Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) Ajuntament d´Argelaguer tributs exercici 2015

Posted by lejarza en 30 abril, 2015


Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) Ajuntament d´Argelaguer tributs exercici 2015

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 83 – 30 d’abril de 2015 Núm. 4736

Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels Ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/05/2015 i finalitzarà 30/06/2015

RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT:

De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.

No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT:

Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col.laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat

En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE:

El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.

PERÍODE EXECUTIU:

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.

INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

Annex

PADRONS EXERCICI 2015:

MUNICIPI AJ. D’ARGELAGUER 2015:

IBIR 3.927,57€ IBIU 111.167,57€ TAXCEM 1.570,00€

Girona, 24 d’abril de 2015 Núria Prado i Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació 

Argelaguer Xavier Quintana Ricart Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Argelaguer Xavier Quintana Ricart Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Anuncios

Una respuesta to “Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) Ajuntament d´Argelaguer tributs exercici 2015”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 84 – 4 de maig de 2015
  Administració Local Consorcis
  Núm. 4809
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs oposició per
  a la provisió d’un lloc de treball
  D’aprovació de les bases i la convocatòria del Concurs oposició per
  a la provisió, mitjançant contracte laboral temporal, d’un lloc de treball
  d’administratiu al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Mitjançant Decret de Presidència de data 20 d’abril de 2015, s’acorda
  l’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió,
  per concurs lliure mitjançant contracte laboral, temporal, d’un
  lloc de treball d’administratiu a adscriure al Consorci d’Acció Social
  de la Garrotxa.
  En el mateix decret, s’obre la convocatòria per la presentació de
  sol·licituds de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà
  de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina
  web del Consorci. http://www.casg.cat (seu electrònica –ofertes de treball),
  d’acord amb les bases reguladores.
  Recursos
  Contra aquest acord, que és definitiu en la via administrativa, es pot
  interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
  administratiu de Girona, en un termini de 2 mesos comptats
  des del dia següent al de la recepció de la present notificació. Potestativament
  es pot interposar prèviament recurs de reposició davant
  del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un més,
  a comptar a partir del dia següent al de la reposició de la present
  notificació. Si transcorre el termini d’un mes, a comptar des del dia
  següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense
  que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà
  desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà
  interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent
  al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de
  reposició. Tot això sens perjudici del què es pugui interposar qualsevol
  altre recurs que s’estimi pertinent.
  Olot, la Garrotxa, 21 d’abril de 2015
  Josep M. Corominas i Barnadas
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: