maig com a insercions urgents. Posteriorment, caldrà que us dirigiu a l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

3 respuestas hasta “Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Nota Informativa”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 96 – 20 de maig de 2015
  Núm. 5649
  Argelaguer
  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2014
  Formulats els comptes generals d’aquest ajuntament corresponents
  a l’any 2014, s’exposen al públic junt amb els seus justificants i els
  informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze
  dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats
  comptes de conformitat amb l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
  març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
  Argelaguer, 14 de maig de 2015
  Josep Dorca i Serrat
  Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 99 – 25 de maig de 2015
  Núm. 5708
  Ajuntament d´Argelaguer
  Edicte sobre l’aprovació inicial d’una memòria valorada
  El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de 12 de maig de 2015, va aprovar inicialment:
  • MV Pavimentació i condicionament d’un aparcament de vehicles al nucli d’Argelaguer
  De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap
  al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
  Argelaguer, 15 de maig de 2015
  Josep Dorca i Serrat
  Alcalde

 3. lejarza said

  Núm. 121 – 25 de juny de 2015
  Núm. 6619
  AJUNTAMENT D’ARGELAGUER
  Edicte d’aprovació inicial del plànol de delimitació de prevenció dels incendis
  forestals
  El Ple de l’ajuntament de data 12-05-2015 va aprovar inicialment el
  plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22
  d’abril, de mesures dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
  nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
  forestal, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
  fiscals, administratives, financeres i del sector públic. S’exposa
  al públic per un termini de vint dies a partir de la seva publicació al
  BOP, a fi i efecte que les persones interessades puguin examinar-lo i
  presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes.
  Argelaguer, 10 de juny de 2015
  Josep Dorca i Serrat
  Alcalde

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: